Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 181-182, 11.1.2010]

ReprezenT [broj 181-182, 11.1.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 528|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
BROJ 181/182
11. JANUAR 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
Kašnjenje naknada i podjele
UNUTAR BORAČKIH UDRUŽENJA
Brojni projektii uspješneaplikacije u2009. godini
BOSANSKA KRUPA:
DODIJELJENCERTIFIKATISO 9001:2008
KLJUČ:
CAZIN:
Dokaz kvalitete radaopćinske administracije
BIHAĆ:Prosvjed demobilisanih boraca Unsko-sanskog kantona
Str. 04Str. 11
OSTVARENJENAJLJEPŠEG SNAVELIKOM BROJU GRAĐANA
Str. 07
Održana 44.redovna sjednicaSkupštine USK-a
BIHAĆ:
Str. 02
Donirana dva vozila s najmodernijommedicinskom opremom i aparatimaProjektom „Zajednički povratak2008.“ izgrađene 24 kuće
BOSANSKI PETROVAC:SANSKI MOST: VELIKA KLADUŠA:
Str. 13Str. 06Str. 9
Otpočeli radovi na rekonstrukcijiCentra za kulturu i obrazovanje
NeformiranjeOPĆINSKOG VIJEĆA ŠTETII OPĆINI IGRAÐANIMA 
PrihvaćenaOdluka o privremenomfinanciranju KANTONA 
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
Predstavljen projektizgradnje vodovoda „Pištaline-Jezerski-Mahmić selo“
Str. 12
 
11. januar 2010. godine, broj 181/182
2
Skupština Unsko-sanskog kantona
ReprezenT
TEL:
037-536-777
, GSM:
061-159-751
www.zttimpex.com.ba; e-mail: zttimpex@bih.net.ba
Proizvodnja karnišli, AL žaluzina, trakastihzavjesa, zavjesa i paravanaŠivanje i ugradnjadekorativnih zavjesa.
Bihać:037-319-157Sanski Most:037-681-911 Velika Kladuša:037-772-119
 
Prodajni saloni:
P
osljednje zasjedanje Skup-štine Unsko-sanskog kan-tona u prošloj godini održa-no je 28. i 29. decembra. Sjednica jetrebala biti održana samo prvog dana,međutim, zbog obimnog dnevnogreda, nastavak je održan dan kasnije.Prvobitno je bilo planirano dadnevni red ima 16 tačaka, ali je predpočetak Skupštine zasjedao Kolegij idonio odluku o uvrštavanju još dvijetačke, a to su Rebalans budžeta iOdluka o privremenom finansiranjuza period januar-mart 2010. godine.Ovakav dnevni red je stavljen naraspravu, ali su određeni poslaniciimali zamjerke. Tako je
Elvira Abdić-Jelenović
tražila da se 6. tačka skinesa dnevnog reda. Ova tačkaodnosilase na Plan rada i poslovanja Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanskešume“ za 2009. godinu. Jedinazamjerka je bila da se nemožeraspravljati o planu rada za 2009.godinu, jer je ista istekla. Ovaj prije-dlog nije dobio podršku poslanika, jer  je za prijedlog glasalo 11 poslanika,protiv je bio jedan, a suzdržanih 14.
