Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
69725545-Dnevni-avaz-broj-5800-21-10-2011

69725545-Dnevni-avaz-broj-5800-21-10-2011

Ratings:
(0)
|Views: 603|Likes:
Published by citajNovine

More info:

Published by: citajNovine on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
ODLAZAK DIKTATORA
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 21. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5800
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Gadafijevo tijelo pobunjenici su vukli ulicama
(Foto: AFP)
 Mjesto gdje se pukovnik poku{avao sakritiNarod Libije slavi svoje oslobo|enje
UBIJENGADAFI!
B
iv{i libijski diktatorMuamer Gadafi, koji jevladao ~ak 42 godine,ubijen je ju~er u blizinisvog rodnog grada Sirta, sa-op}ili su predstavnici Naciona-lnog prijelaznog vije}a (NPV)Libije.Nakon vijesti o Gadafijevojsmrti Libijci su pojurili na uli-ce, slave}i i pucaju}i u zrak. Zave}inu njih ovo je kraj dugogo-di{nje tiranije i {ansa da ko-na~no do|u do dugo o~ekivaneslobode.
 2. i 3. strana
 
PENZIONERI
Re`ije nesmijuposkupjeti
BOSANSKA DUBICA
Pala rampa,voza~u stradalalobanja
8. strana17. strana
Na licu mjesta:Pale barikade na sjeveru
KOSOVONE]E DOBITISVOJU RS
Sudbine:Nakon nesvakida{njeg oglasa
AJSELA ]E SEUDATI ZA DEJVIDA
   1   0 .  s   t  r .
Salihamid`i}: @ivotna pri~a legende bh. nogometa
Srce mi je bilo
puno zbog BiH
   6   5 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .
Biv{i libijski lider otkriven nakon {to su konvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a
Libijci slaveodlazak zlo~inca koji ih je ugnjetavao 42 godine
Tijelo na nepoznatoj lokaciji
Libijski narod pred vratima slobode
Ekskluzivno:Hasan Salihamid`i} za ’Avaz’
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,21. oktobar/listopad 2011.
2
Vlada FBiH
Podr{ka Kurte{u
Vlada FBiH ju~er jerazmatrala pismo federa-lnog ministra unutra{njihposlova Predraga Kur-te{a. Povod tome je {to jeprethodno direktor Fede-ralne uprave policije Dra-gan Luka~ uputio svojepismo pojedinim predsta-vnicima me|unarodnezajednice u BiH.Vlada je jednoglasno po-dr`ala napore Kurte{ana dono{enju izmjenaZakona o unutra{njimposlovima. Tako|er, oci-jenila je neprimjerenimLuka~evo obra}anjeme|unarodnim institu-cijama „mimo instituci-ja sistema u FBiH“.
Prijemi
Delegacija VelikeKladu{e kodreisa Ceri}a
Reisu-l-ulema Musta-fa Ceri} ju~er je u Saraje-vu primio delegaciju Veli-ke Kladu{e, javlja Mina.U delegaciji su bili na~el-nik Velike Kladu{e Ad-mil Mulali}, savjetnikna~elnika HuseinHad`i}, predsjednikMed`lisa Islamske zaje-dnice Arif Erdi}, v. d. gla-vnog imama Zumret ]or-agi}, predsjednik IlmijeIzudin Hili} i sekretarMed`lisa Islamske zaje-dnice Velika Kladu{aEmir Paji}.
Evropski parlament
Buzek dolaziu Sarajevo
Predsjednik Evro-pskog parlamenta, biv{ipremijer Poljske Je`i Bu-zek (Jerzy) bit }e glavnigovornik na javnoj di-skusiji pod nazivom„Demokratizacija Evrope- utjecaj parlamenta i civi-lnog dru{tva“ koju }e 4.novembra u Sarajevu or-ganizirati Fondacija„Konrad Adenauer“ u su-radnji s Centrom za noveinicijative, saznaje Fena.
