Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 191, 15.3.2010]

ReprezenT [broj 191, 15.3.2010]

Ratings: (0)|Views: 305|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
BROJ 191
15. MART 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
 VELIKA KLADUŠA: Sastanak o projektu kanalizacionog sistema vrijednog preko 30 miliona maraka
BIHAĆ
Općinsko vijeće usvojilobudžet za 2010. godinuNačelnik općine Ermin Hajdernema podršku Općinskog vijeća
BOSANSKI PETROVAC:SANSKI MOST:KLJUČ:
Str. 13Str. 11Str. 09
Tematska sjednica Općinskog vijeća:Nezadovoljavajuće stanje u privredi
HISTORIJSKI PROJEKAT ZA
općinu i sve njene građane
Str. 06
PRISTIGLO
petnaest prijava
BOSANSKA KRUPA:
Počinje realizacija Programazapošljavanja i samozapošljavanja Roma
Projekt odvodnjei prečišćavanjaotpadnih voda
ŠEST NOVIHradnih mjesta
Str. 12
CAZIN:
 Ambasador Republike Austrijekod načelnika Ogreševića
Str. 08
INTERVJU:
NAŠI
pacijentinisu tu radinas, već miradi njih
Str. 24
SulejmanKendić,
prof. dr.
VelikaopredijeljenostAustrije za pomoć
Str. 12
Gornji Purići,Velika KladušaTel./fax.: 037-713-245Mob: 061-167-641
SVE ZA GRADNJU
 
15. mart 2010. godine, broj 191
2
Kanton
ReprezenT
Vaš partner Škoda Centar d.o.o. BihaćUl. Dr. Irfana LjubiljankićaProdaja tel: 037/350-008,Servis tel: 037/388-797
GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Gornji Purići,Velika KladušaTel./Fax: 037-713-245Mob: 061-167-641
SVE ZA GRADNJU
BIHAĆ
 – NasjedniciVlade Unsko-sanskog kanto-na, koja je održana prošle sri- jede, dužnosti je razriješenkantonalni pravobranilac
Himzo Ezić
, a za vršiocadužnosti postavljenanjegovadosadašnja zamjenica
Aida Đulić
.Na sjednici je odlučenoda se raspiše novi konkurs ida se pozove što više kandi-data da se prijave za mjestokantonalnog pravobranioca,kako bi Vlada Kantona moglabirati između više kandidata,a ne kao što je do sada slučajbio, kada se biralo izmeđuHimze Ezića i još jednog kan-didata koji se prijavio nanatječaj.Tačka dnevnog reda ukojoj se trebalo razgovarati oradu Upravnog odboraKantonalne bolnice „Dr. IrfanLjubijankić“, skinuta je sadnevnog reda i ostavljena zanarednu sjednicu,ako do njeu skorije vrijeme i dođe.Ministar financija
IrfanSamardžić
,rekao je daprema odluci A-sda, strankekojoj pripada, ne može raz-govarati o kadrovskim pitanji-ma dok se ne definira skup-štinska većina.
Rusmir K.
Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona
Himzo Ezićrazriješen dužnosti
KANTONALNOG PRAVOBRANIOCA 
BIHAĆ
- UkolikoVlada Unsko-sanskog kantona u roku od sedamdana,zbog lošeg vrednovanja ljekarauposlenih na području Kantona,neispuni postavljene zahtjeve, njih oko290 stupiće u generalni štrajk u svimzdravstvenim ustanovama na podru-čju Kantona, a zatražena je i smjena
Mustafe Avdagića
, ministra zdrav-stva i socijalne politike u Vladi USK-a.Zaključak je ovo Strukovnog sindi-kata liječnika USK-a, koji je donesenna sjednici Upravnog odbora, održa-nog u Vladi USK-a, a koji je prezenti-ran i resornom ministru.Iako je nasastanak bio pozvan, premijer Vlade
Šemsudin Dedić
nije se pojavio, aministra Avdagića o zahtjevima liječni-ka upoznao je
Nedim Kurtagić
, pred-sjednik Strukovnog sindikata ljekaraUSK-a.
