Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srpski - Excel 2007, deo 2

Srpski - Excel 2007, deo 2

Ratings: (0)|Views: 2,725|Likes:
Published by DDule
Šta i kako nastavak
Šta i kako nastavak

More info:

Published by: DDule on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

 
Dragan Grbić
Microsoft OfficeExcel 2007
#137
 / oktobar 2007
#143
april 2008
Microsoft OfficeExcel 2007
 
 Analitički alat nove generacije
SPECIJALNI DODATAK
 
 
PC
april 2008
PC 
SPECIJALNI DODATAK
P
red vama je drugi deo priče o progra­mu
 Microsoft Office 2007 
. Nakon pro­šlomesečnog priručnika, za koji se iskreno nada­mo da vam je otkrio neke nove ideje koje se kri­ ju na novoj radnoj površini i u radnim listovimakoji su hiljadu puta veći od onih u prethodnim verzijama, vreme je da se latimo ozbiljnijeg po­
sla. Demonstriraćemo najčuveniji
spreadsheet 
 
program današnjice u punoj snazi. Bićete u pri­lici da vidite, isprobate i savladate tehnike ana­lize podataka koje ovu klasu programa čine ne­zamenljivom u poslovnom okruženju. Reč je o
tehnikama sažete prezentacije velikih skupova
podataka, principima za izvođenje raznih una­krsnih preseka i predviđanja, kao i o nekim psebnim načinima primene podsistema o kojimasmo već govorili u prvom delu.Možda ćemo ovom prilikom razočarati ko­
risnike koji očekuju da saznaju više o postup­
cima koji čine nadgradnju
Excel 
­a; dakle VBAautomatizaciju i primenu Internet tehnologija.Nažalost, ne možemo ići toliko u širinu: to su te­me koje bi obimom i sadržajem mogle da čineposebna izdanja priručnika – biće za to prilikesledećih meseci. Na planu programiranja,
Excel 
 
 je verovatno najinteresantniji
Office
program,
 jer postoji više objavljenih priloga o VBA u
Ex‑
cel 
­u nego o svim drugim
Office
programimazajedno. Ali, to nije razlog da po tom pitanju
zapustimo druge programe. Primena
Office
pro­grama u intranetu i na Internetu danas čini so­lidnu priču koja je zanimljiva sve većem brojunaših čitalaca. Odložili smo te teme kako bismoim se vratili kako dolikuje.
Da biste bili što efikasniji u savladavanju
ovog gradiva, postoji nekoliko preduslova. Gle­
dajući unazad, najpre ponavljamo potrebu da
savladate sve terminološke detalje i osnovnetehnike o kojima smo govorili prošlog mese­
ca. Još dalje od toga, nadamo se da ste već pri­hvatili opšte principe koji vladaju na novoj ra­
dnoj površini zasnovanoj na glavnoj traci (ri­
bonu), novim funkcionalnim proširenjima ko­ jima su radne operacije pojačane, kao i karak­teristikama novih formata datoteka; time se vi­še nećemo baviti, jer se nadamo da uz sebe većimate priručnik „Microsoft Office 2007, (r)evo­
lucija korisničkog softvera“, objavljenog u PC
#134 juna 2007 (i često ponovo objavljivanog
u pratnji serije priručnika o programima siste­ma
Office 2007)
.Podsetićemo vas i na neke izbore koje smonačinili: ovaj priručnik, kao i onaj pre njega, pra­ti interfejs programa
Excel 
2007 na engleskom
 jeziku. Lokalizovanu verziju sistema
 Microsoft 
Office 2007 
svakako predstavljamo na neki dru­gi način. Takođe, možda već znate za tezu pot­
pisnika autora ovih redova o „knjizi o
Excel 
­u
na 800 strana“ – verujte, ne bi bilo teško napi­sati takvu knjigu. A verujte i da je mnogo težepronaći meru pravog izbora tema, sadržaja i obi­ma opisa koji odgovaraju gabaritima priručni­ka poput ovog. Prva kompenzacija je da bi bilokorisno da radite dok čitate. Nema mnogo vaj­de od prostog čitanja ovog teksta: isprobavajteono o čemu čitate! Ovog puta, taj predlog podu­piremo i materijalno: na pratećem DVD­u ćetepronaći radnu svesku u kojoj se nalaze svi pri­meri opisanih tehnika. U njoj ćete zateći poče­
tne situacije prikladne za angažovanje tehnika
o kojima je reč, kao i beleške koje vam prepo­ručuju kako da ispitate svojstva i posledice pri­mene konkretnih alata.
A kao svojevrsni odgovor na pitanje koje
biste mogli postaviti, predlažemo vam da nipo­što ne sputavate svoj istraživački duh: kad god vi­dite neku komandu ili opciju koju nismo pome­nuli, a koja postoji u kontekstu tehnike o kojojgovorimo u nekom odeljku, slobodno je isprobaj­te. Napravite kopije nekih svojih radnih svezaka(kao meru predostrožnosti ako nešto krene kakone treba)
i igrajte se
­ kad ovo kažemo, mislimodoslovno! Samostalno upoznavanje i savladava­nje nekih pojedinosti u bilo kom programu jes­te
najsavršeniji oblik napredovanja
. Verujemoda mnogi već imaju takvo iskustvo; ako ga nema­te, raspitajte se malo kod svojih iskusnijih kole­ga: svako će vam reći da se dešavalo da zaboraviono što je pročitao, a nije isprobao, ali ono što jesam naučio u praksi – ostalo je zauvek.
 
