Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TV Extra [broj 765, 21.10.2011]

TV Extra [broj 765, 21.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 301|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 22. 10. do 28. 10. 2011. Broj 765.
FILMOVI
Skaka~
Subota01.00 Pink BH
Na rubuljubavi
Nedjelja12.45 FTV 
Ja samlegenda
Subota20.05 Nova TV 
Mato \akovi}”FoxLife”
Radit }u dokne otplatimkredite^etvrtasezona’Privatneprakse’
Merima [emi},voditeljicaHayata TV
O udaji jo{ne razmi{ljam
 
2
petak 21. oktobar/listopad 2011
ISPECI
PA RECI
   P   R   O   M   A    [   A   J   I   P   O   G   O   C   I
SERIJE
^etvrta sezona “Privatne prakse”na kanalu “FoxLife”
Pri~a o novompo~etku i vezama
Uspje{ni projekt televizijskog giganta ABC
Iskusna gluma~ka postava
Kejt Vol{ostala vjerna liku iz serije “Uvod u anatomiju”
Gluma~ka ekipa “Privatne prakse”
Iza scene
Za razlikuod mnogihdrugih medicinskih serija, u“Privatnoj praksi”dosta sescenaodvija napoljukojesu snimaneu kalifornij-skomgradu SantaMoniki.Zgrada “Oceanside Grou-paje,ustvari, bankauis-tom gradu.Regionalni kanal “FoxLife”unedjelju nave~erpo~et}eemitirati novu, ~etvrtu sezonupopularne ameri~ke serije“Privatna praksa”. Rije~jeoveoma uspje{nom projektu te-levizijskog gigantaABC,“spin-off”izdanju medicinskeserije “Uvod u anatomiju”. To-kom prethodnih sezona epizo-de “Privatne prakse”bilje`ilesu sjajanrejting odprosje~nodesetak milionagledalaca uSjedinjenimDr`avama, aseri- jaje odli~noprihva}ena iuna{oj zemlji.
Propali brak
Centralna li~nostje EdisonForbs Montgomeri(AddisonForbes Montgomery),prizna-taneonatologinja ihirurginjakoja iza sebe ostavlja iskustvorada u bolnici “Seattle Grace”,propali brak s Derekom [epar-dom (Shepard) irazorenu ve-zu s Markom Sloanom, s ~imesu se gledaoci mogli upoznatiupravou “Uvodu u anatomi- ju”.Edison seliu LosAn|eles,gdje je, osim ljep{eg vremena,~eka i pregr{t novih mogu}no-sti. Obnavlja prijateljstvo s ko-legama izstudentskih danaNaomi i Semom te im se pri-dru`uje unjihovoj otmjenojprivatnoj praksi, u firmi podnazivom “Oceanside WellnessGroup”.Na po~etku~etvrte sezo-ne Edison iSem otkrivajuostatku ljekarskog tima da suuploviliu romansu.Tako|er,Vajolet(Violet) iPit (Pete)sevjen~aju i zapo~inju novi`ivot sa sinom Lukasom (Lu-cas), a Kuper (Cooper) i [ar-lot (Charlotte)se zaru~uju.Naomi, skrhanaljubomoromzbogveze EdisoniSema,odlazi iz grada...
Poznata imena
Gluma~ku ekipu“Privatneprakse~inedobro poznataimena s bogatimiskustvom izdrugih serija. Glavnu ulogu tu-ma~i Kejt Vol{ (Kate Walsh),kojaje {irojpublicipostalapoznataupravo kaoEdisonMontgomeri u seriji “Uvod uanatomiju”.Ostalelikove glumeTajDigs (TayeDiggs), EjmiBre-neman (Amy Brenneman), Pol Adel{tajn (Paul Adelstein), TimDejli (Daly) i Kedi Striklend(KaDee Strickland).Autorica“Privatne prakse”je [ondaRajms (Shonda Rhimes), koja,naravno, potpisuje i “Uvod uanatomiju”.
H. PROLI]
Borila~ki sportovi na Hayat TV
Prijenos me~aFedora Emelianenka
Teftedarija: Ugovor sagencijom “Showtime”
