Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Közösség 2010/4.

Közösség 2010/4.

Ratings:
(0)
|Views: 642|Likes:
Published by Bakó László
A Debreceni Református Egyházmegye magazinja
A Debreceni Református Egyházmegye magazinja

More info:

Published by: Bakó László on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

 
Képesség és tettösszhangja
• „Rezgésközösség”• Virtuális ölelés?
Hitvallásunk terei:
• Bocskai-hagyomány• Duncsák Attila képei• Kistemplom, Újléta, Nagyléta,Árpád tér, Álmosd, Kismarja
Stressz
• A testnél is fáradtabb lélek• Sokközön és önvizsgálat• Nem bújhatok el
REFORMÁTUS MAGAZIN
• Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye
2010 / 4.
 
KÖZÖSSÉGReformátus Magazin
A Debreceni Református Egyházmegye lapja
Felelős kiadó:
Vad Zsigmond esperesDr. Csabina Sándor gondnok 
Szerkesztőbizottság:
Berkesi Sándor,Dr. Gonda László, Dr. Kustár Zoltán,Dr. Korsós Bálint, Dr. Oláh Szabolcs
Főszerkesztő:
Tóth Tamás
Grafikus és tördelőszerkesztő:
Lente István
Olvasószerkesztő:
Tóth-Mihala Veronika
Munkatársak:
Bukáné Zakar Zsuzsanna,Hadházi Tamás, Kustár Gábor
Szerkesztőség:
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.E-mail: kozossegmagazin@derefem.hu
Nyomda:
Litográfia NyomdaFelelős vezető: Vécsei Tibor
Fotóillusztrációk:
Profimédia,www.profimedia.hu
23
T A R T A L O M
3
 
Beköszöntő
Vad Zsigmond
4
 
Horsai Ede:
 Jöjjetek énhozzámmindnyájan! 
6 
Kozma Zsolt:
Kelj fel, és járj! 
8
 
Arany Lajos:
Művé nemesedet emlékek – Duncsák Attilafestményeiről 
10
 
Gasparik Éva:
Stressz-felelősség
12
 
Oláh Szabolcs:
 A komplex tevékenységöröme
14
 
Péter Ágnes:
 A stresszről 
16
 
Ember-közelbenLente Györgyi 
19
 
Lakatos Zoltán:
 A reformátorok nyomában
20
 
Szoboszlai-Gáspár István:
Mezőtelegd – Kismarjarokonlelkű közösségek közös ünnepsége
21
 
Hadházi Tamás– Pótor Áron:
Nagyléta – Újléta: a két létai egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolatban
22
 
Megyaszai Sándor:
Útaid, Uram, mutasd meg,hogy el ne tévelyedjem!” 
24
 
Gyülekezeti tükör: Álmosd,Kórházlelkészi szolgálat, Árpád tér, Újléta, Ebes, Kis-templom, Kismarja
29
 
Kustár Gábor:
 Advent: ajándék idő
30
 
Gonda S. László:
Bukaresti anziksz 
31
 
Vincze András:
Kálvin ébresztése – Gaál Botond könyve
Derencsényi István:
Fekete Károly könyvea Barmeni Teológiai Nyilatkozatról 
Stressz
Minden rossznak, minden betegség-nek a forrása a stressz – vallják sokan.Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete(WHO) felmérései szerint már a beteg-ségek 70 százalékáért a lelki nyomás, astressz a felelős. A mai Magyarországon– Kopp Mária vizsgálatai alapján – egy-re kevesebbeknek sikerül jól megélni astresszt, s így ez a helyzet egyre inten-zívebben a munkaképesség csökkenésétokozza, a lakosság jelentős százalékának az életében pedig kifejezetten egész-ségkárosító hatású (magas vérnyomás ésvércukorszint, hajhullás, elhízás, pszichésbetegségek stb.) A stressz ugyanakkor azélet hatóerejét is jelenti a kihívást előidé-ző élethelyzetekben. Így érthető Selyeegyik ismert mondása: „a stressz az életsója”. De csak egy bizonyos ideig, s csak egy bizonyos mértékig! Mert máskülön-ben nem vált volna a stressz korunk egyik népbetegségévé.Istenhez menekül, és könyörög az életé-ért. (Ézs 38, 2Kir 20) Jób könyve pedig asúlyos próbatételek következtében kiala-kult stresszhelyzetek sorozata, amelybőlszintén csak az Örökkévaló adhatott me-nekülést. Vagy az egyik legklasszikusabbbűnbánati zsoltárnak (51.) a háttere Dá-vid bűnére utal, s ebből az egész embertmegkötöző stresszből csak egyedül azőszinte bűnbánaton és megújuláson átvan kiút. Modern korunkban a relaxáció,diéta és rendkívül divatos nevetőkúrákkalpróbálnak feloldódást kínálni a belső fe-szültséget kiváltó lelki nyomások alól. Dea Biblia más utat kínál. Ebből a szempont-ból a 32. zsoltárt örökérvényű példakéntlehet említeni:
 „Boldog, akinek hűtlenségemegbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” 
 
