Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5799, 20.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5799, 20.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,326|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
FIFA RANG LISTA
Historijskiuspjeh’Zmajeva’
SKANDALOZNO
Registracija firmi u BiH
Na ~ekanju vi{e stotina zahtjeva
Samo za statisti~ki brojpotreban niz dokumenata
Napravljene gre{ke u proceduri
Otvoreno govorio o Zikinim ubila~kim nagonima Demonstracije u Istanbulu: Teroristima zaprije}eno „velikom osvetom“ 
(Foto: AFP)
Dumanji} Turkovi}u:Ubio si Torlakovi}a
   5   7 .  s   t  r  a  n  a
S
trani investitori u na{oj ze-mlji u posljednje vrijemene mogu osnivati kompani-je, jer je taj proces u potpu-nosti blokiran, saznaje „Dnevniavaz“. Trenutno u Sarajevu posto-ji vi{e stotina zahtjeva stranaca zaosnivanje firmi, koji su, bukvalno,na ~ekanju.Razlog blokada je gre{ka u pro-ceduri. Odmah nakon registracijefirme, naime, treba podnijeti za-htjev za njeno razvrstavanje premadjelatnosti, odnosno za izdavanje ta-kozvanog statisti~kog broja.
 3. str.
BLOKIRANESTRANE
INVESTICIJE
   2   2 .   i   2   3 .  s   t  r  a  n  a
Istra`ujemo:Zapeo milionski projekt „@FBiH“

Dramati~no:Posljednji apel za milost

Gora`de:Paklena no} zbog ljubavnih jada

@

Ma fi ja r voproli}e 
   1   7 .  s   t  r  a  n  a   4 .  s   t  r  a  n  a   9 .  s   t  r  a  n  a
 29. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 20. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5799
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Nastavljen proces zlo~ina~koj grupiKurdski pobunjenici ubili 24, a ranili 18 vojnika
Udar na Tursku!
 
BEOGRAD
Merlin ne}eodustatiod koncerta
   3   4 .   i   3   5 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,20. oktobar/listopad 2011.
2
Peti korpus ARBiH
„Sila nebeska“slavi 19 godina
Povodom 21. oktobrai 19. godi{njice formira-nja Petog korpusa ArmijeRBiH, predsjedavaju}iSkup{tine USK HuseinRo{i}, premijer USK Ha-mdija Lipova~a i mini-star za pitanja boraca i ra-tnih vojnih invalida Ah-met Egrli} uprili~ili suprijem za pripadnike Ko-rpusa.
 M. D.
Pula
@alba Abdi}eveporodice
Komisija Ministar-stva pravosu|a Hrvatskeza uvjetni otpust u pi-smenom aktu pulskomzatvoreniku Fikretu Ab-di}u, koji izdr`ava 15-godi{nju kaznu za ratnizlo~in, potvrdila je pisa-nje „Dnevnog avaza“ dakladu{ki Babo nijepu{ten iz zatvora jer nijedovoljno socijaliziran.Porodica Fikreta Abdi}aposlala je predstavkupu~kom pravobraniocuu kojoj se `ali na radUprave za zatvorski si-stem i njen odnos premaAbdi}u.
 M. D.
Vlada FBiH
Danas oposkupljenjuplina
U Vladi FBiH pripr-emljen je prijedlog Mi-nistarstva trgovine o po-ve}anju cijene plina uFederaciji za 13,89 po-sto, rekao je dopremijerDesnica Radivojevi}.Vlada }e taj prijedlog ra-zmatrati danas na sje-dnici u Sarajevu, a kaoosnovni razlog za posku-pljenje naveden je rastcijena nafte na svje-tskom tr`i{tu.
 A. D.
Tuzla
Tijela Mustafi}astigla u BiH
Posmrtni ostaci poro-dice Mustafi}, majke Fa-dile i djece Ilme i Emrah,koji su stradali u Francu-skoj, dopremljeni su ju~eravionom u Sarajevo, oda-kle su preba~eni u Tuzlu.Prije dvije sedmice NesidMustafi} ubio je svoju`enu, a potom zapalio au-tomobil u kojem se nala-zio s troje svoje djece, asamo najstarije dijete jepre`ivjelo. Nesidovo tije-lo na Sarajevski aerodromsti`e danas.
