Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Siyaset Bilimi unite03

Siyaset Bilimi unite03

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by aofsosyoloji

More info:

Published by: aofsosyoloji on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
Yaflam›n ilk ›fl›klar›ndan beri, bütün organik varl›klar azalan derecelerde birbir- lerine benzerler ve böylece grup alt›ndaki gruplarda s›n›fland›r›l›rlar. Bu s›n›flan- d›rman›n, tak›m y›ld›zlar›ndaki y›ld›zlar gibi keyfi olmad›¤› aç›kt›r. Gruplardan birisi yaln›zca karada, di¤eri de suda yaflamaya uygun olsayd›, birisi meyveyle di- ¤eri etle beslenseydi, vs. s›n›flamak çok kolay olurdu; ama durum do¤ada çok fark- l›d›r; çünkü ayn› alt grup üyelerinin bile nas›l de¤iflik al›flkanl›klara sahip oldu¤u genellikle bilinir. De¤iflim ve do¤al seçilimle ilgili olan ikinci ve dördüncü bölüm- lerde, büyük cinslerindeki yayg›n ve s›k rastlanan türlerin, yani egemen olanlar›n,en çok çeflit ürettiklerini göstermeye çal›flt›m. Böylece türeyen çeflitler veya bafllan- g›ç durumundaki türler, bana göre, sonunda yeni ve farkl› türlere dönüflür. Bun- lar da, kat›l›m ilkesiyle yeni ve üstün türler üretme e¤iliminde olur. Bunun sonu- cunda, flimdi daha büyük olan ve birçok üstün türü içeren gruplar, say› olarak sonsuza kadar büyüme e¤ilimi gösterir. Her türün farkl›laflm›fl olan dölünün, do- ¤ada çok ve farkl› yerleri ele geçirmeye çal›flmas› nedeniyle sürekli karakter ›raksa- mas› e¤iliminde oldu¤unu da göstermeye çal›flm›flt›m. Bu sonuç, k›s›tl› bir alanda rekabete giren yaflam formlar› aras›ndaki çeflitlili¤e bak›nca ve çeflitli, do¤allaflma durumlar› nedeniyle de destek görecektir.
(
Kaynak:
Charles Darwin,
 Türlerin Kökeni 
, Gün Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003,s.404)
43
Siyasal Yaflam ‹çindeBireyin Yeri
 
3
 
 Amaçlar›m›z 
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;bireyin siyasal yaflam içindeki yeri ve önemini tan›mlayabilecek,siyasal tutum ve düflüncelerin nas›l olufltu¤u, nas›l de¤iflti¤i, insanlar›n yaflan- t›lar› ve yafllar› ile siyasal davran›fllar› aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilecek,kuflaklar aras› çat›flmalar›, ö¤renci olaylar› ve bunun siyasal nedenlerini tart›flabilecek,kad›n ve erkeklerin siyasal tercih nedenleri ve bu nedenlerin cinsiyet ile ilifl- kisini açk›layabileceksiniz.
 Anahtar Kavramlar  ‹çindekiler 
G‹R‹fi B‹REY VE S‹YASET Siyasal Tutumlar›n Oluflumu Siyasal Tutumlar›n De¤iflimi Siyasal Yaflamda Bireyin Yeri YAfi VE S‹YASET Kuflaklar Aras› Tutum Farklar› Kuflaklar Aras› Tutum Farklar›n›n Nedenleri Yüksek Ö¤renim Gençli¤i ve Siyaset C‹NS‹YET VE S‹YASET Kad›n-Erkek Tutum Farklar› Kad›n-Erkek Tutum Farklar›n›n Nedenleri Türklerde ve ‹slamda Kad›n 
44
Siyaset Bilimi
TutuDavran›fl Zevk ‹lkesi-Gerçek ‹lkesi DarwinciliTutucu KuraKuflaklar Aras› Tutumlar 
 