I narednih mjeseci u sport-skom programu Hayat TV gle-daoci }e mo}i pratiti zanimljiveme~eve u borila~kim sportovi-ma. SeidTeftedarija, uredniksportske redakcije ove televizi- je, isti~e da su potpisali ugovorsagencijom “Showtimei da}e emitirati prijenose me~evanajboljih svjetskih boraca.- Hayat TV ve} du`e vreme-na poku{ava pratiti sva zani-mljiva de{avanjau borila~kimsportovimau svijetu,ali iuna{oj zemlji. Prava poslasticaza na{e gledaoce bit }e prije-nos me~a Fedora Emelianen-ka.Tako|er, udecembru}emo prenositi ive~eri bori-la~kih sportova izSarajeva iTuzle-ka`eTeftedarija.
D. Z
.- Kolarov u ustastavlja `vaku, ada li }e Man~iniu igru staviti Aguera?
(Boris Bili} u prijenosu utak-mice Man~es-ter siti - Viljarealna FederalnojTV)
Vi{e od 50 zemalja
”Privatna praksa”do sa-da je emitirana u vi{e od 50zemalja,a osvojilajebroj-na priznanjapoput “P e o-ple's ChoiceAwardiNAACP.Premijeru prveepizodeserije u SjedinjenimDr`avama pratilo je vi{e od14 miliona gledalaca.
1. SJAJNI SUPERTALENT
Tokom cijelog ljeta Nova TV je na svazvona najavljivala tre}u sezonu “Super -talenta”, obe}avaju}i gledaocima izu-zetno zanimljiv sadr`aj i nevjerovatnuzabavu.Naradost publikepredmalimekranima, obe}anje su odr`ali u potpu-nosti.Nadmetanje talentiranihljudiurazli~itim vje{tinama ni ovog puta niko-gane ostavljaravnodu{nim,dok `iriusastavu Nina Badri}, Dubravko Merli} iEnisBe{lagi}ovom {ouudajespeci-fi~an {arm.
2. EUROLIGA NA SPORTKLUBU
Ko{arka{ka Euroliga u novu je sezonuu{la s nekoliko NBA zvijezda, {to suge-rira da}e se unajja~em klupskomtakmi~enju Starog kontinentaigrati vr-hunska ko{arka. Na radost ljubiteljaigre podobru~ima una{oj zemlji,Sportklub }e i dalje prenositi veliki brojme~eva ovognadmetanja, {toje naidealan na~in najavljeno emitiranjemko{arka{ke poslastice, susreta @algiris- CSKA u ponedjeljak.
3. O^AJNE KU]ANICE
Serija “O~ajne ku}anice”u`iva velikupopularnost u na{oj zemlji, a zahvalju- ju}i kanalu “FoxLife”, gledaoci u BiH odpro{le sedmice mogu pratiti najnoviju,sedmu sezonu.U nedostatkukvalitet-nih serija na ostalim TV stanicama, ovajpotez predstavlja istinsko osvje`enje.
1. NIJE SMIJE[NO
Novinari magazina “Glam Blam”, kojise nedjeljom emitira na Hayatu TV,umiru od poku{aja da budu duhoviti.Snimaju}i prilog za ovu emisiju, novi-narje takosvom sagovornikuAdiKari{ikudaomikrofon urukeirekaodagasa~ekadok seon“ne vrati izWC-a”.I sveje touredno prikazanou“Glam Blamu”. Smije{no? @alosno.
2. NEUNI[TIVI SPENSER
Federalna TV,o~ito, u ovojdeceniji nenamjerava di}i ruke od Bada Spensera(Bud Spencer). Svake subote u terminuod13.30sati FTVprikazujejedanfilmitalijanskogglumca kojijeneumornosnimao komedije u sedamdesetim iosamdesetim. Da slu~aj bude gori, Fe-deralna TV je ve} nekoliko puta prikazi-vala cikluse Spenserovih filmova...
3. BESMISLENI RETROVIZOR
Koja je svrha muzi~ke emisije “Retrovi -zor”? Da popuni prostor izme|u Dnevni-ka i serije u 20 sati, zvu~i kao najlogi~nijeobja{njenje.Kako druga~ijeobjasnitiemisijunatrpanu spotovimabezikakveselekcije, u kojoj svoje mjesto na|u U2,Lejdi Gaga , Seid Memi} Vajta, “Zoster”imnogi drugi izvo|a~i kojijedni s drugi-ma nemaju apsolutno nikakve veze.
 
