Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 215, 30.8.2010]

ReprezenT [broj 215, 30.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 277|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
BROJ 215
30. AUGUST 2010.
GODINA V
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
INTERVJU:
KANTON: Otpravnik poslova ambasade SAD-a Jonathan Moore posjetio Kanton i stranku DNZ BiH
Str. 04 i 07
BOSANSKA KRUPA:
ODAZIV IZNAD
svih očekivanja
U toku humanitarna akcija„Bajram u Srebrenici“
Str. 10
SadikBAHTIĆ
PRIKUPLJANJE
informacija iz prve ruke
Centralna javna rasprava o izmjenamai dopunama Prostornog plana općine
KLJUČ: VELIKA KLADUŠA: VELIKA KLADUŠA:
Str. 11Str. 18Str. 06
Posjeta pomoćnika federalnog ministraza poljoprivredu Nijaza BrkovićaPotpisani ugovori o obnovi kuća:Realizacija 23 projekta obnove
Str. 13
poslanik u Predstavničkomdomu Parlamenta BiH
Političarimaiz USK-aupravlja sena daljinskiiz Sarajeva
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
Velika Kladuša
PRIVATNA ORDINACIJA 
037-770-135037-772-727
BIHAĆ:
Načelnik Lipovača i premijer Dedić posjetiligradilište dvije stambene zgrade
Stambenozbrinjavanje65 boračkihporodica
Str. 08
SANSKI MOST:
Otvoren Centar za metadonskoliječenje ovisnika o narkoticima
PRVI METADONSKI
centar na Kantonu
Str. 09
 
30. august 2010. godine, broj 215
2
Kanton
ReprezenT
BIHAĆ
- Premijer VladeUnsko-sanskog kantona
Šemsudin Dedić
, predsjeda-vajući Skupštine USK-aprof.
Husein Rošić
,i zastupnici ukantonalnoj Skupštini
EsadBašagić
,
Senad Kananović
,
Asim Kamber 
te
SeadKadić
obišli su prošlog četvr-tkaKantonalnu bolnicu „Dr.Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.Tom prilikom su o radu ovezdravstvene ustanove i njezi-nim problemima razgovaralisa direktorom dr.
SamiromMuminovićem
i predsjedni-cima sindikata, obećavši joj iu predstojećem razdobljupotrebnu financijsku podršku Skupštine i Vlade.Direktor Kantonalne bolnice „Dr. IrfanLjubijankić“, dr. Samir Muminović je predstavnikezakonodavne i izvršne vlasti, zastupnike uSkupštini, podsjetio na goruće probleme u ovojzdravstvenoj ustanovi, problem financiranja, lije-čenje skoro jedne trećine neosiguranih pacijenata,staru i dotrajalu opremu koja je u izvjesnoj mjerizamijenjena novom.Neophodna je temeljita rekonstrukcija unutra-šnjosti pojedinih bolničkih odjela. Zbog svega,Kantonalnoj bolnici je za kvalitetniji rad potrebnaizdašnija financijska podrška osnivača. Delegacijakantonalne zakonodavne i izvršne vlasti čelništvuKantonalne bolnice je obećala da će i ubudućepodupirati rad kantonalnih institucija,a posebnoKantonalne bolnice, Lječilišta Gata i Opće bolniceu Sanskom Mostu kako bi ove zdravstvene usta-nove građanima mogle pružati kvalitetne zdrav-stvene usluge.-
Kreditnim zaduženjima počeli smo rješa-vati probleme materijalno-tehničkog oprema-nja Kantonalne bolnice i u narednom periodućemo sigurno nastaviti u tom pravcu da sezdravstvo podigne na jednu višu razinu
, istak-nuo je Esad Bašagić, predsjednik Kluba Bošnjakau Skupštini Unsko-sanskogkantona.Predstavnici sindikata zdravstvenih radnika suovom prilikom ukazali na potrebu potpisivanjagranskoga kolektivnog ugovora sa Vladom USK-akojim bi se poboljšao materijalni položaj uposlenihu zdravstvu.Premijer Šemsudin Dedić, predsjedajućiSkupštine Husein Rošić i zastupnici iz reda SDA,Esad Bašagić,Senad Kananović, Asim Kamber iSead Kadić obišli su pacijente u Koronarnoj jedini-ci u kojoj se od srčanih smetnji liječi i
OsmanĆehajić
, načelnik općine Ključ,te novoutemeljeniCentar urgentne medicine.
