Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5801, 22.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5801, 22.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,488|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
PARLAMENT FBiH
 Velika podr{ka prijedlogu SBB BiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 22. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5801
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
N
akon {to su zastupniciSaveza za bolju budu}-nost BiH u ~etvrtak nasjednici Predstavni~kogdoma Parlamenta FBiH pokrenuliinicijativu da bude formirana par-lamentarna istra`na komisija ~ijibi zadatak bio uvid u pla}anje por-eza velikih poreznih obveznika,ovu ideju podr`ali su skoro svi klu-bovi u ovom domu.Predsjednik Kluba SDP-a Jase-nko Selimovi} izjavio je da je ovastranka spremna utvrditi ko je na-jve}i porezni du`nik u BiH.
 2. str.
 
Eslu zi vno 
Miroslav ]iro Bla`evi} govori o BiH za „Avaz“
SDP i HDZ 1990 stali uz inicijativu, sakrivanje du`nika tra`i samo SDA
Stotinu najve}ih du`nikadr`avi mora vratiti ~ak 726.435.722 KM
SDP spreman utvrditi ko je najve}i du`nik poreza u BiH
BARA@
Ho}e li UEFAprote`iratiPortugalce
Neljudi plja~kaju narod
 Livno: Biv{i pripadnici HVO-a blokirali ulaz u Op}inu
(Foto: F. Fo~o)
 Bla`evi}: Portugal ima vi{e slabosti od Francuza
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Livanjski bojovniciustali protiv d`amije
   9 .  s   t  r .
Sarajevo:Istraga u slu~aju „Viktor Bubanj“
NA LISTIOSUMNJI^ENIHJO[ 25 OSOBA
Optu`be:Propadanje institucija kulture
HERO: DIREKTORINE RADE SVOJ POSAO
4. strana19. str.
   2   8 .  s   t  r .   6   4 .   i   6   5 .  s   t  r .
ZENICA
Potukli sedirektor i biv{inastavnik 


