Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
e-CQ QSO October 2011 - ON3RT Ravi

e-CQ QSO October 2011 - ON3RT Ravi

Ratings: (0)|Views: 169 |Likes:
Published by lockhimupasap
Second part of a trip report on amateur radio clubs and homebrewing activities in Bengaluru (Bangalore) authored by ON3RT Ravi and published in the October 2011 edition of e-CQ QSO magazine of the Belgian Amateur Radio Society UBA.be
Second part of a trip report on amateur radio clubs and homebrewing activities in Bengaluru (Bangalore) authored by ON3RT Ravi and published in the October 2011 edition of e-CQ QSO magazine of the Belgian Amateur Radio Society UBA.be

More info:

Published by: lockhimupasap on Oct 21, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2011

 
Qfrvkc%Fbrftx7Dijvbf qj` Xefitofrclf bf ij Xefrkf . E@3RMIj{ev7 Cferc Ojrojr{ . E@<JK_
 GJNOE_FF
xjc :8
Bfqf`kr rjbkejnjfvrè Oj`cjierf ! lenf.orfsk`c
xjc ::
 Rlf njmk`c eaj neokif tljdm
xjc :1xjc ;
 
.::.
Of`cjivrv) gvkiif ?8:: 7 i‛ercj`ktjke` bv xj{tjcfrjbkejnjfvr f ij ajãe` be` e` xrjkzvf ifrjbkejnjfvrktnf f` K`bf ft ajãe``ë xjr bft f`gfv|xeikkzvft) bft de`tkbërjke`t ëde`enkzvft f v`frìcifnf`jke` rìt xredëbvrkìrf jv| njk`t b‛v`faernkbjoif ovrfjvdrjkfJqj` bf bëdrkrf i‛jdkqkë « lenforfs ½) v`ff|xikdjke` t‛knxetf tvr ij ajãe` be` e` bfqkf`
rjbkejnjfvr f` K`bf j` bf denxrf`brf f
jxxrëdkfr ift de`rjk`ft jv|zvfiift bekqf` ajkrf ajdfift `evqfjv| jrrkqj`t xevr bëovfr tvr ift e`bft_ff`fw gvtf zv‛ki ajv ë`ernënf` bf xjkf`df fij okf`qfkiij`df bft jverkët k`bkf``ft xevr bfqf`krrjbkejnjfvr f` K`bf
Bfqf`kr rjbke.jnjfvr f` K`bf
B‛joerb ij lëerkf 7 ev dke{f` k`bkf` bf xivtbf :? j`t zvk tevljkf bfqf`kr rjbkejnjfvr bekk`rebvkrf v` bettkfr jvxrìt bv «SXD ½ ,Skrfiftt
Xij``k`c ! Deerbk`jke`+ j` b‛çrf jbnkt è
xjttfr i‛f|jnf` rjbkejnjfvr Df bettkfr bek
eoikcjekrfnf` k`divrf v` dfrkdj bf oe` nŔvrt
f v`f xrfvqf bf dke{f``fë k`bkf``f Rev bettkfr
bek çrf qërkë f de`rftkc`ë xjr v` ae`dke``jkrf.
djbrf bv Cevqfr`fnf` k`bkf` zvk jftf de``jàrfif dj`bkbj xfrte``fiifnf` Ki f|ktf ? djëcerkftbf ikdf`dft rjbkejnjfvr f` K`bf 7 ij ikdf`df`eqkdf « _ftrkdfb Crjbf ½ f if « Cf`frji Dijtt ½zvk ëzvkqjv è ij ikdf`df bf djëcerkf « LJ_FD ½
