Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Ratings:

3.5

(2)
|Views: 6,783 |Likes:
Published by Bich Ha

More info:

Published by: Bich Ha on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
BÀI T
ẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 
Bài 1:
Tìm các thông tin còn thi
ếu, cho biết số liệu cuối năm N của công ty Xnhư sau:
T
ỷ số Nợ = 40%
H
ệ số thanh toán nhanh = 0,8
 Hi
ệu suất sử dụng tổng TS = 1,5
Vòng quay hàng t
ồn kho = 6
 K
ỳ thu tiền = 18 ngày
Lãi g
ộp = 80
% * Doanh thuGi
ả định 1 năm có 360 ngày.
 Doanh thu: ??? Giá v
ốn hàng bán: ???
 
BCĐKT ngày 31/12/N
(Đơn vị
: tri
ệu VND)
 
Tài s
ản
 
???
 Ngu
ồn vốn
 
TSNH ??? Ph
ải trả
25.000Ti
ền mặt
??? Vay ng
ắn hạ
n ???Ph
ải thu
??? Vay dài h
ạn
60.000Hàng t
ồn kho
??? V
ốn cổ phiếu thường
???TSDH ??? L
ợi nhuận giữ lại
95.000
T
ổng TS
??? T
ổng NV
370.000Bài 2:
Công ty NKD có các s
ố liệu sau đây (Đơn vị
: tri
ệu $)
 
Ti
ền
100Tài s
ản
dài h
ạn
283,5Doanh thu 1.000L
ợi nhuận sau thuế
50T
ỷ số thanh toán nhanh
2T
ỷ số thanh toán hiện hành
3K
ỳ thu tiền
40 ngàyROE 12%Hãy tính các s
ố liệu sau của công ty: Khoản phải th
u, n
ợ ngắn hạn, tài sản ngắn
h
ạn
, t
ổng tài sản, ROA, vốn
ch
ủ sở hữu
, n
ợ dài hạn.
 
Bài 3:
B
ảng dưới đây trình bày số liệu chọn lọc về ba doanh nghiệp. Mặc dù
chúng có quy mô t
ổng tài sản bằng nhau, song dữ liệu cho thấy giữa chúng có
nh
ững khác biệt rất quan trọng. Hãy giải thích tầm quan trọng của những sự
khác bi
ệt này thông qua phân tích các tỷ
s
ố tài chính của chúng:
 
 Đơn vị: triệu VNĐ
 
Kho
ản mục
 Doanh nghi
ệp
 A B C
T
ổng tài sản
1000 1000 1000Doanh thu 2000 3000 800L
ợi nhuận sau thuế
40 40 40N
ợ 
400 500 0
 
 
Bài 4:
Các báo cáo tài chính c
ủa công ty T&G trong một số năm gần đây cung
c
ấp một
s
ố thông tin như sau:
 Kho
ản mục
 
Năm
 1 2 3 4
T
ổng tài sản
940 1040 1120 1340Doanh thu 1600 1600 1900 2170L
ợi nhuận sau thuế
170 -140 210 250N
ợ 
0 0 0 0
Yêu c
ầu:
 
a. Hãy tính t
ỷ số doanh lợi tổng tài sản (ROA) và tỷ số doanh lợi vốn chủ sở hữu
(ROE) trong m
ỗi năm?
 b. Gi
ả sử công ty sử dụng 25% nợ vay và sự thay đổi về phương thức tài trợ 
không
ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tỷ số ROA và ROE
trong m
ỗi năm thay đổi như thế nào?
 c. Có h
ợp lý không khi giả sử lợi nhuận sau thuế không thay đổi khi sử dụng Nợ để tài trợ cho kinh doanh? H
ãy gi
ải thích quan điểm của bạn?
 
Bài 5:
Thông tin v
ề hoạt động của công ty T&G trong ba năm gần đây được chodưới đây. Hãy phân tích những thay đổi đã xảy ra.
 
