Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Allek Parnihotan Siagian on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
ScribdUpload a DocumentSearch DocumentsExploreAllek Parnihotan Si... / 22Download EHZH PFCNHCZHYPvak jhc w{vevy pfcvlkw phcahzehc efdhjkyhz Hllhd W^Z hzhw yhdbhz jhc kqkc" C{havnh wfdkcnnh ehbk jhphz bfc{flfwhkehc zvnhw {hcn ifyavjvl ·Efzyhbpklhc jhwhy pyhezke Elkcke vczve efikjhchc {hcn bfbihdhw edvwvwc{h wvi ihdhwhc zfczhcnboiklkwhwk jhc pfcnhzvyhc powkwkº# Hldhbjvllklhd zvnhw kck jhphz jkwflfwhkehc jfcnhclhcghy#Pfcvlkwhc zvnhw kck wflhkc ifyzvavhc vczve bfbfcvdk whlhd whzv zvnhw {hcnjkifykehc olfd jowfc pfcnhwvd bhzh evlkhd avnh wfihnhk whlhd whzv whyhch ihnk pfc{vwvcvczve lfikd jhphz bfbhdhbk zfczhcn mvcnwk jhc zvavhc boiklkwhwk jhc pfcnhzvyhc powkwkwfihnhk efzyhbpklhc jhwhy {hcn whcnhz jkivzvdehc ihnk zfchnh phyhbfjkw#Zvnhwkck pfcvlkw wvwvc jhyk dhwkl wzvjk pvwzheh {hcn pfcvlkw pfyolfd jhyk ivev{hcn ifyehkzhc jfcnhc EJPE jhc ifyihnhk wvbify zvlkwhc {hcn bfcihdhw zfczhcnboiklkwhwkjhc pfcnhzvyhc powkwk phjh pyhezke elkcke, zhe lvph pfc{vwvc vghpehc zfykbhehwkd efphjh pfcnhahy bhzh evlkhd hzhw ikbikcnhc jhc hyhdhc jhlhb pfcvlkwhc zvnhw kck#Avnh efphjh yfehc"yfehc {hcn zflhd bfbihczv ihke bhzfyk bhvpvc boykl wfdkcnnhzvnhwkck jhphz zfywflfwhkehc#Wh{h ifydhyhp, jfcnhc bfbihgh zvnhw {hcn wh{h wvwvckck jhphz bfbifykbhcmhhz ihnk ekzh wfbvh, jhlhb dhl kck jhphz bfchbihd ~h~hwhcekzh zfczhcn EJPE edvwvwc{h bhwhlhd boiklkzhw jhc pfcnhzvyhc powkwk# Bfbhcn zvnhw kck bhwkd ahvd jhykwfbpvych, bheh ehbk bfcndhyhpehc eykzke jhc whyhc jhyk pfbihgh jfbk pfyihkehcbfcvav hyhd {hcn lfikd ihke#Bhcch, Ahcvhyk 9080Pfcvlkw IHIKPFCJHDVLVHC8#8# LHZHYIFLHEHCN#Bhcvwkh wflhlv ifyvwhdh vczve bfbpfyzhdhcehc efwfkbihcnhcdkjvpc{h# Vczve bfbpfyzhdhcehc efwfkbihcnhc zfywfivz bhcvwkh bfbpvc{hkefivzvdhc zfyzfczv {hcn dhyvw zfypfcvdk jfcnhc ihke# Hiyhdhb Bhwlo~bfcnfbvehehc Zfoyk Dkfyhyek Efivzvdhc {hcn bfc{hzhehc ihd~h wfzkhpbhcvwkh bfbklkek lkbh efivzvdhc jhwhy, {hkzv1 Efivzvdhc mkwkolonkw bfyvphehcefivzvdhc phlkcn jhwhy phjh bhcvwkh, Efivzvdhc yhwh hbhc jhc pfylkcjvcnhcjkihnk bfcahjk 1 h+ Pfylkcjvccnhc mkwke bflkpvzk pfylkcjvcnhc hzhw hcghbhczfydhjhp zvivd hzhv dkjvp, i+ Pfylkcjvcnhc pwkeolonkw, {hkzv pfylkcjvcnhc hzhwhcghbhc jhyk pfcnhlhbhc {hcn ihyv jhc hwkcn# Efivzvdhc yhwh gkczh, {hkzvefivzvdhc vczve bfbklkek jhc jkbklkek# Efivzvdhc hehc dhynh jkyk bhvpvc pfyhwhhc jkdhynhk olfd oyhcn lhkc# Efivzvdhc hezvhlkwhwk jkyk bfyvphehcefivzvdhc zfyzkcnnk jhlhb dkfyhyek Bhwlo~, ifyvph efivzvdhc#Bhcvwkh bfbklkek efivzvdhc jhwhy {hcn ifywkmhz dfzfyonfc# Phjhjhwhyc{h, wfzkhp oyhcn bfbklkek efivzvdhc {hcn whbh# Hehc zfzhpk ehyfchzfyjhphz pfyifjhhc ivjh{h, bheh efivzvdhc zfywfivzpvc kevz ifyifjh# Jhlhbbfbfcvdk efivzvdhcc{h, bhcvwkh bfc{fwvhkehc jkyk jfcnhc pykoykzhw {hcn hjh#Lhlv akeh nhnhl bfbfcvdk efivzvdhcc{h, bhcvwkh hehc ifymkeky efyhw jhc ifynfyhe vczve ifyvwhdh bfcjhphzehc#Pfbfcvdhc efivzvdhc jhwhy phjhbhcvwkh jkpfcnhyvdk olfd ifyihnhk mhezoy wfihnhk ifykevz 18# Pfc{hekz, 9#Dvivcnhc eflvhynh, 7# Eocwfp jkyk, :# Zhdhp pfyefbihcnhc#Efivzvdhc mkwkolonkw hzhv efivzvdhc mkwke bhcvwkh bfyvphehc efivzvdhc{hcn phlkcn bfcjhwhy {hcn dhyvw zfypfcvdk hnhy eflhcnwvcnhc dkjvp i
 
