Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai giang DKLGmoi

Bai giang DKLGmoi

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by 916153

More info:

Published by: 916153 on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
 Gi¸o tr×nh ®iÖn tö 
 
§iÒu khiÓn logic 
 
TR
N KIM PHÚC
1
Môc lôc
Néi dung trang
Môc lôc.......................................................................................................................1
 
Giíi thiÖu chung........................................................................................................4
 
Ch−¬ng 1- C¬ së lý thuyÕt........................................................................................5
 
1.1- Kh¸i niÖm vÒ logic hai tr¹ng th¸i.....................................................................5
 
1.2- C¸c hm v c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®¹i sè logic............................................5
 
1.2.1- Hm logic b¶n......................................................................................5
 
1.2.2- C¸c tÝnh chÊt v mét sè hÖ thøc c¬ b¶n cña ®¹i sè logic...........................8
 
1.3- C¸c ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn hm logic.............................................................9
 
1.3.1- Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn thnh b¶ng...........................................................9
 
1.3.2- Ph−¬ng ph¸p h×nh häc.............................................................................10
 
1.3.3- Ph−¬ng ph¸p biÓu thøc ®¹i sè 
(ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch)
...........................11
 
1.3.4- Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn hm logic b»ng b¶ng Karnaugh
(C¸c n«)
.........12
 
1.4- C¸c ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hm logic......................................................13
 
1.4.1- Ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hm logic b»ng biÕn ®æi ®¹i sè....................13
 
1.4.2- Ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hm logic theo thuËt to¸n.............................13
 
1.5- C©u hái v bi tËp...........................................................................................18
 
Ch−¬ng 2 - HÖ ®iÒu khiÓn tæ hîp...........................................................................19
 
2.1- Kh¸i niÖm v M« h×nh to¸n häc ®iÒu khiÓn logic tæ hîp...............................19
 
2.2- C¸ch ph©n tÝch hÖ ®iÒu khiÓn logic tæ hîp v øng dông................................19
 
2.3- Tæng hîp m¹ch tæ hîp...................................................................................21
 
2.4- C©u hái v bi tËp...........................................................................................25
 
Ch−¬ng 3- M¹ch logic tr×nh tù...............................................................................26
 
3.1- Kh¸i niÖm chung............................................................................................26
 
3.1.1- Giíi thiÖu v mét sè ®Þnh nghÜa..............................................................26
 
3.1.2- Mét sè phÇn tö nhí trong logic tr×nh tù..................................................28
 
3.2. C¸c ph−¬ng ph¸p m« t¶ m¹ch logic tr×nh tù...................................................30
 
3.2.1- Ph−¬ng ph¸p b¶ng chuyÓn tr¹ng th¸i......................................................30
 
3.2.2- Ph−¬ng ph¸p ®å h×nh tr¹ng th¸i..............................................................32
 
3.2.3- Ph−¬ng ph¸p l−u ®å................................................................................33
 
3.3- Tæng hîp m¹ch tr×nh ..................................................................................36
 
 
 Gi¸o tr×nh ®iÖn tö 
 
§iÒu khiÓn logic 
 
TR
N KIM PHÚC
23.3.1- Tæng hîp theo ph−¬ng ph¸p b¶ng tr¹ng th¸i...........................................36
 
3.3.2- Tæng hîp theo ph−¬ng ph¸p ®å h×nh Mealy hoÆc Moore.......................38
 
3.4- VÝ dô vÒ m¹ch tr×nh tù...................................................................................38
 
3.5. Grafcet – c«ng cô ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong cn........................................39
 
3.5.1- Ho¹t ®éng theo logic tr×nh tù cña thiÕt bÞ c«ng nghiÖp..........................39
 
3.5.2- §Þnh nghÜa grafcet..................................................................................40
 
3.5.3- Mét sè ký hiÖu dïng trong grafcet..........................................................41
 
3.5.4- Qui t¾c v−ît qua chuyÓn tiÕp..................................................................42
 
3.6- C©u hái v bi tËp...........................................................................................44
 
Ch−¬ng 4 - HÖ §K logic sö dông PLC..................................................................45
 
4.1- Tæng qu¸t vÒ PLC.........................................................................................45
 
4.1.1- Kh¸i niÖm................................................................................................45
 
4.1.2- CÊu t¹o cña PLC......................................................................................45
 
4.1.3- ®å cÊu tróc PLC..................................................................................47
 
4.1.4- Nguyªn lý lm viÖc.................................................................................48
 
4.1.5- ¦u nh−îc ®iÓm.......................................................................................48
 
4.1.6-
ø 
ng dông:................................................................................................49
 
4.1.7- Tr×nh tù thiÕt kÕ hÖ ®iÒu khiÓn logic øng dông PLC...............................49
 
4.2- ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh S7 - 200...................................................50
 
4.2.1- CÊu h×nh cøng.........................................................................................50
 
4.2.2
-
M« t¶ c¸c ®Ìn b¸o v c«ng t¾c................................................................52
 
4.2.3- CÊu tróc nhí.......................................................................................53
 
4.2.4- Më réng cæng vo ra (Module më réng)................................................54
 
4.2.5-Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh............................................................................55
 
4.2.6- CÊu tróc ch−¬ng tr×nh..............................................................................56
 
4.3 Ng«n ng÷ lËp tr×nh cña S7-200.......................................................................57
 
4.3.1- Giíi thiÖu chung......................................................................................57
 
4.3.2- B¶ng tãm t¾t mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7-200..........................................59
 
4.3.3- Có ph¸p hÖ lÖnh cña S7-200....................................................................63
 
4.3.4- So¹n th¶o ch−¬ng tr×nh...........................................................................74
 
4.3.5- Mét sè vÝ dô øng dông S7-200...............................................................80
 
Ch−¬ng 5..................................................................................................................86
 
 
 Gi¸o tr×nh ®iÖn tö 
 
§iÒu khiÓn logic 
 
TR
N KIM PHÚC
3
ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh S7-300............................................................86
 
5.1- C¸c module cña PLC S7-300.........................................................................86
 
5.1.1- Module CPU...........................................................................................87
 
5.1.2- Module réng......................................................................................87
 
5.2- KiÓu d÷ liÖu v ph©n chia bé nhí...................................................................88
 
5.2.1- KiÓu liÖu:............................................................................................88
 
5.2.2- CÊu tróc bé nhí cña CPU........................................................................90
 
5.3- Vßng quÐt ch−¬ng tr×nh.................................................................................91
 
5.3.1- CÊu tróc ch−¬ng tr×nh..............................................................................91
 
5.4- Nh÷ng khèi OB ®Æc biÖt.................................................................................93
 
5.5- Ng«n ng÷ lËp tr×nh cña S7-300......................................................................94
 
5.5.1- CÊu tróc lÖnh v tr¹ng th¸i kÕt qu¶.........................................................95
 
5.5.2- C¸c lÖnh b¶n.......................................................................................98
 
5.5.3- C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh.........................................................104
 
5.5.4 Bé thêi gian (Timer)...............................................................................107
 
5.5.5- ®Õm (Counter)..................................................................................112
 
5.5.6- Kü thuËt sö dông con trá.......................................................................115
 
5.6- Kü thuËt lËp tr×nh.........................................................................................117
 
5.6.1- Giíi thiÖu chung....................................................................................117
 
5.6.2- LËp tr×nh tuyÕn tÝnh...............................................................................122
 
5.6.3- LËp tr×nh cã cÊu tróc.............................................................................123
 
5.6.4- Sö dông c¸c khèi OB.............................................................................126
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->