3
april 2008
PC
Microsoft Office Excel 2007 – Analitički alat nove generacije
S
adržaji u radnim sveskama počivaju naodnosima podataka koji ponekad mo­gu da budu i vrlo kompleksni. Zbog toga je potre­bno da u svakom času raspolažete alatima koji ćeolakšati vaš rad. Takvim alatima se posvećujemopre nego što se zaista upustimo u napredne mo­gućnosti
Excel 
­a. To činimo iz sasvim prostog, aliopravdanog razloga: reč je o alatkama koje činesrž produktivnosti. Drugim rečima, možda bistei mogli da se snalazite bez njihovog korišćenja,ali ako ih poznajete, svakako će vam biti lakše.Savladajte ovo poglavlje: nećete zažaliti.
Pretraživanje i zamena
Kao i drugi
Office
programi, i
Excel 
sa­drži standardne dijaloge
Find 
(Ctrl+F) i
Re‑ place
(Ctrl+H), koje ćete uglavnom koristiti
na uobičajeni način; osim prečica koje su na­ jefikasnije, dijaloge možete pozvati i izborom
u paleti
Home > Editing > Find & Select 
. Ali,
skrećemo vam pažnju da ove operacije sadržei opcije karakteristične za rad u radnim sveska­ma
Excel 
­a. Za početak, uočite šta se dešava ka­da u dijalogu
Find 
kliknete na dugme
Find All 
:na dnu dijaloga se razvija okno u kome će bitipopisane sve instance koje odgovaraju uslovu.
Popis je veoma detaljan i daje sve relevantne
informacije o sadržajima; podaci su istovreme­no i hiperveze ka pojedinim sadržajima. Dakle,možete primeniti zamenu ili učiniti bilo šta: slo­bodni ste i da privremeno napustite dijalog bezzatvaranja, radeći bilo šta na radnom listu, na­kon čega možete da se vratite u dijalog.Da biste pristupili drugim posebnim mo­
gućnostima, proširite dijaloge klikom na du­
gme
Options
. Već na vrhu dijaloga, uočićete mo­gućnost da kriterijumima za pretragu i zamenu
dodate i uslov nalaženja posebno oblikovanih
sadržaja. Klikom na dugme
Format 
dobićete istionaj dijalog koji koristite i za uobičajene poslo­ ve oblikovanja ćelija. Koristeći ovu opciju, čak
možete preskočiti unos teksta u poljima krite­rijuma, pa naložiti, recimo, da se pronađu sve
ćelije ispisane crvenim fontom i da to zameniteplavim ispisom, ili da svi podaci u formatu datu­ma dobiju neku drugu masku. Kriterijum obli­kovanja ne morate sami definisati, nego se mo­žete poslužiti uzorkom na radnom listu: klikomna strelicu na desnoj ivici dugmeta otvorite krat­
ki meni, pa komandom
Choose Format FromCell 
pozovite „pipetu“ kojom ćete kliknuti na
ćeliju u željenom obliku; tokom biranja, dijalogće privremeno nestati, a vratiće se u času oda­bira. Pošto kriterijum formata ostaje upamćendo kraja seanse, uklonićete ga komandom
Clear Find Format 
u istom pomoćnom meniju. Pripa­zite na to, jer zaboravljeni kriterijum oblika mo­že da spreči ispravan postupak uobičajene pre­trage i zamene.Podrazumevani opseg za pretragu i zame­nu je radni list; možda će biti potrebno da proši­rite opseg na domen cele radne sveske – u tom
slučaju, u listi
Within
odaberite opciju
Work‑book
. Ako želite da se pretraživanje i zamena
obave samo na određenom skupu listova, pre
poziva dijaloga ih obeležite klikom miša na je­
zičke dok držite pritisnut taster Shift ili Ctrl.
Obratite pažnju na mogućnost odlučivanja o va­
žnosti velikih i malih slova
(Match case)
, kao
Pomoćni alati i tehnike

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
aurora978 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
skaslik liked this
Goran Carević liked this
Komatrac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->