Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
S-84-020-2008

S-84-020-2008

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by IHNED.cz

More info:

Published by: IHNED.cz on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
MinisterStvo
dOpravy
nabf.L.:
Svobody
12
U
11015Praha
1
-31-
~C.j.:
J-FJJO
f'-
OUi-
TlJ
/J..-
Cisloiikolu:Evidenenicislosmlouvy:
Jl--
cPt;
-1J.Li)
/l{Joj?
PRovADtciSMLOUVAK
RAMCOvEMANDATNt
SMLOuvE
NA
POSKYTOV
ANi
PM
VNicHSLUZEB
MANDANTCeska
republika-
Ministerstvodopravy
sesidlemPraha1,nabr.
L.
Svobody
1222112,
PSC:11015zastouperni:JiiimSuttnerem,vrchnimfeditelem
IC:
66003008bankovnispojeni:
CNB
Praha1,NaPfikope28cfslou~tu:22027~001/0710(dalejen"Zadavatel")
a
MANDATARJUDr.JiriHartmann,advokat,se
sidlemkancelafeDukelska15,50002Hradec
Kralovea
sidlempobockykancelafeSokolovska49/5,18600Praha
IC:
61266981,osvedceniCAK
c.
JUDr.MilanJelinek,advokat,
se
sfdlem
kancelafe
Dukelska
15,50002Hradec
Kralovea
sidlem
pobocky
kancelareSokolovska49/5,18600Praha8,
IC:
48637301,osvedceni
CAK
c.
JUDr.PavelFrana,advokat,
sesidlem
kancelafeDukelska
15,50002Hradec
Kralove
asidlempobockykancelareSokolovska49/5,18600Praha8,
IC;
62929305,osvedceni
CAK
c.
04l38,-----_------_---
Mgr.Katefina
Kavahrovs,
advokat,sesidlemkancelareDukelska15,50002HradecKraloveasfdlempobokancelafeSokolovska49/5,18600Praha8,IC:66224209,osvedcenf
CAK
c.
03870
Mgr.Ludmila
Kutejova,
advokatka,
se
sidlem
kancelafe
Dukelska
15,50002HradecKraloveasidlempobockykancelafeSokolovska49/5,18600Praha8,IC:66249830,osvedceni
CAK
c.
09123••••••••••••••••••
Mgr.Jan
MarSaJ,
advokat,se
sidlem
kancelareDukelska15,
50002Hradec
Kralovea
sidlemkancelareSokolovska
49/5,
18600Praha8,IC:66246385,osvedceniCAK
c.
08885,
 
JUDr.MilanNovak,advokat,sesidlemkancelareDukelska15,50002HradecKraloveasidlem
pobocky
kancelare
Sokolovska
49/5,18600Praha
8,
IC:66220351,
osvedcenf
CAK
c.
01828JUDr.MiroslavNypl,advokat,sesidlemkancelafeDukelska15,50002HradecKraloveasidlem
pobocky
kancelare
Sokolovska
49/5,18600Praha
8,
IC:66215781,
osvedceni
CAK
c.
03015,-----------
Mgr.MartinValo,advokat,sesidlemkancelareDukelska15,50002HradeeKraloveasidlem1868,IC:66249848,osvedcenfCAK
c.
091
vsichni
poskytujici
pravni
sluzbyv
AdvokatnfkancelafiHartmann,
Jelinek,
Frana
a
partneri,
sesidlemkancelareDukelska15,50002HradecKralove,asfdlempobockykancelareSokolovska
49/5,
18600Praha8JUDr.DanielVolopich,advokat,sesidlemVlastina23,32318Plzeii,IC:61266981,
osvedceni
CAK
C.
071Mgr.TomasTomsicek,advokat,sesidlemVlastina23,32318Plzen,
IC:
71330089,osvedceni
CAK
C.
1045obaposkytujicfpravnfsluzbyvVolopich,Tomsfcek
&
spol.advokatnikancelaf,sesidlemVlastina23,32318PlzeiiDIe:CZ6S03160708(dalejen"Poradee")uzavfelipodleustanoveni§566anasl.zakona
c.
513/1991
Sb.,obchodnizakonfk,veznenf
pozdejsfch
pfedpisu
(dalejen"Obchodnizakoru'k"),a
clanku
2Ramcovemandatni
srnlouvyna
poskytovanfpravnfch
sluzeb
uzavrene
mezi
Ceskou
republikou-Ministerstvemdopravy,Reditelstvimvodnichcest
CR,
ReditelstvlmsilnieadalnicCR,Spravouzeleznicnfdopravnieesty,statalorganizacfaspolecnostfWEIL,GOTSHAL
&
MANGES
V.o.s.,
Advokatnf
kancelafi
Jansta,Kostka
&
spol.,
AdvokatnikancelaffKHZ
a
Belina
a
AdvokatnfkancelanHartmann,
Jelinek,Franaa
partnefi
(ve
sdruzenl
s
Advokatnikancelaif
Volopieh,
Tomsfcek
&
spol.)dne26.listopadu2007(dalejen"Ramcovasmlouva"),tutoProvadecfsmlouvu(Dalejen"Provad~cisrnlouva").Pojmyspocatecnimvelkympismenempouzivane,alejinaknedefinovanevtetoProvadecismlouvebudou
mit
vyznamjimpripisovanyvRamcove
srnlouve.
I.
Predmetsmlouvy1.PredmetemtetoProvadecismlouvyjeposkytovaninasledujicichpravnichsluzebzestranyPoradeeZadavateli:Stanoviskoveveciuzivanisluzebnichvozidelksoukromymucelum:Ministerstvodopravynakonciroku2007poifdilonovesluzebnfautomobily,kterebylyvsouladusvnitfnim
predpisem
svefenykuZiv8niprosluzebniucelynfze
 
