Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Day Du Ve Polime - Vat Lieu Polime

Ly Thuyet Day Du Ve Polime - Vat Lieu Polime

Ratings:
(0)
|Views: 1,760|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME
 
I – KHÁI NI
ỆM, PHÂN LOẠI V
À DANH PHÁP
 
1. Khái ni
ệm
 Polime là nh
ững hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi l
à m
ắt xích) li
ên k 
ết với nhau.Ví dụ:
do các m
ắt xích
 –NH –[CH
2
]
6
–CO– liên k 
ết với nhau tạo n
ên H
ệ số nđượ 
c g
ọi l
à
h
ệ số polime hóa
hay
độ polime hóa
. Các phân t
ử tạo n
ên t
ừng mắt xích của polime được gọi l
à
monome
 
2. Phân lo
ại
 
a) Theo ngu
ồn gốc:
 
b) Theo cách t 
ổng hợp:
 
c) Theo c
ấu trúc: (xem phần II)
 
3. Danh pháp
 - Poli + tên c
ủa monone (nếu t
ên monome g
ồm 2 từ trở l
ên ho
ặc từ hai monome tạo n
ên polime thì tên c
ủa
monome ph
ải để ở trong ngoặc đơn)
- M
ột số polime có tên riêng (tên thông thường). Ví dụ: …
 
II – C
ẤU TRÚC
 
1. Các d
ạng cấu trúc mạch polime
 a) M
ạch không phân nhánh. Ví dụ: polietilen, amilozơ…
 b) M
ạch phân nhánh. Ví dụ: amilopectin, glicogen…
c) M
ạch mạng lưới. Ví dụ: cao su lưu hóa, nhựa bakelit…
2. C
ấu tạo điều h
òa và không
điều h
òa
 
a) C 
ấu tạo điều h
òa
: các m
ắt xích nối nhau theo một trật tự nhất định (chẳng han theo kiểu đầu nối đuô
i). Ví d
ụ:
b) C 
ấu tạo không điều h
òa
: các m
ắt xích nối với nhau không theo trật tự nhất định (chẳng hạn theo kiểu đầu nốiđầu, chỗ th
ì
đầu nối với đuôi). Ví dụ:
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM
2011
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
III – TÍNH CH
ẤT VẬT LÍ
 H
ầu hết polime l
à ch
ất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nón
g ch
ảy xác định, một số tan trong các dung
môi h
ữu cơ. Đa số polime có tính dẻo, một số polime có tính đ
àn h
ồi, một số có tính dai, bền, có thể kéo th
ànhs
ợi
IV – TÍNH CH
ẤT HÓA HỌC
 
1. Ph
ản ứng giữ nguy
ên m
ạch polime
 
a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tác d 
ụng 
v
ới dung dịch NaOH:
 
b) Cao su thiên nhiên tác d 
ụng với HCl:
Cao su hiđroclo hóa
c) Poli(vinyl clorua) (PVC) tác d 
ụng với Cl 
2
: (gi
ả sử cứ 2 mắt xí
ch th
ế 1 nguy
ên t
ử clo)Tơ clorin
2. Ph
ản ứng phân cắt mạch polime
 
a) Ph
ản ứng thủy phân polieste
:
b) Ph
ản ứng thủy phân polipeptit hoặc poliamit:
 Nilon – 6
c) Ph
ản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozơ 
 
d) Ph
ản ứng nhiệt phân polistiren
 
3. Ph
ản ứng khâu mạch polime
 
a) S 
ự lưu hóa cao su
:Khi h
ấp nóng cao su thô với lưu huỳnh th
ì thu
được cao su lưu hóa. Ở cao su lưu hóa, cá
c m
ạch polime được
n
ối với nhau bởi các cầu
 –S–S– (c
ầu đisunfua)
 
 
TT LUY
ỆN TH
I & B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI 18A/88
 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP. H
ẢI DƯƠNG
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -
admin@hoahoc.org
b) Nh
ựa rezit (nhựa bakelit):
 
Khi đun nóng nhựa rezol thu được nhựa rezit, trong đó các mạch polime được khâu với nhau bởi các nhóm
 – CH
2
 – (nhóm metylen)Polime khâu m
ạch có cấu trúc mạng không gian do đó trở n
ên khó nóng ch
ảy, khó tan v
à b
ền hơn so với polimechưa khâu mạch
V – 
ĐIỀU CHẾ
 Có th
ể điều chế polime bằng phản ứng tr 
ùng h
ợp hoặc trùng ngưng
1. Ph
ản ứng tr
ùng h
ợp
 
a) Khái ni
ệm:
 - Trùng h
ợp l
à quá trình k 
ết hợp nhiều phân tử
nh
ỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau th
ành phân t
ử rất
l
ớn (polime)
-
Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng tr 
ùng h
ợp phải có l
à:+ Liên k 
ết bội. Ví dụ: CH
2
= CH
2
, CH
2
= CH–C
6
H
5
 + Ho
ặc v
òng kém b
ền: Ví dụ:
b) Phân lo
ại
:- Trùng h
ợp chỉ từ một loại monome tạo
homopolime
. Ví d
ụ:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->