 – Donesenaje odluka o stupa-nju u štrajk u roku od sedam dana,te je zadužen Upravni odbor sindi-kata da izvrši neophodnu pripremuo stupanju u štrajk u skladu sazakonskim propisima. Upravniodbor je na zadnjoj sjednici doniozaključak da zbog neprimjerenogodnosa prema sindikatu ljekara injegovim članovima, te zbog igno-rantskog odnosa prema zahtjevimaljekara i ukupnog lošeg stanja uzdravstvu, zatraži neopoziva ostav-ka ili smjena doktora MustafeAvdagića
, kazao nam je NedimKurtagić.Kurtagić je dodao da se mjeseci-ma Vladi USK-a ukazuje na problemmaterijalnog statusa ljekara USK-a, jer su plaće ponižavajuće i kreću se od800 do 1.300 KM. U zahtjevima setraži da se definiraju minimalna prima-nja za ljekare,tako da osnovna plataljekara opće prakse iznosi 1.500 KM,a specijaliste 2.000, i to za puno radnovrijeme u sklopu Zakona o radu,odno-sno za radno vrijeme od 170 sati mje-sečno.Neki od njih trenutno mjesečnorade i po 400 sati u šta su uključenadežurstva,te noćni rad, što je nedopu-stivo.Traže i da se vrednuje prekovre-meni rad, dežurstva sa 10 posto, radvikendom 12 posto i praznik 15 posto.Također u zahtjevima je i isplata regre-sa u iznosu od 70 posto plaće, jer pojedine organizacije još nisu primileregres. Kurtagić je dodao da iako naKantonu ima oko 290 ljekara, sve višeih napušta svoje zanimanje.Iako je na sastanku u žučnijojraspravi između predstavnikaSindikata i ministra Avdagića iznesenoniz kritika na račun i jedne i druge stra-ne u rješavanju problema, ministar  Avdagić sastanak je ocijenio uspjelim,a o zahtjevima će se očitovati u nared-nih sedam dana.
Rusmir KARAT 
BIHAĆ -
U ponedjeljak su predstavniciRumunjskog EUFOR LOT tima, smještenog u Cazinu,posjetili predsjednika Privredne komore Unsko-san-skog kantona
Ismeta Pašalića
u njegovom kabinetu.U posjeti Rumunjskog EUFOR LOT tima bili su poruč-nici
Slujitoru Cosmih
i
Szmizsnyanszki Ioan
. Kao ikod ranijih posjeta EUFOR LOT timova i prilikom oveposjete vođeni su razgovori o trenutnoj ekonomskojsituaciji na području USK-a, BiH i regije.Inače, sistem LOT predstavlja informativnu služ-bu EUFOR-a na terenu, te doprinosi održavanju sigur-nog i stabilnog okruženja i omogućava međunarodnojzajednici da pomogne zemlji u kojoj borave da koračanaprijed prema uspješnijoj budućnosti. MrežaEUFOR-ovih LOT kuća funkcionira u okviru sistemaod pet regionalnih koordinacijskih centara širom zem-lje. Popunjavanje svakog LOT tima i regionalnog cen-tra u BiH vrši se s pripadnicima jedne od zemalja uče-snica EUFOR-a, a LOT u Cazinu se popunjava pripad-nicima koji dolaze iz Rumunije.Predsjednik Pašalić je goste upoznao s trenutnomsituacijom na području USK-a s aspekta djelovanjasvjetske ekonomske krize i recesije na privredu USK-a i na aktivnosti Privredme komore USK-a. Također jeistakao da su, unatoč recesiji i smanjenju budžetaKomore za ovu godinu, aktivnosti na mjerama zapoboljšanje i unaprijeđenje ukupne ekonomske situa-cije intenzivirane. Biloje riječi i o izmjenama viznogrežima koje bi u mnogome utjecale na poboljšanjeizvoznih aktivnosti članica Komore, potom o aranžma-nu sa MMF-om, ali i o najlošijem privrednom pokaza-telju za proteklu godinu - povećanju stope nezaposle-nosti.
