Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Don Tuong Trinh

Don Tuong Trinh

Ratings:
(0)
|Views: 2,234|Likes:
Published by api-3798601

More info:

Published by: api-3798601 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
ÑÔN TÖÔØNG TRÌNH
Kính göûi : UBND Phöôøng 11, Quaän Bình Thaïnh, TP.Hoà Chí Minh
 Toâi teân laø : Nguyeãn Thò Aùi Haèng, sinh ngaøy 06/12/1967CMND soá 2502533661 caáp ngaøy 19/09/2005 taïi CA Tænh Laâm ÑoàngÑòa chæ taïm truù taïi: 332/07 Phan Vaên Trò, Phöôøng11, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí MinhNay toâi xin töôøng trình söï vieäc cuûa toâi nhö sau:Naêm 1995 toâi vaø oâng Nguyen Tin c Vu sinh naêm 27/09/1963, Theûxanh soá A73245514 vaø coù ñaêng kyù keát hoân vaøo ngaøy15/04/1995taïi Sôû tö phaùp tænh Laâm Ñoàng Vieät nam. Chuùng toâicuøng coù vôùi nhau ngöôøi 1 ngöôøi con trai teân: Nguyeãn Vuõ Quangsinh ngaøy 26/08/1997. Thaùng 8/1998 khi ñoù con toâi ñöôïc 12 thaùng tuoåi OÂng Vu coù veàVieät nam vaø töø 1999ù ñeán nay toâi khoâng theå lieân laïc ñöôïc vôùiOÂng Vu. Toâi ñaõ töï moät mình nuoâi daïy beù Nguyeãn Vuõ Quang töøñoù cho ñeán nay.Naêm 2006 toâi ñöôïc Anh Long Vinh Truong, quoác tòch Hoa Kyø laømthuû tuïc baûo laõnh cho hai meï con toâi ñöôïc ñònh cö vaø ñoøan tuï cuønghoân phu toâi taïi Hoa kyø . Nay Toång laõnh söï quaùn Hoa kyø taïi VieätNam yeâu caàu toâi phaûi coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi cha ruoät cuûa contrai toâi laø oâng Nguyen Tin Vu chaáp thuaän cho con trai toâi ñöôïc ñònhcö cuøng vôùi meï taïi Hoa Kyø.Nay toâi laøm ñôn naøy kính mong uûy ban nhaân daân Phöôøng 11, quaänBình Thanh xaùc nhaän cho toâi laø hôn 9 naêm qua toâi ñôn thaân nuoâicon moät mình vaø hieän nay khoâng bieát oâng Nguyen Tin Vu hieän ñangsoáng ôû ñaâu töø naêm 1999 ñeán nay. Toâi xin cam ñoan vieäc töôøng trình neâu treân laø ñuùng vaø hoøan toøanchòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng lôøi khai treân cuûa toâi.Kính xin quùy ban giuùp ñôõ giaûi quyeát . Xin chaân thaønh caûm ôn QuyùBan. TP. Hoà Chí Minh, ngaøyKính ñôn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->