Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ενημερωτικό δελτίο transform! 8-2011

Ενημερωτικό δελτίο transform! 8-2011

Ratings: (0)|Views: 3,939|Likes:
Published by elenakimou

More info:

Published by: elenakimou on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
´Ö ÌÔ˛ÓÌØàÛ—ÑÖ ¸ÌÒÛ— Ö ÛÖÜtransform!europeÌѸ— ¸ÌÛ¨— Ѩ— ÙÛ¨ ¨˚˚җѨ Ѩ ˇÌ Ó˛ Ô¨. ´Ö ¸ÌÒÛ— Ö ×ÌØ—Ì ÞÌ— ×Ò˛ØÖÝÖØ— ÌÚ ˚—¨Û—Ú ¸Ø¨ÙÛ˛Ø—Ö Û˛ÛÌÚ ÛÖÜ ¸—ÑÛÜ ÖÜ Ó¨Ú, ÛàÔ ÓÌÒà Ô ÛÖÜ Ñ¨— ÛàÔ ÓÌÒà Ô
ü
×¨Ø¨Û˛Ø˛Ûà Ô ÛÖÜ, Ѩˇà Ú Ì×— Ù˛Ú Ñ¨— ˚—¨Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑÌ Ú ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ÌÚ ÛàÔ ÑÖ—ÔàÔ—Ñà Ô Ñ—Ô˛Ó¨ ÛàÔ ÙÛ¨ Ö×Ö— ¨ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÜÓÌ. ´Ö ¸ÌÒÛ— Ö ÓÌÛ¨Ýب ˝ÌÛ¨— ÙÛ¨ ÌÒÒ˛Ô—Ñ¨ ÓÌ ÌܡܠÔ˛ ÛÖÜ ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖÜ …— ÑÖÚ ¿ÖÜÒ¨ÔÛ˝¨ Ú.
¿ÌØ—ÌÞÖ ÓÌÔ¨
 °ØˇØ¨ Ѩ— ¨Ô¨ÝÖØÌ Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
¶ ÑØ— Ù˛ Û˛Ú ·ÜØàר— ¢Ñ˛ Ú ·ÔàÙ˛Ú Ñ¨— ˛ ¸—¨Ó¨ Þ˛ ˚—¨ Û˛Ô ÌØÓ˛ÔÌ— ¨ Û˛Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2`ÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ ÙÛÖ ”ÖÔ¸— ÔÖ Û˛Ú „Ö—ÔàÔ—Ñ˛ Ú ‡—¨ ÙÑÌß˛Ú `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨Ú Ѩ— Û˛Ú `ÜÓÓ¨Þ— ¨Ú ˚—¨ Û˛Ô °ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛
. . . . . . . . . . .
3·ÑÒÖ˚Ì Ú ÙÛÖ –ÌØÖÒ— ÔÖ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3·ÑÒÖ˚Ì Ú Ñ¨— ÔÌ ¨ ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ ÙÛ˛ ‡¨Ô— ¨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4†¨ÒÒ— ¨: †—¨ ×Øà Û˛ ÝÖب ÙÛ¨ ÞØÖԗѨ , ¨Ø—ÙÛÌØ˛ ×ÒÌ—Ö߲ݗ ¨ ÙÛ˛ †ÌØÖÜÙ— ¨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6†ÌÔ—Ñ˛ `ÜÔÌ ÒÌÜÙ˛ ÛÖÜ ¸—ÑÛÜ ÖÜ transform! europe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7„Ö—ÔàÔ—ÑÖ ˜Ö ØÖÜÓ »ÌÙÖ×ÖÛ¨Ó— ¨Ú ÙÛ˛Ô ´ÖÜØÑ— ¨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8`ÜÔÌ ¸Ø—Ö ÙÛ˛ –—Ì ÔÔ˛ ÓÌ ˇÌ Ó¨ ÛÖÜÚ ¨˚à ÔÌÚ ÛàÔ ÌØ˚¨Ûà Ô ÙÛ˛Ô „— Ô¨ Û˛Ú ¿¨˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö— ˛Ù˛Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9·Û˛ Ù—Ö `ÜÔÌ ¸Ø—Ö Û˛Ú ¾Ó¨ ¸¨Ú ÛàÔ ·ÜØàר— àÔ ¾—ÑÖÔÖÓÖÒÖ ˚àÔ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10†—ÖØÛ˛ Û˛Ú ÌݲÓÌØ— ¸¨Ú
L’ Humanit
e´ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
°Ô¨ÑÖ—Ôà ÙÌ—Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
·Ò¨ ÛÌ Ö ÒÖ— ÙÛ˛ …— Ѩ—¨ Ô¨ ¸—¨¸˛Òà ÙÖÜÓÌ ÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ Û˛Ú ÙÜÔÖ ¸ÖÜ ÛàÔ G-20ý
ü
×ØÖ ˚بÓÓ¨ Ñ—Ô˛ÛÖ×Ö—˛ ÙÌàÔ
. . . . . .
11`ÌÓ—Ô¨ Ø—Ö: ¿à Ú Ö Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ú ¨ÜÛÖÓÌÛ¨ÙÞ˛Ó¨Û— ˝ÌÛ¨— ÙÌ ×¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ ÑÒ— ӨѨ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12·ØÌÜÔ˛Û—ÑÖ ×ØÖ ˚بÓÓ¨: °Ô¨ÔÌ àÙ˛ ÛàÔ ÜײØÌÙ—à Ô ×ØÖ ÔÖ—¨Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13–—ÉÒ— Ö ˚—¨ Û˛Ô ÌÜØàר— ¢Ñ˛ ÑØ— Ù˛ ÞØÌ ÖÜÚ, Ü×Ö Ì ѸÖÙ˛ ¨×Ö ÛÖ transform! europe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
 ·Ñ¸ÖÙ˛ ÛÖÜ ¸ÌÒÛ— ÖÜ ÙÛ¨ ÌÒÒ˛Ô—Ñ¨ : ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖ …— ÑÖÚ ¿ÖÜÒ¨ÔÛ˝¨ Ú»ÌÛ¨ ÝØ¨Ù˛: ”ÖܸÖÉ— ÑÖÚ „àÛÙÖÔÖ ×ÖÜÒÖÚ·×—ÓÌ ÒÌ—¨: …— ÑÖÚ †—¨ÔÔÖ ×ÖÜÒÖÚ
ÌÔ˛ÓÌØàÛ—ÑÖ ¸ÌÒÛ— Ö 082011
transform!
