Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
114Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh de Che Dai Cuong

Giao Trinh de Che Dai Cuong

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 25,010|Likes:
Published by api-3698538

More info:

Published by: api-3698538 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077
Education E-Books: HD140906077Compiled & Published by Rosea
Giáo trình
Đế 
ch
ế 
 
Đạ
i c
ươ
ng
Ban Biªn TËp:
GS.TS §oµn Träng Kh«i
(Chñ biªn).
Nam V
(ChØnh söa vµ hiÖu ®Ýnh)
King Rosea
(Bæ xung vµ hoµn thiÖn)
Index:
Gi
ớ 
i
thi
u t
ng quan
....................................................................................................2
Ch
ươ
ng I Các Module chính và Menu trong AOE
............................................2
Ch
ươ
ng II. Cách lên
đờ
i nâng c
ấ 
p trong AOE
............................................4
Ch
ươ
ng III.Các lo
i quân và th
ế 
m
nh
..............................................................7
Ch
ươ
ng IV.Các m
o v
t khi ch
ơ
i AOE
.................................................................9
Ch
­ 
¬ng V: H
­ 
íng DÉn Chung.
..............................................................................13
Cách lên
đờ
i nhanh trong AOE
...........................................................................13
1 cách lên
đờ
i nhanh t
m
n
..............................................................................14
Dành cho các
Đạ
i Cao Th
 
Đế 
Ch
ế 
...................................................................15
Cách t
ố 
i
ư 
u
để
 
ấ 
n phím
đ
i
 ề
u khi
n trong game AOE
..................................17
h
ướ
ng d
n cách lên
đờ
i b
ng nhà BA,BL
........................................................17
Ch
giúp cách d
n 2,3 con voi v
 ề
nhà cùng 1 lúc
.........................................18
Cách
đ
ánh Greek hi
u qu
nh
ấ 
t?
......................................................................19
§¸nh B»ng Phï Thñy
....................................................................................................20
Nh
ữ 
ng cái nh
ấ 
t c
a AOE-ROR!
...........................................................................22
Cách
đ
ánh AOE c
ơ
b
n:
........................................................................................24
Đ
ÁNH GIÁ CÁC LO
I QUÂN TRONG AOE
........................................................26
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077
Gi
i thi
u t
ng quan
 AOE là m
t game chi
ế 
n thu
t
đượ
c vi
ế 
t b
i Microsoft vi
ế 
t vào kho
ng cu
ố 
i th
p niên 80. Cho
đế 
nnay
đ
ã có ít nh
ấ 
t 3 phiên b
n AOE nh
ư 
ng h
 ầ
u h
ế 
t ng
ườ
i ch
ơ
i v
n yêu thích b
n AOE
đầ
u tiên.Giáo trình này ch
y
ế 
u gi
i thi
u v
 ề
phiên b
n này.S
m
đượ
c gi
i tr
trên toàn th
ế 
gi
i
đ
ón nh
n, AOE trong nhi
 ề
u n
ă
m
đ
ã tr
nên th
ố 
ng tr
tronggame chi
ế 
n thu
t . Tuy hi
n nay có nhi
 ề
u game chi
ế 
n thu
t hay và m
i xu
ấ 
t hi
n nh
ư 
ng h
,nh
ữ 
ng HS-SV Vi
t Nam v
n yêu AOE
đế 
n cu
 ồ
ng nhi
t. AOE
đượ
c thi
ế 
t k 
ế 
v
i t
ố 
i
đ
a 8 ng
ườ
i ch
ơ
i cùng m
t lúc trong Module Multi Player. Riêng ModuleSingle Player ch
y
ế 
u giành cho nh
ữ 
ng ai mu
ố 
n luy
n game m
t mình v
i máy tính. G
 ồ
m có t
ngc
ng quân xây d
ự 
ng d
ự 
a trên nh
ữ 
ng n
 ề
n v
ă
n minh và nhà n
ướ
c c
 