Vukosavlje
Ekshumacija32 osobe
Na lokalitetu muslima-nskog mezarja Starod`ami{te, na podru~juop}ine Vukosavlje, izvr{e-naje ekshumacija posmr-tnih ostataka 32 osobe. Por-tparol Instituta za nestaleosobe BiH Lejla ^engi} ka-zala je Feni da su posmrtniostaci ekshumirani iz neo-bilje`enog dijela mezarja.Biv{i libijski diktatorMuamer Gadafi ubijen jeju~er u blizini svog rodnoggrada Sirta, saop}ili su pre-dstavnici Nacionalnog prije-laznog vije}a (NPV) Libije.Zvani~nik novih libijskihvlasti Abdel Med`id Mle-gta rekao je da je Gadafi uh-va}en i da je ranjen u objenoge dok je poku{avao po-bje}i u konvoju koji su napa-li ratni avioni NATO-a.- On je, tako|er, bio po-go|en u glavu. Na njegovu gr-upu je otvorena vatra i on jeumro - rekao je Mlegta. Kata-rska televizijska mre`a „Al- Jazeera“ objavila je ekskluzivansnimak Gadafijevog tijela ko-je pobunjenici vuku po ulici iudaraju nogama. Na snimku sevidi tijelo s kojeg je skinutako{ulja. Gadafijevo lice je kr-vavo, jasno prepoznatljivo iima rupu od metka na glavi.
Po~elo slavlje
Zapadne snage i zva-ni~nici nisu mogli potvrditiinformaciju iz svojih izvora.NATO je potvrdio samo dasu njegovi avioni u zoru po-godili dva kamiona u ko-nvoju u blizini Sirta. Na-kon vijesti o Gadafijevojsmrti Libijci su pojurili naulice, slave}i i pucaju}i uzrak. Za ve}inu njih ovo jekraj dugogodi{nje tiranije i{ansa da, kona~no, do|u dodugo o~ekivane slobode.Ministar informacija li-bijskog prijelaznog vije}aMahmud [amam potvrdioje britanskoj agenciji Reu-ters da je Gadafi ubijen unapadu snaga libijskog pr-ijelaznog vije}a i rekao dapostoji snimak njegovogubistva.Zvani~nik NPV-a Muha-med Abdel Kafi rekao je daje Gadafijevo tijelo pre-ba~eno na tajnu lokaciju izsigurnosnih razloga. Televi-zija „Al-Jazeera“ javlja da jetijelo pokojnog Gadafija pr-eba~eno u d`amiju u Misu-rati, dok televizija „Al-Ara-biya“ tvrdi da se tijelo nala-zi u trgovinskom centru uTavansi, predgra|u gradaSuk.
KONA^NI KRAJ DIKTATORA
Muamer Gadafi ubijen tokom napada
Libijapredvrat
Biv{i lider uhva}en i usmr}en nakon {to sukonvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a
Njegovo tijelo za
Ukratko
Potvr|ena smrti Mutasima
Britanska agencija Reuters je, poslijenekoliko opre~nih izvje{taja, prenijelapotvrde da je Gadafijev sin Mutasim ubi-jen dok se borio s onima koji su ga zaro-bili. Prema tvrdnjama NPV-a, uhap{en jeportparol Gadafijeve vlade Musa Ibrahim.Izvje{ta~ BBC-ija Ga-brijel Gejthaus (GabrielGatehouse) razgovarao je svojnikom koji tvrdi da jeuhvatio Muamera Gadafi-ja. Na snimku BBC-ija vi-di se mladi} koji je vitlaozlatni Gadafijev pi{tolj.Ovaj borac je kazao da seGadafi skrivao u nekoj ru-pi u centru grada i da je ka-zao: „Ne pucajte!“
Vikao je: Ne pucajte!
 Pobunjenici uzeli Gadafijev  zlatni pi{tolj  Kurte{: Poslao pismo
Nakon smrti MuameraGadafija, prema mi{ljenji-ma analiti~ara, klju~no jepitanje ho}e li Libijci ostatijedinstveni i formirati demo-kratsku vi{estrana~ku vlastili }e izbiti novi sukobi iz-me|u plemena i interesnihgrupa. Ambasador BiH uLibiji Ferhat [eta u izjavi zana{ list, nakon {to su pristi-gle dramati~ne informacije,izrazio je nadu da }e se desi-ti ovo prvo.