E. Š.
Za sedmicu dana ljekari najavljuju štrajk
Ministar Avdagić
„traži lijek“
za doktore
Posjeta EUFOR LOT tima Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona
Razgovarano o trenutnoj ekonomskoj situaciji
MustafaAvdagićHimzoEzićPosjeta LOT tima
 
15. mart 2010. godine, broj 191
3
aši pogledi
ReprezenT
I
zborna kampanja je počela,u šta nema sumnje, a ovakonstatacija za našu javnost i nije neka novost. To jeopćepoznata stvar. Međutim, način na koji se ona zahuk-tava i zaoštrava, nije do sada zapamćena na ovim prostorima.Zato bi bilo dobro da medijski analitičari i kritičari, bez odlaganja,uzmu alat u ruke i počnu odgovarati siledžijama koji kvare medij-ski ambijent u BiH kojeg inače karakteriše medijski neprofesio-nalizam, siromaštvo vlastito produciranih medijskih sadržaja,ogromna ispolitiziranost pojedinih, ulavnom jačih medija, eko-nomska ovisnost i još mnogo šta. Najnoviji presedan
MiloradaDodika
,pokazuje koliko daleko su spremni ići političari. Ako seslažemo da su svi političari isti, a jesu(čast iznimkama) ondaćemo još svašta i čuti i doživjeti. Valja pojasniti bisere spomenu-tog „medijskog tiranina“ iz Banja Luke koji uvodi medijski mrak usvoju državicupa i šire. Spomenuti (ne zaslužuje da mu češćespominjemo ime) izdao je i poslao instrukcije5. marta svojimpodređenim ministrima, javnim preduzećima i institucijama daodbiju svaki kontakt sa novinarima Federalne televizije. U susretizborima, on gubi glavu, a njegovi najnoviji potezi svjedoče otome da mu voda opasno ulazi u uši. Naime, spomenuti u svoj-stvu premijera Republike Srpske, naredio je svim javnim predu-zećima i funkcionerima da bojkotiraju Federalnu Radio Televiziju.U njegovoj instrukciji stoji da će se svi oni koji izađu u susretnovinarima RTVFBiH-a dajući im neke informacije, reakcije iliizjave, suočiti sa sankcijama.Ovaj poziv na kršenje Zakona oslobodnom pristupu informacijama, normi o slobodi novinarstva ibrojnih drugih zakonskih akata, naišao je na horske osude izOSCE-a, OHR-a, Ambasade SAD-a, Udruženja bh. novinara iDruštva novinara BiH. U predstojećim danima ćemo vidjeti hoćeli njegovi poslušnici i ovu naredbu ispoštovati, no jedno je jasno:Zakon se ponovo krši, a OHR, izuzev suhoparnih saopćenja, idalje šuti!Ovako nešto presedan je u demokratskom društvu da seograničavaju iznošenja i plasiranja javnosti aktuelnih informacija.Ovako nešto vrijeđa ljudsko dostojanstvo, krše se osnovna pravanovinara,ali i prava na informaciju. Bojkotovanje jednog medija je neprihvatljivo u jednom demokratskom društvu. Ovdje je upitanju jasno i javno kršenje zakona. Ovo je politička tortura, ovo je zaoštravanje atmosfere pred izbore i ispoljavanje nervozepred iste. Ne može se spomenuti tiraninnositi sa drugačijimmišljenjem pa pribjegavadisciplinovanju neposlušnih medijameđu kojima je obračun sa „60 minuta“ sa kojima je izgubio tritužbe i dužan je platiti dvadeset hiljada KM sudskih troškova.Nije samo premijer Republike Srpske nervozan već je to injegov sunarodnjak,
Nebojša Radmanović
, član PredsjedništvaBiH koji je u petak na pressici u Banja Luci također optužio medi- je za lošu političku situaciju u BiH. Šta više, on je na ovoj konfe-renciji za štampu pozvao Srbe u državnim institucijama da raz-misle hoće li uopće dolaziti na posao, jer „bošnjački establišmentpravi ovdje privatnu državu“. Treba li napominjati da je i ovo izja-va koja, ne samo da je krajnje neprilična članu Predsjedništva,nego je u koliziji sa više zakonskih regulativa. Izbori idu, a Dodiki njegovi „antifašisti“, čini se, igraju na provjereno!Slijedećim sličnim primjerom dolazimo do potvrde izrečenekonstatacije da su svi političari isti (ponavljamo: čast izuzecima).U najnovijem broju revije Slobodna Bosna piše kako i Strankademokratske akcije ozbiljno razmišlja na bojkotovanje Federalnetelevizije. I njihove članove (SDA) najveći broj, pogađaju (ne)isti-ne objavljene u spomenutoj emisiji „60 minuta“. Ništa se dakle nedogađa slučajno!Sasvim sigurno nije slučajno ni slikanje olimpijskog repre-zentativaca BiH