G. M.
Ukratko
 Pripadnici Petog korpusa na prijemu
PARLAMENT FBiH
Upu}en prijedlog za formiranje istra`ne komisije
SBB tra`i da svi porezni
du`nici budu poznati javnosti
Vlada FBiH glavna barijera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta,smatra Fehim [kalji}
Nik{i} bez odgovora
Zastupnici Saveza za bo-lju budu}nost BiH uputili suju~er na tematskoj sjedniciPredstavni~kog doma Parla-menta BiH inicijativu za fo-rmiranje istra`ne komisijekoja bi bila sastavljena od za-stupnika iz svih parlame-ntarnih stranaka, a njen za-datak bio bi uvid u pla}anjeporeza velikih poreznihobveznika!
Ko krije du`nike
Klub zastupnika ove str-anke ju~er je insistirao na to-me da Parlament FBiH, kaozakonodavno tijelo koje ime-nuje Vladu, mora znati ko tone pla}a porez ovoj dr`avi.- Po~injemo sumnjati daneki visoki politi~ki du`no-snici od nas kriju koji su toveliki porezni du`nici. To semora izvesti na~istac - po-ru~io je Munib Jusufovi},poslanik SBB BiH. On je na-javio da ovaj klub ne}e odu-stati od formiranja komisijete }e ovo pitanje potencira-ti i na narednoj sjednici Pr-edstavni~kog doma.Osim toga, Fehim [k-alji}, predsjednik Kluba SBBBiH, o{tro je kritizirao Vla-du FBiH, istaknuv{i da jeona „najve}i administrativniko~ni~ar ekonomskog ra-zvoja FBiH i stvaranja povo-ljnog poslovnog ambijenta“.- Ovaj dom jo{ nije usvo-jio nijedan strate{ki zakon.Postavlja se pitanje VladiFBiH {ta ona ~eka i ho}emoli mi mirno sjediti. Vlada jetrebala pripremiti plan izla-ska iz krize. Za{to Vlada odnas krije odre|ene podatke oporeznim du`nicima - pi-tao je [kalji}.Predstavnici Vlade FBiHna sjednici koja je bila po-sve}ena administrativnimbarijerama, me|utim, nisuimali odgovore na argume-ntirane zahtjeve.
Nema investicija
Federalni premijer Ner-min Nik{i} samo je u svomuvodnom izlaganju rekao daunapre|enje poslovnogokru`enja i investiranja uFBiH predstavlja „zajedn-i~ki interes te da zbog togane bi trebalo biti podjelaizme|u pozicije i opozicije uParlamentu FBiH“.Poslanicima se obratilaAida Soko iz Vije}a stranihinvestitora, koja je preze-ntirala preporuke iz „Bijeleknjige“. Ona je potcrtala daje u 2011. smanjen priliv di-rektnih stranih investicijau odnosu na proteklu godi-nu. Zaklju~ila je da su one uprvom polugodi{tu iznosileoko 65 miliona KM, {to je za19,5 posto manje u odnosuna proteklu godinu.
