Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PROIECT_DE_INTERVENTIE_Tatiana

PROIECT_DE_INTERVENTIE_Tatiana

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,684 |Likes:
Published by api-3783927

More info:

Published by: api-3783927 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

PROIECT DE INTERVEN\u0162IE
Tema: Modalit\u0103\u0163i \u015fi abord\u0103ri ale orelor de consiliere \u015fi orientare din perspectiva
dimensiunii de gen
Motto:
\u201eO carte, odat\u0103 scris\u0103,
Nu produce imunitate la scris.
Te vei \u00eemboln\u0103vi de microbul
C\u0103r\u0163ii urm\u0103toare.\u201d
\u201eBolnav de carte\u201d de Marin Sorescu
ANALIZA INFORMA\u0162IILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV
a) Definirea problemei

Abordarea educa\u0163iei din perspectiva dimensiunii de gen constituie un element de noutate pentru foarte multe cadre didactice, care nu dispun de suficiente cuno\u015ftin\u0163e \u015fi abilit\u0103\u0163i \u00een vederea pred\u0103rii diferitelor discipline \u015fcolare sau a orelor de dirigen\u0163ie din perspectiva programelor de \u201eConsiliere \u015fi orientare\u201d introdus \u00een curriculumul na\u0163ional din anul \u015fcolar 2006/2007.

b) Istoricul problemei:

Problema sus\u0163inerii unor ore destinate managementului clasei \u015fi form\u0103rii personalit\u0103\u0163ii elevilor a constituit mereu o problem\u0103 \u00eentruc\u00e2t profesorii dirigin\u0163i sunt preg\u0103ti\u0163i metodic \u00een disciplina pe care o predau \u015fi mai pu\u0163in sau deloc \u00een domeniul desf\u0103\u015fur\u0103rii unor ore al c\u0103ror specific este mai mult legat de pedagogie \u015fi psihologie. \u00cen contextul actual este necesar\u0103 cunoa\u015fterea \u015fi reconsiderarea demersurilor problematicii de gen \u00een educa\u0163ie din perspectiva egalit\u0103\u0163ii de \u015fanse, cunoa\u015fterea ini\u0163iativelor de la nivel european de institu\u0163ionalizare \u015fi dezvoltare a educa\u0163iei de gen la toate nivelurile de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2nt. Un prim pas pentru formarea cadreleor didactice din aceast\u0103 perspectiv\u0103 poate fi f\u0103cut \u00een cadrul orelor de dirigen\u0163ie de la clasele de liceu. Predarea acestei discipline \u015fi formarea la elevi a1

competen\u0163elor specifice prev\u0103zute \u00een programa \u015fcolar\u0103 aferent\u0103 necesit\u0103 formarea la cadrele didactice de competen\u0163e noi mai ales de ordin metodologic pentru cre\u015fterea interesului pentru abordarea unor teme specifice problematicii de gen.

\u00cen sistemul de educa\u0163ie, stimulat mai ales de studiile de gen din perspectiva filosofiei sau sociologiei feministe, s-a eviden\u0163iat interesul manifestat \u00een diverse ocazii de cadrele didactice sau de al\u0163i actori ai sistemului educa\u0163ional fa\u0163\u0103 de aspecte concrete privind introducerea unei educa\u0163ii de gen \u00een \u015fcoal\u0103.

c) Ce s-ar putea \u00eent\u00e2mpla daca nu se rezolv\u0103 problema?

Cunoa\u015fterea insuficient\u0103 a unor aspecte de ordin metodic \u015fi psihologic a abord\u0103rii educa\u0163iei din perspectiva dimensiunii de gen, ar atrage dup\u0103 sine o sc\u0103dere a calit\u0103\u0163ii actului didactic \u00een ansamblu, abordarea discriminatorie a unor con\u0163inuturi, nepromovarea principiului egalit\u0103\u0163ii de \u015fanse.

INI\u0162IATORUL PROIECTULUI
Prof. Tatiana V\u00eentur- coordonator
PARTENERI
Inspectoratul \u015ecolar al Jude\u0163ului Suceava
Casa Corpului Didactic Suceava
TITLUL PROIECTULUI
Modalit\u0103\u0163i de interven\u0163ie, de proiectare, desf\u0103\u015furare \u015fi evaluare a activit\u0103\u0163ilor de consiliere \u015fi orientare din
perspectiva educa\u0163iei de gen
TERMENI CHEIE (max.5 termeni)
Consiliere educa\u0163ional\u0103, dimensiune de gen, proiectare, metodologie, evaluare
DURATA PROIECTULUI (\u00een luni) 3 luni
PERIOADA DE DESF\u0102\u015eURARE 1. III. 2008 \u2013 1.VI. 2008
BENEFICIARI
2
Direc\u0163i : 25 de cadre didactice- coordonatori de proiecte \u015fi programe educative
Indirec\u0163i: elevii, colectivele didactice, familiile elevilor, comunitatea local\u0103;
REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul se axeaz\u0103 pe formarea unui nucleu de 25 cadre didactice care vor fi putea s\u0103 abordeaze consilierea educa\u0163ional\u0103 din perspectiva dimensiunii de gen \u015fi vor disemina informa\u0163iile la nivelul unit\u0103\u0163ilor \u015fcolare \u00een cadrul cadrul comisiilor metodice a profesorilor dirigin\u0163i.

\u00cen cadrul proiectului sunt prev\u0103zute a se desf\u0103\u015fura 24 ore cu activit\u0103\u0163i de formare:
\u2022
Istoricul abord\u0103rii dimensiunii de gen \u00een educa\u0163ie -2 ore
\u2022
Concepte de baz\u0103- dimensiunea de gen- 6 ore
o
Sex \u015fi gen; diferen\u0163e biologice \u015fi socio culturale
o
\u015ecoala- mediu de socializare
o
Stereotipuri de gen
o
Discriminare de gen
o
Egalitate \u015fi segregare de gen
o
Parteneriatul de gen
\u2022
Educa\u0163ia din perspectiva dimensiunii de gen- 6 ore
o
Indicatorii sistemului de educa\u0163ie
o
Modalit\u0103\u0163i de proiectare a activit\u0103\u0163ii
o
Strategii didactice
o
Analiza/evaluarea manualelor \u015fcolare din perspectiva dimensiunii de gen
o
Con\u0163inuturi educa\u0163ionale din perspectiva de gen
o
Evaluare- modalit\u0103\u0163i de evaluare \u015fi autoevaluare
\u2022
Consiliere \u015fi orientare- 10 ore
o
Autocunoa\u015ftere \u015fi dezvoltare personal\u0103
o
Abilit\u0103\u0163i sociale \u015fi de comunicare
o
Managementul informa\u0163iilor
o
Calitatea stilului de via\u0163\u0103
o
Consilierea carierei
\ue000Influen\u0163a genului \u00een alegerea carierei
3

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carmen Antal liked this
Olesea Slivca liked this
traxduby liked this
Sallai Imre liked this
Olesea Slivca liked this
Suteu Andreea liked this
Adrian Simion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->