Mnogo krvi
- Ja, iskreno, `elim da seovo zavr{i i da prestane krvo-proli}e u Libiji. @ao mi je li-bijskog naroda koji je mno-go iskrvario i dobro bi biloda je ovo kraj sukoba. No, tozavisi od puno faktora, i do-ma}ih i stranih - kazao namje [eta.Prema njegovim rije~ima,to }e najprije zavisiti od„doma}e pameti“, odnosnood toga kako }e libijske vo|eurediti zemlju. Dodaje daim „BiH `eli svako dobro, jersu Libijci nama prijateljskinarod“.Na pitanje postoji li opa-snost od sukoba me|u ple-menima ili drugim skupina-ma, [eta ka`e da vjeruje da}e oni prevazi}i tu zamkukoja se desila u Iraku, Paki-stanu i mnogim drugim ze-mljama.- Neka nau~e lekciju natu|em terenu i neka odabe-ru najbolji put za tranzicijuiz sistema Muamera Gadafi-ja u demokratski sistem je-dne savremene, dobro orga-nizirane zemlje - poru~io je[eta.
Razni interesi
S druge strane, vojni ana-liti~ar Neven Kazazovi} ka`eda }e biti vrlo te{ko pacifici-rati Libiju, s obzirom na ve-liku koli~inu oru`ja, razli~itaplemena, razne grupacije ko-je su u ovome u~estvovale, odkojih je svaka imala nekisvoj interes.Smatra da }e se sada vi-djeti je li kontrola zapadnihsnaga nad pobunjenicimaefikasna ili nije. Na pitanjeho}e li ovo ozna~iti kraj su-koba, Kazazovi} ka`e da„najvjerovatnije ne}e“.
G. MRKI]
Reakcije bh. ambasadora i analiti~ara
Irak se ne smije ponoviti!
[eta: Mi im `elimo dobro
Muamer Muhamed AbuMinjar el-Gadafi (70) bio jena vlasti u Libiji vi{e od 42godine. Od 1969., kada jeosvojio vlast u vojnom uda-ru grupe mladih oficira pr-otiv re`ima kralja Idriza, dokraja avgusta 2011.Gadafi je prije porazabio ~etvrti {ef dr`ave podu`ini sta`a na svijetu od1900. godine, a prvi u ara-pskom svijetu.Za sebe je govorio da je„brat vo|a“, „vo|a revolu-cije“ i „kralj kraljeva“, a usvijetu je poznat jednosta-vno kao - pukovnik.Po{to je osvojio vlast1969., Gadafi je ukinuo us-tav Libije iz 1951. i donosioje zakone zasnovane na po-liti~koj ideologiji koju jeon formulirao kao Tre}ame|unarodna teorija i obja-vio u „Zelenoj knjizi“.Pukovnik je zapo~eo ne-koliko ratova i bio optu`ivanda je njegov re`im osvojio te-hnologiju pravljenja hemi-jskog oru`ja. On je, tako|er,snabdijevao oru`jem Irskurepublikansku armiju (IRA).Gadafi se {est dana na-kon {to su trupe SAD 2004.godine zarobile ira~kog di-ktatora Sadama Huseina,odrekao oru`ja za maso-vno uni{tenje koje je posje-dovala Libija i pozvaome|unarodne inspektoreda utvrde da se dr`i rije~i.Libija je 2010. imala na-jvi{i ukupan dohodak postanovniku (BDP) u Africi,indeks obrazovanja i indeksljudskog razvoja, kao i najbo-lje pokazatelje o zdravstvenojza{titi na kontinentu.