đạ
i, m
i quân có l
i th
ế 
nh
ượ
c
đ
i
ể 
m riêng
đ
òi h
i ng
ườ
i ch
ơ
i ph
i n
m rõ
để 
v
n d
ng trong t
ừ 
ng tr
ườ
ng h
p c
th
ể 
.Ng
ườ
i ch
ơ
i
đ
òi h
i ph
i có t
ư 
duy chi
ế 
n thu
t khá t
ố 
t
để 
s
ử 
d
ng và k 
ế 
t h
p các
đơ
n v
quân v
inhau sao cho có hi
u qu
nh
ấ 
t.M
i khi chán h
c, các b
n tr
th
ườ
ng t
t
p r
nhau ra quán game ch
ơ
i AOE
để 
th
ư 
giãn. Có th
ể 
 nói
đ
ây là m
t cách relax r
ấ 
t t
ố 
t, không quá
đắ
t mà l
i c
ự 
c vui.Trong khi ch
ơ
i, chúng ta có th
ể 
 b
t g
p ti
ế 
ng ch
ử 
i th
 ề
, than nghèo k 
ể 
kh
c
a ng
ườ
i ch
ơ
i…thêm vào
đ
ó ph
 ầ
n âm thanh c
a AOE c
ũ
ng r
ấ 
t
đặ
c s
c : th
m thi
ế 
t nh
ư 
ti
ế 
ng dân b
ch
ă
n, hung d
ữ 
nh
ư 
ti
ế 
ng voi húc hay s
ư 
t
ử 
 v
 ồ
, hoành tráng và bi ai khi
đ
ánh tr
n…N
ế 
u b
n là ng
ườ
i yêu thích game thì không nên b
qua AOE.
Ch
ươ
ng I Các Module chính và Menu trong AOE
I.Các Module chính1.Single Player
Module này ch
thi
ế 
t k 
ế 
cho m
t ng
ườ
i ch
ơ
i v
i máy. Khi vào
đ
ây b
n s
có nh
ữ 
ng l
ự 
ach
n sau :a.Random MapCh
ơ
i b
n
đồ
ng
u nhiên.B
n có th
ể 
ch
ơ
i t
ố 
i
đ
a v
i 7 máy, các l
ự 
a ch
n trong ph
 ầ
n SETTINGthì không có gì ph
i nói n
ế 
u b
n bi
ế 
t
đ
ôi chút Ti
ế 
ng Anh. Có vài d
ấ 
u check box b
n c
 ầ
n chú ý
·
 
Fix Position : x
ế 
p các
độ
i cùng tên ( phân bi
t b
ng s
ố 
t
ừ 
1
đế 
n 4)
các v
tr
g
 ầ
n nhau
đố 
i di
n v
i Enemy (k 
thù)
·
 
Full Tech Tree : T
ấ 
t c
các quân
đề
u có
đơ
n v
quân gi
ố 
ng h
t nhau. Khi ch
n vào nútcheckbox này thì tên quân (Egyption hay Greek ) ch
ng còn ý ngh
 ĩ 
a gì n
ữ 
a.
·
 
Reavel map : M
luôn b
n
đồ
 
ch
ế 
 
độ
s
ươ
ng mù.
·
 
Enable Cheating : Cho phép b
n xin tài nguyên v
i các mã cheat
đượ
c xây d
ự 
ng s
n :Food (Pepperori pizza), Wood (Woodstock), Gold (coinage), Stone (quarry). Ngoài ra b
ncòn có th
ể 
cheat
để 
xin các lo
i quân “ vô h
c “ nh
ư 
th
ng ôn con pow, ô tô MezBigdaddy…hay các l
nh khác nh
ư 
b
s
ươ
ng mù (no fog),
đ
i
 ề
u khi
ể 
n thú (king anthur)…b
n có th
ể 
tìm hi
ể 
u thêm trong Module Help.b.CampainCác chi
ế 
n d
ch
đ
ã
đượ
c xây d
ự 
ng s
n, b
n có th
ể 
có quân chi
ế 
n
đấ 
u ngay t
ừ 
 