Mujo Beganović
 je zatražio dase iz tačke tri izbaci Prijedlog Odlukeo imenovanju člana SkupštineRegionalne deponije „REG-DEP“Bihać. Ovaj prijedlog dobio je potre-bnu većinu glasova, jer je za isti gla-salo 23 poslanika, nije bilo suzdržanihi niko nije bio protiv. Tri poslanika nisuglasala o ovom prijedlogu.Nakon rasprave, predloženeizmjene dnevnog reda su dobilepotrebnu većinu. Tako su na prvobitnidnevni red dodane još dvije tačke.Izvod iz zapisnika kao drugatačka dnevnog reda dobila je potre-bnu većinu glasova skupštinskihposlanika.Izbor i imenovanja bila je treća ta-čka dnevnog reda. Komisija za izbor iimenovanja pri Kantonalnoj skupštini,čiji je predsjednik Mujo Beganović,predložila je da se tajno glasa o pred-loženim kandidatima za članoveKomisije za koncesije USK-a. Ovajprijedlog dobio je potrebnu većinuglasova, te su nakon provedenog taj-nog glasanja, u Komisiju za koncesijeizabrani
Fadil Krupić
,
Nihad Mujkić
i
Alija Šahinović
.Odluka o imenova-nju privremenog Upravnog odboraAgencije za privatizaciju USK-a iPrijedlog odluke o izmjeni Odluke oizboru predsjednika, zamjenika pred-sjednika i članova stalnih i povreme-nih radnih tijela Skupštine USK-adobili su potrebnu podršku većineskupštinskih poslanika.Prijedlog Odluke o klasifikacijipodručja srušenog objekta „Konak“ uBihaću kao zaštićenog dobra gradi-teljskog kulturnog naslijeđa dobio jepotrebnu većinu glasova.Peta i šesta tačka dnevnog redaodnosile su se na trogodišnji planrada i poslovanja ŠPD „Unsko-san-ske šume“ za period 2009-2011.godi-na, te Plan rada i poslovanja za 2009.godinu. Određeni poslanici iznijeli suzamjerke jer se po planu ovog dru-štva, dobit iz godine u godinu smanju- je. Poslanik
Ibrahim Mujić
 je predlo-žio da se rasadnik u Mihaljevcu izdvo- ji iz ovog preduzeća. Ipak, izvještajdirektora ŠPD „Unsko-sanske šume“dobio je potrebnu podršku poslanika, jer je za obje tačke glasalo 19 posla-nika.Informacija o sigurnosti učenikaod vršnjačkog nasilja u školama iInformacija o nasilju u porodici zaperiod januar-septembar 2009. godi-ne bila je sedma tačka dnevnog reda.Velika diskusija sa puno prijedlogavodila se oko ove informacije. Tako jeposlanik
Kenan Keserović
predložioda se za sigurnu kuću iz budžeta za2010. godinu obezbijedi 100.000 KM.Ovaj prijedlog nije dobio potrebnuvećinu, jer su ZA glasali samo posla-nici DNZ-a i SDP-a, te nezavisni kan-didat
Ibrahim Topić
.Informacija jeipak dobila apsolutnu podršku posla-nika.Drugog dana skupštinskog zasje-danja poslanici su usvojili Prijedlogodluke da se zadrži premija zdrav-stvenog osiguranja koja je predlože-na od 15,00 KM,a konačnu odlukudonijet će Upravni odbor Zdravstvenog osiguranja. Premija ćese moći uplatiti do 31. marta 2010.godine.U nastavku rada usvojeni suizvještaji o radu i poslovanju svihosam općinskih zdravstvenih ustano-va na prostorima USK-a. Ocjenjeno jeda su ostvareni rezultati zadovoljava- jući u svim domovima zdravlja, uzkonstataciju da je ipak bilo problema ipoteškoća u poslovanju.
Edin ŠABANAGIĆ 
Održana 44. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
UNOVU GODINUsa privremenim financiranjem
Kakvi su efekti mjera za ublažava-nje ekonomske krize koje je na pri- jedlog Vlade ova Skupština i doni- jela. Kako se ove mjere na terenusprovode i kakva je korist za privre-du, građane i duštvo od ovihmjera?
- Jusuf Bajrektarević 
Zašto već nekoliko mjeseci uMjesnoj zajednici Pećigrad uzmagistaralni put M4.2, nema javnerasvjete iako je rekonstrukcija putazavršena i otklonjen razlog zaštorasvjeta odmah nije postavljena?