uvedenymzamestnancum(kvytvofenibli1Bfpredstavy
uvadfme
kromefunkcetechtozamestnancuistruenevymezenijejichpravomoci):1.VrchnireditelusekuKabinetuministraodpovidazejmenaza:fesenfproblemasystemovekoncepcniho
i
organizacnfhocharakteruvyplyvajicizezabezpecenichoduKabinetu
ministra
vnavaznostinachodministerstva,koordinaciavyfizovanfadministrativniagendyministra,koordinaciazabezpeceniprotokolamichzalezitostiministra,koordinacizajistenfpracovnichjednaniministranauzemf
CR,
agenduzahranicnfchmivstevvcetnepfislusnychpodkladuapnpadneucastizamestnancuodbornychutvaruministerstva.2.Vrchnireditelusekuekonomikya
leT
odpovidazejmenaza:financnfvyporadanivztahurozpoctukapitoly327-MDsestatnfrnrozpoctem
CR,
poskytovanisoucinnostiKabinetuministravmezinarodnivladnforganizaciWTO,zajist'ovanipracfsouvisejicichsnakladanfmsmajetkemstatu,provadenfbankovnichoperacfazabezpecenfstykus
eNB,
pifpravupodkladuprovnitfniavnejslaudita
spolupracipficerpanfprostfedkuzrozpoetuED,
3.Vrchnifediteltisekudopravnesilnicnihoodpovidazejmenaza:zajistenivykonustatuispravyvoblastiagendfidiCli,zabezpecovanfcinnostiRadyvlady
CR
probezpecnostsilnicnihoprovozu,ucastvorganechEUazahranicnfspolupracivoblastibezpecnostiprovozunapozemnichkomunikacich,4.Reditelodborukrizovehonzeniodpovidazejmenaza:zajist'ovaniochranyutajovanychskutecnosti,rozhodovani
0
cinnostechkprovadenizachrannychaIikvidacnichpraciakezmimenijejichnasledku,pfijirnaniavyhodnocovaniinformaci
0
mimofadnychudalostechazabezpecovanivprfpadepotfebyvyrozumenistatnichorgana,clenukrizovehostabuaostatnichzamestnancn,plneniukohiorganakrizovehoffzenizastavuohrozenistatuavalecnehostavuvsouvislostisezajiSt'ovanImobranystatu,planovanfanavrhovanipotrebnychopatfenfkzaiist'ovanfobranystatu,mezinarodnijednanfvoblasticivilnihonouzovehoplanovanlNATO.5.Reditelodboruvnitfnisprayyodpovidazejrnenaza:zabezpecovanfveskerychcinnostispojenychsespravouaprovozembudovyMD,zajist'ovanihospodarske
spravy
acinnostiautoprovozu,zajist'ovanfveskerychcinnosticentralnispisovnyaspravnihoarchivu,vpfipademimofadnychsituaci(napf.vdodavkachelektriny,vodyatd.)daleodpovidazanaslednezajisteniodstranenfnasledkuazabranenidalsfrnskodamnamajetku.6.Reditelodboruvnejsichvztahuodpovidazejmenaza:zajist'ovaniprotokolamichcinnosttspojenychspracovnimicestarniministravramci
CR
i
zahranici,pftpravuanalytickychmateriahivoblastikomunikaceministraaministerstvasmediiavefejnosti,zabezpecenikomunikaceministerstvasodbomouilaickouvefejnosti(publicrelations).
Zamerem
MinisterstvadopravyjerozsffitstavajiciuZivamsluzebnichvozidelrovnezproucelysoukromeatoztechtoduvodu:1.funkce,kteretitozamestnancizastavaji,vyzadujlnepretrzitoupfipravenostapohotovostpffslusnehozamestnancekbezodkladnemuplnenipracovnichukolu,nzenipodfizenychpracovnikUatedykchranenizajmustatu,2.ucelemsverenivozidlauvedenymzamestnancumksoukromymucelumje,abymelimoznostneprodlenesedostavitkdykolivesvemosobnimvolnuzpetna

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->