Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
S-72-430_2008

S-72-430_2008

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by IHNED.cz

More info:

Published by: IHNED.cz on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
C.j.:-\\Cisloukolu:.:\Evidencnicislosmlouvy:
S-72-430/2008
27/2008-430-TP/ll4S7212008-.MD-
CKDP
PROVADECISMLOUVAKRAMCOVEMANDA.TNISMLOuvENAPOSKYTOV
ANi
pRAVNICHSLUZEBCeskarepublika-MinisterstvodopravysesidlemPrahaI,
nabr.
L.Svobody
1222/12,
PSC11015IC:66003008zastoupenelng.AlesemRebickem,ministrem(dalejen"Zadavatel")aprof.JUDr.MiroslavBelina,CSc.,advokatzapsanyvseznamuadvokatuvedenemCeskouadvokatnikomoroupodev.
c.
1039,aprof.JUDr.JanKHz,CSc.,advokatzapsanyvseznamuadvokatuvedenemCeskouadvokatnikomoroupodev.
c.
1025,vykonavajiciadvokatnipraxivesdruzenipodspolecnymnazvemAdvokatnikancelafKHzaBelinasesidlemPraha1,Dlouha13,PSC11000IC:66205956DIC:CZ500308398(dalejen"Poradee")uzavrelipodleustanoveni§566anasl.zakona
c.
513/1991
Sb.,obchodnizakonik,veznenipozdejsichpredpisu(dalejen"Obehodnizakonik"),aclanku2RamcovemandatnismlouvynaposkytovanipravnichsluzebuzavtenemeziCeskourepublikou-Ministerstvemdopravy,ReditelstvimvodnicheestCR,ReditelstvimsilnicadalnicCR,Spravouzeleznicnidopravnicesty,statniorganizaciaPoradeemdue26.11.2007(dalejen"Ramcovasmlouva"),tutoProvadecismlouvu(dalejen"Provitdecismlouva").Pojmyspocatecnimvelkympismenempouzivane,alejinaknedefinovanevtetoProvadecismlouvebudoumitvyznamjimpfipisovanyvRamcovesmlouve.
I.
Pfedmetsmlouvy1.PredmetemteteProvadecismlouvyjeposkytovaninasledujicichpravnichsluzebzestranyPoradeeZadavateli:KontrolaproeesuzadavanivefejnychzakazekuprojekturealizovanychvramciOperacnihoprogramuDopravadlejednotlivychpozadavkuZadavatelejakofidiciho
 
organuOperacnihoprogramuDoprava,kteryjedieclanku60NarizeniKornise(ES)
c.
108312006
(rozpracovano
cl.13
Implementacnfhonaifzeni
1828/2006)
povinenuvedenekontrolyrealizovat.Poradeebudephprovadenikontrolypostupovatvsouladusplatnym"ManualempracovnichpostupuodborufonduEU"minimalnevrozsahudanemkontrolnimseznamemZadavatele.PozadavkyZadavatelebudouPoradeipredlozenyvpisemnepodobeneboprostfednictvimelektronickeposty.Uvedenakontrolabudezamerenanadodrzenivsechustanovenizakona
c.
137/2006
Sb.,
0
verejnychzakazkach,pfipadnejemupfedchazejicihozakona
c.
40/2004
Sb.,pokudkontrolovanezadanivetejnezakazkybylorealizovanopodletohotopfedchazejicihozakona,atotezsezamerentmnarespektovanizasadynediskriminacnichpodminekzadavacichnzeniatransparentnihoprubehuzadavacichrizeni,vcetnekontrolydokumentaee
0
zadanizakazky.KzadavanivyseuvedenychpozadavkujeZadavate1opravnenpouzeprostrednictvimoddelenivjehozgeseijespravafinancnichprostredkutechnickepomociOperacnihoprogramuDoprava(oddelenitechnickepomoeiapodpurnychcinnostioperacnichprogramu).
II.
Pravniujednani
2.
Poradeese
VUCl
Zadavatelizavazujeposkytnoutpravni
sluzby,jejichzposkytovani
jepredmetemtetoProvadecismlouvy,sodbomoupeelavsouladuspokynyZadavatele(pokudtytopokynynejsouvrozporusobecnezavaznymipredpisy,toutoProvadecismlouvu,Ramcovousmlouvounebostavovskymipredpisyupravujicimivykonadvokaeie).1.PravaapovinnostistranvyslovneneupravenetoutoProvadecismlouvousetidiRamcovousmlouvouaplatnympravnimfademCeskerepubliky,zejmenapakpfislusnymiustanovenimiObchodnihozakonikuazakona
c.
85/1996
Sb.,
0
advokacii,veznenipozdejsichpfedpisu.
2
v
pripaderozporumeziustanovenimitetoProvadecismlouvyaRamcovesmlouvybudoumitprednostprislusnaustanoveniRamcovesmlouvy.TimnenidotcenopravosmIuvniehstrandohodnoutsivrozsahu,vekteremtonenivrozporuspredchazejicivetou,podrobnejsismluvnipodminky,nezjsoupodminkyobsazenevRamcovesmlouve,
II
!
III.Termin
plneniPlnenidieclankuLbudeposkytovanoprubezne,atovzasadepfirespektovanfnizeuvedenehocasovehoharmonogramu:Do1tydneodobdrzenipozadavkuZadavatelenaprovedenikontrolykonkretnihozadavacihofizenidle
c1.
Lodst.1.tetosmlouvyPoradeeZadavatelipotvrdipfsemne
Ci
prostrednictvimelektronickepostyprijetipozadavkunaprovedenikontroly,atosoucasnesesdelenimpozadovanychpodkladovychmaterialupotrebnychkprovedenikontrolyasesdelenimjmenkonkretnichosob,pronezbudevyzadovanovystavenipoverenlZadavatelekprovedenikontroIy;
..«:
I
 
