Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kudisaithozil

kudisaithozil

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 3,458|Likes:
Published by tamilenbbam
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: tamilenbbam on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
கடசத ழல
ஆரய மவர:
paranoia_club@yahoo.com
எசர:  உற
நச ந.சனன எலப கஒகபற சயனநணடந வன யஹ. னல உநநவன ப எபபயன.   டநஒ ண டல இறஙய.ஒ சரய ந வகந. யரல ம  கதஙச ஆ  என வ ஓடன. வ மன மறவநநல வழ ரந வணடய ஓடன. ப ண டடல  ல இந. வக  யதகப ன ஙல டயலவப ஒ இத அந. வய  வந ஒ ஙல பயன ஙற வஒ இ இத இவதந. உஒ ஆ ன ஓவழஎடபரந. தவவவ அய ண ண வத றநன. இஙஅமஇலவஉ சல மடய. வன உ  இ இண ச வணட இந.ண வ ஒ ரகடச அ ஒடல  கடசப. வளஅ கடசரந, உதச ஒ இத றதந. கடசன வல ஒவ   எண தன வ ப உ சனற.உஙளல மண .  மப ஆண க ளல உநந. வ ப மன 
 
 ளல அந. ஒ இ ஙளல   வந சந.தஎல  மனஇந ரந. . த டல இந. ல ஒவன வநஅவய வவஅனறய  ஆ இப அதன. மல ல  ன  நவ ன. ஆல அ என  எனறல. ற வல, நநவக ரநன.  ஏயப தவ, ஆல மல வ க இன ல வயக. அநநடயஸண ல 14வயந 50 வய வ ஆண ணகத ரநப.ல வநயவன ன ய யஎன, ஒஓன. ந ,ஙசயஅசத நவந. அவத ன  எனஅமசன. அப க ந இண ள க எரயத வஙய; மல ங எரய ஆத,  டளரஒள ல த. ஒளன சதல   ட ண ளத, றக ச அவய . அவய அவரன ணஒள வல னந ன உ . அப எ இல. அவய ம சதக வபகஅஙஎ வலன. லஊற  வஅவஉ எபடய. பக அத உநந இ  ன வயப  வகவ த ணடந. ஒவன 'இவஇக' எனறன, அதவன 'இதநகறய' எனறன.அப ல இந ய"எமபத வய ஆகங, என சசதக மபதஞவய" எனஅத  
 
இக சத. ச ல ற ல, அன வவப அவ  இய டய. ன ல வந தன , . சநல ரநக, ஆல ய சழபல அவ  ன அகத  . அவ அநந ' ' லசசந கந   வன ஊசந.  ந. ந ளஷ அச தடய.ப வய ஞச றந, ப ரவல. 'இனல' எ வளப சஷடவளபதய. அவ இ அயதஅன. '' .  நஉ - த மத த ன உ அவ.ணடநன. ல உய, ந  , மய ச, ஆல றதணடஎற ற. அவன ணடகல   வந னற. அவ அம சன: (15 ), (13 ), (ன ) (37 ), (18). ன கதப , கதன , வதல ஏரபல இநழ ண யணடநன.அநசழன உஎ தவன வஙசனன (அநப). ஆல அவன வதஎத வத ரயல; அவரன வம ல இநனணளனல தந. ன அச . கட வ 

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tjjstin liked this
tjjstin liked this
mathankumar1980 liked this
Luis Faizal liked this
Luis Faizal liked this
Malik Ali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->