,Ljrne`ktfb Jnjfvr _jbke F|jnk`jke` Dfrkdjf+
If debf Nertf ft evgevrt b‛jdvjikë f` K`bf 7 ki ajveoikcjekrfnf` xjttfr i‛f|jnf` bv debf Nertf è 1net.nk`vf xevr bfqf`kr kvijkrf b‛v` « Cf`frjiDijtt ½ Ift f|jnf`t « JTED ½ ,Jnjfvr.rjbke
Tjke` Exfrjer‛t Dfrkdjf+ e` ikfv zvj`b ki { j
jv nek`t :6 dj`bkbjt If dj`bkbj rfãek if rëtvijbf te` f|jnf` xjr devrrkfr f`qkre` 4 nekt jxrìti‛f|jnf` Tk if dj`bkbj j rëvttk te` ëxrfvqf) jiert ifSXD bfnj`bf jv Nk`ktìrf bf i‛K`ërkfvr b‛f`jnfr
v`f « xeikdf qfrkdjke` ½ Iert bf ij « xeikdfqfrkdjke` ½) v` jcf` bv tfrqkdf bf tëdvrkë k`fr`f
nì`f v`f f`zvçf bf xre|knkë de`dfr`j` if
dj`bkbj f qërkf i‛f`brek jv benkdkif bv dj`bkbj
eû tfrj k`tjiië i‛ëzvkxfnf` rjbkejnjfvr Ijikdf`df jqfd i‛k`bkdjka jrrkqfrj f` ev bfr`kfr Dfdkft ij lëerkf Njk`f`j` ij xrjkzvf7 è Oj`cjierf ift f|jnf`te` ikfv f`qkre` v`f aekt xjr rknftrf Ift dj`bkbjt
è i‛f|jnf` te` `ekët xjr devrrkfr f`qkre` :8
 gevrt jqj` ij bjf bft f|jnf`t Ift rëtvijt te`dennv`kzvët jv| dj`bkbjt xjr devrrkfr f`qkre` ?nekt jxrìt i‛f|jnf` Tfie` ift bettkfrt) i‛f`zvçfxeikdkìrf xfv xrf`brf f`rf 1 nekt è 4 j`t * I‛jqktbëajqerjoif bv Nk`ktìrf bf i‛K`ërkfvr ëzvkqjv èv` « qfe ½ Dft dj`bkbjt `‛eokf`bre` gjnjkt ifvrikdf`df rjbkejnjfvr
Bfqf`kr rjbkejnjfvr è Oj`cjierf !Lenforfsk`c
qv xjr QV%E@4_R
Xevrtvkqj` te` tëgevr f` K`bf) E@4_R ’_jqk„ rftf f` de`jd jqfd tft jnkt rjbkejnjfvrt Oficft jqfd df bfv|kìnfjrkdif xevr if gevr`ji DZ.ZTE bf i‛VOJ Bj`t df bfv|kìnf qeif) ki f|xikzvf dennf` bfqf`kr rjbkejnjfvr f` K`bf) xjrif bv «K`bkj` K`tkvf ea Ljn.rjbke½ QV?KKL f joerbf ift jdkqkët bf de`trvdke`t fdl`kzvft ,«lenforfsk`c½+ è Oj`cjierf
Tfie` bft dlkaarft rëdfnnf` rf`bvt xvoikzvft xjr ifSXD) tvr ift 1;1 dj`bkbjt zvk e` rëvttk i‛f|jnf`JTED f` ?883) 448 ikdf`dft e` ëë ënktft) 6<bettkfrt te` evgevrt f` jf`f b‛jxxreojke`k`frnk`ktërkfiif f 48< bettkfrt te` rftët tj`ttvkf Xevr i‛j``ëf ?8:8) dft nçnft dlkaarft te`)2<<) ?2<) :< f ???*
Levrrjl g‛jk nj ikdf`df QV  f njk`f`j` zvf tfxjttf .ki 5
