P. 1
chicken_soup_for_the_soul_-_condensed_chicken_soup_for_the_soul_-_part_2

chicken_soup_for_the_soul_-_condensed_chicken_soup_for_the_soul_-_part_2

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by api-3784462

More info:

Published by: api-3784462 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Sân ga cu
c
đờ
i
-
n sâu trong ti
m th
c c
a chúng ta là m
t khung c
nh
đồ
ng quê. Chúng ta
đ
ang
đ
ib
ng tàu l
a - và chúng ta
đ
ang say s
ư
a v
i nh
ng phong c
nh thoáng qua bên ngoàikhung c
a s
kia - l
ũ
tr 
 
đ
ang v
y tay chào trên nh
ng ng
 
đườ
ng v
t ngang
đườ
ng ray,
đ
àn gia súc nh
n nh
ơ
g
m c
d
ướ
i chân
đồ
i, nh
ng hàng b
p, lúa mì th
ng t
p n
i
đ
uôinhau, nh
ng bình nguyên b
ng ph
ng, nh
ng thung l
ũ
ng, ng
n núi ch
p chùng, nh
ngs
ườ
n
đồ
i thoai tho
i và nh
ng làng m
c th
p thoáng trên n
n tr 
i xa xa.
Nh
ư
ng trên h
ế
t trong tâm trí chúng ta là
đ
ích
đế
n cu
i cùng. Vào m
t ngày nào
đ
ó, chúng ta s
 
đế
n sân ga. Nh
ng dàn nh
c s
n
i lên, r 
ng c
hoa v
y chào. Khi
đ
ã
đế
n n
ơ
i, m
i gi
c m
ơ
c
achúng ta s
tr 
thành s
th
t, và m
i ph
n c
a cu
c s
ng tr 
nên khít ch
t nh
ư
m
t b
c tranhghép hình hoàn h
o. C
m giác
y khi
ế
n chúng ta c
m th
y b
n ch
n, chúng ta
đ
i
đ
i l
i l
i d
c l
i
đ
i,
đế
m t
ng phút - ch
 
đợ
i, ch
 
đợ
i, ch
 
đợ
i
để
 
đế
n
đượ
c nhà ga."Khi chúng ta
đế
n ga, thì th
t h
nh phúc bi
ế
t bao!" chúng ta kêu lên và ch
t ngh
 ĩ 
. "Khi tôi 18.""Khi tôi mua m
t chi
ế
c Mercedes Benz 450 SL!" "Khi tôi g
i
đứ
a con út vào
đạ
i h
c." "Khi tôi tr 
 h
ế
t n
n
n!" "Khi tôi
đượ
c th
ă
ng ch
c." "Khi tôi v
h
ư
u, tôi s
s
ng m
t cu
c s
ng th
t an nhàn,h
nh phúc!"Không s
m thì mu
n, chúng ta s
nh
n ra r 
ng ch
ng có l
y m
t nhà ga nào, ch
ng có m
t n
ơ
ich
n nào
để
 
đế
n. Ni
m vui
đ
ích th
c c
a cu
c s
ng n
m trên t
ng ch
ng
đườ
ng c
a m
t cu
chành trình. Nhà ga,
đ
ó ch
ỉ 
là m
t gi
c m
ơ
. Nó luôn luôn v
ượ
t xa kh
i chúng ta."Hãy t
n h
ưở
ng t
ng phút giây hi
n t
i này!" qu
là m
t l
i khuyên
đ
úng
đắ
n, nh
t là khi k
ế
t h
pv
i
đ
o
n kinh thánh: "
 Đ
ây là m
t ngày mà Th
ượ
ng
 Đế
 
đ
ã t
o ra. Chúng ta s
vui m
ng và hânhoan trong ngày này!" Ch
ng ph
i chính nh
ng gánh n
ng c
a ngày hôm nay khi
ế
n chúng ta m
im
t? Không,
đ
ó chính là nh
ng h
i ti
ế
c c
a ngày hôm qua và n
i s
hãi v
ngày mai. S
h
i ti
ế
cvà nh
ng n
i s
hãi là nh
ng tên tr 
m song hành
đ
ánh c
p ngày hôm nay c
a chúng ta.Vì th
ế
, hãy ng
ng
đ
i l
i d
c l
i
đ
i và nh
m
đế
m t
ng d
m
đườ
ng. Thay vào
đ
ó, hãy c
trèo thêmlên nh
ng ng
n núi cao, hãy
ă
n th
t nhi
u kem cho th
a thích, hãy
đ
i chân tr 
n th
ườ
ng xuyên,hãy tho
i mái th
mình trong dòng n
ướ
c mát l
nh c
a các con sông, hãy dành th
i gian ng
mhoàng hôn xu
ng, hãy c
ườ
i nhi
u lên và khóc ít l
i. Cu
c s
ng là m
t hành trình mà chúng ta
đ
ang
đ
i. Và r 
i chúng ta c
ũ
ng s
mau chóng
đế
n
đượ
c ga thôi.
- Robert J. Hastings
 Đừ
ng bao gi
nu
i ti
ế
c quá kh
, cu
c s
ng
đ
ích th
c c
a b
n là vào ngày hôm nay và b
n s
 t
o d
ng t
ươ
ng lai cho mình.
- L. Ron Hubbard
The Life station 
Tucked away in our subconscious is an idyllic vision. We are traveling by train - out the windows,we drink in the passing scenes of children waving at a crossing, cattle grazing on a distanthillside, row upon row of corn and wheat, flatlands and valleys, mountains and rolling hillsidesand city skylines. But uppermost in our minds is the final destination. On a certain day, we will pull into the station.Bands will be playing and flags waving. Once we get there, our dreams will come true and the
 