PROFIL
Diktator 42 godine
Sam sebe zvao ’kralj kraljeva’
Gadafi: Zapo~eo nekoliko ratova
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,21. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
’^injeni~nostanje’
Srebrenica je pre`ivjela rat, ali srazlogom strahuje ho}e li pre`ivjeti mir 
Komentar dana
Ostanu li na snazi oviizborni propisi, Srebreni-com bi mogle zavladati sr-pske stranke. Nekad suBo{njaci u njoj statisti~kidominirali; danas se ugla-vnom nalaze nekolikometara ispod zemlje ilisu, pak, rasijani po bije-lom svijetu.Brojke su ono {to bi umiru moglo do kraja zate-gnuti krvavu ratnu om~u.Ako ne do|e do promje-ne Izbornog zakona BiH,kojom bi se omogu}iloda na izbore iza|u svi onikoji su u Srebrenici `ivjeli1991. godine, Bo{njaci bimogli nestati kao poli-ti~ki faktor. Jednom fi-zi~ki likvidirani, sad bi bi-li i politi~ki eliminirani.Vode}e srpske strankene}e ni da ~uju za spome-nute promjene. One u to-me vide priliku da u mi-ru dovr{e ono {to je za-po~eto u ratu, genocidomi bespo{tednim progo-nom. A sve pod maskompo{tivanja tzv. ~injeni~-nog stanja, na koje se po-ziva {ef lokalnog SNSD-a,koje govori da su Bo{nja-ci na tom podru~ju posta-li manjina.Na potezu je bo{nja~kapolitika, koja se u srebre-ni~kom pitanju nikad nijedovoljno dobro snalazila,od povratni~kog fijaska doekonomsko-socijalne pro-pasti tog grada. Stoga i str-ah od kona~nog raspleta.Srebreni~ki Bo{njacinekako su pre`ivjeli rat.Sramno bi bilo da nakontakvog stradanja ne pre-`ive mir; da princip „~in-jeni~nog stanja“, ako onobude izborno mjerilo,postane zavr{ni hitac unjihova le|a.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Vlada RS smanjuje administraciju: D`ombi} dijeli otkaze!
- Zna se da je 30 posto zaposle-nih u dr`avnoj upravi bilovi{ak jo{ 2005. godine. [ta su~ekali od tada? Pa trebalo je{est godina cijediti limun zva-ni bud`et. E, sad, kad su gaiscijedili, razlaz. [ta ~ekaju oviu FBiH? Tu je, mo`da, i gorestanje.
(Adnan Ahmedbegovic)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Libijska dr`avna televizi-ja i ostali kanali prikazali susnimke boraca prijelaznogvije}a okupljenih oko dvijevelike drena`ne cijevi ispodautoputa, gdje je Gadafi, na-vodno, prona|en dok se po-ku{avao sakriti.Iznad cijevi sprejem jeispisano „Gnusni Gadafi“ i„Bog je najve}i“. Na snimci-ma je prikazano i tijelo je-dnog Gadafijevog lojalistena tlu pored cijevi, javljajuagencije.U rodnom gradu Gadafi-ja Sirtu borci libijskog NPV-a se raduju, pucaju u zrak iuzvikuju „Uni{tili smo Gada-fija i njegove ljude!“, „Ovo jehistorijski trenutak!“, „Ovoje kraj tiranije i diktature!“...
Nova nada
Libijski premijer Ma-hmud D`ibril potvrdio jesmrt biv{eg libijskog lideraMuamera Gadafija i izjavioda je do{ao trenutak da Libi-jci stvore novu, ujedinjenuLibiju, jednog naroda, jednebudu}nosti.
G. M.
na njegov rodni grad Sirt
ima slobode
sada na nepoznatoj lokaciji
Nove vlasti najavljuju stabilizaciju dr`ave
Slavlje {irom zemlje: ^ekaju se mir i obnovaGadafijevo tijelovu~eno po zemlji i udarano
Sejf el-Islambje`i ukonvoju
Govore}i na konfere-nciji za novinare u Tripo-liju, premijer MahmudD`ibril je rekao da imanepotvr|ene izvje{taje pr-ema kojima je Gadafijevsin Sejf el-Islam u ko-nvoju koji bje`i iz Sirta ida je taj konvoj napa-dnut.D`ibril je zatra`io odsusjednog Al`ira da ispo-ru~i ~lanove porodice Ga-dafi koji su tamo pobjegliu avgustu, a to su dvojicaGadafijevih sinova, k}er-ka i supruga.
Hronologija pada diktatora
Re`im Muamera Gadafija (70) po~eo se obru{avati odsredine februara ove godine, kada su po~ele demonstraci-je u toj zemlji.