-
Kenan Keserović 
Koliko je procesuiranih slučajevaprivrednog kriminala na područjuUSK-a i na koja preduzeća seodnose?Koji su ljudi kažnjeni zadjela korupcije, mita, pronevjere izloupotrebe položaja, te koja jedosuđena visina kazne za svakood počinjenih djela?-
Elvira Abdić - Jelenović 
Koliki je iznos mjesečnih primanjaza invalidna lica koja se nalaze načekanju za zaposlenje, koliko jemjeseci za prošlu godinu plaćeno iima li u planu povećanje ovih pri-manja?-
Mira Ljubijankić 
Zašto resorno ministarstvo nijeimenovalo inspektora za visokoobrazovanje?-
Husein Rošić 
Ko je vršio rasprodaju imovine rud-nika mangana u Bužimu i da li je tovršeno po važećim zakonskim pro-pisima i ko je nadležan za tu firmu?-
Šefik Veladžić 
Kako je moguće da Vlada iSkupština USK-a mogu dati služ-beno vozilo za potrebe odlaska nautakmicu u Zenicu našeg kolege
Seada Kadića
?Mene zanima ko jepotpisao taj putni nalog, po kojemosnovu i koliki su bili troškovi?
-
 Albin Muslić 
Da li je „Angropreduzeće“ na listidržavnih preduzeća za koje jenadležna Agencija za privatizacijuUSK-a i da li je putem Agencijevršena bilo kakva privatizacija ovogpreduzeća?-
Edina Huskić 
Poslanicisu pitali:
?
Kakva je svrha postavljanja posla-ničkih pitanja na sjednicamaSkupštine?Jesmo li ikada osjetilida je neki problem nakon postav-ljanja poslaničkog pitanja i inicira-nja tog problema bio razriješen?Oni koji su dužni odgovarati nanaša pitanja, rade to selektivno patako odgovore kome hoće,a neodgovore kome neće.-
Ibrahim Topić 
Nekolicina mlađih ljekara tvrdi dana terenu iz nekih nezakonitih raz-loga postoje ljekari koji su davnotrebali ići u penziju i koji rade, amlađi zbog toga nemogu doći doposla. Molim od nadležnih spisakljudi koji su ispunili sve uvjete zaodlazak u penziju a još uvijek rade.-
Muhamed Škrgić 
Obzirom ja je učestalo intervenira-nje kantonalnih inspektora u općiniSanski Most od kojih se traži daprave prijave protiv čelnika općinei koji dobivaju takve instrukcije, jatražim da mi dostavite knjigu proto-kola podnesaka da vidim da li vipratite ulaz podnesaka i intervenci- je. Po mojim saznanjima na takav jedan podnesak ste interveniraliodmah isti dan dok neki podnesciza druge čelnike stoje i po nekolikogodina.-
 Asim Kamber 
Poslanici sukonstatirali:
!
L
akše nego se očekivalo poslanici su usvojili Prijedlog rebalansa Budžeta USK-a za 2009. godinu,a potom i Odlukuo privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2010. godine. Rebalansirani budžet iznosi 186.009.580,00 KM sadeficitom od 12.500.000,00 KM koji se planira namiriti kreditnom pozajmicom od Međunarodnog Monetarnog fonda.
- Planirani prihodi su jednostavno neostvarivi
, kazao je
Irfan Samardžić
, ministar financija u Vladi USK-a.Odlukom o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2010. godine planirano je nešto više od 39 miliona KM.