Ez afelszabadult és boldog élet titka!
Vad Zsigmond
esperes
Váratlanul előállott élethelyzetekreadott védekező mechanizmus. Ilyenkockázatokat és veszélyeket is jelentőváratlan helyzetek: hirtelen meghalvalaki a közelünkben, súlyos beteg-séggel szembesülünk, felbomlik egyházasság, állásvesztés, anyagi ösz-szeomlás, szerelmi csalódás. Van, akikisebb megrázkódtatásokat is nagytragédiaként él meg, és van, aki tra-gikus lelki „ütéseket” is nyugalommaltud feldolgozni. A magyar származású,Selye János – a stressz kutatója– sze-rint egyedül tőlünk függ, hogy az életkihívásai serkentenek, vagy éppenrombolnak bennünket.
Ma már egyaránt beszélünk „jó” és„rossz” stresszről. A stressz egyszerreveszély és esély. Kiderült ugyanis, hogynemcsak veszélyes stresszek vannak, ha-nem az élet dinamikus fejlődése, növeke-dése érdekében egyenesen szükségünk van bizonyos mértékű stresszre.De vajon mi lehet a stressz kérdésé-re a Szentírás válasza? A Bibliában nemtalálkozunk a stressz szóval, de az Írástanítása szerint az igazi stressz-okozó:a bűn, és az igazi stressz-oldás pedig:a bűnbánat és a bűnbocsánat. Nem kí-vánok ezzel a kijelentéssel általános ésminden élethelyzetre érvényes meg-állapítást tenni, azonban több példátlehet találni a Bibliában különféle em-berek más-más élethelyzetének stresszeseteire, amelyek igazolhatják az állí-tást. Gondoljunk Ezékiás királyra, akihalálos beteg lesz, s ez az állapot olyanstresszhelyzetet okoz számára, amelyből
    F   o   t    ó    i    l    l   u   s   z   t   r    á   c    i    ó   :    P   r   o    f    i   m    é    d    i   a
beköszöntő
 