kwh ifyzhdhc# Hjh ififyhph efivzvdhc mkwke bhcvwkh {hcn hehc jkihdhw {hkzvBoiklkwhwk {hcn bfyvphehc wvhzv efbhbpvhc kcjk}kjv vczve ifynfyhe wfghyh ifihw, bvjhdjhc zfyhzvy wfyzh pfcnhzvyhc powkwk wfihnhk whlhd whzv ghyhbfcnvyhcnk yfwkeo bfcndkcjhyk zfyahjkc{h jfevikzvw / pyfwwvyf hyfh hekihz zfehchc {hcn bfcfzhp phjh ihnkhc zvivd jhc Bfbpfyzhdhcehc powkwk zvivdjfcnhc ifchy wfwvhk jfcnhc ioj{ hlknbfc $Wzyvezvy zvivd+#8#9# PFYVBVWHC BHWHLHDJfcnhc bfbpfydhzkehc lhzhy iflhehcn zfywfivz, hnhy jhlhb pfcvlkwhc kck pfcvlkw bfbpfyolfd dhwkl {hcn jk kcnkcehc, bheh pfcvlkw bfcnfbvehehc ififyhphyvbvwhc bhwhlhd# Yvbvwhc bhwhlhd kzv hjhlhd18# Hphehd boiklkwhwk jhlhb EJPE ?9# Hphwhah pfcnhzvyhc Powkwk jhlhb EJPE ?8#7# ZVAVHCZvavhc jhyk pfc{vwvchc zvnhw kck hczhyh lhkc18# Vczve bfbfcvdk hph jhc ihnhkbhch boiklkwhwk wfwvhk jfcnhc efzyhbpklhcjhwhy pyhezke elkcke#9# Vczve bfcnfzhdvk pfcnhzvyhc powkwk jhc mvcnwk powkwk jhlhb Efzyhbpklhcjhwhy pyhezke elkcke#Mobilisasi Dan PosisiDownloadPrintMobileCollectionsReport DocumentInfo and RatingyusveraShare & EmbedRelated DocumentsPreviousNextp.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.
 
p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.More from this userPreviousNext373 p.17 p.18 p.45 p.6 p.1 p.5 p.4 p.16 p.20 p.36 p.17 p.22 p.Recent ReadcastersCommenting has been disabled.Upload a DocumentSearch DocumentsFollow Us!scribd.com/scribdtwitter.com/scribdfacebook.com/scribdAboutPress

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->