Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istorie, Memorie, Civism Si Spirit Critic. Lumea Vulturilor Si Porumbeilor Vazuta de Bufnite

Istorie, Memorie, Civism Si Spirit Critic. Lumea Vulturilor Si Porumbeilor Vazuta de Bufnite

Ratings: (0)|Views: 75|Likes:
Published by Emanuel Copilaș

More info:

Published by: Emanuel Copilaș on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service 
 
Istorie, memorie, civism și spirit critic. Lumea vulturilor și porumbeilor văzută de bufniţe
«History, Memory, Civic Engagement and Critical Spirit. The World Of Eagles andPigeons As Seen By Owls»
by Emanuel COPILAŞ 
Source:Sphere of Politics (Sfera Politicii), issue: 156 / 2011, pages: 84­87, onwww.ceeol.com.
 
84
Sfera Politicii nr. 2 (156) / 2011
Istorie, memorie, civism și spirit critic
Lumea vulturilor și porumbeilor văzută de bufniţe
Recenzie
Cartea care face obiectul prezenteirecenzii este structurată în șase părţi, pro
-
fesorul Shafir discutând pe rând în fiecaredintre ele subiecte de genul formării iden
-
tităţilor individuale și de grup, aflate întrediscursul istoric, profesionist-obiectiv, șimemoria personală și/sau socială, inerentsubiective, amintirilor și aprecierilor laadresa unor cercetători apropiaţi ideatic șipersonal domniei sale, dezbaterilor și pole
-
micilor cu intelectuali de marcă români saudin România, totalitarismului și aspectelorsale social-ideologice, respectiv analizelorunor chestiuni internaţionale „fierbinţi” șia răspunsurilor (sau absenţei răspunsurilor)politice care le sunt adresate.Lucrarea profesorului de la Uni
-
versitatea Babeș-Bolyai are, în opiniamea, printre altele, un merit foarte im
-
portant: acela de a atrage atenţia asupraunor probleme sociale și ideologice pe
-
rene și dureroase: mentalităţile și atitu
-
dinile bazate pe prejudecăţi multisecula
-
re care fac posibilă nu existenţa, aceastafiind inevitabilă, ci dezvoltarea și chiaramploarea extremismului politic în ge
-
neral, și în spaţiul est-european în parti
-
cular. Mesajul cărţii depășește voit ceeace am putea numi limitele metodologiceși conceptuale specifice spaţiului intelec
-
tual academic, fără a aluneca însă în ten
-
taţia eseisticii. Profesorul Shafir este unautentic erudit.
1
Profunzimea analizelor
1 Profesorul Shafir nu este
numai 
un erudit;domnia sa este, corelativ, și un apreciabil
 pe-dagog
. Apreciabil în primul rând pentru „în
-
văţăceii” care depun eforturile necesare ri
-
dicării la înălţimea exigenţelor domniei sale.
sale intelectuale ne este oferită uneori șisub formă de eseuri, ceea ce nu înseam
-
nă, nici pe departe, că dumnealui este unsimplu eseist. Stau mărturie în acest senssutele de articole știinţifice pe care le-apublicat în reviste peer-reviewed din toa
-
tă lumea, împreună cu lucrări de referinţă în domeniul istoriei și a ideologiei extre
-
mismelor politice:
Romania. Politics, eco
-
nomics and society. Political stagnationand simulated change
(London, FrancesPinter, 1985) sau
Între negare și trivializa
-
re prin comparaţie. Negarea Holocaustu
-
lui în ţările postcomuniste din EuropaCentrală și de Est 
(Iași, Polirom, 2002).Ambele cărţi beneficiază de un cadru te
-
oretico-metodologic extrem de elaboratși de util cercetătorilor care se apleacăasupra derivelor antidemocratice alestângii, respectiv dreptei în accepţiuneapolitologică a acestor termeni. Mă alăturcu această ocazie celor care îi sugereazătraducerea (și finalizarea, de acum) în lim
-
ba română a primei cărţi, unde autorulpune fertil în problemă o perspectivă he
-
geliană asupra antitezei dintre „stagna
-
rea politică” bazată pe „simularea schim
-
bărilor” de către comunismul ceaușist înplan intern, dedublată de „permanenţasimulată” a Republicii Socialiste Româ
-
nia în cadrul instituţional al „lagăruluisocialist”. O lectură indispensabilă tutu
-
ror celor interesaţi de dimensiunile poli
-
tico-ideologice și particularităţile comu
-
nismului românesc în raport cu ceilalţisateliţi est-europeni ai Moscovei.Pe un ton alternând între glumarelaxată și relaxantă, evaluarea imparţi
-
Michael Shafir,
Radiografii și alte fobii. Studii contemporane, publicistică și  pubelistică
Iași, Institutul European, 2010
 