 A. DEDAJI]
Bosnu i Hercegovinu ve}krajem ove godine zahvatit }enovi val ekonomske krize, ko-ji bi mogao pokositi slaba{nubh. privredu, a stanovni{tvudonijeti novi pad standarda.Ovo su predvi|anja svihrelevantnih analiti~ara iinstitucija u BiH, ali i izinozemstva.Novi val krize uslijedit }ezbog pogor{anja situacije ueurozoni, a kako BiH ve} du-go nema dr`avne vlasti, aentitetske ne pripremaju ade-kvatan odgovor i ekonomskupolitiku, to }e ostaviti te{keposljedice, posebno na izvoz,koji je bio jedini pozitivan po-kazatelj u ovoj godini.To potvr|uje i predvi|anjeRaiffeisen banke, koja je doda-tno smanjila prognozu ekono-mskog rasta BiH za 2012.- Efekti novog vala eko-nomske i finansijske krizekoji }e zahvatiti eurozonu,na malu bh. ekonomiju, za-visnu od vanjskih tr`i{ta i fi-nansiranja, o~ekuju se upra-vo u 2012. godini - saop}enoje iz ove banke.U analizi se navodi i da tr-endovi zabilje`eni u bankar-skom sektoru BiH u tre}emkvartalu, tako|er, ukazuju naprve naznake usporavanja ra-sta kreditne aktivnosti i poste-peno zaustavljanje trenda pa-da kamatnih stopa.Izvr{ni direktor Sparkassebanke Nedim Alihod`i} za„Dnevni avaz“ ka`e da suprognoze za narednu godinupesimisti~ne. Kada su u pita-nju zemlje centralne Evrope,neke analize predvi|aju ~akupola ni`i rast BDP-a u 2012.Isti~e da }e se to direktno odr-aziti na na{u zemlju.Osim toga, napominje daje veliki problem BiH poli-ti~ka nestabilnost, ~ijerje{avanje nije na pomolu.- To dodatno ote`ava eko-nomsku situaciju i vrlo vjero-vatno }e voditi pogor{anju kr-editnog rejtinga zemlje. Nara-vno, lo{iji rejting mo`e odbitidirektne strane investicije, ko-je su ve} godinama u padu, a odkojih uveliko zavisi na{ ekono-mski razvoj - ka`e Alihod`i}.Evropska banka za obnovui razvoj (EBRD) tako|er je sni-zila projekcije rasta na{e eko-nomije za narednu godinu. Usvom posljednjem izvje{taju,stru~njaci EBRD-a navode dadugotrajna politi~ka kriza u ze-mlji i usporavanje ekonomijazemalja eurozone nastavljajuprijetiti ekonomskim izgledi-ma BiH.
G. MRKI]
S ju~era{nje sjednice: Smanjeno investiranje u FBiH 
(Foto: M. Kadri})
O{tre kritike Vladi FBiHuputio je Faruk Jabu~ar, po-slanik SBB BiH, koji je za-tra`io da se ova vlast, ko-na~no, obra~una s onima ko-ji su se nezakonito obogatili.- Privatizacija je plja~ka.Ratna privatizacija po tzv.Markovi}evom sistemuomogu}ila je pojedincimamilionske plja~ke. Neopho-dno je istrajati na do-no{enju zakona o nelegalnoste~enoj imovini, na ~emu}e Klub SBB insistirati -poru~io je Jabu~ar.
Ratna privatizacija je plja~ka
Problemi u Evropskoj uniji utje~u i na BiH
Nova kriza sti`epo~etkom 2012!
Bankari iznose crne prognoze
Politi~ka kriza samo pogor{ava stvari
Efekti novog vala
Smanjenje doznaka iz inozemstva
Opadanje izvoza u evropske zemlje
Smanjenje dotoka kapitala u banke
Dodatno smanjenje stranih investicija
Usporavanje industrijske proizvodnje
Opadanje kupovne mo}i gra|ana
Novi val otpu{tanja i smanjenja pla}a
 
Raiffeisen banka
Sa 1,5 na jedan posto
EBRD
Sa 2,5 na 2,3 posto
Smanjenje procjene rastabh. ekonomije u 2012.