ÌÜØàר— ¢ÑÖ ¸— ÑÛÜÖ ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—ÑÖÜ ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û—ÙÓÖÜ Ѩ— ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ¸—¨ÒÖ ˚ÖÜ
ÌÔ˛ÓÌØàÛ—ÑÖ ¸ÌÒÛ— Ö 082011 www.transform-network.org1
 
 °ØˇØ¨ Ѩ— ¨Ô¨ÝÖØÌ Ú¶ ÑØ— Ù˛ Û˛Ú ·ÜØàר— ¢Ñ˛ Ú·ÔàÙ˛Ú Ñ¨— ˛ ¸—¨Ó¨ Þ˛˚—¨ Û˛Ô ÌØÓ˛ÔÌ— ¨ Û˛Ú
·Ò—˝¨Ó×Ì Û †ÑoÛ—Ì (Espaces Marx)
¶ ÓÌ˚¨ Ò˛ ÑØ— Ù˛ ×ÖÜ É—à ÔÖÜÓÌ Ù˛ ÓÌ-ب Ì— Ô¨— ÛÖ ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÓ¨ Ó—¨Ú ٨ب-ÔÛ¨ ÞØÖÔ˛Ú Ì×— ˇÌÙ˛Ú ¨×Ö Û˛Ô ×ÒÌÜب ÛÖÜ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌܡÌØ—ÙÓÖÜ . ¶ ÑØ— Ù˛Ì— Ô¨— ÌÕ¨—ØÌۗѨ ÙÖÉ¨Ø˛ ÙÛ˛Ô ·ÜØà -ײ, ˚Ì˚ÖÔÖ Ú ×ÖÜ ÙÜԸ̠ÌÛ¨— ¨ ÓÌÙ¨ ÓÌÛÖÔ ÛØÖ ×Ö Ö—ÑÖ¸Ö Ó˛Ù˛ Ú Û˛Ú, ÙÛ˛É¨ Ù˛ ÛàÔ ˛ˇ—Ñà Ô ¨Õ—à Ô ÛÖÜ ÔÌÖÝ—ÒÌ-ÒÌܡÌØ—ÙÓÖÜ ѨÛàÔ ÙÜÓÝÌØÖ ÔÛàÔÛàÔ ÞàØà Ô ×ÖÜ ¨×¨ØÛ— ˝ÖÜÔ ÛÖÔÌÜØàר— ¢ÑÖ ×ÜØ˛ Ô¨ý. ·ÑÌ— Üר Ø-ÞÖÜÔ Ö Ò¨ Û¨ ÜҗѨ ×ÖÜ ÌÔÛÌ— ÔÖÜÔÛ˛Ô Ì×—¸Ì— ÔàÙ˛ Û˛Ú ÑØ— Ù˛Ú. ¿Ø¨ ˚Ó¨-Û—, Ó—¨ ¸—¨¸—Ѩٗ ¨ ÌÜØàר— ¢Ñ˛ Ú ¨×Ö-ÖÒÖÑÒ˛ ØàÙ˛Úý ݨÔÛ¨ ˝ÌàÚ Ñ¨ Û—ÌÑØ˛ÑÛ—ÑÖ Ѩ— Þ¨ÖÛ—ÑÖ , ÌÔà Ö— Ì×—-×Ûà ÙÌ—Ú ÛàÔ ÙÜÔÛØ—ÓÓ—à Ô ×ÖÜ ¨ÜÛ˛ ˇ¨ רب ÕÌ— Ì— Ô¨— ¨ÑÖ Ó˛ ¨ ˚ÔàÙÛÌÚ.¾— ×ØÖÙר ˇÌ—ÌÚ ÛàÔ ÌÜØàר àÔ˛˚ÌÛà Ô Ô¨ ÙÛ˛ ÙÖÜÔ Ó—¨ ÔÌ ¨ ÌÜØà-ר— ¢Ñ˛ ¸—¨ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛ý Ò¨Óɨ ÔÖÜÔ Û˛ÓÖØݲ ¨ÜÛ¨ØÞ—ÑÖÜ ѨחۨҗÙÓÖÜ ý,Ö Ö×Ö— ÖÚ ÙÜÔ¨ ¸Ì— ÓÌ Ì Ô¨Ô Ì×—ˇÌÛ—ÑÖ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌܡÌØ—ÙÓÖ . `˛ ÓÌب,àÙÛÖ ÙÖ,Ó×ÖØÖÜ ÓÌ ÓÌ ÛÖ ÒÓ˛ Ô¨ Ü×ÖÙÛ˛Ø— ÕÖÜ-ÓÌ Û˛Ô Ü×Ö ˇÌÙ˛ Ö Û— ˛ Ö—ÑÖ¸Ö Ó˛Ù˛Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú Ó×ÖØÌ— Ô¨ Ì ÞÌ— ÓÌ ÒÒÖÔÓÖ ÔÖ ¨Ô ÙÜÔÛÌÒÌÙÛÌ— ÙÛÖÔ ¨ÔÛ— ×Ö¸¨Û˛Ú ÒÖ˚—Ñ˛ Ú ÛÖÜ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌܡÌØ—ÙÓÖÜ .