Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Banovićki registrator [broj 5, juni 2011.]

Banovićki registrator [broj 5, juni 2011.]

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
Adresaredakcije:7.novembrabr.4Banovici75290Telefoni:035/871-455,871-456,871-457e-mail:registratorlist@yahoo.comStarnpa:
.Printcom"
d.o.o.Tuzla,MijeKerosevicabr.20r----LiSfJJie~uijppl~saanntu~~uam~awnillgw~ilal()IX~nS~~StU~~1uzlil1ID~~~I~l~~---~registarskoguloska3-99(Rjesenjebroj:032-0-Reg-09-001721od13.01.2010.godine)Izlazipovremeno.Rukopisi,fotografijeimagnetnimedijisenevracaju.
~~DII~······~~.~~~~
uvodnariJeC
Postovanicitatelji,UprilicismoVarnpredstavitipetibroj"Banovickogregistratora",brojukomejezabiljezenosveonostosedesilonapodrucjuopcineBanovici,uperiodujanuar-maj2011.godine.Nastavljarnoispunjavatisvojuprimamuzadacukojanarnjedatasarnimimenom-registriratisvazbivanjauOpcini,aliibiljezitiuspjehepojedinaca,udruZenjais1.,ostvareneuKantonu,FederacijiiDrzavi,Nasosnivac,OpcinskovijeceBanovicijena31.redovnojsjednici,odrzanoj30.marta2011.,donijelozakljucakkojimnasobavezujedainformirarnojavnost
0
rezultatimaglasanjanasjednicarnaVijeca,upogledusvihakatakojiseusvoje.Mi
tu
obavezuuovombrojuispunjavarno,iupravoprvestranice"Banovickogregistratora"posvecujemopre-gleduradaVijecauprvihpetmjeseciovegodine.Uformiizvjestajaobradilismotematikusasvakeodrzanesjednice,uznavedenerezultateglasanja
0
svimrazmatranimaktima.Dvijestvari,uovombroju,posebnosuvrijednepaznje,Tosuzacjevljenjekoritari-jekeLitve-prekoputaRudnickedirekcijeiuredenje"ZoneB"gradskogpodrucja,KaostojednomprilikomreceOpcinskinacelnik"Idejepostajurealnost,onostosmoobecali
poceli
smorealizovati",
pocela
jeimplementacijavelikihiskupihprojekata,
0
kojimseuBanovicimadostapricalo,ZacjevljenjemkoritarijekeLitvestvarajuseprostomepret-postavkezarealizacijunajvecegturistickogprojektauBiH-"TuritickauskotraenaprugaiMuzejrudarstvaizeljeznice"Banovici;auredenjem"ZoneB"omogucitceseizgradnjaviseindividualnihikolektivnihstambenihobjekata(ucentrugrada),
sto
jeistotako
vazno
akoseznadanijebilointenzivnijestarnbeneizgradnjeuposlijeratnomperiodu.PeriodkojijeizanasobiljezilasuulaganjaOpcineuuredenjelokalneinfrastrukurepomjesnimzajednicarna,kaoiaktivnostinaunapredenjupoljoprivredneproizvodnjeirazvojuturizma.Miuovombroju"donosimo"sarnoonostojedosadazavrseno:
zaokruzenaje
prva
faza
rekonstrukcijesekundamevodovodne
mreze
gradskogvodovoda;asfaltiranesunoveputnedioniceuGomjimPribitkovicimaiOdzaku;Opcinajeobez-bijedilazdravstvenemarkicezapripadnikeromskepopulacije;uciljuunapredenjapoljoprivredneproizvodnjeodrzanojenizsavjetovanjazazainteresiranepoljoprivrednike,aCentralnamanifestacijaobiljezavanja1.maja,PraznikaradazaTKodrzanajenaizletistuMackovac,Nestovise
0
navedenimdogadajimapronacicetenastranicarnaReg-istratora.Uovombrojupisemoi
0:
obiljezavanjudanamjesnihzajednica,posjetiVladeTKiAsocijacije"Fatrna"BiHOpcini,tradicionalnomRelijuBrcko-Banovici,radujavnihus-tanova,udruzenjaipojedinaca.Mnogojestvarizabiljezeno,zanimljivihilinenaVarnajedaprosudite.Adabidalirealansudtrebateprocitatipetibroj"Banovickogregistra-tora".ZelimoVarnugodnocitanjeisvakodobrodonarednogbroja!E.K.
br.5-uni2011.
Osnivac:OpcinaBanoviciOpcinskovijeceIzdavac:
JU
"Centarzakulturuiinformisanje"BanoviciDirektor:MimesBrigicGlavniiodgovomiurednik:EdinKovacevicZarnjenikurednikailektor:SafetBerbicRedakcijskikolegij:FuadBrigicEdinKovacevicSanelaHaskicedjeljkoMaksimovicSabrijaKahrimanovicSonjaZivkovicSanelaHaskicSenadMahmutbegovicSabrijaKahrimanovicFoto:BanovickiregistratorTehnickouredenje:AlenMujkic
3.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->