Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong5 - chinh luu khong dieu khien 1 pha

Chuong5 - chinh luu khong dieu khien 1 pha

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by ytranht
chinh luu khong dieu khien 1 pha
chinh luu khong dieu khien 1 pha

More info:

Published by: ytranht on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
122
CHÖÔNG5: CHÆNH LÖU KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA
Phaàn ñeà cöông :
5.1
 
Giôùi thieäu5.2
 
Chænh löu nöûa soùng ( chænh löu moät xung)5.2.1
 
Vôùi moät taûi ñieän trôû5.2.2
 
Vôùi moät taûi caûm öùng (RL)5.2.3
 
Vôùi moät taûi caûm öùng vaø moät ñiot (FWD)5.3
 
Chænh löu bieán aùp coù ñieåm giöõa toaøn soùng ( chænh löu hai xung)5.3.1
 
vôùi moät taûi ñieän trôû5.3.2
 
Vôùi moät taûi caûm öùng (RL)5.4
 
Chænh löu caàu toaøn soùng.5.4.1
 
Vôùi moät taûi ñieän trôû5.4.2
 
Vôùi moät taûi caûm öùng (RL)5.5
 
Thaûo luaän5.6
 
Caùc coâng thöùc
Muïc ñích hoïc taäp
 
Moâ taû quùa trình hoaït ñoäng daïng soùng cuûa chænh löu khoâng ñieàu khieån nöûa soùngvôùi taûi ñieän trôû vaø taûi caûm öùng
 
Giaûi thích yù nghóa cuûa diot FWD
 
Giaûi thích söï khaùc nhau giöõa chænh löu nöûa soùng vaø toaøn soùng
 
Moâ taû hoaït ñoäng daïng soùng cuûa moät chænh löu khoâng ñieàu khieån toaøn soùng vôùicaùc taûi laø ñieän trôû vaø caûm öùng
 
Thaûo luaän öu ñieåm cuûa chænh löu toaøn soùng so vôùi chænh löu nöûa soùng
 
123
5.1 Giôùi thieäu
Söï chænh löu laø quùa trình bieán ñoåi ñieän theá hay doøng ñieän xoay chieàu sang moätchieàu. Chænh löu khoâng ñieàu khieån chæ söû duïng caùc diot nhö nhöõng thaønh phaànchænh löu. Ñieän aùp ra moät chieàu DC laø oån ñònh coù ñoä lôùn baèng bieân ñoä dao ñoängcuûa ñieän aùp vaøo xoay chieàu AC. Tuy nhieân doøng ra DC laø khoâng thuaàn tuùy- coùnghóa noù bao goàm caùc thaønh phaàn xoay chieàu AC ñöôïc goïi laø gôïn soùng. Ñeå loaïitröø söï gôïn soùng naøy, moät söï loïc ñöôïc ñöa vaøo sau chænh löuTrong chöông naøy, chuùng ta seõ hoïc doøng moät pha, daõy chænh löu khoâng ñieàukhieån töø chænh löu nöûa soùng ñôn giaûn duøng moät diot ñôn ñeán chænh löu caàu ñuûsoùng phöùc taïp duøng moät vaøi diot. Chuùng ta seõ giaû söû raèng caùc diot ñöôïc duøng coùñaëc ñieåm tieâu chuaân nhö nhau treân hình 2.3
5.2 Chænh löu nöûa soùng ( chænh löu moät xung)5.2.1 Vôùi moät taûi ñieän trôû :
Chænh löu nöûa soùng ñôn giaûn mach ñieän chæ moät taûi ñieän trôû trình baøy treân hình5.1a. Ñieän aùp nguoàn laø moät soùng hình sin vôùi giaù trò cöïc ñaïi V
m
vaø chu kyø T .Trong nöûa chu kyø döông, khi ñoù ñieän aùp taïi cöïc döông laø döông so vôùi cöïc aâm,diot ôû vò trí môû, doøng ñieän naøy chaïy qua taûi ñieän trôû R. Ñieän aùp taûi (v
o
) theo saunöûa soùng sin döông. Trong luùc nöûa chu kyø aâm, ñieän aùp ôû cöïc döông trôû thaønh aâmso vôùi cöïc aâm , diot ôû vò trí ñoùng. Khi ñoù khoâng coù doøng ñieän chaïy qua R. Ñieän aùpra (v
o
) trình baøy treân hình 5.1b, cuõng trình baøy doøng ñieän taûi.Chænh löu nöûa soùng nhö vaây ñaõ thay ñoåi nguoàn ñieän AC thaønh DC. Ñieän aùp radao ñoäng moät chieàu DC bao goàm gôïn soùng roäng. Vì vaäy, doøng ñieän moät dao ñoängcoù giôùi haïn giaù trò thöïc teá khi söû duïng cho coâng suaát cao.Con soá chuù yù trong doøng ñieän naøy laø trung bình hay ñieän aùp taûi vaø doøng ñieäntaûiÑieän aùp taûi trung bình cho bôûi :V
o(avg)
=
2
Vs
π 
= V
m
π 
= 0,318 V
u1
5.1
ÔÛ ñaây :V
s
= giaù trò hieäu duïng RMS cuûa ñieän aùp cung caápV
m
= Giaù trò cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp cung caáp
 
124
Hình 5.1
 Chænh löu nöûa soùng vôùi taûi ñieän trôû (a) caùc daïng soùng cuûa doøng ñieänDaïng soùng cuûa doøng ñieän coù hình daïng gioáng nhö daïng soùng ñieän aùp, nhö vaäy quan heäñoàng daïng treân coâng thöùc 5.1 cho ra doøng ñieän taûi trung bình :I
0 (avg.)
= I
m
π 
 = 0,318 I
m
 
5.2ÔÛ ñaây I
m
= V
m
/ RDoøng ñieän hieäu duïng cho bôûi :I
RMS
= I
m
/ 2 5.3Keát quûa treân phöông trình 5.3 laø ñaëc thuø cuûa doøng ñieän nöûa soùng daïng soùng.Daïng soùng cuûa ñieän aùp diot ( hình 5.1b ) cho thaáy raèng diot phaûi coù khaû naêng chòuñöôïc moät ñieän aùp ñoåi chieàu baèng ñænh choùp cuûa ñieän aùp nguoàn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->