¾— ÙÜÔÌ ×Ì—ÌÚ Û˛Ú ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌØ˛ÚÒÖ˚—Ñ˛ Ú ¨×ÖÑØÜÙÛ¨ÒÒà ÔÖÔÛ¨— ÙÛ˛ÔÑØ— Ù˛ ÛÖÜ ¸˛ÓÖ Ù—ÖÜ ÞØÌ ÖÜÚ, Ö ÓàÚ¨ÜÛÖ ¨×Ö ÓÖ ÔÖ ÛÖÜ ¸ÌÔ Ñ¨ÒÜ ×ÛÌ—ÖÒÖ ÑÒ˛Ø˛ Û˛Ô ×ب˚Ó¨Û—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛ÚÑØ— Ù˛Ú. ´Ö ÛàØ—ÔÖ ¸˛ÓÖ Ù—Ö ÞØÌ ÖÚ×ÖÒÒà Ô ÌÜØàר— ¢Ñà Ô ÞàØà Ô ×ØÖÑÜ -×Ų̂×Ö Ó—¨ Ù̗ب ¨—Û—à Ô: ´˛Ô¨Ü Õ˛Ù˛ ÛàÔ ¨Ô—ÙÖÛ˛ ÛàÔ Ñ¨— Û˛ ÓÌ— à-Ù˛ Û˛Ú ÝÖØÖÒÖ˚— ¨Ú ÛàÔ Ì—ÙÖ¸˛Ó¨ ÛàÔÛÖÜ ÑÌݨҨ— ÖÜ£ Û˛ ÓÌ— àÙ˛ ÛÖÜ ÓÌØ—-¸— ÖÜ Û˛Ú ÌØ˚¨Ù— ¨Ú ÙÛÖÔ ×¨Ø¨˚Ö ÓÌÔÖÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ ×ÒÖÜ ÛÖ, Ö ×àÚ ¨ÜÛ˛ ÌÑÝب -˝ÌÛ¨— ÓÌ Û—Ú Ó—ÙˇÖÒÖ˚—ÑÌ Ú ¨×à ÒÌ—ÌÚ£Û˛Ô ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖܡÖÜ Ô Ö—Ûب ×Ì˝ÌÚ Ñ¨Û˛ ¸—¨ ÙàÙ˛ ÛÖÜÚ ÛÖ2008, ÞàØ Ú ¨ÜÛ˛ Ô¨ ÙÜÔÖ¸ÌÜ ÌÛ¨—¨×Ö Ѩ ×Ö—ÖÜ Ì— ¸ÖÜÚ ¨ÔÛ—ÙÛ¨ ˇÓ—ÙÓ¨£ÛÌ ÒÖÚ, Û—Ú ÌÑÉ—¨ÙÛ—ÑÌ Ú ×—Ì ÙÌ—Ú ×ÖܨÙÑÖÜ Ô Ö— ÞØ˛Ó¨Û—ÙÛ˛Ø—¨ÑÌ Ú ¨˚ÖØÌ Ú,Ѩˇà Ú Ì×— Ù˛Ú Ñ¨— Û˛Ô Ì ÒÒÌ—ß˛ ×ÖÒ—-Û—Ñ˛ Ú ÉÖÜ Ò˛Ù˛Ú ˚—¨ ¨ÒÒ¨˚˛ ÛàÔ×ب˚Ó¨ ÛàÔ. »ÖÒÖÔÖ Û— ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ÛÖÜ ÞØÌ ÖÜÚ ¨×¨—ÛÌ— ¨ ÓÌÙ¨ Ì ÑÛ¨ÑÛ˛¨ÔÛ—ÓÌÛà ×—Ù˛, Ö— ×ب˚Ó¨Û—ÑÌ Ú ¨—Û— ÌÚ¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨Ú ÛÖÜ ¨×¨—ÛÖÜ Ô Ó—¨ ÔÌ ¨Ú×ØÖÙÌ ˚˚—Ù˛Ú ÙÌ ÙÞÌ Ù˛ ÓÌ ÛÖÔ ÛÜ ×Ö¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú ×ÖÜ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Ü—ÖˇÌÛ˛ˇÌ— .°Ô¨ ×ÛÜÕ˛ ×ÖÜ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ÙÜԸ̠ÌÛ¨— ÓÌÛ˛Ô ÌØ˚¨Ù— ¨, Û˛Ô ×ب˚Ó¨Û—Ñ˛ Ö—ÑÖ-ÔÖÓ— ¨, Û˛Ô ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ ¨Ùݨ Ò—Ù˛ Ѩ—Û˛Ô Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ ÓÌ˚Ì ˇÜÔÙ˛. ¶ ÒÜ Ù˛Ó×ÖØÌ— Ô¨ ÉØÌˇÌ— ÙÛ˛Ô ¨Ü Õ˛Ù˛ ÛàÔÌ—ÙÖ¸˛Ó¨ ÛàÔ ¨ÔÛ Û˛Ú ÓÌ àÙ˛Ú ÛàÔ¸˛ÓÖ Ù—àÔ ¸¨×¨Ôà Ô.¶ ÌØÓ˛ÔÌ— ¨ Û˛Ú ÑØ— Ù˛Ú ÞØÌ ÖÜÚ àÚÓ—¨Ú ˚—˚¨ÔÛ—¨— ¨Ú ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú Ñ¨— ×Ö-Ò—Û—Ñ˛ Ú ¨Ôۗרب ˇÌÙ˛Ú, àÚ Û¨Õ—Ñ˛ ÚÙÜ ˚ÑØÖÜÙ˛Ú, ÉÖ˛ˇ¨ Ì— ÙÛ˛Ô Ü×Ì ØÉ¨Ù˛ÛàÔ ¸—¨ÞàØ—ÙÛ—Ñà Ô ˚بÓÓà Ô ×Öܸ—¨—ØÖÜ Ô Û¨ ˇÜ Ó¨Û¨ Û˛Ú Ò—ÛÖ Û˛Û¨ÚѨ— ÌÜÔÖÌ— Û˛Ô ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛ ÌÜØÜ ÛÌØàÔÑ—Ô˛ÛÖ×Ö—˛ ÙÌàÔ.