Rusmir KARAT 
BIHAĆ
 – Prošlog petka ustrogom središtu Bihaća u orga-nizaciji Centra civilnih inicijativa(CCI) od 11 do 14 sati organizi-rano potpisivanje peticije usvrhu prikupljanja potpisa podr-ške građanima Bihaća i USK-a,za neposredni izbor direktoraosnovnih škola po izboru rodi-telja. Dosadašnja praksa naprostorima Bihaća,a i USK-a,pokazala je da u pojedinim ško-lama već više od jednog dese-tljeća funkciju direktora vodi jedna te ista osoba, i to zahva-ljujući ponajviše stranačkomopredjeljenju.Kao što je poznato, CCIveć nekoliko godina vodineumornu kampanju „Depolitizacije obrazova-nja“, s ciljem neposrednog izbora direktoraizaposlenika. Ovaj model izbora direktora poka-zao se kao veoma uspješan na prostorima Tuzlei Bosansko-podrinjskog kantona. SkupštinaUSK-a je sredinom juna ove godine, donijelaZaključak kojim se traži od Vlade USK-a iMinistarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta,da u suradnji sa CCI što žurnije pripremi i uputiu skupštinsku proceduru Zakon o izmjenama idopunama Zakona o osnovnom i općem sre-dnjem odgoju i obrazovanju. Kako su nam rekliiz CCI-a, ni nakon više od 100 dana Zaključaknije stavljen uskupštinsku proceduru, a sve zah-valjujući velikoj neodgovornosti ministra
AmiraHadžića
, koji je ovakvim ponašanjem i ponaša-njem svog ministarstva lično suodgovoran za to.-
Ovim putem javnost Bihaća i ostalihsedam gradova u Kantonu želim informiratida je ministar obrazovanja Hadžić nakonniza propuštenih prilika da unaprijedi i refor-mira obrazovanje u USK-u lično odbio pro-vesti Zaključke Skupštine USK-a, te se timestavio iznad zakona i interesa građanaBosanske Krajine
,bez ustezanja za naš listgovorio je
Saša Smiljanić
, konsultant Centracivilnih inicijativa za USK.CCI od ministra Hadžića zahtijeva žurnozavršavanje ovog zakonskog prijedloga i slanjaistog u proceduru. U suprotnom, CCI će učinitisve da ministar Hadžić bude adekvatno zakon-ski sankcioniran, a stranka koja ga je postavilana ovu poziciju (SDA) bude kažnjena od stranebirača USK-a na predstojećim izborima. Za pot-pisivanje ove peticije u Bihaću vladao je velikiinteres građana.
Rusmir K.
Centri civilnih inicijativa žele sprovođenjeZaključka Skupštine Unsko-sankog kantona
Dosta je vječitih direktora
po osnovnim školama
Predstavnici Vlade i Skupštine Kantona u posjeti Kantonalnoj bolnici
Bili, v 
 
idjeli, štošt
 
a obećali
 
Prilikom posjete bolniciDirektore trebaju da biraju građani, a ne političari
 
30. august 2010. godine, broj 215
3
aši pogledi
ReprezenT
K
ažu da je najgore mogućedruštvo ono koje nema opo-ziciju, niti nezavisne i opozi-cione medije. Naše je društvo takvo,atakvo je stanje i kod nas u Kantonu. Dane može biti gore! A takvo stanje samomediji mogu promijeniti, mogu otvoritiovu državu prema globalnom svjet-skom selu, otvarajući mogućnosti siroti-nji koja se nalazi u zatvorenom getu,bez prava na zdrave šanse za život.Opće je poznata stvar da mediji izvansvake sumnje imaju velik utjecaj nadruštvo i činjenica je da su mediji prisu-tni svuda oko nas. Jednostavno, okru-ženi smo medijima. Da li mediji stogaopravdavaju svoju ulogu? Negdjemožda da,a negdje svakako. Svijetmedija danas je više nego složen, tesnažno artikuliran - barem što se tehni-čke i tehnološke strane tiče. No, s eti-čkoga je stajališta pretežno „dezorijen-tiran“, ili ako se drukčije želi reći, dale-ko od ozbiljnoga etičkoga usmjerenja.Nedavno podizanje, a potom u pro-šli četvrtak i čitanje optužnice protivnovinara
Damira Kaletovića
