Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugdymo Planas 2011-2012

Ugdymo Planas 2011-2012

Ratings: (0)|Views: 1,053 |Likes:
Published by Darius Kulieša

More info:

Published by: Darius Kulieša on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
PATVIRTINTA
Prienų „Ţiburio“ gimnazijos
 
L.e.p. direktorės Irmos Šneiderienės
 
2011 m. rugsėjo
01 d.
įsakymu Nr.(1.5)
-02V
2011 -
2012 PRIENŲ „ŢIBURIO“ GIMNAZIJOS
 UGDYMO PLANAS
2011
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1.
 
2011-2012
m.m. Prienų „Ţiburio“ gimnazijos (toliau – 
gimnazijos) ugdymo planas sudarytasvadovaujantis 2011-
2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birţel
io 7 d.
įsakymu Nr. V
-1016.2.
 
Vadovaudamasi mokytojų tarybos nutarimais, gimnazijos tarybos pritarimu, atsiţvelgusi įmokinių pasirinkimus ir gimnazijos galimybes, gimnazijos ugdymo planą rengia darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2009 m. balandţio 3d. įs
akymu Nr. (1.5)-48aV. Priedas Nr.1.3.
 
Ugdymo planas aptartas ir suderintas Gimnazijos taryboje 2011 m. rugpjūčio 31d.
 4.
 
Gimnazijos ugdymo plane nekeistas privalomųjų dalykų sąrašas.
 
5.
 
Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais:
 
5.1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu
Nr. ISAK-
2433 (Ţin., 2008, Nr. 99
-3848).5.2. Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis patvirtintomis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269.
5.3. Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimoir mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. ISAK 
-1387, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.V
-1392redakcija.
 
5.4.
Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniamsmodelio aprašu,
 
 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK 
-71
5 (Ţin., 2008, Nr. 35
-1260).
5.5. Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarka, patvirtinta LietuvosRespublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugosministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 259/153 (Ţin., 2000, Nr. 25
-654).
5.6. Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK 
-
1759 (Ţin., 2007, Nr. 95
-3860).
5.7. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d.įsakymu Nr. ISAK 
-
556 (Ţin., 2005, Nr. 46
-1526).
5.8. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu
Nr. ISAK-
1780 (Ţin., 2005, Nr. 107
- 3938).
5.9. Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendriejisveikatos saugos reikalavimai“ (Ţin., 2005, Nr. 76
-2770).6.
 
Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos s
ąvokos:
 
Dalyko modulis
 – 
apibr
ėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.
 
Kontrolinis darbas
 – 
 
ţinių, gebėjimų, įgūdţių demonstravimas arba mokinio ţinioms,gebėjimams, įgūdţiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne
m
aţiau kaip 30 minučių.
 
Išlyginamoji klasė – 
 
klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokusių kaikurių bendrojo ugdymo dalykų.
 
Laikinoji g
rupė
 
 – 
mo
kinių
 
grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
Mokinio individualus ugdymo planas
 – 
mokinio, besim
okančio
pagal vidurinio(atskirais atvejais pagrindinio) ar specialiojo ugdymo program
ą,
pasirinkti mokytis per
tam tikrą
laikotarp
į
(pvz.: dvejiems ar vieneriems metams, pusme
čiui) d
alyk 
ai, dalykų kur 
sai ir moduliai,suderinti su mokyklos galimyb
ė
mis.
Mokyklos ugdymo planas
 – 
 
mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimoaprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
Pagilintas dalyko mokymas
 – 
dalyko mokymas pagal
išsa
me
snę
program
ą,
kuriai skiriamadaugiau pamo
kų.
 
Pamoka
 – 
 
 pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo
forma.
Specialioji pamoka
 – 
 
pamoka mokiniams,
 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
 
Specialiosios pratybos
 – 
 
švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiemsspecialiųjų ugdymosi poreikių, padedant įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
 
Pasirenkamasis dalykas
 – 
mokyklos si
ūlo
mas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas.
Privalomasis dalykas
-
dalykas, kurį
mokinys privalo mokytis pagal ugdymo program
ą.
 
Teminis arba ilgalaikis dalyko planas
 – 
dalyko ugdymo ir turinio
gairės, mokytojo
parengtos
atsiţvelgiant
 
į
numatomus m
okinių
pasiekimus pagal Bendr
ą
sias programas, tvirtinamas
Lietuvos Respublikos švieti
mo ir mokslo ministro.Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos s
ąvokos atitinka Lietuvos Respublikosšvieti
m
o įstaty
m
e (Ţin., 1991,
Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir
kituose švie
tim
ą
reglam
entuojančiu
ose te
isės aktuo
se vartojam
as sąvokas.
 
II. 2010-
2011 M. M. UGDYMO PROCESO ANALIZĖ
 
7. 2010-
2011 m.m. I ir II klasių mokiniai mokėsi pusmečiais. Šis ugdymo būdas teigiamai vertinamasmokinių ir tėvų. Tenkino ir pirmojo pusmečio baigim
osi laikas
 – 
 
sausio 22 d. Todėl ir šiais mokslo
metais nutarta nieko nekeisti.8.
Praeitais mokslo metais didesnį dėmesį skyrėme diferencijuotam ir gabių vaikų ugdymui. Per lietuvių k. ir matematikos pamokas I ir II klasių mokiniai buvo suskirstyti į laik 
inas modulines grupes
 pagal gebėjimus. Mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatai parodė, kad mokytojai ir dauguma mokinių patenkinti tokiu skirstymu, kadangi tai suteikia mokiniams puikias galimybes ugdyti savo gebėjimus.Šiais mokslo metais toliau tęsime šį
 
darbą bei tobulinsime skirstymo į modulines grupes atrankos ir diferencijuoto ugdymo modelį I ir II klasėse. Stebėsime kaip sekasi ugdymo turinį pritaikyti įvairiųgebėjimų mokiniams dirbant pagal atnaujintas Bendrąsias programas, ypatingai didelį dėmesį
skirsime
gabių vaikų ugdymui.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->