 Alihod`i}: Prognoze pesimisti~ne
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,20. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Goran MRKI](goranm
@
 avaz.ba)
Pravo nasiroma{tvo
Naredna godina donijet }e nam skuplji plin,krizu, otkaze i jo{ manje ku}ne bud`ete
Komentar dana
Predsjednik Narodnestranke Radom za boljitakMladen Ivankovi} Lija-novi} izgovorio je ovihdana re~enicu koju su svi~uli, a malo ko razumio.Lijanovi} je kazao da„gra|ani BiH nemaju vi{epravo biti siroma{ni“.Iz ovoga se mo`e za-klju~iti da gra|ani `ele bi-ti siroma{ni, da im je todo sada „tolerirano“, alida vi{e ne}e biti. Na koji}e na~in vlast zabranitinarodu da bude siro-ma{an i kakve }e biti ka-zne za one koji i daljebudu uhva}eni u siro-ma{tvu, za sada nije po-znato.Naravno, Lijanovi}evaizjava samo je jeftini po-ku{aj zamjene teza. Ve-}ina gra|ana `eli norma-lan `ivot, dostojan ~ovje-ka, ali im vlast to ne do-zvoljava, niti }e im, premasvemu sude}i, dozvoliti ubudu}nosti.Najavljeno poskuplje-nje plina samo je nova ci-gla u zidu izme|u stvar-nog `ivota i obe}anog bla-gostanja.Prema podacima Svje-tske banke, polovina sta-novni{tva BiH `ivi na gr-anici siroma{tva, a vi{e od~etvrtine ih je ispod te gr-anice. Naredna godina,kako pokazuju sve releva-ntne analize, donijet }enam nova otpu{tanja inova smanjenja ku}nihbud`eta.Naravno, to ne}e osje-titi oni koji odlu~uju ona{im sudbinama, koji senisu u stanju dogovoritini o raspodjeli fotelja i ko-ji imaju pravo biti svebogatiji dok zemlja tone usve dublju bijedu.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Rastu tenzije na sjeveru Kosova: Srbi na barikade izveli i djecu!
- Toj djeci ne fali ni {kola niti bi-lo{ta. Njima se, naprotiv, govo-ri da su njihovi vr{njaci „[ip-tari“ njima podre|eni... Toj dje-ci ne fali ni~ega osim govoraistine, istine onoga {ta se njiho-vim vr{njacima {irom Kosova desilo prethodnihdecenija.
(tudicpasa biligradski)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 304.538 posjetioca.
      
 Pitanje:
 Koje politi~ke subjekte smatrate odgovornim za glad i siroma{tvo s kojima se milion gra|ana BiH svakodnevno bori?
[estorka snosi odgovornostzbog siroma{tva gra|ana
A) SDA 23,44%B) SNSD 17,19%C) SDS 1,56%D) HDZ 10,94%E) HDZ 1990 3,13%F) SDP 7,81%G) Svi nabrojani 35,94%
www.dnevniavaz.ba
DBACGFE
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
Strani investitori u Sara-jevu uposljednje vrijeme nemogu osnovati kompaniju,jer je taj proces u potpunostiblokiran kod nadle`ne slu`beFederalnog zavoda za statisti-ku i poreznih organa FBiH,saznaje „Dnevni avaz“.
Projekt ELMO
Prema na{im informaci-jama, trenutno u Sarajevupostoji vi{e stotina zahtjevastranih investitora za pri-bavljanje tzv. statisti~kog iID/poreznog broja novoregi-striranih kompanija stranihinvestitora, a na ~ijem ~elusu direktori koji nisu dr`a-vljani BiH.Razlog za to gre{ka je uproceduri izdavanja stati-sti~kog broja. Naime, odmahnakon registracije firme tr-eba podnijeti zahtjev za ra-zvrstavanje kompanije pre-ma djelatnosti, odnosno do-bivanje statisti~kog broja.Za dobivanje tog brojapotreban vam je niz doku-menata. No, da biste dobilisve te dokumente, vi ve}morate imati statisti~ki broj(!?), za koji tek predajetezahtjev. To, operativno, osni-vanje kompanije ~ini nemo-gu}im.Ovo nam je potvrdio sa-rajevski advokat Suvad Ba-ki}, koji ima vi{egodi{njeiskustvo u pravnom savjeto-vanju i zastupanju renomir-anih stranih investitora uBiH. On ka`e da je doneda-vno sve i{lo glatko, ali da seproblem pojavio nedavno,kada je proveden projektELMO. Tada je uspostavljenjedinstveni softver preko ko-jeg se evidentiraju dokume-nti, ali se u njemu na{la igre{ka.