15. februar 
- Demonstranti su krenuli ka vladinim zgr-adama u Bengaziju bacaju}i kamenje i Molotovljeve ko-ktele i pale}i vozila. Pukovnik Gadafi odgovorio je upotr-ebom represivnih sredstava
27. februar 
- Vije}e sigurnosti UN-a jednoglasno usvo-jilo Rezoluciju 1973, kojom se protiv Libije uvodi emba-rgo na uvoz oru`ja i odobrava krivi~ni postupak protiv Ga-dafija u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine
19. mart
- SAD su na Libiju poslale rakete „tomahavk“,u operaciji nazvanoj „Odisejeva zora“
1. april
- NATO saop}io da je Savez preuzeo kontro-lu nad operacijom u Libiji
2. april
- Libijski pobunjenici saop}ili da su zauzeli Br-egu, 800 kilometara isto~no od Tripolija, ali su ih Ga-dafijeve snage potisnule, dok su u Misurati izbile borbe zbogkojih je opozicija optu`ila libijskog lidera da vr{i „zlo~ineprotiv ~ovje~nosti“
1. maj
- Gadafi pre`ivio zra~ni napad u kojem su po-ginuli njegov najmla|i sin Sejf el-Arab i troje unu~adi
31. maj
- Pet generala libijske vojske, koji su napusti-li Gadafija, pozvalo i ostale kolege oficire da im se pr-idru`e u podr{ci pobunjenicima
21. avgust
- Pobunjeni~ki borci uspjeli zauzeti libijskuprijestonicu Tripoli. U borbama samo tokom jednogdana poginulo 1.300 ljudi
19. oktobar 
- Kona~na ofanziva za osloba|anje Sirta, po-sljednjeg nepokorenog libijskog grada, privodi se kraju
20. oktobar 
- Borci novih libijskih vlasti zauzeli gradSirt. Gadafi uhap{en, ranjen i od povreda zadobivenihprilikom hap{enja umro.
Barozo: Okrenutistranicu
Predsjednik Evro-pske komisije @oze Ma-nuel Barozo (Jose Bar-roso): Izvje{taj o smrtiMuamera Gadafija pr-edstavlja kraj jedne eredespotizma i represijekojoj je libijski narodbio izlo`en predugo.Libija danas mo`e okr-enuti stranicu u svojojhistoriji i prigrliti novubudu}nost.
E{ton: Gledatiu budu}nost
Ketrin E{ton (Ca-therine Ashton), {efi-ca vanjske politikeEU: Libijci se moguokrenuti budu}nosti,nakon zavr{etka tra-gi~nog perioda. I po-slije deset mjeseci`rtvovanja, narod sadamo`e biti ponosan nasvrgavanje re`ima ko-ji ga je terorizirao vi{eod 40 godina.
Kameron:Ovo je {ansa
Britanski premijerDejvid Kameron(David Cameron):Ovo je dan za sje}anjeGadafijevih `rtava,uklju~uju}i one iz„Pan Amovog“ aviona1988. Ovo je {ansa zademokratsku budu-}nost Libije. Pono-san sam na ulogu ko-ju je odigrala VelikaBritanija.
@ipe: Po~etak slobode
Alan @ipe (Alain Juppe), {ef francuskediplomatije: Ovo jekraj vrlo te{kog per-ioda za libijski narodi 42-godi{nje tiranije.Ovo je historijskidoga|aj i po~etakslobode i demokrati-je u ovoj zemlji. Fra-ncuska je ponosna{to je pomogla naroduLibije.
Ki-mun:Ujedinite se!
Generalni sekretarUN-a Ban Ki-mun:Smrt Gadafija ozna~avahistorijsku tranziciju zaLibiju. Put pred Libi-jom i njenim narodomje te`ak i pun izazova.Vrijeme je da se Libijciujedine. Borci sa svihstrana trebaju polo`itioru`je i ujediniti se umiru. Vrijeme je za lije-~enje i novu izgradnju.
REAKCIJE
Kraj ere despotizma i represije
 Drena`ne cijevi ispod puta: Mjesto gdje se poku{ao sakriti 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->