đầ
u và b
n
đồ
 
các chi
ế 
n d
ch này là r
ấ 
t oái o
ă
m. V
i l
 ầ
n
đầ
u tiên ch
ơ
i b
n s
c
m th
ấ 
y khá thú v
và b
ấ 
tng
v
i ki
ể 
u chi
ế 
n d
ch này, t
ấ 
t nhiên các chi
ế 
n d
ch này
đ
ã
đượ
c xây d
ự 
ng c
ố 
 
đị
nh nên b
n s
 th
ấ 
y nhàm chán khi ch
ơ
i l
i vài l
 ầ
n.c.Death Map “B
n
đồ
t
ử 
th
 ầ
n” v
i tài nguyên ban
đầ
u
đủ
 
để 
b
n nuôi m
t
đạ
o quân “limited”. C
th
ể 
 là 20000 food, 20000 wood, 10000 gold, 5000 stone. V
i tài nguyên trên thì b
n không c
 ầ
n ph
ichú tr
ng
đế 
n v
ấ 
n
đề
làm
ă
n n
ữ 
a mà ch
t
p trung vào vi
c xây d
ự 
ng và t
ch
ứ 
c quân
độ
i sao
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD140906077
cho h
p lý nh
ấ 
t
để 
mà chi
ế 
n
đấ 
u. B
n
đồ
này t
p trung vào y
ế 
u t
ố 
nhanh nh
y và s
ử 
d
ng, phânph
ố 
i h
p lý tài nguyên có s
n c
a t
ừ 
ng ng
ườ
i ch
ơ
i.d.Ph
 ầ
n này c
ũ
ng t
ươ
ng t
ự 
nh
ư 
Campain v
i nh
ữ 
ng b
n
đồ
và cách b
ố 
trí quân c
ố 
 
đị
nh, b
n nênt
ự 
ch
ơ
i và khám phá.Nh
ữ 
ng ph
 ầ
n còn l
i trong Module không có gì
đ
áng nói.
2.Multi Player
Đ
ây chính là Module t
o nên s
ự 
quy
ế 
n r
ũ
c
a AOE.Có 4 ki
ể 
u
để 
ế 
t n
ố 
i khi t
o m
ngch
ơ
i,
 
đ
ây tôi không chú tr
ng
đế 
n gi
i thích t
ừ 
ng ki
ể 
u. Có 2 ki
ể 
u k 
ế 
t n
ố 
i ph
bi
ế 
n là IPX vàTCP/IP. Ngoài ra, các b
n còn có th
ể 
cài
đặ
t Hamachi
để 
ch
ơ
i cho nó không khí .Các b
ướ
c trong Setting c
ũ
ng không có gì ph
i bàn nhi
 ề
u.Ng
ườ
i ch
ơ
i th
ườ
ng ch
n b
n
đồ
RandomMap, v
i ph
 ầ
n Deathmap thì t
ươ
ng t
ự 
nh
ư 
Single Player, nh
ữ 
ng b
n
đồ
còn l
i là nh
ữ 
ng b
n
đồ
 c
ố 
 