¶ ¨Ô¨ ˚Ñ˛ Ö—ÑÖ¸Ö Ó˛Ù˛Ú ÌÔÖ Ú ÑÖ—Ôà-Ô—ÑÖÜ ÓÌÛà ×ÖÜ ÛÖ ÙÖ ÙÌ ÌˇÔ—ÑÖ Ö ÙÖ Ñ¨—ÙÌ ÌÜØàר— ¢ÑÖ Ì×— ×̸Ö
´Ö Ö Û— ˚—ÔÖ Ó¨ÙÛÌ Ó¨ ØÛÜØÌÚ Û˛ÚѨۨ ØØÌÜÙ˛Ú ÛàÔ ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌØàÔ—¸Ìà Ô ¸ÌÔ ÙÜÔÌר ˚ÌÛ¨— ¨ÜÛÖ Ó¨Û¨ Û˛Ô¨Ô¨ ¸ÜÙ˛ Ó—¨Ú ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛ Ú ˛˚ÌÓÖ-Ô— ¨Ú. ¶ Ì×—¸Ì— ÔàÙ˛ Û˛Ú ÑØ— Ù˛Ú ÌÔ— -ÙÞÜÙÌ Û˛Ô ÖØ˚˛ ¨ÒÒ¨ Ѩ— ÛÖ ¨— Ùˇ˛Ó¨¨¸ÜÔ¨Ó— ¨Ú. ¶ ¨¸ÜÔ¨Ó— ¨ ÛÖÜ Ô¨ ÌØÓ˛-ÔÌÜ ÙÌ—Ú, ˛ ¨¸ÜÔ¨Ó— ¨ ÛÖÜ Ô¨ ¸Ø¨ ÙÌ—ÚѨ— Ö— ¸ÜÙÑÖÒ— ÌÚ ×ÖÜ Üר ØÞÖÜÔ ÙÛ˛¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ ÑÒ— Ó¨ÛÖÚ ÌÔÖ Û˛Û¨Ú Ì ÞÖÜÔÛ˛Ô Û¨ Ù˛ Ô¨ ¸˛Ó—ÖÜØ˚ÖÜ Ô ÑÒ Ó¨¸ÜÙ¨ØÌ ÙÑÌ—¨Ú, ÛÖ Ö×Ö— Ö Ó×ÖØÌ— ÌÜ ÑÖ-Ò¨ Ô¨ ˚— ÔÌ— ¨ÔÛ—ÑÌ— ÓÌÔÖ ÌÑÓÌÛ¨ ÒÒÌÜ-Ù˛Ú ¨×Ö Ø—˝ÖÙרÙÛ—ÑÌ Ú ¨ÑØÖ¸ÌÕ—Ì ÚÒ¨— ¢Ñ—ÙÛ—ÑÌ Ú ¸ÜÔ¨ ÓÌ—Ú, ×ÖÜ ×¨ØÖÜÙ—¨ -˝ÖÔÛ¨— àÚ Ü×ÌبÙ×—ÙÛÌ Ú ÛàÔ ÑÖ—ÔàÔ—-Ñà Ô Ñ¨Û¨ÑÛ˛ ÙÌàÔ ÌÔÖ Ú Ó˛ ×ØÖÔÖ-Ó—ÖÜ ÞÖÜ ÑÖÓÓ¨Û—ÖÜ ÛÖÜ ×Ò˛ˇÜÙÓÖÜ .·ØÞÖ ÓÌÔÖ— ¨ÔÛ—ÓÌ Ûà×Ö— ÓÌ Û˛Ô ÑØ— -Ù˛, Ì˚Ì— ØÌÛ¨— ÛÖ ÌØà Û˛Ó¨ ˚—¨ ÛÖ ×à Úˇ¨ Ó×ÖØÖÜ Ù¨ÓÌ Ô¨ Ö—ÑÖ¸ÖÓ˛ ÙÖÜÓÌÌ Ô¨ ÔÌ Ö ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ Ó×ÒÖÑ, ÛÖ Ö×Ö— Öˇ¨ ¨ ÒÒ¨˝Ì Û˛Ô ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ÙÛ˛Ô Ñ¨ÛÌÜ -ˇÜÔÙ˛ Ó—¨Ú ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛ Ú ÒÖ˚—Ñ˛ Ú.”¨Óɨ ÔÖÔÛ¨Ú Ü×Ö ߲ ÛÖÔ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ ѨۨÑÌØÓ¨Û—ÙÓÖ ×ÖÜ ¸—¨ÑØ ÔÌÛÖÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ ˇÌØÖ Ñ¨ˇÌÙÛà Ú, Ó¨ ÛÌ -ÛÖ—¨ ×ØÖÖ×Û—Ñ˛ ݨÔÛ¨ ˝Ì— —¸—¨— ÛÌب×ÌØ— ×ÒÖÑ˛. „¨ Ûà ¨×Ö Û—Ú ×¨ØÖÜ ÙÌÚÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ, ˛ Û¨Õ—Ñ˛ ר Ò˛ Ѩ˛¨Ô¨˝˛ Û˛Ù˛ ÔÌ àÔ ÙÜÓÓ¨Þ—à Ô ¨Ô¨ ÓÌ-Ù¨ ÙÛ—Ú Ü×ÖÛÌÒÌ— Ú Û¨ ÕÌ—Ú ¨×¨—ÛÌ ÙÛØ¨Û˛˚—Ñ˛ Ѩ—ÔÖÛÖÓ— ¨. ÌÔ Ì Ô¨—ÓÖ ÔÖ ˇÌ Ó¨ ¨Ô¨˝˛ Û˛Ù˛Ú ÌÑÌ ÔÖÜ ÛÖÜ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ÙÞ̸— ÖÜ ×ÖÜ Ì— Ô¨— —ѨÔÖ Ô¨Ü×ÌØÉÌ— ÛÖÔ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ ѨۨÑÌØÓ¨Û—-ÙÓÖ , ¨ÒÒ¨ ¨×¨—ÛÌ— Û¨— Ѩ— ˛ ¨Ô¨˝˛ Û˛-Ù˛ Û˛Ú Ñ¨Û¨ ÒÒ˛Ò˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ˇÌ Ù˛Ú×ÖÜ ˇ¨ ÝÌ ØÌ— ÙÛÖ — ¸—Ö ÙÛبÛÖ ×Ì¸Ö Û—ÚɨÒÒÖ ÓÌÔÌÚ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ Ú ÖÓ¨ ¸ÌÚ. ·Ø-ÞÖ ÓÌÔÖ— ¨ÔÛ—ÓÌ Ûà×Ö— ÓÌ Û˛ ¸—¨¸—Ѩ-Ù— ¨ ¨×Ö¸—¨ ØˇØàÙ˛Ú ÛàÔ ÑÖ—ÔàÔ—à ÔѨ— Û˛Ú Ñ¨Û¨ ØØÌÜÙ˛Ú Û˛Ú ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌÜ -ˇÌØ˛Ú ˛˚ÌÓÖÔ— ¨Ú ÖÝÌ— ÒÖÜÓÌ Ô¨ ÌØ˚¨-ÙÛÖÜ ÓÌ ˚—¨ Û˛Ô Ö—ÑÖ¸Ö Ó˛Ù˛ Ó—¨Ú ÔÌ ¨ÚÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú Ñ¨— ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ¸ÜÔ¨Ó—Ñ˛ Ú.
´Ö ÑÌ— ÓÌÔÖ ¨ÜÛÖ רØÖÜÙ—¨ ÙÛ˛ÑÌ ¨×Ö Û˛Ô·Ò—˝¨Ó×Ì Û †ÑÖÛ—Ì ÙÛÖ ÑÒÌ— Ù—ÓÖ ÛÖÜ`ÜÔ̸ؗ ÖÜ¶ ·ÜØà ײ ÌÔ¨ ÔÛ—¨ ÙÛ˛ Ò—ÛÖ Û˛Û¨ - ¾Þ— ÙÛ—Ú×ÌØ—ÑÖ×Ì Úý, ×ÖÜ ¸—ÖØ˚¨Ôà ˇ˛ÑÌ ÙÛÖ ”ÖÔ¸— ÔÖÛ˛Ô 1˛ ¾ÑÛàÉØ— ÖÜ 2011. ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌ Ô˛¸˛ÓÖÙ— ÌÜÙ˛, ×ÖÜ ˇ¨ ×ÌØ—Ò¨Óɨ ÔÌ— Ѩ— Ü×ÖÙ˛-ÓÌ—à ÙÌ—Ú, ˇ¨ Üר ØÞÌ— ÙÛÖ ÛÌÜ ÞÖÚ ÛÖÜ
transform! 
ÌÔ˛ÓÌØàÛ—ÑÖ ¸ÌÒÛ— Ö 082011 www.transform-network.org2
 
¶ „Ö—ÔàÔ—Ñ˛ ‡—¨ ÙÑÌ߲ `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨Ú Ѩ— ˛ `ÜÓÓ¨Þ— ¨ ˚—¨ Û˛Ô °ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛ ÙÜÔ¨ÔÛ˛ ˇ˛Ñ¨Ô ÙÛÖ”ÖÔ¸— ÔÖ ÓÌ ÙÜ Ôˇ˛Ó¨
°Ú ÌÔàˇÖÜ ÓÌ ÌÔ¨ ÔÛ—¨ ÙÛ¨ ×ØÖ˚ب ÓÓ¨Û¨ Ò—ÛÖ Û˛Û¨Ú!ý
–¨ ÒÛÌØ »×¨ ˚ÌØ, ÙÜÔÛÖÔ—ÙÛ˛ Ú ÛÖÜ transform! europe