(
 Đơn vị: triệu VNĐ
)
 Kho
ản mục
 
Năm
 1 2 3
T
ổng t
ài s
ản
600 1100 1720Doanh thu 1000 1800 2600Giá v
ốn hàng bán
700 1323 1925Chi phí bán hàng và qu
ản lý
200 410 630Chi phí tr
ả lãi
100 50 0Thu
ế thu nhập doanh nghiệp
0 6.8 18L
ợi nhuận sau thuế
0 10.2 27
Bài 6:
Hãy hoàn thành b
ảng cân đối kế toá
n và các s
ố liệu về doanh thu cho
công ty T&G, s
ử dụng số liệu sau:
 
T
ỷ số Nợ: 50%
K
ỳ thu tiền binh quân: 40 ngày
 Kh
ả năng thanh toán nhanh: 1,2
T
ỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 28%
 Hi
ệu suất sử dụng tổng tài sản: 2
Vòng quay hàng t
ồn kho: 4 vòng/năm
 
B
ảng cân đố
i k
ế toán ngày 31/12/…
 Tài s
ản
Ngu
ồn vốn
 
Ti
ền
? Kho
ản phải trả
?Kho
ản phải thu
? N
ợ dài hạn
600Hàng t
ồn kho
? V
ốn cổ phần thường
?
TSCĐ (GTCL)
? LNGL 975
T
ổng tài sản
3000 Ngu
ồn vốn
?
 
Bài 7:
Hãy hoàn thành các báo cáo tài chính c
ủa công ty cổ phần Hương Giang,
cho bi
ết các thông t
in sau: (
 Đơn vị: triệu đồng 
)
 
B
ảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X
 Tài s
ản
Ngu
ồn vốn
 
I. Tài s
ản ngắn hạn
? I. N
ợ phải trả
?1. Ti
ền
500 1. N
ợ ngắn hạn
?2. Kho
ản phải thu
? - Ph
ải trả người bán
4003. Hàng t
ồn kho
? - Ph
ải nộp
?T
ổng TS ngắn hạn
? - Vay ng
ắn hạn NH
200T
ổng Nợ ngắn hạn
?2. N
ợ dài hạn
?
II. TSCĐ (GTCL)
? II. V
ốn chủ sở hữu
 -V
ốn cổ phần + LNGL
3750
T
ổng Tài sản
? T
ổng Nguồn vốn
?Báo cáo k
ết quả kinh doanh năm 200X
 
1. Doanh thu 80002. Giá v
ốn hàng bán
67,5% Doanh thu3. Lãi g
ộp
?4. Chi phí bán hàng và qu
ản lý
?5. Chi phí tr
ả lãi (lãi vay)
4006. L
ợi nhuận trước thuế
?7. Thu
ế TNDN (28%)
?8. L
ợi nhuận sau thuế
?Cho bi
ết thêm các số liệu sau:
 1. T
ỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 3 lần
 2. K
ỳ thu tiền bình quân: 42 ngày
 3. Doanh l
ợi doanh thu: 7%
 4. T
ỷ số Nợ/VCSH: 1 lần
 
5. Năm có 365 ngày
 6. Vòng quay hàng t
ồn kho 3 vòng/năm
 
Bài 8:
Hãy phân tích các t
ỷ số tài chính của công ty cổ phần
VNM, cho bi
ết các
s
ố liệu sau:
 
Ti
ền
1000 tr
VNĐ
 
TSCĐ
2835Doanh thu 10000L
ợi nhuận sau thuế
500T
ỷ số thanh toán nhanh
1.5T
ỷ số thanh toán ngắn hạn
2.0K
ỳ thu tiền bình quân
45 ngàyROE 17%S
ố ngày trong năm
365 ngày

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
mongdien liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Phùng Ngân added this note
có bạn nào có bài giải của những bt này thì cho mình xin nha.cảm ơn rất nhiều
Hong Nguyen added this note
quan trọng là lời giải mà lại ko có.huhu
Hai Nguyen liked this
dezert liked this
Time To Love liked this
thanh181208 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->