đị
nh, không thú v
l
m khi ch
ơ
i Multi.
3.Help
Đ
ây là th
ư 
vi
n tra c
ứ 
u thông tin v
 ề
các lo
i quân,các
đơ
n v
quân, các l
nh cheat, cácv
ấ 
n
đề
nh
hay g
p khi ch
ơ
i…
4.Scernario Builder
 V
i Module này, các b
n có th
ể 
t
ự 
xây d
ự 
ng nên các k 
ch b
n, cách b
ố 
trí b
n
đồ
,
đơ
n v
 quân chi
ế 
n
đấ 
u… và test th
ử 
. Nói chung nó không có gì
đặ
c bi
t n
ế 
u b
n không ph
i là m
t tayquá r
nh r
i.
II.Các Menu và phím t
t khi ch
ơ
i1.Menu
Menu khi ch
ơ
i AOE
đượ
c chia là ba ph
 ầ
n hi
n lên
góc trên bên ph
i màn hình :Chat : G
ử 
i Message
đế 
n
đồ
ng
độ
i , ví d
: “cho tao ít vàng”, “f*** you… :D “…Ít ng
ườ
i ch
ơ
i không chú tr
ng
đế 
n ti
n ích này nh
ư 
ng khi c
 ầ
n gi
ữ 
bí m
t v
 ề
chi
ế 
n thu
t thì b
nnên dùng nó, tránh nói oang oang cho
đố 
i ph
ươ
ng b
t bài.Diplomacy: Chuy
ể 
n
đổ
i t
ừ 
 
đồ
ng minh sang k 
thù hay trung l
p v
i m
t
độ
i nào
đ
ó và ng
ượ
c l
i.Ngoài ra khi b
n có ch
r
 ồ
i thì
 
đ
ây b
n còn có th
ể 
g
ử 
i tài nguyên cho
đồ
ng
độ
i v
i m
t m
ứ 
cthu
ế 
khá cao.Menu :
Đ
ây là n
ơ
i b
n có th
ể 
l
ự 
a ch
n các ch
ứ 
c n
ă
ng Quit game, Resign (
đ
ây là 2 ch
ứ 
c n
ă
ng màkhông ai mu
ố 
n ch
n c
). Achievements là n
ơ
i b
n xem Timeline c
a các
độ
i, th
ố 
ng kê v
 ề
khaithác tài nguyên, s
ố 
quân
đ
ã kill…Scernio Construction là n
ơ
i
để 
xem các thông tin v
 ề
b
n
đồ
, cácch
ế 
 
độ
Setting. Game Setting là n
ơ
i b
n
đư 
a ra các l
ự 
a ch
n v
 ề
âm thanh, t
ố 
c
độ
chu
t, cáchnh
ấ 
p chu
t, t
ă
ng hay gi
m t
ố 
c
độ
cu
c ch
ơ
i,
độ
phân gi
i…Ph
 ầ
n menu còn l
i không có gì
để 
nói.
2.Phím t
t
-F3 : T
m d
ừ 
ng cu
c ch
ơ
i.-F4 : Hi
n tên ng
ườ
i ch
ơ
i, màu quân và b
ng
đ
i
ể 
m x
ế 
p h
ng.-F5 : Che d
ấ 
u tài nguyên hi
n có-F10 : Vào Menu chính-F11 : Hi
n s
ố 
quân hi
n có trên s
ố 
quân t
ố 
i
đ
a vào th
i
đ
i
ể 
m
đ
ó.-Ctrl + N : Nhà trung tâm-Ctrl + B : Nhà Bracket-Ctrl + L : Nhà ng
ự 
a-Ctrl + A : Nhà cung-Ctrl + K : Nhà pháo-Ctrl + Y : Nhà lính xiên-Crtl + P : Nhà phù th
y-Cách xây nhà quân b
ng bàn phím mà không dùng chu
t : Ch
n dân,
ấ 
n phím B, sau
đ
ó
ấ 
n các ch
ữ 
cái
đạ
i di
n cho t
ừ 
ng nhà :nhà dân(E), ng
ự 
a(L), cung(A), pháo(K), Bracket(B),

Activity (114)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoang Khanh liked this
Đức An Hoàng liked this
Thien Nguyen liked this
Thien Nguyen liked this
Dimitar Chicharito Hoang liked this
Đào Anh Tuấn liked this
Đinh Gia Linh liked this
Khac Khue Nguyen added this note
a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->