Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá Thái Nguyên

Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá Thái Nguyên

Ratings: (0)|Views: 315|Likes:
Published by Nguyễn Anh Tú
Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá Thái Nguyên
Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá Thái Nguyên

More info:

Published by: Nguyễn Anh Tú on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
LuËn v¨n tèt nghiÖp
 
mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn
Lêi nãi ®Çu
 Trong cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta xuÊt ph¸t®iÓm tõ mét níc cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu nghÌo nµn vÒ mäi mÆt.Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ ®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓnnÒn kinh tÕ tõ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp sangnÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Nã quyÕt®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëis¾c.Cïng víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng Ng©n hµng -s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ còng ®·, ®ang vËn ®éngkÞp thêi ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi. Ho¹t ®éng Ng©n hµnglµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù vËn ®éng nhÞp nhµng cñanÒn kinh tÕ. trong sù nghiÖp ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng nãichung vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®· gãp phÇn tÝch cùcvµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, x©y dùng hoµn thiÖn métnÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ph¸t triÓn bÒn v÷ng.§èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i th× nghiÖp vô tÝn dông lµnghiÖp vô chñ yÕu, chiÕm tû träng lín kho¶ng 80%, ®©y lµnghiÖp vô t¹o ra kho¶ng 90% trong tæng lîi nhuËn cña ng©nhµng. Song rñi ro tõ nghiÖp vô tÝn dông lµ rÊt lín, nã cã thÓ x¶yra bÊt kú lóc nµo, lµm sai lÖch ®¶o lén kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinhdoanh cña ng©n hµng, cã thÓ ®a ng©n hµng ®Õn chç ph¸s¶n. Sù ph¸ s¶n cña ng©n hµng lµ mét có sèc m¹nh kh«ng chØg©y ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng ng©n hµng, mµ cßn ¶nh hëng tíitoµn bé ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. ChÝnh v× vËy ®ßihái c¸c Ng©n hµng ph¶i quan t©m vµ hiÓu râ rñi ro, ®Æc biÖtlµ rñi ro tÝn dông. ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng rñi ro tÝndông ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro lµmét yªu cÇu cÊp thiÕt, ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ trongho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.ChÝnh v× lý do trªn, cïng víi sù mong muèn gãp søc cho sùph¸t triÓn cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ nãi riªng vµ cña®Êt níc nãi chung, víi kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n tiÕp thu ®îc ënhµ trêng, thùc tÕ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th-¬ng Lu X¸, ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó trong chinh¸nh, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS §ç QuÕ Lîng.
 
LuËn v¨n tèt nghiÖp
 
mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn
Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "
Mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕrñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn
" lµm luËn kho¸ tèt nghiÖp.
Ch ¬ng I:
 TÝn dông vµ rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch ¬ng II:
 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i Ng©n hµngc«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn.
Ch ¬ng III:
Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m h¹n chÕ rñiro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ - Th¸iNguyªn.
Ch¬ng ITÝn dông vµ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i
i. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµngth¬ng m¹i trongnÒn kinh tÕ thÞ trêng
1. Ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1. §Þnh nghÜa
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tæ chøc kinh doanh mµ ho¹t ®éngthêng xuyªn vµ chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víitr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay®Çu t, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph¬ng tiÖnthanh to¸n.Ngµy nay, trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng cña c¸c tæchøc m«i giíi trªn thÞ trêng tµi chÝnh ngµy cµng ph¸t triÓn vÒsè lîng, quy m«, ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó vµ ®an xen lÉnnhau. Ngêi ta ph©n biÖt ng©n hµng th¬ng m¹i víi c¸c tæ chøcm«i giíi tµi chÝnh kh¸c lµ ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ng©n hµngkinh doanh tiÒn tÖ, chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n, chÝnh tõ®iÒu kiÖn ®ã ®· t¹o c¬ héi cho ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓlµm t¨ng béi sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng trong hÖ thèng Ng©nhµng cña m×nh. §ã còng lµ ®Æc trng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖtng©n hµng th¬ng m¹i víi c¸c tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng.
 
LuËn v¨n tèt nghiÖp
 
mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn
1.2. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ
Thø nhÊt:
Víi chøc n¨ng chung gian tµi chÝnh, ng©n hµnglµ n¬i cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ.
Thø hai:
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cÇu nèi gi÷a doanhnghiÖp víi thÞ trêng, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp chÞu sùt¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh: QuyluËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh.
Thø ba:
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét chñ thÓ t¹o sù t¸c®éng trùc tiÕp cña nh÷ng c«ng cô nh l·i suÊt, dù tr÷ b¾t bu«c,thÞ trêng më ...c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· gãp phÇn më réngvµ thu hÑp khèi lîng tiÒn cung øng trong lu th«ng ®Ó æn ®Þnhgi¸ trÞ ®ång tiÒn c¶ vÒ mÆt ®èi néi vµ ®èi ngo¹i.
Thø t:
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cÇu nèi nÒn tµi chÝnhquèc gia víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->