Za~arani krug
Da bi dobio statisti~kibroj, strani investitor moraprilo`iti, izme|u ostalog,uvjerenje o pribavljenom pr-ivremenom poreznom ma-ti~nom broju za direktorakoji nije dr`avljanin BiH, za{ta je potrebna boravi{nadozvola.- Za pribavljanje bora-vi{ne dozvole za direktorakoji nije dr`avljanin BiH,izme|u ostalog, neophodnoje dostaviti dokaz o priba-vljenoj radnoj dozvoli, a za~ije izdavanje je, izme|uostalog, neophodno pribavi-ti statisti~ki i porezni/IDbroj - tvrdi advokat Baki}.Tu se za~arani krug zatva-ra, jer imate pet dokumena-ta od kojih nijedan nije mo-gu}e izvaditi, jer je za svakipotreban neki drugi.
G. MRKI]
’Avaz’ saznaje
Zbog gre{ke u proceduri za pokretanje kompanije
Potpuno blokiranestrane investicije!
Za dobivanje statisti~kog broja potreban vam je niz dokumenata. No, da biste ihdobili, vi ve} morate imati statisti~ki broj za koji tek predajete zahtjev
Ugro`eni novi poslovi u BiH 
Baki} ka`e da straniinvestitori ne}e mo}i dobi-vati statisti~ki broj dok sene ukloni sporni preduvjetza njegovo izdavanje. To jepribavljanje uvjerenja oprivremenom poreznommati~nom broju za dire-ktora koji nije dr`avlja-nin BiH.
Na{la se gre{ka
statisti~ki broj
porezni mati~nibroj
boravi{na dozvola
dokaz o radnojdozvoli
statisti~ki iporezni/ID broj
[ta je potrebno
 Baki}: Otkloniti prepreku
Tuzlanski advokat Far-uk Balijagi} izjavio je ju~erza na{ list da policija vje{toprikriva po~inioce napadana njegovu ku}u kada jeba~ena bomba i ispaljenrafal.Balijagi} tvrdi da zna okome je rije~, ali da iz sigu-rnosnih razloga svoje poro-dice nije spreman javnore}i ime napada~a.- Vrh MUP-a TK zna koje izvr{io napad na mojuku}u. Ta osoba je po~inila sa-mo u Tuzlanskom kantonu58 prekr{aja do sada i uvijekje naoru`ana, a u njenoj pr-atnji uvijek idu dva automo-bila. Policija ga ne kontroli-ra, pa samim tim {titi krimi-nal. Dovodim se u situacijui razmi{ljam da napustimovu zemlju, u kojoj se neosje}amo sigurno ni ja ni po-rodica. Povodom toga samtra`io od premijera VladeTK Seada ^au{evi}a da seo~ituje o radu policije,tra`e}i odgovor jesu li gra-|ani sigurni na ulicama i usvojim ku}ama - kazao je Ba-lijagi}.U MUP-u TK odbacujunjegove izjave vezane za ovajslu~aj. Povodom Balijagi}evetvrdnje da je jedan od poli-cijskih slu`benika tokomuvi|aja nakon napada naku}u izgovorio „Majku mu,{to ga ne ubi{e, kako se izvu-kao“, Odsjek za odnose s ja-vno{}u MUP-a TK oglasiose i saop}enjem.- Izvr{enim provjeramautvr|eno je da su prezentir-ani navodi i izjave neistinitii neta~ni, s obzirom na to dana mjestu doga|aja nisu za-bilje`eni nikakvi nedoli~nikomentari slu`benika polici-je - re~eno je, izme|u ostalog,u saop}enjuOdsjeka za odno-se s javno{}u.
 A. Mu.
 Balijagi}: Razmi{ljam da napustim ovu zemlju
Tuzlanski advokat nakon napada na njegovu ku}u
Balijagi}: Policija prikriva napada~a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljiljana Vukovic added this note
Hvala!
Nermin Ibrahimovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->