 
G
odina koju smo tek ispratili bila je veoma burna, zaneke uspješna i sretna, za mnogo više, ipak ne.Mnogo toga se desilo u toj godini, što je pozitivno,ali i negativno uticalo na sve građane USK-a, BiH, ali i šire.Naime, u toj 2009. godini cijeli svijet je potresala ekonomskakriza, takozvana recesija, što je prouzrokovalo mnoge proble-me širom svijeta, u našem okruženju i kod nas.Budžet USK-a u 2009. godini kresan je dva puta dokćemo do onoga u 2010. godini još pričekati jer je samousvo- jena Odluka o privremenom financiranjuod39 miliona KM zaprva tri mjeseca. Mnogo je i kulturnih dešavanja obilježilo pro-šlu godinu,a isto tako i dobrihsportskih rezultata, vrhunskih.Prošlu godinu obilježili su i mnogi protesti. Mnogi od njih bilisu izazvani zbog trenutnog stanja i recesije, neuvezanog rad-nog staža, smanjenja plaća kao što su bili protesti prosvjetnihradnika. Ali, bili su tu i protesti studenata koji su se borili zasvoja elementarna prava. Proteste studenata ipak bi moglinazvati nemilim događajem jer je na građanima ostavio vidnetragove zbog upletenosti politike u njihovo rješavanje.Ipak, u toj tako teškoj godini, Krajina nije doživjela višenezgodnih udaraca od strane svojih izabranih dužnosnikanego je to bilo samo u jednoj emisiji, koja se, koje li ironije,zove „Pošteno“,a koja je sa velikim očekivanjem realiziranau četvrtak, 7. januara. Od velikog očekivanja, doživjeli smosamo veliko razočarenje koje su Krajišnici teško prihvatili, a još teže će ga zaboraviti. Nešto neviđeno u našim televizij-skim emisijama. Tu večer je naime novinarka
Duška Jurišić
u jednu od najgledanijih emisija Federalne televizije pozvalačelne ljude političkih stranaka sa prostora USK-a,
EdhamaVeladžića
(SDA),
Nermina Ogreševića
(A-sda),
HamdijuLipovaču
(SDP),
Sadika Bahtića
(SBiH) i
Rifata Dolića
(DNZ) sa namjerom da govore i odgovore na pitanje „Kodanas vlada Krajinom“ jer je takav naslov nosila tema emisi- je. Tema je dobro odabrana pa i sami sagovornici, ali jenedostajao minimum tolerancije i razumijevanja sa njihovestrane jer su itekako imali o čemu razgovarati i dogovarati.Koliko li je samo razočarenje tom emisijom doživjela samanovinarka koja je bila prisiljena čak i isključivati ton da gle-daoci ne čuju primitivizam iz usta visokih političkih dužnosni-ka. Kako li su emisiju tek doživjeli gledaoci ove televizije?Imali su šta i vidjeti i čuti. Što se građana USK-a tiče, njima je sve manje-više poznato, a ruku na srce, bolje nisu nizaslužili.O stanju, bolje reći o rasulu u Krajini, najmanje je bilo rije-či, o pomirenju nikako,a o stanju u nekadašnjem privrednomgigantu, „Agrokomercu“, tek površno, uglavnom međusobnooptužujućih tonova. O katastrofalnoj privatizaciji ni riječi!.Niko iole ozbiljan nije ni sumnjao da će naši političari uovo predizborno razdoblje ošinuti jedni druge, da će pljuštatioptužbe, laži, klevete i uvrede koje ni jednog gledaoca nisumogle ostaviti ravnodušnim. Bio je to međutim razgovor ispodnivoa bilo koje priče na pijaci na ovim prostorima i prava ješteta što se emisija dogodila iza Nove godine jer bi
Pupan
idruštvo iz Oždrlja Donjeg imali izvanredan materijal za svojunovogodišnju humorističku emisiju, bez posebnog umjetni-čkog dotjerivanja. Ni gost mjeseca u spomenutoj emisiji
Dubravko Lovrenović
nije bio na nivou svoje uloge jer je isam isprovociran nebulozama prisutnih kazao neke stvarikoje nikad u normalnim okolnostima ne bi učinio. Ipak,Lovrenović je u jednom trenutku kazao kako slučajno ima jedan bonton i da će ga uručiti Bahtiću, a trebalo ih je više.Dobro je da smo mi ikako normalni ko nas vodi.Ko je Bahtić u USK-u bilo je poznato i prije emisije, među-tim, nakon emisije ispod njega je na ljestvici pao HamdijaLipovača koji je sebi u pojedinim trenucima dozvolio krajnjenerazumno i neprimjereno ponašanje. Burno reagirajući naBahtićeve provokacije, Lipovača je pokazao da ovaj govoristvari koje su, sumnjive i prljave,ali istinite. Takav dojam senedvosmisleno mogao steći iz onoga što je viđeno.
