Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Osnovama Sigurnosti Prometa Na Cestama

Zakon o Osnovama Sigurnosti Prometa Na Cestama

Ratings: (0)|Views: 302|Likes:
Published by Faruk Imamovic

More info:

Published by: Faruk Imamovic on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
Temeljem č lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarnaskupština Bosne i Hercegovine na 71. sjednici Zastupni č koga doma, održanoj21. prosinca 2005., i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. prosinca2005., usvojila je
Z A K O NO OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMAU BOSNI I HERCEGOVINITEMELJNE ODREDBEČ lanak 1.
Ovim se Zakonom utvr đ uju: temeljna na č ela me đ usobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu i drugih subjekata u prometu, osnovni uvjetikojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa na cestama,vo đ enje Centralnoga registra voza č a i vozila, pravila prometa na cestama,sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti uslu č aju prometne nezgode, podu č avanje kandidata za voza č a, uvjeti zastjecanje prava upravljanja motornim vozilima, polaganje voza č kih ispita,uvjeti za ure đ aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinskooptere ć enje vozila, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini te druga pitanja iz podru č ja sigurnosti prometa na cestama koja su jedinstvena za cijeli teritorijBosne i Hercegovine.
Č lanak 2.
Tijela Bosne i Hercegovine, entitetska i kantonalna tijela i tijela Br č koDistrikta i tijela lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i op ć inama(u daljnjem tekstu: mjerodavna tijela) osigurat ć e provedbu ovoga Zakona i usklopu svoje mjerodavnosti donositi propise i poduzimati druge potrebnemjere za njegovu dosljednu provedbu.
Č lanak 3.
(1) Sudionici u prometu dužni su poštivati odredbe ovoga Zakona idruge propise iz podru č ja sigurnosti prometa na cestama, razvijati humaneodnose me đ u ljudima radi zaštite zdravlja i života drugih osoba, a naro č itodjece, invalida, starih i nemo ć nih osoba, i brinuti o zaštiti životne sredine.(2) Sudionici u prometu ne smiju ometati promet, ošte ć ivati cestu,objekte i opremu na cesti.
Č lanak 4.
(1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilago đ ene za siguran inesmetan promet te odgovarati osnovnim uvjetima propisanim ovimZakonom, a poduze ć a i javne službe koje održavaju javne ceste ili im je1.povjereno održavanje javnih cesta moraju ih održavati tako da se na njima usvim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan promet.(2) Poduze ć a, javne službe i druga tijela koja brinu o cestama i
 
održavaju ih dužni su organizirati i trajno kontrolirati stanje i održavanje javnihcesta, objekata, prometne signalizacije i opreme na cestama radi sigurnog inesmetanog prometa.(3) Poduze ć a i javne službe iz stavka (1) ovoga č lanka dužna su pravodobno otklanjati sve nedostatke usljed kojih na odre đ enim mjestimadolazi do prometnih nezgoda.(4) U slu č aju pretrpljene štete usljed neodgovaraju ć eg održavanja javnih cesta, vjerovnik se namiruje sukladno Zakonu o cestama.
Č lanak 5.
Poduze ć a, obrazovne organizacije, ustanove i druge pravne ili fizi č keosobe koje školuju ili podu č avaju kandidate za voza č e motornih vozila dužnasu izvoditi poduku na na č in koji ć e osigurati da kandidati nau č e i usvoje pravila prometa i etiku u prometu, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom isteknu ostalo znanje i vještine potrebne za sigurno sudjelovanje u prometu nacestama.
Č lanak 6.
(1) Poduze ć a, ustanove i druge pravne ili fizi č ke osobe kada proizvode,održavaju, popravljaju ili preure đ uju vozila i puštaju u promet vozila, ure đ aje,rezervne dijelove i opremu za vozila dužna su vozila, ure đ aje, dijelove iopremu proizvoditi, puštati u promet, održavati, odnosno popravljati premauvjetima propisanim za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na cestama.(2) Pojedina č no proizvedena, preure đ ena ili u ve ć em opsegu popravljana vozila prije puštanja u promet moraju biti certificirana u ovlaštenojorganizaciji koja obavlja certificiranje vozila.(3) Bliže odredbe o na č inu i postupku certificiranja i uvjetima kojemoraju ispunjavati organizacije za certificiranje vozila pravilnikom propisujeministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:ministar), u suradnji s tijelom mjerodavnim za unutarnje poslove.
Članak 7.
Poduze ć a, ustanove, pravne ili fizi č ke osobe i druga tijela koja posjeduju vlastita vozila dužna su brinuti o tomu da voza č i njihovih vozilaispunjavaju propisane zdravstvene i druge uvjete za sigurno upravljanjevozilima i da osiguraju da njihova vozila budu ispravna, te da imaju propisaneure đ aje i opremu.
Članak 8.
(1) Promet na javnoj cesti može se ograni č iti ili zabraniti samo kada jeto nužno radi: spre č avanja ili otklanjanja opasnosti za sudionike u prometu,spre č avanja ošte ć enja javne ceste ili izvo đ enja radova na javnoj cesti.2.(2) Postupak i uvjete za ograni č enje i zabranu iz stavka (1) ovogač lanka utvrdit ć e mjerodavna tijela, sukladno valjanim propisima.
 
