Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
revista nr.10

revista nr.10

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Mihaela Gavriloiu

More info:

Published by: Mihaela Gavriloiu on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

 
 AIH
ťHB IA VUHGąPBUą
 
 
gbuyha- bvuhmha- gbh 5626 ' 5622
Ïoyu'qo kjm
ū
iaVmjha
Ś
yh-
vuhoyua kb{ama eċyuåoaŚ
yhbmehya ia yhgv
Ś
h phmakjo{yuqhya uakaoy- va j
{yubiċ kq qo oqgavbukċ
boqga bma{-{yubib H|pjbua-{a ïobm
ūċ jŚkjbmċ
///
A{ya kjo{hiaubyċ Śkjbmċ
ia kbuyhau- ibu oq a j
Śkjbmċ jbuakbua
- kh
Ś
kjbmb kbua ïo vua|aoy
vjbuyċ kq jojbua Ś
hua{vjo{behmhybya oqgamaqoqh `j{y amap ïo kmb{amavuhgbua~HJBO NUHNJUA[KQ ~kqoj{kqy {kuhhyju-khoab{y- jg iayamaph|hqoa- uabmh|byju bm{auhbmqmqh
[vakybkjmqmmqghh
/
 KQVUHO[<
 
 Apaohgaoya- bkūhqoh 
 
 
 Ghyquh- yubihūhh- jehkahquh 
 
 
@uqgjb{b mhgeċ ujgåoab{kċ
 
 
Qo ‟vhk‗ia `uboka|ċ
 
 
Yhoaua ybmaoya
 
 @hma ia h{yjuha
 
Kuaihoūċ Śh biapċu 
 
 Obyqub- vuhayaob gab
 
Kmqeqm h{yaūhmju 
 
 
 Ihpauyh{gaoy
 
 Vbnhob kamju ghkh
 
 Byamhauqm `boya|hah
Kjmak
yhpqm ia uaibkūha<
 
Kjjuijobyju<
vuj`/H'HP Ijeua Amaob
Kjmbejubyjuh<
Vuj`/ Gjmobu Bob GbuhbVuj`//Hqlb Bgbmhb
Vuj`/ Gaihoūq biuhbob
 Vuj`/H'HP/ Kjo{yboyhoa{kq Ujihkb
Yacojuaibkybua
Ijeua Amaob
 
 Ihuakyju
< Vuj`/ Hbokq Nbeuhamb
B{yb|h///
ş
kjbmb-ïo cbhob ah kab
ojqċ
- v
qm{ab|ċ
 ïo uhygquhgjiauoa vaoyuq b
Ś
ma`qh bmya
Ś
hbmya naoaub
ūhh vuanċyhya vaoyuq
yhgvquhma ka pju paoh/
[hyqbyċ
 ïo kbuyhauqm
iaoqghy kåoi Ybukċq
- kåoi[`/Iqghyuq- va mjkquhma qoia vapuagquh Ghcbh Phyab|qm
Ś
h'bb
Śa|by ybeċub
-
ş
kjbmb
HjboNuhnjua{kq
iho Vmjha
Śyh biqoċva eċokhma {bma kjvhh iho
kbuyhauama Ghcbh Eubpq
Ś
hIjujebo
ū
qm- kjvhh kbua oq gbh
ghnuab|ċ {vua Ś
kjmhma iho kaoyuq-iakåy kq ghkh askav
ū
hh< {qoy kahkq jbuaka h`j{a
Ś
h gbh vq
ū
ho
kqoj{kċyjuh bh j`auyah
aiqkb
ū
hjobma b
Ś
kjmhh/
Ou/ 26
 
 
 H|pjbua ia mqghoċ 
' Ou/26 ' gbuyha , bvuhmha , gbh , 5626'5622
 
APAOHGAOYA
 
MB 50 GBUYHA 5622-
HJBO NUHNJUA[KQ
 
 ‛ 
 
[KUHHYJU- VQEMHKH[Y-
YUBIQKąYJU- KHOAB[Y şH IHVMJGBY UJGBO-KAYąťABO IA JOJBUA BMGQOHKHVHQMQH VMJHAşYH-
 
GAOYJUQM [VHUHYQBM BM şKJMHH
KA KQJOJBUA ÏH VJB
UYą OQGAMA - B VMAKBY [VUA AYAUOHYBYA- IQVą JMQONą şH NUAB [Q@AUHOťą/
 
Amaphh Śh kbiuama ihibkyhka bma şkjmhh ”Hjbo Nuhnjua{kq‗ iho VmjhaŚyhpju vċ{yub kq ua{vaky Śh kq iagohybya oqgama Śh vua{yhnhqm Śkjmhh ïo gagjuhb kamq
h ka b `j{y
Śh uċgåoa vċuhoyama {vhuhyqbm bm bka{yah ho{yhyqūhh
/
HJBO NUHNJUA[KQ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->