-U Kantonu je sve kako-tako štimalo dok Lipovačanije počeo sa političkom prostitucijom. Za što god seLipovača prihvati, to se osuši
, kazao je rezingnirani RifatDolić koji je voditeljici Jurišić kazao kako ga više niko nećenavući u sličnu emisiju. Pored Dolića, zadovoljavajući utisak je ostavio i Nermin Ogrešević. Njih dvojica nemaju centralesvojih stranaka u Sarajevu i ne moraju po pamet ići dalje odVelike Kladuše i Cazina, i to je vjerojatno presudno u politi-čkom djelovanju ove dvojice političara, a Krajišnicima uistinumogu pomoći samo ove dvije političke stranke.Za razliku od ove dvojice, ostala trojica su se iz petnih žilanapinjala da ostatku države pokažu da smo mi u Krajini obi-čni primitivci i provincijalci i da i ne zaslužujemo bolje.Često nam svima bude teško u ovoj našoj dragoj BiH.Toliko teško da se odlučimo na kupovinu karte bez povratka iodemo u neku drugu zemlju. Ali, ipak, moramo priznati daživimo u nekoj drugoj, skladnoj i mirnoj zemlji, bilo bi nam izu-zetno dosadno. Ne bismo imali svih ovih političkih svađa,nezadovoljnih građana i brdo protesta. Imali bi redovno ispla-ćivane plate, penzije, zdravstvene i druge doprinose. Djeca imladi imali bi besplatno školovanje. Ma sve bi to bilo bezve-ze jer se ne bi imali zbog čega buniti.Period koji je pred nama, biće još zanimljiviji od svih dosada. Bliži se vrijeme izbora. Još malo i ponovo ćemo biti napočetku. Ponovo će nam lagati i prodavati praznu slamu. Donas je na koju ćemo stranu krenuti. Bilo bi dobro da krenemonaprijed, jer povratak nazad mogao bi biti totalno poguban.
Riječ Urednika:
Crno svijetbijeli
      R     e     p     r     e     z     e     n       T     a     c       i       j     a
by SeadMidžić
Eto i to završismo: otjerasmo jednu, dovedosmo drugu. Staraode-bila ne ponovila se. I neće, nije luda. A nema ni gdje da sevrati. Ni ova Nova godina što je došla nema kuda da ode, pa smokvit.E, ali u ovoj ćemo. Hoćemo. Nema da-nema. Ima da - ima.Samo još da vidimo ko će, gdje će, kako će, skim će. Hej, o čemuse to radi? Vidiš, možda ne znate o čemu se radi. A radi se. Pa,da, da se radi i to o važnim stvarima. Ove godine naši vlastodrž-ci, naša Izvršna i Zakonodavna vlast će učiniti radikalan zaokret.Kucnuo je posljednji čas da se čvrknu prstom u čelo, da mućnusvojom političkom glavom i otrijezne se. Taj radikalan zaokret bićestrahobolan. Kada gledam. Naša Izvršna i Zakonodavna kanto-nalna vlast više neće presipati IZ ŠUPLJEG U PRAZNO, već ćepresipati iz PRAZNOG U ŠUPLJE! Pogotovo ako uzmemo uobzir da je ovo izborna godina.Inače, svaku Novu godinu započinjemo sa čestitkama. Česti-tke nam upućuju naši vlastodršci. Žele nam puno zdravlja, srećei uspjeha u Novoj godini. I kad nam god žele sve najbolje, nas,napaćeni narod zadesi sve najgore.Priznajem, na vrijeme su me upozorili da će ta, 2009.godinabiti nezgodna. To upozorenje je imalo dejstva. Ona je otišla. Ja(za)ostajem. Nije isključeno da sam ja veća demokratska buda-la. Ja i moj napaćeni narod smo ostali. Nemamo kud.Naša Izvršna i Zakonodavna kantonalna vlast je u prošlojgodini ukakila stvar. Još samo da daju teoretsko objašnjenje tefaze našeg razvoja i