kojegtužilaštvo tereti za neovlašteno snima-nje, na vrlo upečatljiv način je pokazaou kakvoj državi živimo i u kakvom seblatu valjamo. Podsjećamo samo da jekamerman Damira Kaletovića, iza zat-vorenih vrata, snimio njegov razgovor sa
Vitomirom Popovićem,
ombud-smenom za ljudska prava u BiH ukojem je ovaj Kaletoviću zaprijetio da jezbog pisanja o njemu zaslužio metak učelo. Kaletović je snimljenu prijetnju pri-kazao u političkom magazinu „60 minu-ta“. Bilo je to 2007. godine.Podizanjem ovakve optužnicedošlo je do grubog kršenja Evropskekonvencije o ljudskim pravima jer je takonvencija u primjeni sukladno našemUstavu iznad domaćih zakona. Dobripravnici i dobri tužioci to znaju, drugi sekoprcaju, bez teksta, poput tužiteljice uovom predmetu
Tanje Mrđa
koja šut-njom na novinarska pitanja brani tužila-štvo. Zbog ovakve optužnice i ovakvogtužilaštva, ova je zemlja u ovom trenu-tku u dramatičnom stanju!Isforsiranu i ničim potkrijepljenuoptužnicu podigla je nejač, po instrukci- jama i naredbi. Entitet RepublikaSrpska ponovo udara po novinarima,amedijski mrak koji vlada u RepubliciSrpskoj želi se na mala vrata uvesti i uFederaciju BiH.Režimski sistemi kroz historiju uvi- jek su u narodu izazivali kontraefekat.Kakav će biti efekat ovog slučaja, vidjetćemo. Možda tek kada metak VitomiraPopovića opali? Prijetnja Kaletoviću jeujedno prijetnja Federalnoj televiziji,prema svim novinarima, prema pravo-suđu Republike Srpske. No, lavinareakcija potvrđuje da je metak ispaljenu pogrešnom smjeru. Prije bi se moglokazati da je ovo bio pokušaj samoubi-stva, ali sa teškim posljedicama jer bićeteško povratiti vjerovanje u pravosuđe.Tužiteljica je izgledala jadno, kao poki-sla kokoš! Da je imalo bila mudra treba-la je ići prijavom i protiv VitomiraPopovića koji je prijetio metkom u čelo,ali kako?Tužiteljica je izvan svakesumnje proklela pravni fakultet kada ga je izabrala. Bila je nekontrolirano zbu-njena pred brojnim kamerama i mikro-fonima!Izvan svake sumnje pravosuđa naovakav način urušava i ono malo povje-renja koje je javnost imala u njegov rada podizanjem ovakvih optužnica u koji-ma je teško pronaći bilo kakvu pravnulogiku, srozava dostojanstvo, ulogu iugled pravosuđa. Ovaj slučaj je potvr-dio katastrofalno stanje kada je slobo-da izražavanja u pitanju. Na ovakavnačin pravosuđe se direktno stavilo ufunkciju sprečavanja medija i ograniča-vanje slobode medija. Evropska kon-vencija u BiH se primjenjuje direktno,dakle ima veću snagu od bilo kog dru-gog zakona. Ovakav postupak pravo-suđa i pokušaj razračunavanja samedijima imat će definitivno dalekose-žne posljedice za rad i ulogu medija uBiH,ali i za funkcionisanje pravosuđa.Ovakvo nešto je naprosto nedopustivo jer optužnica nema veze sa strukomnovinara niti strukom kojom se bavepravnici.Prije rata pa i prethodnom sistemuovakvih slučajeva nije bilo. Banja Luka je izuzetno lijep grad,ali u četvrtak je usudnici bio sumrak svega. Kakav kon-trast! Lavina je krenula i ne treba jojdati da se ustavi. Novinari rade posaokoji im daje za pravo da u ime građanapitaju funkcionere šta rade, kako rade i,sasvim logično, da imaju pravo dasnimke objave, jer, šta je u Kaleto-vićevom slučaju tajno. Popović je snim-ljen na javnom mjestu a on je poznata javna (dvo)ličnost. Da je Kaletović pre-šutao, to bi tek bio metak u čelo.Prešutati ovakvu optužnicu također biznačilo direktno metak u čelo.Mnogi u ovom slučaju govore orežimu
Milorada Dodika