Č lanak 9.
Pojedini izrazi koji se rabe u ovome Zakonu imaju slijede ć a zna č enja:1)
autobus
 je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osimsjedala za voza č a, ima više od osam sjedala;2)
autocesta
 je javna cesta posebno izgra đ ena i namijenjena isklju č ivo za promet motornih vozila, koja je kao autocesta ozna č ena propisanim prometnim znakom, koja ima dva fizi č ki odvojena kolni č ka traka za promet iz suprotnih smjerova, s po najmanje dva prometna traka itrakom za zaustavljanje vozila u nuždi, bez križanja s popre č nimcestama i željezni č kim ili tramvajskim prugama u istoj razini i u č iji se promet može uklju č iti, odnosno isklju č iti samo odre đ enim i posebnoizgra đ enim priklju č nim javnim cestama na odgovaraju ć i kolni č ki trak autoceste;3)
bicikl
 je vozilo koje ima najmanje dva kota č a i koje se pokre ć eisklju č ivo snagom voza č a;4)
bicikl s motorom
 je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kota č a, č ijiradni obujam motora nije ve ć i od 50 cm³ i koje na ravnoj cesti ne možerazviti brzinu ve ć u od 50 km na sat;5)
laki motocikl
 je vozilo na motorni pogon s dva ili tri kota č a, č iji obujammotora ne premašuje 125 cm³ a snaga motora ne premašuje 11 kW;6)
biciklisti č ka staza
 je izgra đ ena prometna površina namijenjena za promet bicikala i bicikala s motorom, koja se proteže uzduž kolnika ikoja je od njega odvojena i ozna č ena propisanim prometnim znakom;7)
biciklisti č ki trak 
 je dio kolnika namijenjen za promet bicikala i bicikala smotorom, koji se proteže duž kolnika i koji je ozna č en uzdužnom crtomna kolniku;8)
brza cesta
 je javna cesta namijenjena za promet isklju č ivo motornihvozila, s jednim ili dva razdvojena kolni č ka traka, koja ima sva raskrižjau dvije ili više razina s popre č nim cestama i drugim prometnicama(željezni č kim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnihtrakova i koja je kao takva ozna č ena propisanim prometnim znakom;9)
Centralni registar
 je evidencija o svim voza č ima i vozilima;10)
cesta
 je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se odvija promet;11)
cesta rezervirana za promet motornih vozila
 je javna cesta kojommogu prometovati samo motorna vozila i koja je kao takva ozna č ena propisanim prometnim znakom;12)
inozemna voza č ka dozvola
 je voza č ka dozvola i me đ unarodnavoza č ka dozvola koju je izdalo mjerodavno tijelo strane države;13)
 javna cesta
 je površina od op ć eg zna č enja za promet, koju svatkomože slobodno koristiti pod uvjetima odre đ enim zakonom i koju jemjerodavno tijelo proglasilo javnom cestom, kao i ulica u naselju;14)
kolona
 je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla, traktora, radnog strojai zaprežnog vozila) koja su zaustavljena na cesti ili se na bliskojme đ usobnoj udaljenosti kre ć u istim prometnim trakom u istome smjeru,3.pri č emu su brzina kretanja vozila i postupanja voza č a me đ usobnouvjetovani i izme đ u kojih bez ometanja ne može u ć i drugo vozilo;15)
kolnik 
 je dio površine ceste namijenjen prvenstveno za promet vozila;16)
kolni č ki trak 
 je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hamid Husić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->