da je ugrade u postojeću regulativu! Tako bizavršili sa kakanjem za prošlu godinu. U Novoj godini nas čekanovo kakanje. Pa u vezi sa tim rečenica: „SVI SU LJUDI ISTI“-samo je djelomično tačna. Neki se i mijenjaju. Neki su u našojIzvršnoj i Zakonodavnoj kantonalnoj vlasti uvijek JEDNI TE ISTI!Kažu da će nam Nova 2010.godina biti izuzetno teška. Takokažu stručnjaci. Međutim, naša Izvršna i Zakonodavna kantona-lna vlast je spremna da se uhvati u koštac sa tom težinom. Našivlastodržci su optimistični. Imaju jasne i obećavajuće ciljeve.Ciljevi su joj reforme na svim poljima, a i livadama, sveobuhvatnaštednja na svim poljima, livadama,a i brdima, smanjenje nezapo-slenosti otvaranjem novih radnih mjesta, poboljšanje stanja uzdravstvu i visokom obrazovanju, i da im – PUN POGODAK!Samo im je realizacija tih obećavajućih ciljeva – PUNPROMAŠAJ! Pa sad, ne može svako da bude VILJEM TEL.Probudim se jedno jutro poslije Nove godine i vidim snijeg.Nevjerovatno! Mislim da je to nečija diverzija. Zašto taj snijeg nepadne u julu ili augustu, pa da ga onda vidim, a ne u januaru, kadsmo totalno nespremni za tu vrstu političkih iznenađenja.Očito, neko, ima nešto protiv nas.I Djeda Mrazovi su se ponezgodili, nije to više kao prije.Stavio sam cipelu u vrata. U njoj – skuplja telefonska pretplata zafiksnu telefoniju, skuplje cigarete, skuplje ovo, skuplje ono, sveneka nova poskupljenja.Još je taj Djeda Mraz bio toliko bezočan da mi je u cipele tut-nuo i cedulju „SRETNA NOVA GODINA“! Kažu, još sam dobro iprošao. Mogao je i cipele da mi drpi, kako mu je krenulo.Kad sam već kod tih novih poskupljenja da nešto kažem i otome. Predlažem ukidanje izraza: „NOVA POSKUPLJENJA“!Otkud nova, kakva nova? Po čemu je to nešto novo? Mi smo nato navikli. Izraz je, dakle, neadekvatan i zaglupljuje napaćeninarod.Nas uvijek zahvati neko stanje. Prvo stanje koje nas je zah-vatilo u prošloj godini je već bilo neizdrživo! U Novoj godini smoprešli u drugo stanje. Možda je ovo drugo stanje na početku Novegodine u kojem smo se našli izdržljivo, ili se političke tate praveblesavi!Mi imamo znanje. Zato nema te prakse za koju mi nećemonaći odgovarajuću teoriju! Pa čim osmislimo teoriju, a mi u praksi- odstupimo od nje!Mi volimo čistoću. U iznošenju i pranju prljavog političkogvešasmo prave tata-mate. Higijenski fenomeni. Imamo najmanjupotrošnju sapuna u Evropi, a ipak: SVI PERU RUKE. Što još neznači da su svi i čisti.A volimo i uplitanje. Upleli smo se u tu političku krizu. Sad jošsamo da se isplatimo.Pa da konstatujemo da nam je politička trikotaža u Unsko-sanskom kantonu na visini. Zato, požurite, pobogu, gospodo poli-tičari, sa tim isplitanjem! Sretna demokratska budućnost samo štonije stigla, a mi još u čabru!
Priča iz
života
(demokratskog)
'    
Piše: Sead Midžic
Imamo najmanju potrošnju sapunau Evropi, a ipak, svi peru ruke
Dijalog krajiških političara završio debaklom
NEŠTO NEVIĐENO
u televizijskim emisijama
11. januar 2010. godine, broj 181/182
3
aši pogledi
ReprezenT
(To još ne znači da su svi i čisti)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nikola Findrik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->