u RepubliciSrpskoj. Treba pri tom imati na umu da je on izabran voljom građana, a to jeonda dokaz u kakvom društvu živimo.Žanjemo ono što smo posijali. Imamovlast kakvu zaslužujemo. Ako uRepublici Srpskoj postoje građani kojiovo odobrajavu, a postoje u velikojmjeri, onda su građani ove zemlje uopasnoj situaciji. Procesuiranje korup-cije je ključni test nezavisnosti pravosu-đa! Nezavisnost pravosuđa se mjeristepenom procesuiranih slučajevakorupcije, posebno onih slučajeva ukoje su involvirani ili za koje postojesumnje da su involvirani nosioci najvi-ših državnih funkcija.Međutim, suđenje Damiru Kale-toviću u Banja Luci pokazuje nekudrugu dimenziju pravosuđa. Za tamo-šnje pravosuđe je valjda postaladrskost kamerom dokumentirati da jedan ombudsmen za ljudska prava pri- jeti novinaru metkom u čelo. Ovo što sečini u Banja Luci je presedan u sudskojpraksi ne samo u BiH već i svijetu.Ovajslučaj podigao je cijenu novinarima uRepublici Srpskoj jer su prošle godinedobili pet miliona,a ove godine ponovotoliko od Vlasti ovog entiteta. Valjda jeto dovoljno da se pokrije galama i svešto se tamo dešava.
Osvrt
Crno svijetbijeli
   b  y   S  e  a  d    M   i  d   ž   i  ć
J
e li važi da se probudimo iz snova? Važi, dabome, ali prethodnobi trebalo i valjalo provjeriti šta znače ti snovi. Možda se buđenjene isplati.Lako je našim političarima da žive na velikoj NOZI kad im je Ahilovapeta u GLAVI! Zato ću da se poslužim šahovskom terminologijom pa ću,ako dozvolite, da postavim karirano pitanje? Ovako:Zašto se našim politi-čarima koji uporno povlače pogrešne poteze - ne smanji politički rejting?Priliku za to imamo već na predstojećim izborima. Ali prije toga predstojinam predizborna kampanja, teških mjesec dana, koja započinje ove sed-mice. Počinje politička utrka pa ko prije stigne. I mi konje za političku utrkuimamo. Za dobrim političkim konjima dizaće se politička prašina.Političke stranke su nam ponudile svoje političke kandidate. Na svestrane se vrše savjetovanja za političke kandidate. Sve su to idealni kandi-dati. Kako bi trebalo da izgleda idealan kandidat u predstojećoj izbornojkampanji? Hiljadu i jedan savjet se daje političkim kandidatima kako biostali i bili lijepi na izbornoj listi. Kako i koliko zahvaliti biračima?Za idealnog političkog kandidata visina nije važna. Boja očiju, kose inosa također ne mora imati naročitog utjecaja. Vrat može biti izvučen kaou „Madone dugog vrata“, ali je poželjnije da bude uvučen. Gušavost izra-žena, ako posebne okolnosti drugačije ne zahtijevaju. Sluh nije bitna pret-postavka. Treba da ima kapacitet pluća oko 2.000 mm³, kapacitet mozga iostalih organa mogu biti neograničeno ograničeni.Glasovne mogućnosti što veće. Širok raspon glasa sa izuzetnim smi-slom za intonaciju. Veoma je važan smisao za dramsku pauzu. Glasne žicešto češće podmazivati kvalitetnim alkoholnim pićima van političke scene, ikiselom vodom na političkoj sceni.Mora da ima izražen smisao za pantomimu i gestikulaciju uopće.Korak krupan, ako je moguće džinovski. Odijelo obavezno, i obaveznonekoliko značaka. Kravata i košulja skupa sa odjelom treba da mu lijepostoje, a ne da vise na njemu. Pol, svakako muški, a u krajnjoj liniji može iženski koji podsjeća na muški.Kako požnjeti simpatije birača, a ne biti poljoprivredni proizvođač? Kadmisli isključivo na sebe, treba da govori MI! To će se biračima jako dopasti, jer im je to novo. Nevjerovatno će oduševiti birače ako im kažu otprilikeovakvu rečenicu: JA SAM ISTO ŠTO I VI, ALI I OVO MORA NEKO DARADI.Idealni kandidati će nam govoriti, i stalno