`Û—Ú 30 `Ì×ÛÌÓÉØ— ÖÜ, Ì ˚—ÔÌ ÙÌÓ—Ô¨ Ø—ÖÓÌ ÛÖÔ Û— ÛÒÖ ¶ ר˚— ¸¨ ÛÖÜ ¸˛ÓÖ Ù—ÖÜÞØÌ ÖÜÚ - ˆ×¨ ØÞÌ— ¸˛ÓÖÑØ¨Û—Ñ˛ ¸—Ì -ÕÖ¸ÖÚ;ý ÙÛ—Ú Ì˚ѨۨÙÛ¨ ÙÌ—Ú ÛÖÜ …Ì Öܾ—ÑÖÔÖÓ—ÑÖÜ ‚¸ØÜ Ó¨ÛÖÚÙÛÖ”ÖÔ¸— ÔÖ.´Ö ÙÌÓ—Ô¨ Ø—Ö ¸—ÖØ˚¨Ôà ˇ˛ÑÌ ¨×Ö Û˛Ô„Ö—ÔàÔ—Ñ˛ ‡—¨ ÙÑÌ߲ `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨ÚÓ¨˝— ÓÌ Û˛ –ØÌÛ¨Ô—Ñ˛ `ÜÓÓ¨Þ— ¨ ˚—¨Û˛Ô °ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛, Û˛Ô ·ÜØàר— ¢Ñ˛ `Ü-ÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸— ¨ ·Ø˚¨Û—Ñà Ô `ÜÔ¸—Ѩ ÛàÔѨ— ÛÖ ‡—ÌˇÔÌ Ú ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖ. ¶ „Ö—Ôà-Ô—Ñ˛ ‡—¨ ÙÑÌ߲ `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨Ú Ì Ô¨—Ó—¨ ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨ ×ÖÜ —¸ØÜ ˇ˛ÑÌ ÛÖ2008, ÙÛÖ ×Ò¨— Ù—Ö ÛàÔ ÌØ˚¨Ù—à Ô ÛÖÜ·ÜØàר— ¢ÑÖÜ „Ö—ÔàÔ—ÑÖÜ ˜Ö ØÖÜÓÙÛÖ »¨ ÒÓÖ, ÓÌ ÙÛÖ ÞÖ Ô¨ ÝÌ ØÌ— ÙÌÌרݲ ÌÑ×ØÖÙà ×ÖÜÚ ¨×Ö Û¨ ÙÜÔ¸—Ѩ -Û¨ Ѩ— Û¨ ÑÖ—ÔàԗѨ Ñ—Ô˛ Ó¨Û¨ ˚—¨ Ô¨¨Ô¨×ÛÜ ÕÖÜÔ ÑÖ—Ô¨ ¨—Û˛ Ó¨Û¨ Ѩ—ÙÛØ¨Û˛˚—ÑÌ Ú. ´Ö ¸ ÑÛÜÖ transfom!europe ˛ ¸˛ ¨×Ö Û¨ ×Øà Û¨ ɲ Ó¨Û¨Û˛Ú „Ö—ÔàÔ—Ñ˛ Ú ‡—¨ ÙÑÌß˛Ú `ÜÔÌØ˚¨-Ù— ¨Ú ¨×ÖÛÌÒÌ ɨٗÑÖ ÛÓ˛ Ó¨ Û˛Ú.`ÞÌۗѨ ÓÌ ÛÖ ÙÌÓ—Ô¨ Ø—Ö ÛÖÜ ”ÖÔ¸— -ÔÖÜ, ¨ÔÌ Ò¨ÉÌ Û˛Ô ÌܡܠÔ˛ ˚—¨ Û˛ÔÖØ˚¨ ÔàÙ˛ Û˛Ú ×Øà Û˛Ú ÖÓ¨ ¸¨Ú ÌØ˚¨-Ù— ¨Ú, ˛ Ö×Ö— ¨ ¨ÙÞÖÒ˛ ˇ˛ÑÌ ÓÌ Û˛˚ÌÔ—ÑÖ ÛÌØ˛ ¨×ÖÛ— Ó˛Ù˛ Û˛Ú ÛØÌ ÞÖÜ-Ù¨Ú ÑØ— Ù˛Ú ×ÖÜ Ó¨ÙÛ— ˝Ì— Û˛Ô ·ÜØà -ײ. ¾ †—ÖÞ¨ ÔÌÚ †—Ì ˚ÑÌØ (´ÌÞÔ—Ñ˛ `ÞÖÒ˛ ÛÖÜ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó— ÖÜ ·Ý¨ØÓÖ-ÙÓÌ ÔàÔ ·×—ÙÛ˛Óà Ô Û˛Ú Ì ÔÔ˛Ú /„ÖÒÌ ˚—Ö ÛÖÜ ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖÜ ˚—¨ Û˛Ô¿ØÖà ˇ˛Ù˛ Û˛Ú ·×¨˚˚ÌÒÓ¨Û—Ñ˛ Ú µà-˛ Ú ÙÛ˛ –—Ì ÔÔ˛) Ì×—ÞÌ— Ø˛ÙÌ Ó—¨ ÙÜÔÖ-Ò—Ñ˛ ˇÌàØ˛Û—Ñ˛ ¨×ÖÛ— Ó˛Ù˛ Û˛Ú ÑØ— -Ù˛Ú. ¾ `ÛÌ ÝÌÔ ”Ì ÔÛÖØÝ (¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛ -Ó—Ö ÛÖÜ …ÛÖÜ —ÙÓ×ÖÜØ˚Ñ-·ÙÌÔ) Ó— Ò˛-ÙÌ ˚—¨ ÛÖÔ Ì—¸—ÑÖ ØÖ ÒÖ ×ÖÜ ¸—¨¸Ø¨-Ó¨Û— ˝Ì— ˛ †ÌØÓ¨Ô— ¨ ÙÛ˛Ô ÑØ— Ù˛ Ѩ— Ö–¨ ÒÛÌØ »×¨ ˚ÌØ ¨Ô¨ÝÌ Øˇ˛ÑÌ ÙÛÖˇÌ Ó¨ ¯ØÌ ÖÚ, Ò—ÛÖ Û˛Û¨, ÌˇÔ—Ñ—ÙÓÖ Úý.