kiáltó szó
54
Fotóillusztráció: Profimédia
Jöjjetek énhozzámmindnyájan!
Pörgés. Feszültség. Szorongás. Fáradtság. A stressz majd’ min-denkit érint, ez korunk népbetegsége. Elegünk van, megnyug-vást akarunk. Esetleg egy wellness hétvége? Igen ám, de talána testünknél is fáradtabb a lelkünk. Amire szükségünk lenne,az egy igazi lelki wellness! Elhagyni a mindennapok feszültsé-gét, még mielőtt agresszió vagy depresszió lesz belőle. Jó len-ne egy kirándulás oda, ahol „füves legelőkre, csendes vizekreterelgetve” felüdül a lelkünk. (Zsolt 23) Ilyenkor a Jó Pásztorután vágyódunk.
„szabadság-stressz”. Nem tudunk leállni apörgésből. Teendőinket magunk mögötthagytuk, de belül még nem nyugodtunk meg. Aztán egyszer csak kirobban min-den: amit elfojtottunk, eddig félrerak-tunk, amit eddig megbeszélni nem voltsem időnk, sem erőnk. Pedig azokkal va-gyunk együtt, akiket szeretünk, akik fon-tosak nekünk.Igaz lehet ez a gyülekezetre is? Léte-zik vallási, hitbeli, egyházi stressz? Mostadvent időszakában járunk, karácsonyrakészülünk. Napjainkra a karácsony lassanaz ünnepi stressz mintapéldányává vált.Előbb a vásárlás, a sütés-főzés, hogy min-dennel elkészüljünk időben. Jaj, csak elDe Isten nem a zűrzavarnak, hanem abékességnek Istene (1Kor 14,33)! Ő nemakarja, hogy a Vele való találkozás, ez afantasztikus lehetőség, kényszerré le-gyen. A hit nem kényszer. Az ünnep, a va-sárnap sem kényszer. Nem olyan valami,ami miatt idegeskedni, szorongani kelle-ne. Ellenkezőleg: ajándék!Karácsony azért van, mert úgy szeretteIsten ezt a világot, hogy Egyszülött Fiátadta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,hanem örök élete legyen (Jn 3,16). Ezértvan az egyház, ezért vannak a gyüleke-zetek: hogy aki hisz Őbenne, ne vesszenel ebben az életben, és ne vesszen el azörök élet számára sem. Nyugtalan a szí-vünk, lelkünk? Egy darabig. Aztán meg-nyugszik Istenben (Augustinus). Mertha Rá figyelünk, Benne megnyugodha-tunk!Mindennapi életünkben, imádságaink-ban, az istentiszteleten ezért ne mások vagy saját torz elvárásainkhoz igazod- junk, ne az Istenre kivetített fantaz-magóriáinkhoz ragaszkodjunk, hanemfigyeljünk arra az Egyszülött Fiúra, akitIsten küldött hozzánk. Mert Ő magá-hoz hívogat, hogy megnyugvást adjonnekünk. Ő azt mondta minden feszült,ideges, fáradt, kétségbeesett, szorongó,„stresszes” embernek:
 „Jöjjetek énhozzámmindnyájan, akik megfáradtatok, és meg
A hit nem kényszer.Az ünnep, a vasárnapsem kényszer.Nem olyan valami, amimiatt idegeskedni,szorongani kellene.Ellenkezőleg: ajándék!
ne késsünk! Aztán ha valahogy mégis el- jutunk időben a templomba, és ha vala-mi csoda folytán még az igére is tudunk figyelni, aggódni kezdünk. Mert amirőla prédikációkban hallunk, attól bizonymessze van a mi hitünk és életünk! Ránk szakad az érzés: sokkal jobban kellenehinni. No és mindig mindenkit szeret-ni kellene. Hm. Nagyon nehéz. Képesek leszünk rá? Ilyenkor még bűneink is na-gyobb teherként nehezednek ránk. A vé-gén már azt sem tudjuk, hívők vagyunk-eigazából, és jó-e az, amit teszünk. Eljöt-tünk megnyugodni, de a lelkünkben csak újabb teher, belső szorongás, nyugtalan-ság, zűrzavar született.
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” 
(Mt 11,28).Megnyugvást. Igazit, belsőt. Nem be-lenyugvást a változhatatlanba, nem le-nyugvást, amikor enerváltan legyintünk mindenre, hanem meg-nyug-vást! Lelkit.És fel is tölt? Nem! Többet tesz. Betölt: be-tölt a Lelkével! Ezáltal megerősít, újjászül.Erre van szükségünk! Ez az igazi megúju-lás, felüdülés!Éppen ezért fogadjuk el a Jó Pásztor hí-vását: menjünk Őhozzá minden nap!
Horsai Ede
lelkipásztor, teológiai tanár
De hát mi akadálya annak, hogy a hét-végén találkozzunk Vele és az övéivel,hogy megszenteljük a hetedik napot?Van Istenünk, van egyházunk, van gyüle-kezetünk. „Jézus hív, bár zúg, morajlik éle-tünk vad tengere” – énekeljük szívesen.Mivel valóban zúg, morajlik körülöttünk sok minden, mi éppen ezért felüdülni, ün-nepelni Hozzá megyünk. Mert hív! Lelkiéletünkben ez az a „kirándulás”, amelyenfeltöltődhetünk, megpihenhetünk.Ám ez a stressz furcsa és makacs do-log. Amikor például nagy elvárásokkal ésreményekkel elmegyünk nyaralni, az el-ső napokat – meglepő módon – vesze-kedéssel „színesítjük”. Neve is van ennek:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->