Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
55Activity
P. 1
Windows API

Windows API

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,695 |Likes:
Published by api-3746617
Tài liệu Lập trình
Tài liệu Lập trình

More info:

Published by: api-3746617 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Nghiên c
u Windows API
Nguy
n Nam Trung Trang 1
L
I NÓI
ĐẦ
U
Khi
đọ
c nh
ng l
i nói này, tôi ngh
 ĩ 
ng dù b
n là m
t ng
ườ
i l
p trình viên gi
i hay là m
tng
ườ
i m
i ch
p ch
ng b
ướ
c vào th
ế
gi
i c
a nh
ng
đ
o
n code thì ch
c h
n t
t c
các b
n
đề
ulà nh
ng ng
ườ
i yêu thích công ngh
thông tin nói chung và l
p trình nói riêng. Và b
n thân tôic
ũ
ng v
y, là m
t ng
ườ
i yêu thích công ngh
thông tin
đứ
ng
khía c
nh này tôi t
nh
n th
y
để
 nghiên c
u, h
c t
p, làm vi
c
đượ
c t
t thì ph
i có nhi
u t
ư
li
u, sách báo phù h
p v
i mình.Chính b
i vì l
 
đ
ó, tôi
đ
ã so
n cu
n sách này v
i hy v
ng
đ
ây là m
t cu
n sách tra c
u h
u íchb
sung thêm vào kho t
ư
li
u c
a mình.Cu
n sách này
đượ
c biên so
n t
t nhi
u ngu
n t
ư
li
u, và ch
y
ế
u tôi ch
ỉ 
dùng choriêng b
n thân mình do
đ
ó khó tránh kh
i nh
ng sai xót, vì th
ế
tôi r 
t mong nh
n
đượ
c nhi
u ýki
ế
n
đ
óng góp c
a các b
n
để
nh
ng phiên b
n sau ngày càng hoàn thi
n h
ơ
n.
 Đồ
ng th
i tôi c
ũ
ng xin t
ng cu
n sách này cho t
t c
các b
n yêu thích công ngh
thôngtin v
i hy v
ng nó s
giúp ích m
t ph
n nào
đ
ó trong công vi
c c
a các b
n, nh
ư
ng tôi mong cácb
n hãy tôn tr 
ng tác gi
b
ng cách
không ch
nh s
a n
i dung, xu
t x
c
a cu
n sách. Cu
nsách này hoàn toàn mi
n phí, do
đ
ó các b
n có th
cho, t
ng, bi
ế
u b
t k
ng
ườ
i nào nh
ư
ng tuy
t
đố
i
c
m th
ươ
ng m
i (mua, bán) d
ướ
i b
t k
hình th
c nào
.M
i chi ti
ế
t th
c m
c, góp ý xin vui lòng liên h
:xla0hu@yahoo.com Xin cám
ơ
n !
 
Nghiên c
u Windows API
Nguy
n Nam Trung Trang 2
Ph
n I
 
S
Ơ
L
ƯỢ
C V
WINDOWS API
 
Nghiên c
u Windows API
Nguy
n Nam Trung Trang 3
1. API là gì :
API là vi
ế
t t
t c
a
A
pplication
P
rogramming
I
nterface (giao di
n l
p trình
ng d
ng).API cung c
p h
u h
ế
t các tính n
ă
ng thông d
ng cho t
t c
các ch
ươ
ng trình ch
y trênn
n Window. H
u h
ế
t các hàm API th
ườ
ng
đượ
c ch
a trong file DLL trong th
ư
m
c h
th
ngWindow (th
ườ
ng là C:/Windows/System).
 
2. Các thành ph
n c
a Windows API :
Có 4 thành ph
 
n t
o nên Windows API :
Các hàm (function) : là thành ph
n chính c
a Windows API, chúng
đượ
c ch
atrong các file DLL và có th
 
đượ
c truy xu
t m
t các d
dàng b
i các ch
ươ
ng trìnhtrên n
n Window.
Các c
u trúc (structure) : nhi
u hàm API
đ
òi h
i m
t c
u trúc ph
i
đượ
c truy
n chochúng
để
có th
v
n chuy
n m
t l
ượ
ng l
n thông tin mà không c
n ph
i dùng quánhi
u
đố
i s
. Các c
u trúc này
đượ
c dùng trong các hàm API nh
ư
ng các b
n ph
it
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a.
Các h
ng
đượ
c
đặ
t tên (named constant) : c
ũ
ng nh
ư
c
u trúc, các h
ng ph
i
đượ
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a rõ ràng trong ch
ươ
ng trình.
Các hàm callback (callback function) : v
m
t khái ni
m, các hàm callback ng
ượ
cv
i các hàm API. M
t hàm callback
đượ
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a hoàn toàn trong ch
ươ
ng trìnhc
a b
n. Sau
đ
ó hàm này s
 
đượ
c m
t hàm API khác g
i khi nó th
c thi m
t tácv
nào
đ
ó. Các hàm callback cung c
p m
t cách th
c
để
ch
ươ
ng trình c
a b
n cóth
can thi
p tr 
c ti
ế
p vào m
t tác v
nào
đ
ó.
3. Cách dùng các hàm API :a. Cách khai báo :
Các hàm API có 2 d
ng: hàm (Function) có tr 
tr 
v
và th
t
c (Sub) không có tr 
tr 
v
.Khai báo cho hàm có tr 
tr 
v
nh
ư
sau:Declare Function < tên hàm API > Lib < Tên th
ư
vi
n > [Alias < tên bí danh >] ([danh sáchcác
đố
i s
]) as < ki
u d
li
u >Khai báo cho các th
t
c:Declare Sub < tên hàm API > Lib < tên th
ư
vi
n > [Alias < tên bí danh >] ([danh sách các
đố
i s
])
Trong
đ
ó :
 
< tên hàm API >
là tên hàm trong các file th
ư
vi
n DLL.
 
< tên th
ư 
vi 
n >
tên file th
ư
vi
n DLL
để
Visual Basic tìm các hàm API. Các file th
ư
vi
nnày ph
i có
đầ
y
đủ
tên cùng ph
n m
ng, riêng
đố
i v
i 3 th
ư
vi
n USER, KERNEL, vàGUI thì không c
n ph
i có ph
n m
ng. Tên này là m
t String nên c
n ph
i báo trongd
u "".
 
[Alias <tên bí danh>] 
có th
có hay không c
ũ
ng
đượ
c. B
n c
n khai báo bí danh khi mu
ntri
u g
i hàm API v
i m
t cái tên khác do chính b
n
đặ
t, ho
c trong tên hàm chu
n ch
a ký t
b
c
m s
d
ng trong Visual Basic, lúc này b
n hãy
đặ
t bí danh cho nó
để
 Visual Basic s
d
ng
đượ
c.
Ví d
:
Hàm API "AddfontResource " sau
đ
ây
đượ
c
đặ
t l
i bí danh là AddFont cho ng
n g
n m
il
n g
i hàm.

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
plaster502 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyen Khanh liked this
Thinh Thai liked this
Khanh Le Minh liked this
bthanhphong liked this
taller1234 liked this
khanhdvq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->