`Û˛ ¸ÌÜ ÛÌØ˛ ÖÓ¨ ¸¨ ÌØ˚¨Ù— ¨Ú ÌÑ-×ØÖ Ùà×Ö— ÙÜÔ¸—Ѩ ÛàÔ (ÓÌÛ¨ÕÜ ¨ÜÛà ÔÖ ˚ÌÔ—ÑÖ Ú ˚بÓÓ¨ÛÌ ¨Ú Û˛Ú ×ÖØÛÖ˚¨-Ò—Ñ˛ Ú †ÌÔ—Ñ˛ Ú `ÜÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸ ¨Ú ·Ø-˚¨Ûà Ô), ÓÌ Ò˛ Û˛Ú ×¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—¨Ñ˛ ÚÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨Ú (Ö ×àÚ ˛ ·ÒÌÔ¨ ¿¨×¨¸Ö-×ÖÜ ÒÖÜ ¨×Ö ÛÖ ‚ÔÙÛ—ÛÖÜ ÛÖ …— ÑÖÚ¿ÖÜÒ¨ÔÛ˝¨ Ú) Ѩ— ÌÑ×ØÖ Ùà×Ö— ÑÖ—Ôà-Ô—Ñà Ô Ñ—Ô˛Ó¨ ÛàÔ ¨×Ö Û˛Ô ‚Û¨Ò— ¨, Û˛Ô‚Ùרԗ ¨, Û˛Ô ‚ØÒ¨Ô¸— ¨, Û˛Ô ¿ÖÒàÔ— ¨Ñ¨— ÛÖ ¶ÔàÓÌ ÔÖ –¨Ù— ÒÌ—Ö ¨Ô¨ÝÌ Øˇ˛-Ñ¨Ô ÙÛ—Ú Ì×—ÑÌ— ÓÌÔÌÚ Ñ—Ô˛ÛÖ×Ö—˛ ÙÌ—Ú.´Ö ÙÌÓ—Ô¨ Ø—Ö ÖÒÖÑÒ˛ ØàÙÌ Û—Ú ÌØ-˚¨Ù— ÌÚ ÛÖÜ ÓÌ Ó—¨ ÖÓ¨ ¸¨ ÌØ˚¨Ù— ¨Úר Ôà ÙÛÖ ˝˛ Û˛Ó¨ Û˛Ú ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛ ÚÙÛØ¨Û˛˚—Ñ˛ Ú Ñ¨ÛàÔ ¨ÔÛ ÙÛÖ—ÞàÔ×ØàÛÖÉÖÜÒ—à Ô. ·—Ù˛˚˛Û˛ Ú Ì¸à ˛ Û¨ÔÖ ÀÖ Ô¨ÒÔÛ †—¨ ÔÙÌÔ (·ÜØàר— ¢Ñ˛ `Ü-ÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸— ¨ ·Ø˚¨Û—Ñà Ô `ÜÔ¸—Ѩ -ÛàÔ), ×ÖÜ Ì ѨÔÌ Ó—¨ ¨×ÖÛ— Ó˛Ù˛ ÛàÔ×ØÖ˚بÓÓ¨ ÛàÔ Ò—ÛÖ Û˛Û¨Ú ¨×Ö Û˛ÙÑÖ×—¨ Û˛Ú `ÜÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸ ¨Ú. ·× -Ù˛Ú, ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ ×Ò¨— Ù—Ö, ˛ »— Ø—¨Ó»×ÖÜØ˝— (·×—ÛØÖײ ˚—¨ Û˛ ‡—¨˚Ø¨Ý˛ ÛÖÜ ¯ØÌ ÖÜÚ ÙÛÖÔ ´Ø ÛÖ Ö ÙÓÖ)רØÖÜÙ— ¨ÙÌ Û˛Ô ÌÑÙÛبÛÌ— ¨ Û˛Ú ·-×—ÛØÖײ Ú ˚—¨ ÒÖ˚—ÙÛ—ÑÖ Ì ÒÌ˚ÞÖ ÛÖÜÞØÌ ÖÜÚ Û˛Ú ·ÒÒ¨ ¸¨Ú Ѩ— ¨ ÒÒàÔ Þà-Øà Ô. ¶ ˛ÓÌ ب Ì ÑÒÌ—ÙÌ ÓÌ Û˛Ô ÖÓ—Ò— ¨ÛÖÜ »—ÙÌ Ò ¯ÖÜÙÖ Ô, ÓÌ ÒÖÜÚ ÛÖÜÌ×—ÙÛ˛ÓÖÔ—ÑÖÜ ÙÜÓÉÖÜÒ— ÖÜ Û˛Ú AT-TAC †¨ÒÒ— ¨Ú, ÓÌ ˇÌ Ó¨ ´Ö ÞØÌ ÖÚÌ— Ô¨— ÌˇÔ—ÑÖ ˛ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ ˝˛ Û˛Ó¨;ý.
ÙÜÔÌ ÞÌ—¨ ÛàÔ ÙÜ˝˛Û˛ ÙÌàÔ Ì ÞÌ—×ØÖ˚بÓÓ¨Û—ÙÛÌ— ˚—¨ Û—Ú 22 ¾ÑÛà-ÉØ— ÖÜ, Ö ×ÖÜ ˇ¨ ¸—ÌÕ¨ÞˇÌ— ÙÛÖ –ÖÜÑÖÜ-ØÌ ÙÛ— ˛ ¸ÌÜ ÛÌØ˛ ÌÛ˛ Ù—¨ `Ü ÔÖ¸ÖÚ Û˛Ú„Ö—ÔàÔ—Ñ˛ Ú ‡—¨ ÙÑÌß˛Ú `ÜÔÌØ˚¨Ù— ¨Ú.
