Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Siyaset Bilimi unite13

Siyaset Bilimi unite13

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by aofsosyoloji

More info:

Published by: aofsosyoloji on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
Efendiler, buraya kadar söylediklerim bir tek maddenin özetidir.Bundan sonra gelen maddede:“Millî Mücadele bütün geniflli¤i ile ‹stanbul’a do¤ru ilerlemektedir. Ferit Pafla ve arkadafllar› bunu bilmektedir. Zât›âlileri de bu bilgileri isteyip ayd›nlan›n›z” de- dikten sonra, o günlerde yap›lm›fl olan baflar›l› hareketlerin raporlar›n› özetleyerek aç›klad›m ve: “art›k bütün bu hareketleri durdurmak yaln›z ve ancak bir tek fleye ba¤l›d›r. O da kabine baflkanl›¤›n›n millî dâvây› bütün anlam›yla benimseyecek bir zata verilmesi ve o zat›n da bu millî dâvây› kavrayarak ona göre tedbir alma-  ya giriflmesidir” dedim.“Bütün bu söylenenler karfl›s›nda siz kardeflimin de bir düflünceleri varsa lût-  fen bildirmenizi rica ederim” cümlesinden sonra, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsiliyesi ad›na Mustafa Kemal” diye imzam› koydum.
(
Kaynak:
M. Kemal Atatürk,
“Nutuk”
, Cilt 1, Kamer Yay›nlar›)
245
Siyasal De¤iflmeve Devrim
 
13
 
 Amaçlar›m›z 
Bu üniteye çal›flt›ktan sonra;siyasal de¤iflimin nas›l gerçekleflti¤ini, siyasal de¤iflime yol açan etkenler ve öncüleri tan›mlayacak,siyasal yaflamda devrimlerin yeri ve önemini ve karfl› devrim olgusunu tart›- flabileceksiniz.
 ‹çindekiler 
G‹R‹fi ENKENLER VE ÖNCÜLER De¤iflmede Belirleyici Etken Toplumsal S›n›flar ve Seçkinler ‹ktidar›n El De¤ifltirmesi DEVR‹M SOSYOLOJ‹S‹ Devrimci Düflünce ve Eylem Devrim ve Karfl› Devrim 
246
Siyaset Bilimi
 Anahtar Kavramlar 
Siyasal De¤iflim DevriEkonomik Yap› Siyasal Yap› Siyasal S›n›f Devrim Sosyolojisi Karfl›- Devrim.
 
G‹R‹fi
Siyasal de¤iflmenin etkenlerini gün ›fl›¤›na ç›karmak ve varsa kurallar›n› saptamak,siyaset bilimi aç›s›ndan elbette ki çok önemlidir. Siyasal de¤iflmeyi genel olaraktoplumsal de¤iflmeden ba¤›ms›z olarak ele almak ne kadar yanl›flsa, onu sadecetoplumsal-ekonomik de¤iflme taraf›ndan belirlenen bir uzant› saymak da o ölçüdehatal›d›r. Bu bafll›k alt›nda önce siyasal de¤iflmedeki temel etkenler ve öncüler,sonra da devrim sosyolojisi üzerinde duraca¤›z.
ETKENLER VE ÖNCÜLER
Do¤al, demografik, ekonomik, kuramsal ve kültürel etkenlerin siyasal de¤iflmeyeayr› ayr› katk› yapt›klar›n› söylemek yeni bir fley olmaz. Burada as›l tart›fl›lmas› ge-reken konu, hangi etkenlerin belirleyici oldu¤u, ya da en az›ndan öncelik tafl›d›¤›-d›r. Ama siyasal de¤iflimi ve giderek devrimi haz›rlayan koflullar kadar, o ortamiçinde öncülük ifllevini yüklenen toplumsal güç ya da güçler de önemlidir. Öncü-lü¤ün toplumsal s›n›flarda m›, yoksa siyasal seçkinlerde mi oldu¤u konusunda dafarkl› görüfller vard›r.
De¤iflmede Belirleyici Etken
Toplumsal de¤iflme konusunda iki temel görüfl bulundu¤unu biliyoruz. Toplumsalde¤iflmede belirleyici etkenin ekonomi oldu¤unu savunanlarla, siyasal kurumlar›nöncelik ve ba¤›ms›zl›¤›n› öne sürenler ayr› kuramsal çerçeveler oluflturuyorlar. Bi-rinci grupta Marksistler hareket noktas› olarak üretim biçimini al›rken, Marksist ol-mayanlar üretim düzeyine önem veriyorlar. ‹kinci gruba geçmeden, özellikle Mark-sist kuram› k›saca an›msatmakta yarar var.Siyasal de¤iflimi ve giderek devrimi haz›rlayan koflullar kadar, o ortam içindeöncülük ifllevini yüklenen toplumsal güç ya da güçler de önemlidir.Marx’a göre, toplumsal evrimde itici güç ya da belirleyici öge, üretim teknikle-ridir. Üretim teknikleri üretim biçimini, yani üretimle ilgili kurumlar› ve özellikle demülkiyeti belirler. Üretim biçimi ise, siyasetin de içinde bulundu¤u bir dizi kuru-mu kendi gereklerine uygun olarak biçimlendirir. Belirli üretici güçler belirli birüretim biçimini, üretim biçimi belirli bir s›n›fsal yap›y›, toplumsal s›n›flar aras›nda-ki güç, denge ya da dengesizli¤i de belirli siyasal kurumlar› yarat›yor demektir. Si- yasal kurumlar da bir kez olufltuktan sonra alt yap› üzerinde etki yaparlarsa da, budurum, siyasal kurumlar›n altyap› taraf›ndan belirlendi¤i gerçe¤ini de¤ifltirmez.Marksizmde siyasal kurumlar›n s›n›f çat›flmalar› sonucunda, ekonomik gücüelinde bulunduran “egemen s›n›f”›n gereksinmelerine göre, o s›n›f›n ayr›cal›klar›n›koruyacak biçimde olufltu¤u görüflü bulunur. Ekonomik etkenler içinde üretim dü-zeyine, yani “ekonomik geliflmifllik düzeyine” öncelik verenler içinse, siyasal ku-rumlar bu ekonomik düzeyin gereklerine göre biçimlenirler. Walt W. Rostow, ekonomik güçlerle siyasal güçler aras›ndaki ba¤lant›y›, dola- y›s›yla, ekonomik yap› siyasal yap› iliflkisini Marx’dan farkl› bir biçimde kuruyor.Ekonomik geliflme derecelerine göre toplumlar› befl gruba ay›rd›ktan sonra, bütüntoplumlar›n bu aflamalardan geçti¤ini öne sürüyor. Rostow’a göre, her aflamayauyan siyasal model farkl› olmak zorundad›r. Ekonomik güçler de¤ifltikçe, toplum-sal ve siyasal güçler de de¤iflece¤i için, eski siyasal model, yeni ekonomik modelkarfl›s›nda yetersiz kalacakt›r.
 Walt W. Rostow, ekonomik güç siyasal güç iliflkilerini nas›l aç›klamaktad›r?
247
Ünite 13 - Siyasal De¤iflme ve DevrimMarx’a göre, toplumsalevrimde itici güç ya dabelirleyici ö¤e, üretimteknikleridir. Üretimteknikleri üretim biçimini,yani üretimle ilgili kurumlar›ve özellikle de mülkiyetibelirler.
SIRA S‹ZDE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->