pieces of our lives will fit together like a completed jigsaw puzzle. Restlessly we pace the aisles,damning the minutes - waiting, waiting, waiting for the station. "When we reach the station, that will be it!" we cry. "When I'm 18." "When I buy a new 450 SLMercedes Benz!" "When I put the last kid through college." "When I have paid off the mortgage!""When I get a promotion." "When I reach retirement, I shall live happily ever after!" Sooner or later, we realize there is no station, no one place to arrive. The true joy of life is the trip.The station is only a dream. It constantly outdistances us. "Relish the moment" is a good mo, especially when coupled with Psalm 118:24: "This is the daywhich the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it." It isn't the burdens of today that drivemen mad. It is the regrets over yesterday and the fear of tomorrow. Regret and fear are twinthieves who rob us of today. So stop pacing the aisles and counting the miles. Instead, climb more mountains, eat more icecream, go barefoot more often, swim more rivers, watch more sunsets, laugh more, cry less. Lifemust be lived as we go along. The station will come soon enough. 
- Robert J. Hastings 
Never regret yesterday, life is in you today and you will make your tomorrow. 
- L. Ron Hubbard 
C
u bé và ngôi sao
- C
u bé ng
ướ
c m
t nhìn ngôi sao xa títVà b
t
đầ
u thút thítNgôi sao d
u dàng h
i nh
:Kìa b
n tôi
ơ
i, c
sao b
n l
i khóc
C
u bé n
c n
:Sao kia
mãi t
n tr 
i cao
 Đ
ôi tay tôi không sao v
i t
i!Ngôi sao xa m
ỉ 
m c
ườ
i
đ
áp l
i:N
ế
u tôi không có trong tim b
nThì b
n ch
ng th
nào th
y
đượ
c tôi
đ
âu!
- John Magliola
A small boy and a star  
A small boy looked at a star  And began to weep 
 
And the star said, Boy why are you weeping? And the boy said, You are so far away I will never be able to touch you. And the star answered, Boy if I were not already in your heart You would not be able to see me. 
- John Magliola 
Thiên th
n m
ũ
 
đỏ
 
- Ng
i m
t mình trong quán cà phê, tôi c
m th
y r 
t lo s
. Ngày mai, tôi ph
i tr 
i qua m
tcu
c ph
u thu
t c
t s
ng. Kh
n
ă
ng x
y ra r 
i ro là r 
t l
n, nh
ư
ng tôi v
n c
bám l
y ni
mtin. "Th
ượ
ng
Đế
 
ơ
i, xin Ng
ườ
i hãy g
i cho con m
t thiên th
n
để
giúp con v
ượ
t qua th
 thách ngày mai!" tôi thì th
m kh
n nguy
n.
Khi ng
ng
đầ
u nhìn lên và chu
n b
i kh
i quán, tôi th
y m
t ng
ườ
i ph
n
 
đ
ã l
n tu
i
đ
angch
m rãi b
ướ
c
đế
n g
n qu
y tính ti
n. Tôi
đứ
ng c
nh bà, lòng th
m ng
ưỡ
ng m
b
váy th
itrang có hình nh
ng cánh hoa màu
đỏ
và tím r 
t trang nhã mà bà
đ
ang m
c, c
chi
ế
c kh
ă
nquàng c
, chi
ế
c ghim cài và chi
ế
c m
ũ
màu
đỏ
tía n
i b
t. "Xin l
i bà, bà qu
th
t là m
t ng
ườ
iph
n
xinh
đẹ
p!" tôi bu
t mi
ng.n
m ch
t tay tôi m
t cách thân ái và b
o: "Con gái à, ta c
m
ơ
n con nhi
u l
m. Ta có m
tcánh tay gi
, và c
cánh tay còn l
i c
ũ
ng ph
i n
p s
t. còn cái chân này c
ũ
ng không ph
i th
t
đ
âu. Ta ph
i t
n khá nhi
u th
i gian
để
thay qu
n áo c
ơ
 
đấ
y. Ta luôn c
g
ng h
ế
t s
c mình,nh
ư
ng lâu quá c
ũ
ng thành quen r 
i. Con
đ
ã khi
ế
n ta c
m th
y vui l
m. C
u mong Th
ượ
ng
 Đế
 luôn dõi theo và ban ph
ướ
c lành cho con!" Nhìn bà
đ
i kh
i, tôi ch
t c
m th
y lòng mình th
t nh
 nhõm. Bà qu
th
t là m
t thiên th
n mà Th
ượ
ng
 Đế
 
đ
ã g
i
đế
n cho tôi.
- Tami S. Fox
B
ng ni
m tin, b
n có th
nhìn th
y c
nh
ng v
t vô hình
- Kinh Thánh
Angel with a red hat 
I was scared as I sat in the coffee shop. Tomorrow I would have spinal surgery. The risk washigh, but my faith was strong. I prayed, "Oh, heavenly Father, in my time of trial, send me anangel." 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->