»Ì ×ØàÛÖÉÖÜÒ— ¨ Û˛Ú –ØÌÛ¨Ô—Ñ˛ Ú`ÜÓÓ¨Þ— ¨Ú ˚—¨ Û˛Ô °ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛, 500¨ ÔˇØà×Ö— ÙÜÔ¨ÔÛ˛ ˇ˛Ñ¨Ô Û˛Ô 1˛ ¾-ÑÛàÉØ— ÖÜ ÙÛÖ `ÜÔÌ ¸Ø—Ö ·Ô¨ ÔÛ—¨ ÙÛ˛”—ÛÖ Û˛Û¨ Ñ¨Û—Ú ¿ÌØ—ÑÖ×Ì Ú, ×Öܲ Û¨Ô ÖÜÙ—¨ÙۗѨ Ó—¨ ×ØÖרبÙÑÌܨ-ÙÛ—Ñ˛ ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ ˚—¨ Û˛Ô ¨×ÌØ˚— ¨Û˛Ú 30˛Ú …ÖÌÓÉØ ÖÜ ÙÛÖ ¶ÔàÓÌ ÔÖ–¨Ù— ÒÌ—Ö, ÙÛ˛Ô Ö×Ö— ¨ Ì ÞÖÜÔ ¸˛Òà ÙÌ—ÓÌ ÞØ— ÙÛ—˚Ó˛ Ú ÙÜÓÓÌÛÖÞ˛ 22 ÙÜÔ¸—-Ѩ Û¨¶ ÛÌÒ—Ñ˛ ¸—¨Ñ˛ ØÜÕ˛ ÛÖÜ `ÜÔ̸ؗ ÖÜÙÜÓ×ÜÑÔà ÔÌ— Ö ÒÌÚ Û—Ú ÙÜ˝˛Û˛ ÙÌ—Ú ×ÖÜÌ Ò¨É¨Ô Þà ب ÙÛ—Ú ÖÓ¨ ¸ÌÚ ÌØ˚¨Ù— ¨Ú:`Ì Ö Ò˛ Û˛Ô ·ÜØà ײ Ö— Ò¨Ö— ¨ÔÛ—ÙÛÌ -ÑÖÔÛ¨—. ·— Ô¨— ¨×ÖݨٗÙÓÌ ÔÖ— Ô¨ Ü×Ì-بÙ×— ÙÖÜÔ Û—Ú ÑÖ—ÔàÔ— ÌÚ ÛÖÜÚ Ñ¨— Ô¨¨Ô¨ÛØÌ ßÖÜÔ Û˛ ɨØɨØÖ Û˛Û¨ Û˛ÚÒ—ÛÖ Û˛Û¨Ú. `ÛÖ ÞÖÚ Ó¨Ú Ì— Ô¨— Ô¨ ÙÜ-ÔÌ—ÙÝÌ ØÖÜÓÌ ÙÛ˛Ô ÌÔÖ Û˛Û¨ ¨ÜÛà Ô ÛàÔ¨˚à ÔàÔ. ¯ØÌ—¨˝Ö Ó¨ÙÛÌ Ì Ô¨ ÑÖ—ÔÖ ÌÜØàר— ¢ÑÖ ÓÌ Ûà×Ö ˚—¨ Ô¨ Ü×ÌبÙ×— -ÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ Ò¨ÖÜ Ú Û˛Ú ·ÜØà ײÚ.·— Ó¨ÙÛÌ ¨×ÖݨٗÙÓÌ ÔÖ— Ô¨ ¨Ôۗר-بÛÌˇÖÜ ÓÌ ÙÌ Ö ÒÌÚ Û—Ú ×ÌØ—ÑÖ×Ì Ú, Û—Ú—¸—àÛ—ÑÖ×Ö—˛ ÙÌ—Ú Ñ¨Û—Ú Ì×—ˇÌ ÙÌ—ÚÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ ÛÖÜ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ Ñب ÛÖÜÚ,Ô¨ ÙÛ¨ˇÖÜ ÓÌ ¨ÒÒ˛ÒÌ ˚˚ÜÖ— ÙÛ˛Ô ¨ÔÛ— -ÙÛ¨Ù˛ ¨×Ì Ô¨ÔÛ— ÙÌ ¨ÜÛÌ Ú Û—Ú Ì×—ˇÌ -ÙÌ—Ú. ‡ÌÙÓÌÜÖ Ó¨ÙÛÌ, Ì×—×ÒÌ ÖÔ, Ô¨ÙÜÔÌØ˚¨ÙÛÖÜ ÓÌ ˚—¨ Ó—¨ ÑÖ—Ô˛ ˛ÓÌ ب¸Ø¨ Ù˛Ú ÌÔ¨ ÔÛ—¨ ÙÛ˛ Ò—ÛÖ Û˛Û¨ ÓÌ Ù¨ÙÛÖ 2012 Ѩ— ¨×ÌܡܠÔÖÜÓÌ Ì ÑÑÒ˛Ù˛ÙÛ¨ ÙÜÔ¸—Ѩ Û¨ Ö Ò˛Ú Û˛Ú ·ÜØà ×˛Ú Ô¨×ØÖÌÛÖ—Ó¨ ÙÖÜÔ Ó—¨ רÔÌÜØàר ¢Ñ˛ 24àØ˛ ¨×ÌØ˚— ¨ ÌÔ¨ ÔÛ—¨ ÙÛ˛ Ò—ÛÖ Û˛-Û¨ý.
¾— ÌÑÒÖ˚Ì Ú ÙÛÖ Ñبۗ ¸—Ö ÛÖÜ –ÌØÖÒ— ÔÖÜ
„ÖØÔ˛Ò— ¨ ¯— ÒÔÛÌÓ×بÔÛ (‚¸ØÜÓ¨ ÀÖ ˝¨ ”ÖÜ ÕÌÓ×ÖÜØ˚Ñ)
»Ì Û˛Ô ß˛ ÝÖ ÛÖÜ –ÌØÖÒ— ÔÖÜ ÖÒÖÑÒ˛-Øà ˇ˛ÑÌ Ö ÌÑÒÖ˚—ÑÖ Ú ÑÜ ÑÒÖÚ Û˛ÚLinke ˚—¨ ¨ÜÛÖ ÛÖ Ì ÛÖÚ. °ÔÛ¨Ô¨ÑÒà -ÔÛ¨Ú, ÙÛÖ ÓÌ ÛØÖ ÛÖÜ ¸ÜÔ¨ÛÖÜ , ÛÖÛàØ—ÔÖ Ì× ×Ì¸Ö ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛Ú Û˛ÚLinke, Û¨ ÝÌÛ—Ô¨ ÌÑÒÖ˚—Ѩ ¨×ÖÛÌÒÌ -
ÌÔ˛ÓÌØàÛ—ÑÖ ¸ÌÒÛ— Ö 082011 www.transform-network.org3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->