Mladena Plakalovića
u majici sa likom
Radovana Karadžića
i njegovog kolege
Nenada Košarca
,također reprezentativca sa likom
Vojislava Šešelja
. Šta više,Plakalović je nosio zastavu BiH na otvaranju Olimpijade uVancouveru. Ako ni po čemu, ostat će barem zapamćen kaoosvajač „izvanrednog“ 78. mjesta na Olimpijskim igrama u skija-škom trčanju na 15 km. Postavlja se ozbiljno pitanje može li onajko veliča osobe koje su nanijele toliko zla i mržnje, uopće bitiolimpijac, jer je to u suštoj suprotnosti sa životom sportista iduhom olimpizma. Ovoj zemlji trebaju istinski takmičari u svakompogledu, a ne oni čiji su uzori mračne i zločinačke figure prošlo-sti.Medije stalno proglašavaju krivima za sve pa i za to što nepišu o nečem pozitivnom, lijepom. Ne pišu kad toga gotovo panema. U Bihaću je mlada žena sebi okončala život zbog nemo-gućnosti da kao žirant plaća tuđe kredite. U Velikoj Kladuši mladigimnazijalci raspravljaju i vode akciju o potrebi otvaranja javnekuhinje. Međutim, već od početka godine, a i ranije,mnoge kuhi-nje koje egzistiraju, pa i ona u Bihaću je prisiljena da smanjujebroj obroka i korisnika.Dok ovakve aktivnosti vode mladi, i naši lokalni političari posvemu počinju ličiti na gore spomenutog „medijskog tiranina“. UBosanskom Petrovcu po treći put je prekinuta sjednicaOpćinskog vijeća. U Bosanskoj Krupi vijećnici nisu izglasali odlu-ku da se ruši stara i gradi nova zgrada gimnazije. U Cazinu bi posvemu, već u ponedjeljak, na dan izlaska ReprezenT-a također moglo biti burno. A što se političara kantonalnog nivoa tiče, onise odavno dogovaraju da se ništa ne dogovore, za dobrobit svihgrađana.
Riječ Urednika:
Crno svijetbijeli
      R     e     p     r     e     z     e     n       T     a     c       i       j     a
by SeadMidžić
O
vaj demokratski život često stvara komplikovane i neugo-dne situacije. Stoga se, vjerovatno i zove demokratskiživot.Jedna od komplikovanih situacija koje demokratski život stvara je, u svakom slučaju i ona, u kojoj ste potpuno demokratski bespo-moćni, osjećajući kako nemate nikakvog utjecaja (a i nemate) na tokdogađaja, a pobjesnjeli demokratski orkan vas nosi kao malu barkukud on hoće.U rodu,i nas je zahvatio takav demokratski orkan.Naša Izvršnai Zakonodavna kantonalna vlast je blokirana.Blokada je nastala pri-likom stvaranja te stabilne parlamentarne većine.Toliko smo se zani- jeli sa tim stvaralaštvom da nismo ni primijetili da smo se zablokirali.Stvorili smo kvalitetne i stranački jake blokove.Treba biti realan. Hoću da kažem - uvelikoj smo političkoj i eko-nomskoj krizi,dogorjelo je do nokta,iz higijenskih razloga naši politi-čari su napaćenom narodu uzeli i crno ispod nokata!Zagazili smo u21.vijek i ko zna u šta još,čime smo dokazali svoj genijalni smisaoza ulazak u političku i ekonomsku krizu.Sad treba izaći iz krize.KAKO?Zato kažem da treba biti realan i tražiti realne mogućnosti dase iz ovog izvučemo.Pa bih,u tom smislu,da i ja iznesem neko svoje viđenje(jest daneviđam viđati)i neke realne mogućnosti za izlazak,nisam ni ja