do2tydnupoobdrzenivsechPoradeempozadovanychpodkladumusibytkontrolaPoradeemukoncenaaZadavatelipredanapracovniverzevystupnizpravy
0
provedenekontrolezadavacihofizenivelektronickepodobe;do1tydneodpfedanipraeovniverzevystupnizpravyjiZadavatelpfedbezneprojednaskontrolovanymsubjektemazaslePoradeisvepripadnepiipominkyeipripominkykontrolovanehosubjektukpraeovniverzivystupnizpravy;do1tydnepouplynutiuvedenelhutykzaslanipfipadnychpfipominekkpracovniverzivystupnizpravydoruciPoradeeZadavatelifinalnipisemnevyhotovenivystupni
zpravy,zohlediiujicipfipadnepfipominkyobdrzene
vestanovenelhute.Soucastivystupnizpravybudenejmene:oidentifikaeeprojektuaPfijemee,ostrucnypopiszadavacfhofizeni,oseznampodkladovychmaterialupouzitychpfikontrole,okontrolnilist,vnemzPoradeeposoudispravnostpostupuZadavatelevramcijednotlivychfazikonkretnihozadavacihofizeni,ozjistenenedostatkyvcetnedoporucenikezpusobucdstranenizjistenyehnedostatku,oseznampfipominekPffjemeespolusjejiehvypofadanimPoradeemosouhrnnestanoviskoporadeekprovedenekontrole.Lhutykplnenimohoubytnazakladedohodysmluvniehstranprodlouzenysohledemnakonkretniokolnostiprovadenekontroly,zejmenapakvpripadeprodlenikontrolovanehosubjektuspredlozenimPoradeempozadovanychpodkladu,
IV.PovinnostiPoradce
1.Poradeejepovinenurcitadvokatyaadvokatnikoneipienty,ktefisebudoupodiletnaposkytovanlpravnichsluzebdletetoProvadecismlouvy.VsichniadvokatiaadvokatnikoneipientiurcenikposkytovanipravnichsluzebPoradeedletetoProvadecismIouvymusibYtvzdyplneinformovani
0
predmetuposkytovanehopravnihoporadenstvi.PoradeeurcikposkytovanipravnichsluzebdleteteProvadecismlouvypouzetakoveadvokatyaadvokatnikoneipienty,ktefiktomumajfodpovidajiciodbornepfedpoklady.2.VpripadepotrebyjePoradeeopravnenpfizvatkesvecinnostiexpertyzjinychoblastiodlisnychodoblastiposkytovanipravnichsluzeb(zejm.expertyzekonomickychnebotechnickychoboru),3.Nebude-lidohodnutojinak,jePoradeepovinenpredkladatZadavateliveskerematerialyakorespondeneivceskemjazyce.
v.
PovinnostiZadavatele
1.ZadavatelposkytnePoradeibezzbytecnehoodkiaduveskereinformaeeapodkladynezbytneproplnenipovinnostiPoradeenazakladeteteProvadecismlouvyakesplnenipfedmetutetoProvadecismlouvy.Uvedeneinformaeeapodkladybudou
~
..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->