Zvftke` iëckknf zvj`b e` qkf` bf rfdfqekr te`k`bkdjka  
f` K`bf Ki ft f`derf bf `et gevrt bkadkif bf
revqfr bf i‛ëzvkxfnf` rjbkejnjfvr oe` njrdlë fxevr djvtf 7 if Cevqfr`fnf` k`bkf` tevljkf zvf ifleoo{ bv rjbkejnjfvr cjrbf tj qedjke` b‛ëbvdjke`f b‛f|xërknf`jke` Ift jverkët e` dlektk b‛v`fxjr bf iknkfr i‛knxerjke` bft rj`tdfkqfrt f`knxetj` bft brekt bf bevj`f knxerj`t) f b‛jvrfxjr bf de`ròifr i‛jddìt jv njërkfi dennfrdkjixrç.è.exërfr xjr if okjkt bf zvejt b‛knxerjke`xjr rjbke jnjfvr F` de`tëzvf`df) evt ift rjbketjnjfvrt te` aerdët bf tf evr`fr qfrt ij de`trvdke`fdl`kzvft « lenforfsk`c ½
Ikdf`dft rëdkxrezvft xevr ift qktkfvrt ërj`cfrt
Ij iek k`bkf``f ,K`bkj` Rfifcrjxl Jd+ `f xfrnf xjtjv| ërj`cfrt bf tf xrëtf`fr è i‛f|jnf` JTED bv ajkzv‛fiif f|kcf v`f xrfvqf bf dke{f``fë k`bkf``f Bìtiert) tfvit ift ërj`cfrt bëgè kvijkrft b‛v`f ikdf`dfrjbkejnjfvr bf djëcerkf LJ_FD eof`v jkiifvrtxfvqf` teiikdkfr v`f ikdf`df rëdkxrezvf f` K`bf Ijbfnj`bf bf ikdf`df rëdkxrezvf bek çrf k`rebvkfjvxrìt bft jverkët k`bkf``ft xivtkfvrt nekt jqj`if tëgevr f` K`bf V`f aekt eof`v) dff ikdf`dfrëdkxrezvf ft k`de`evr`joif xevr i‛knxerjke` bfi‛ëzvkxfnf` rjbkejnjfvr Ki f|ktf bft xredëbvrft
bf rëf|xerjke` bf i‛ëzvkxfnf` rjbkejnjfvr j`
bf `f xjt xj{fr bft brekt bevj`kfrt F` xrk`dkxf)jv ikfv bf xj{fr bft j|ft b‛knxerjke`) tk qevtfnxerfw ift ajdvrft) ki ft xettkoif bf ajkrf k`tdrkrf
ev qerf njërkfi tvr qerf xjttfxer j` bf if
rëf|xerfr zvj`b qevt zvkfw if xj{tTjdlfw zv‛ki ft k`frbk bf rj`tnfrf bfxvkt v`ikfv jvrf zvf dfv| f|xrfttënf` jverktët tvr ijikdf`df k`bkf``f I‛jdkqkë « Neokif ½ ft jverktëftfvifnf` jqfd i‛jdderb f|xikdkf bv SXDIft rëdf`t jf`jt frrerktft f` K`bf e` fv xevrde`tëzvf`df bf rf`brf ift tfrqkdft bf tëdvrkë
k`fr`f xivt qkckij`t f rìt nëj`t qkt.è.qkt bft
jdkqkët zvk ifvr xjrjkttf` tvtxfdft Ij xeikdf fift nkikjkrft xevr ij xivxjr `f de``jkttf` rkf` bvrjbke jnjfvrktnf I‛lktekrf bf bfv| Orkj``kzvftzvk ajktjkf` bv « jkrdrja txek`c ½ ,eotfrqjke`b‛jëre`fat+ è Bfilk f` ?8:8 kiivtrf xjrajkfnf`i‛ëj b‛ftxrk 7 dft evrktft e` xjttë xivtkfvrt gevrtf` bëf`ke` xf`bj` i‛f`zvçf xeikdkìrf jqj` b‛çrf
 