ponavljati, da mi možemomnogo više ako se samoaktiviramo, sakupimo sve snage, reorganizujemo,otklonimo subjektivne slabosti i objektivne teškoće, prevaziđemo trenutnostanje, racionalno koristimo kapacitete, povećamo zaposlenost, povećamoproduktivnost, prebrodimo trenutne probleme...Ovdje bi trebalo da uslijedi aplauz, ali idealnog kandidata to nećeobeshrabriti i ako se tako nešto i ne dogodi, idealan kandidat će reći slije-deće: mi ne smijemo zatvarati oči pred takvim problemima, jer kad bismozatvorili oči, nebismo vidjeli. Znači, mi treba da otvorimo oči.I ovdje je očekivati aplauz, ali idealne kandidate ništa ne smije iznena-diti. Oni će pozivati na hrabrost naših naroda i narodnosti na njihovu svijet-lu prošlost, ali još svjetliju budućnost. Neće preskočiti prirodne ljepotenašeg Kantona. Reći će da su one najljepše na svijetu i da nigdje nemarijeka, jezera, potoka, bara, šuma i polja kao što kod nas ima. Znati će malogovoriti o preprekama na našem putu. Znate ono: prepreke stoje, ali mićemo njih prosto zbrisati sa puta... Optimistički predizborni govor će zavr-šiti parolom i prvi će zapjevati svoju stranačku himnu ili pjesmu.Kako će se zahvaliti na povjerenju? Izabraćemo ih na lijepo i odgovor-no mjesto, i red je reći neku riječ. Reći će da prije svega žele da se zahva-le na povjerenju koje ste im ukazali, da ih to obavezuje na još veće napo-re i da će se svim silama truditi da to povjerenje opravdaju. Podvući će dasve ono što su u svom dosadašnjem plodnom radu i iskustvu do sada ura-dili, nije samo njihova zasluga, nego da je to zasluga sviju nas birača.I ovdje će naši idealni kandidati oslušnuti dali neko aplaudira?!Zamoliće nas da im i dalje pomažemo u donošenju važnih odluka inošenju materijala. Kazaće nam da je potrebno da novim naporima krene-mo u stare pobjede. Naglasiće da je budućnost neophodna u svakom tre-nutku i u ovakvoj prosto složenoj situaciji. Sve što će učiniti za sebe kaza-će da će učiniti i za druge. Reći će da ne žele da se u sve miješaju, jer vje-ruju da su devijacije privremene. Reći će da će sve objasniti na kraju svogmandata ako mu ukažemo povjerenje. Reći će da će na toj funkciji bitidanas, a da će već sutra biti na boljoj. Štitiće svoje društvene interese. Bićezadovoljni onim što imamo. Čudiće se kako su se drugi brzo obogatili.Stoga će i oni za vrijeme svog mandata ako im ukažemo povjerenje odva- jati od usta, naravno svojih, da bi stekli vilu i dobru limuzinu.Idealni kandidati će biti za razumno rješavanje problema. Grdeći istoki zapad, braneći jug na sjeveru. Neće govoriti kako je školu teško završiti,i neće se hvaliti kako su bili briljantni đaci da su za jednu davali tri godine,a današnja mladež...Reći će da su kućne pomoćnice veliki trošak za porodicu, a o psimada se i ne govori. Reći će kako štampa piše samo crne stvari, i reći će daim nije do toga da se često pojavljuju u novinama, na televiziji, i da im nijestalo da se pokazuju... Oni će svoje pokazati.Na kraju će se pohvaliti u ime svoje stranke, u svoje ime, i u svoje ličnoime. Na nama je da izaberemo idealne kandidate.
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Smrt fašizmu -sloboda medijima
Zašto se političarima koji uporno
povlače pogrešne poteze -
ne smanji politički rejting?
'    
     R    e    p    r    e    z    e    n     T    a    c     i     j    a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aleksandra Trtica liked this
Mirki Vej liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->