glu-plji od ovih koji nas vode i viđaju.A ako i jesam,pravite se da ne pri-mjećujete.Iz krize ćemo izaći lako, dok kažeš„politika“. Realna mogućnostda to ostvarimo je to da ponovo prepustimo stvar u ruke onima kojisu nas i doveli dovde.Dakle da najjača politička stranka na ovim pro-storima,mali zeleni,i njeni budući stari koalicioni partneri počnu dašljakaju ko ludi,da nam sređuju privredu,poljoprivredu,malu privre-du,zdravstvo,školstvo,politiku,društvo i sport.Mi im damo svumoralnu podršku.Toga kod nas i od nas ima- vazdan.Oni bi namzauzvrat donijeli odgovarajuće zaključke,sredili zakonsku regulativu,i dali bi nam odgovarajuće poreske olakšice.U međuvremenu,malizeleni bi samo šljakalii šljakali.Tako bi počeli i politički da se znoje,i da zarađuju svoje ohoho plate,a ne kao do sada da za svoj neraddobivaju ohoho plate.I nebi im padala na pamet ona narodna:ALAJVOLIM OVAJ DEMOKRATSKI REŽIM,PLATA IDE,A JA BLOKIRANLEŽIM!!!I tu,jasno,postoji mogućnost od toga da su oni možda, još ipakmalo zeleni da nas izvuku iz krize,ali to bi smo riješili tako što ćemoim čitati Lorku,zeleno,volim to zeleno,pa će ih to stimulisati.Ipak,ako Bog da(daće,što nebi dao)- mićemo se nekako izvući iz krize!Samo ne znam pod čijom zastavom(stranačkom).Kada?Ni to neznam.Nisam ja političar pa da vam obećavam.Realna mogućnost za izlazak iz krize je i ta da organizujemonehote i svoje proljeće.Mi,Krajišnici,kao,imamo i ljeto i zimu,imamo i jesen,ali eto nemamo proljeće!Tako nekako,zadesilo se,panemamo.A postoji Praško proljeće,pa i Hrvatska je ubola svoje proljeće,a mi,Krajišnici, kao - nemamo!Kao nisu se stekli usloviza to našedomaće proljeće,nego,ima ga iz uvoza,pa podmiruje naše potrebe,kao - štaće to nama nije to za nas!Kao zima je još.Snijeg nas opetzimi iznenada iznenadio. A snijeg nas je iznenadio radi toga što pri-rodni koalicioni faktori zima, ljeto, i jesen nisu postigli koncenzus okodolaska proljeća. Partneri će to udeverati narednih deset do petnaestdana tako da će nam redovno proljeće stići na vrijeme.E, najviše me ubode ono oko našeg domaćeg proljeća da se -nisu stekli uslovi! Valjda politički. Jer, bože moj, jedna lasta ne činiproljeće! Koja, bolan, lasta, kakva lasta! Ne lastu, mi imamo nojeve!Nojeve, braco moj (naša Izvršna i Zakonodavna kantonalna vlast),pa zabili glave u pijesak, pa sve u lijepoj tradiciji i smislu političkenauke -misle da ih ne vidimo, jer su uturili glave, a isturili zadnjice!Kakva lasta, kakvi bakrači, ako je to ptičurina -toga imamo!Argument sa lastom, koja ne čini proljeće, dakle, otpada.Pa onda, eto proljeće je doba za intenzivni seks, mi za to -nema-mo uslova! Eno ga de! Pa tu samo neprijateljski nastrojeni gulanferimogu da nam ospore! Ako mi u posljednje vrijeme nismo prezentira-li međustranački politički seks i jebedenije -ja ne znam ko je! Čuve-ne „Figure veneris“ -zelene od zavisti kad vide koje smo mi sve sta-vove i poze zauzimali (borba za (pre)vlast) u tom smislu! Kakva„Kamasutra“, mi smo tu -Kamadanas! Imali smo mi i takozvani pre-kinuti politički snošaj (raskida partnerskih odnosa), a neko kao namatreba da objašnjava da nemamo uslove za naše domaće krajiškoproljeće!I, najzad, još jedna stvar, argument nad argumentima: Gdje se tonisu stekli uslovi za krajiško proljeće? Kod nas, a? Ma nemoj!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
NIŠTA SE DAKLE NEDOGAĐA SLUČAJNO
Iz krize ćemo izaći lako,dok kažeš „POLITIKA“
'    
Izbori idu, a političari, čini se, igraju na provjereno!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->