.:?.
Bfqf`kr rjbkejnjfvr è Oj`cjierf ! Lenforfsk`c
,tvkf+
f|xvitët bf i‛K`bf v`f aekt ev ifvr ëzvkxfnf`
de`tzvë ,tdj``frt rjbke) djxfvrt bf ojiktft bf
rjbke`jqkcjke` jërkf``f) erbk`jfvrt xerjoift) gvnfiift) jxxjrfkit xleet) fd)+ Dft k`bkqkbvt e`jkrë i‛jf`ke` bft jverkët zvk fv| e` qkf rfifqëv`f nvikvbf bf nj`zvfnf`t 7 knxerjke` kiiëcjifb‛ëzvkxfnf`) jotf`df b‛jverktjke` xevr i‛ëdevf
bv rjd jërkf`) xleecrjxlkf f` we`f tf`tkoif)
fd I‛ëdevf rjbke f` bflert bft arëzvf`dft bfrjbkebkaavtke` f` K`bf ft xjttjoif bf 4 j`t bfxrkte` * Nerjikë 7 te{fw xrvbf` f rftfw bktdrfKi ft de`tfkiië jv| qktkfvrt qf`j` bf i‛ërj`cfr bfxrf`brf de`jd jqfd v` rjbke.divo b‛knxerj`dfrëcke`jif ev `jke`jif xrët bf i‛f`brek bf tëgevr
Aernjke` bft `evqfjv| jrrkqj`t
I‛jveaernjke` è i‛jkbf bf ikqrft dennf if «
 JOD ea Jnjfvr _jbke
½ ëdrk xjr _jgftl Qfrnj QV?_QNev f`derf if «
Denxrflf`tkqf Cvkbf Oeem aer Ljn _jbke F`lvtkjtt k` K`bkj
½ xvoikë xjr ifCevqfr`fnf` k`bkf` xfrnf b‛ëvbkfr ij ejikëbv t{iijovt xrftdrk xevr i‛f|jnf` « JTED ½ Ijiëcktijke` k`bkf``f `‛eoikcf xjt ift dj`bkbjt jv|f|jnf`t rjbkejnjfvr è tvkqrf v`f aernjke`@ëj`nek`t) ki ft rìt aerfnf` de`tfkiië jv|`evqfjv| xrëf`bj`t è ij ikdf`df bf tvkqrf bft devrt
j` b‛jxxrf`brf ij rëcifnf`jke` f` qkcvfvr f
derrfdfnf` jttknkifr ift xredëbvrft b‛exërjke` JOj`cjierf) ij njgfvrf xjrkf bft rjbkejnjfvrt j{j`eof`v ifvr ikdf`df e` tvkqk ift devrt bktxf`tët xjrv` exërjfvr rjbke bf i‛jrnëf bf i‛jkr f` rfrjkf 7Njrdvt QV?QRN Gvtzv‛è :;;4 dft devrt jqjkf`ikfv jv nvtëf bft tdkf`dft f fdl`kzvft if «QKRN½,Qktqftqjrj{j K`bvtrkji j`b Rfdl`eieckdji Nvtfvn+Bfxvkt) dft devrt e` ikfv è « KKL ½ ,K`bkj` K`tkvfea Ljnt+ ev Njrdvt bkrkcf ij aernjke` f Tj{jxjiQV?AK t‛eddvxf bf ij xjrkf jbnk`ktrjkqf If KKLbktxetf bf iedjv| jv tfk` b‛v` denxif|f txerka jxxjrf`j` jv nk`ktìrf bf ij Gfv`fttf f bft Txertbv cevqfr`fnf` bf i‛Fj bf Mjr`jjmj
K`bkj` K`tkvf ea Ljnt QV?KKL
_jqk E@4_R rfqe{j` Njrdvt QV?QRN if de.ae`bjfvr bv KKL jxrft ?4 j`t
Bfxvkt tj drëjke` f` :;;4 xjr Njrdvt QV?QRNjqfd i‛jkbf bf Tj{jxji QV?AK) if KKL zvk ëjk jvbëxjr v` tknxif df`rf bf aernjke` j ëqeivë qfrtv`f trvdvrf xrexetj` bft xrftjke`t bf tfrqkdftbf ëiëdennv`kdjke`t iert b‛jdkqkët txerkqft,`ejnnf` ift devrtft jveneokift dennf ijajnfvtf «Mjr`jjmj :888½ ev f`derf if «TevlK`bkj _jii{½+If KKL) ev dennf te` leneiecvf j L{bfrjojbif « @KJ_ ½ ,@jke`ji K`tkvf ea Jnjfvr _jbke+QV?@_E) nì`f` v`f trjëckf bf bëqfiexxfnf`
zvjtk dennfrdkjif è i‛jkbf bf `j`dfnf` xvoikzvf
f` xrexetj` jv Cevqfr`fnf` k`bkf` bft xregftzvk te` b‛jdvjikë xevr ift bkrkcfj`t xeikkzvftf zvk deå`dkbf` jqfd ift xrëeddvxjke`t bfi‛jbnk`ktrjke`If Cevqfr`fnf` k`bkf` jdderbf v`f knxerj`dfxjrkdvikìrf è ij xjrkdkxjke` bft rjbkejnjfvrtf` djt bf tkvjke`t b‛vrcf`df f bf djjtrexlft`jvrfiiftD‛ft jk`tk zvf if KKL f @KJ_ e` de`gek`fnf`xrexetë f fnxerë if dlj`kfr b‛k`tjiijke` b‛v`rëtfjv bf dennv`kdjke` b‛vrcf`df if « J_JBD@ ½,Jnjfvr _jbke Jbqj`dfb Bkckji Dennv`kdjke`t@fserm+ Df rëtfjv) zvk tfrj jdka f` djt bfdjjtrexlf lvnj`kjkrf) ft ejifnf` k`bëxf`bj`bft t{tìnft dennfrdkjv| f ae`dke``f v`kzvfnf`crïdf jv| rjbkejnjfvrtDe`ãv bf nj`kìrf è ae`dke``fr f` djt b‛jotf`dfb‛k`fr`f) bf tjvrjke` bf rëtfjv| ëiëxle`kzvf
tj`t.i) b‛k`bktxe`kokikë bft tjfiikft dennfrdkjv|)
bf devxvrf bv rëtfjv b‛ëifdrkdkë) fd) if J_JBD@
cìrf bv rjd «qekdf ! bjj½ f`rf ift `Ŕvbt bf
deerbk`jke`Ift «_jbke Nfttjck`c Cjfsj{t½ bv J_JBD@devqrkre` ij ejikë bv frrkekrf k`bkf` bìt ?8:?
 JOD ea  Jnjfvr _jbke xjr7QV?_QN _jgftlQfrnj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->