   O  s   t  a   l  e   3   4 ,   0   0   % 
 5
 
 N A  J B O L J I H 
 T V
 E M I S I J A 
SMS
091/410-100
Petak-subota,HAYAT TV u 21.00
1
        
15,50%
Zvijezda mo`e{ biti ti
Ponedjeljak - petak,
TV Alfa-Mre`a u
20.05
4
        
11,00%
Predaj se srce
Ponedjeljak - petak 
,HAYAT TV u 20.00
5
Kad li{}e pada
Ponedjeljak,BHT 1 u 21.00
2
U ime naroda
Ponedjeljak - petak,
FTV u 21.00
3
        
15,00%
Slomljena krila
        
14,00%
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
 A.Mujan
FTV
15,00%
 V. Semi}
TVSA
10,00%
N. Gljiva
TV ALFA
13,50%
 N A  J B O L J I H 
 T V
 V O D I T E L J A 
Mato \akovi}
OBN
11,50%
 A. Hr{um
PINK BH
14,50%
3
Ostali 35,50%
        
10,50%
Za svoje omiljene emisije, ser-ije ili TV voditelje glasajte nasljede}i na~in: Ukucajteklju~nu rije~ VODITELJ iliEMISIJA, zatim razmak teime i prezime voditelja, odno-sno naziv emisije. SMSpo{aljite na broj mobilnog te-lefona 094/410-100. CijenaSMS-a iznosi 0,50 KM + PDV.Postoci se izvode na osno-vu broja pristiglih SMS-ovaza odre|enu emisiju ili vodi-telja. Vlasnik broja mobilnogtelefona 061/373-530 dobi-tnik je dviju ulaznica za kino.
[aljite
S
MS
-o
ve
Za kratko vrijeme tok-{ou „U zmajevom gnije-zdu s Marjanom“ stekao je velike simpatije gleda-laca. Harizmati~ni MarjanMijajlovi} uvijek ima do-bre goste i aktuelne teme,a pored toga i sve vi{enagradnih igara. Dresovi-ma i sportskom opremomsportski komentator jeobradovao brojne gledao-ce, a u toku je nagradnaigra u kojoj }e jedan gle-dalac osvojiti putovanje uLisabon i gledati revan{utakmicu bara`a izme|uPortugala i BiH.- Svako ko po{aljeSMS na TV Alfu do 28.oktobra mo`e biti dobi-tnik. Redakcija }e odabr-ati najoriginalniju porukui u emisiji 1. novembraobjaviti ime pobjednika.Ova nagrada obuhvatasedam dana putovanjaautobusom i brodom kaoi smje{taj u hotelu te obi-lazak Barcelone, Lisabo-na, Firence i Monte Kar-la - ka`e Marjan Mijajlo-vi} te dodaje da je nagr-adu osigurala turisti~kaagencija „Sol Azur“, koja je sponzor tok-{oua „Uzmajevom gnijezdu sMarjanom“.Asistentica Mijajlovi}uu tok-{ouu je maneke-nka Ljubica Katava.
D. Z.
 
Nagradna igra tok-{oua „U zmajevom gnijezdu s Marjanom“
Putovanje u Lisabon za najoriginalniju poruku
Mijajlovi} i Katavau jednoj od emisija
V
e} nekoliko sedmi-ca tok-{ou Mate\akovi}a „Telering“emitira se u novom ter-minu - nedjeljom u 13sati na OBN-u. To je\akovi} i pri`eljkivao inije tajio da je bio neza-dovoljan prethodnim ter-minom, ponedjeljkomoko 23 sata, koji je sadarezerviran za reprize.
Dobri gosti
Vrlo iskreno \akovi}ka`e da je prve reakcijena emisiju u novom ter-minu imao tek proteklenedjelje, nakon gostova-nja Ismete Dervoz, posla-nika SBB BiH u Predsta-vni~kom domu Parlame-ntarne skup{tine BiH.- Nakon Ismetinoggostovanja imao samsjajne reakcije. Zvale sume neke osobe koje mise nisu javljale godina-ma - ka`e \akovi}.Nakon {to je „Teler-ing“ posljednjih godinu ipo po~esto mijenjao ter-mine prikazivanja\akovi} ka`e da }e, vje-rovatno, ispo~etka mora-ti graditi emisiju.- Ne znam {ta bih re-kao. U posljednju godinu ipo emisija je ~esto bacanatamo i ovamo. To nije do-bro. Kad ima{ stalni termin,onda je to drugo. Ali s dobr-im gostima gledaoci }e senavi}i na taj termin - ka`eovaj ugledni TV novinar.Nagla{ava i da jeodnos prema njemu naOBN-u korektan.
Gosti iz Hrvatske
- Tu se ne mogupo`aliti, ali je evidentnoda ne mo`e{ u}i u pri-me-time zbog turskih se-rija, koje, realno, donosegledanost. Druga jestvar {ta ja o njima mi-slim - otvoren je\akovi}.Na koncu nam otkri-va da sljede}i mjesecu „Telering“ ima `eljudovesti nekog iz Hrva-tske.- Kod njih su izbori, apucam na vrlo visoko -govori \akovi}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
Moj lik je do{ao do ta~ke kada tolerancija po~inje da blijedi
Pomo}u sun~anihnao~ala komuniciram s gledaocima na specifi~an na~in
Serija je blizu realnosti
NOVI TERMIN
„Telering“ Mate \akovi}a nedjeljom u 13 sati
Tek nakon emisije s IsmetomDervoz imao sam reakcije
Zvali su me ljudi koji se nisu javljali godinama
Ne mo`e{ u}i u prime-time zbogturskih serija, koje, realno, donose gledanost, otvoren je \akovi}
 \akovi}: Pucam na visoko
Radit }u dok neotplatim kredite
Za po~etak sljede}egodine Mato \akovi}najavljuje 1.000. izda-nje „Teleringa“.- Dvadeset godinarada je ba{ puno. Kadme pitaju dokle }u raditi, ja ka`em dok ne otpla-tim dugove, odnosno kr-edite. To zna~i, najma-nje jo{ pet godina - krozosmijeh ka`e Mato.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->