85
Sfera Politicii nr. 2 (156) / 2011
ală și ducând până la sarcasm, MichaelShafir atrage atenţia în
Radiografii 
asu
-
pra germenului funciar al totalitarismu
-
lui, prezent în noi toţi. Foarte puţinconștientizată, puţin înţeleasă și tot maipuţin combătută, tentaţia autoritaris
-
mului politic, un pas nici necesar nici su
-
ficient, dar ferm în direcţia instaurăriiunui regim totalitar – este adusă în discu
-
ţie cu aplomb, pasiune civică și spirit cri
-
tic, fapt care îl transformă pe profesorulShafir într-un adevărat „spectator anga
-
 jat”, pentru a folosi expresia lui RaymondAron. Tocmai de aceea acesta încearcăpermanent să atragă atenţia în termeniinteligibili și în același timp percutanţi laun nivel social cât mai cuprinzător asu
-
pra fragilităţii preferabile și lipsite deeroism a democraţiilor în care (încă) tră
-
im comparativ cu omnipotentele promi
-
siuni, adevărate „cântece de sirenă”pentru un Ulise modern a cărui corabie aintrat îngrijorător de mult la apă – alemișcărilor extremiste și partidelor politi
-
ce „antisistem”. Scrie Shafir: „Într-o de
-
mocraţie, exact acesta este avantajul ex-tremiștilor: ei nu respectă regulile joculuidemocratic, dar se autovictimizează cândregulile nu le sunt aplicate lor înșiși înstricta lor literă” (p. 86). Sau, citându-l perenumitul istoric și cercetător al Holoca
-
ustului, Yehuda Bauer: „«
Oroarea Holo-
caustului nu constă în faptul că el a devi
-
at de la normele umane; oroarea este că
nu a deviat
». Mai mult: «Cu
 
toţii suntemvictime posibile, călăi posibili, martori-pasivi posibili»
 
(Bauer, 2001: 42, 67. Sbl.autorului). În fiecare din noi zace ascuns
 
un Eichmann sau un Himmler, ne maiavertizează Bauer (1999).
 
Sunt tentat săadaug: și un Yejov sau un Beria” (p. 380).Profesorul Shafir este un adversardeclarat al naţionalismului, la care se ra
-
portează sub forma unei memorii ideolo
-
gizate, închise și ermetice din punct devedere intelectual, deși aparenţele pot fi înșelătoare în acest punct – și al oricăreiforme de fundamentalism în general.Astfel, domnia sa avertizează pertinent șiincomod împotriva frecventei capcanede a legitima o formă de extremism doarpentru că aceasta s-a opus alteia. În ca
-
zul României, exemplul ar fi acela al „de
-
mocratizării” conștiente sau inconștiente,voluntare sau involuntare a legionaris
-
mului doar pentru că s-a împotrivit direct,așa cum au făcut-o multe alte curente in
-
telectuale, partide politice sau categoriisociale – comunismului. Este imperativădin acest punct de vedere „distincţia întrecei care luaseră arma în mână deoarecese împotriveau unui regim totalitar și ceicare o făcuseră deoarece erau adepţii al
-
tui totalitarism” (p. 286).Foarte interesantă și judicioasăeste și analiza critică a celebrei lucrări
Originile totalitarismului 
a Hannei Aren
-
dt. O lucrare etalon în domeniul teoriilortotalitarismului, care beneficiază de oabordare validă în ceea ce privește de
-
construirea mecanismelor cognitive șisociale responsabile de maturarea pro
-
gresivă a pepinierei ideologice a nazis
-
mului, dar, în același timp, este incom
-
pletă și insuficient de pătrunzătoare lacapitolul stalinism, din motive ţinând înprincipal de accesul redus la o bibliogra
-
fie știinţifică adecvată în 1951, anul pu
-
blicării primei ediţii. Profesorul Shafirreproșează însă altceva celebrei autoare.Faptul că, pe urmele mentorului săuMartin Heidegger, consideră modernita
-
tea ca fiind depozitarul natural, să spu
-
nem așa, al fenomenului totalitar. Cualte cuvinte, o optică arhaic-elitistă a că
-
rei incapacitate de a înţelege pe deplinlibertatea, egalitatea și fraternitatea ra
-
ţională lăsate moștenire de către ilumi
-
nism a produs da-Sein-ul, o reacţie laprezumtiva „rupere[] [a] unităţii dintreindivid și locul lui în lume”. Avem de-aface aici cu eternul (din păcate) mit alhomeostazei naturale și firești a lumii pre
-
moderne, a ierarhiei imprescriptibile carear fi stabilit locul fiecărui om și/sau idei în
-
tr-o ordine cosmică de sorginte aristoteli
-
că. „Totalitarismul, pentru Arendt, esteprecedat atât de distrugerea modernă aindividului care își are siguranţa în me
-
diul și ambianţa înconjurătoare cu careeste familiar, cât și de dezintegrarea sfe
-
rei spaţiului public, în care individul sepoate afirma și în propriii săi ochi, și înochii societăţii, și astfel își poate construio identitate. Acesta este efectul societă
-
ţii burgheze, una în care clasa dominan
-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->