G‹R‹fi
Bireyin siyasal yaflam içindeki yeri saptan›rken, önce onun tutum ve davran›fllar›-na toplumun ne ölçüde ve hangi süreçlerle katk› yapt›¤›n›, bireyin ne ölçüde birseçme ve hareket özgürlü¤üne sahip oldu¤unu araflt›rmak gerekir. Psikolojik et-kenlerin siyasal yaflama yans›mas› da tutum ve davran›fllar›n belirlenmesindekia¤›rl›¤› da bu çerçeve içinde gündeme gelir. Bunlar›n sonucunda birey boyutununsiyasal yaflamda tafl›d›¤› önemin derecesi ortaya ç›kar.
B‹REY VE S‹YASETSiyasal Tutumlar›n Oluflumu
Tutum, belirli bir konudaki kan› ve davran›fllar›n kayna¤›n› oluflturan, onlar aras›n-daki ba¤lant›y› ve bir anlamda tutarl›l›¤› sa¤layan bir olgudur. Kan› ise, belirli biranda belirli bir soruya iliflkin düflüncelerdir. Kan› yönünde harekete geçildi¤i za-man davran›fl ortaya ç›kar. Davran›fl gözlemlenebilir, kan› gözlemlenemez. Tutum,belirli bir konudaki kan› ve davran›fllar›n bütünüdür.Örne¤in bir kifli otoriter bir tutuma sahipse, buna dayanarak onun birçok ayr›n-t›daki kan› ve davran›fllar›n› önceden tahmin edebiliriz: Ailede baban›n egemen ol-mas›ndan yanad›r. Demokratik uygulamalardan hofllanmamakta, disiplinli bir re-jim istemektedir. ‹nsanlar›n eflit yarat›lmad›klar›na, bu nedenle de, baz›lar›n›n bu- yurmas› baz›lar›n›n da buna boyun e¤mesi gerekti¤ine inanmaktad›r. Ona göre, in-sanlar gibi ›rklar da eflit yarat›lmam›fllard›r. Baz› ›rklar üstün, baz›lar› ise afla¤›d›r.Üstün ›rklar›n dünyay› yönetmesi gerekir.Kifli, belirli biyolojik ve fiziksel özelliklere sahip olarak dünyaya gelir. K›sa yada uzun, zay›f ya da fliflman, siyah ya da beyaz derili, az ya da çok ak›ll› olmak gi-bi özellikler büyük ölçüde do¤ufltand›r. Ama, derinin rengiyle ilgili özellik d›fl›nda-kiler, zamanla, yaflam koflullar›na ba¤l› olarak belirginleflir veya bir ölçüde de¤ifle-bilir. Zeka düzeyinin bile beslenme ve e¤itimle yak›ndan iliflkisi bulundu¤unu ar-t›k biliyoruz.
 Tutum ve davran›fl tan›mlar›n› göz önünde bulundurarak yak›n çevrenizdeki insanlar›de¤erlendiriniz.
Kifli dünyaya geldi¤i andan itibaren, do¤ufltan sahip oldu¤u özelliklere aileninetkisi eklenmeye bafllar. Böylece toplumsallaflma süreci de bafllam›fl olur. Ama ay-n› koflullarda yetiflen ikiz kardefllerin bile ilerde benzer durumlarda farkl› davran-malar›n›n nedeni, özgeçmifller aras›ndaki -ayr›nt›da da olsa- farkl›l›klard›r. Tutum-lar›n oluflumunda tüm bu etkenlerin katk›s› vard›r. Bu etkenlerin birisini abart›nca ya da herhangi birisini yok say›nca gerçe¤i yakalamak zorlafl›r.Freud, insandaki temel tutumlar›n çocukluk y›llar›nda olufltu¤unu ve bunlar›ndaha sonraki dönemlerde çok az de¤iflti¤ini öne sürmektedir. Ona göre, çocu¤unana ve babas› ile iliflkilerinin izleri tüm yaflam boyu silinmez. Özellikle annesininkoruyucu kanatlar› alt›nda, çocukta ilkin “
zevk ilkesi” 
egemen olur. Yemek, içmek,uyumak, küçük ve büyük abdestini yapmak dahil, hemen her fley onun iste¤inegöre düzenlenmifltir. Oysa zamanla durum de¤iflecek, toplumsal bask› ve yasaklar-la birlikte “gerçek ilkesi” ortaya ç›kacakt›r.
“Zevk ilkesi” 
ile
“gerçek ilkesi” 
aras›nda-ki çat›flman›n ürünü, baz›lar›n›n siyasal çat›flman›n temeline yerlefltirmeye çal›flt›¤›“doyumsuzluk”dur.
45
Ünite 3 - Siyasal Yaflam ‹çinde Bireyin YeriTutum, belirli bir konudakikan› ve davran›fllar›nkayna¤›n› oluflturan, onlararas›ndaki ba¤lant›y› ve biranlamda tutarl›l›¤› sa¤layanbir olgudur.
SIRA S‹ZDE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->