@

 Prilog „Sedmica“ 
Na licu mjesta:Demonstracije zbog ]ur~inice
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,22. oktobar/listopad 2011.
2
Jubilej „Avaza“
Brojne ~estitkeistaknutih li~nosti
^estitke u povoduobilje`avanja 20. go-di{njice „Avaza“, naju-spje{nije i najve}e novi-nske ku}e u BiH, uputilesu istaknute li~nosti iz ja-vnog, politi~kog i kultur-nog `ivota BiH te ~lanovidiplomatskog kora.Na na{u adresu i odna{ih ~italaca pristigli subrojni telegrami podr{kei ~estitke u povodu ju-bileja.
Milorad Dodik 
Nemam problems Izetbegovi}em
Predsjednik RS Milo-rad Dodik izjavio je da ne-ma problem s BakiromIzetbegovi}em, ni sbo{nja~kim politi~arima,a naro~ito ne s bo{nja~kimnarodom, javlja Fena.- Moje neslaganje s Ize-begovi}em vezano jeisklju~ivo za njegovu, ipolitiku koju vode nje-mu sli~ni, a koji po-ku{avaju da svoju vizijuBiH nametnu svimgra|anima u BiH - rekaoje Dodik odgovaraju}ina pitanje o pismu kojemu je uputio ~lan Pre-dsjedni{tava BiH.
Peti korpus ARBiH
Sve~ana akademijau Biha}u
U povodu 19 godinaod formiranja Petog kor-pusa ARBiH ju~er je u Bi-ha}u, pod pokrovite-ljstvom Skup{tine i VladeUSK, odr`ana sve~anaakademija kojoj su uzbiv{e pripadnike i star-je{ine prisustvovali ka-ntonalni zvani~nici i bro-jni gosti.
Vlada TK
Vjerskimzajednicama80.000 KM
Vlada Tuzlanskog ka-ntona odlu~ila je ju~er vje-rskim zajednicama odobr-iti pomo} u iznosu od80.000 KM za projekte sa-nacije i gradnje vjerskihobjekata na podru~ju Ka-ntona, javlja Srna.Najvi{e je odobreno Isla-mskoj zajednici u BiH -Muftijstvu tuzlanskom,52.000 KM za realizacijuprojekta gradnje i sana-cije vjerskih objekata.
Ukratko
Telegrami podr{ke
Na Op}inskom sudu uBiha}u kod sutkinje FikreteHod`i} nakon {est godina odpodno{enja tu`be odr`anoje prvo ro~i{te u procesu ukojem su Fikret Abdi} iUdru`enje nezaposlenih di-oni~ara „Agrokomerc“ tu`iliBiH, FBiH, „Agrokomerc“te revizorsku firmu „De-loitte&Touche“. Vrijednostspora iznosi 250 milionaKM, stoji u ovoj tu`bi. Tro-satna rasprava protekla je uprilaganju debelog registradokumentacije od ElvireAbdi}-Jelenovi}, koja zastu-pa oca u ovom predmetu.Tu`ioci nastoje dokazatikako su brojnim nezakonito-stima od 1993. godine malidioni~ari s Fikretom Ab-di}em na ~elu izgubili 75,90posto dionica „Agrokome-rca“, vi{e hiljada radnikadobilo je otkaze, a nekada ve-lika kompanija s nekretnina-ma u BiH i zemljama regio-na uni{tena.Predstavnici tu`enih str-ana zatra`ili su ure|enje ne-razumljive tu`be, odnosnoosporili osnovanost tu`benogzahtjeva. Od Elvire Abdi}- Jelenovi} sud je zatra`io dau roku od 20 dana ureditu`beni zahtjev. Su|enje }ebiti nastavljeno 16. dece-mbra.
 M. DEDI]
Sudsko vije}e SudaBiH ju~er je produ`ilopritvor Zijadu Turko-vi}u, Sa{i Stjepanovi}u,Milenku Laki}u, Hajru-dinu Memovi}u i FadiluAljovi}u. Nova kontrolaopravdanosti pritvora je21. decembra ove godine,potvrdila nam je AsjaPapo iz Ureda Suda BiHza odnose s javno{}u.Odluka Suda da Tur-kovi}a i jo{ ~etvoricuoptu`enih iz njegove gr-upe ne pusti na slobodubila je o~ekivana s obzir-om na to da se na su|enju je-dnoj od najve}ih zlo~ina~kihorganizacija u BiH tek po~elosa saslu{anjem svjedoka.Osim spomenutih kojisu u pritvoru, u ovom pre-dmetu na optu`eni~koj suklupi i Nijaz Zuban, Hilmi-ja Ma{ovi} i Muamer Zahi-tovi}, koji se brane sa slobo-de. Nastavak su|enja Turko-vi}evoj grupi zakazan je zaponedjeljak, 24. oktobra.
 B. C.
Nakon {to su zastupniciSaveza za bolju budu}nostBiH (SBB) u ~etvrtak na sje-dnici Predstavni~kog domaParlamenta FBiH pokrenu-li inicijativu da se formiraparlamentarna istra`na ko-misija, ~iji bi zadatak biouvid u pla}anje poreza veli-kih poreznih obveznika, ovuideju podr`ali su gotovo sviklubovi u ovom domu. Jo{ prije se-dam mjese-ci zastu-pnik SBBMirza Us-tamuji} zatra`io je odgovor kosu porezni obvezenici koji nepla}aju porez. Odgovor je do-bio tek nakon pet mjeseci u ko-jem je navedeno da ukupno726.435.722 KM duguje 100najve}ih poreznih du`nika uFBiH!
Slu`benici i mentori
Nije mu, me|utim, odgo-voreno ko su ti porezni du`ni-ci jer, kako mu je obrazlo`iodirektor Porezne upraveFBiH Midhat Arifovi},podaci o pojedincima,imenima preduze}a iiznosima njihovih dugovanjaporezna su tajna.Munib Jusufovi}, zastu-pnik SBB BiH koji je i pre-dlo`io formiranje istra`nekomisije, smatra da su ova-kva radna tijela praksa usvim parlamentima u ok-ru`enju.- SBB BiH }e istrajati nainicijativi. Kona~no se morasaznati ko krije pore-zne du`nike. Jesu li toslu`benici u poreznimupravama ili imajuneke druge mentore- pita se Jusufovi}.Kako ka`e Ja-senko Selimovi},predsjednik Klu-ba SDP-a u Pre-dstavni~kom do-mu, ova str-anka jeuvijekspremnarazgovar-ati iutvrditiko je na-jve}i pore-zni du`niku BiH.- Prvo mo-ramo utvrditiko su du`nici,a onda na ko-ji na~in FB-iH mo`e n-aplatiti tapotra`iva-nja. Na{stav je da onaj ko je du`anmora platiti dugovanja, aonaj ko je ukrao da morabiti ka`njen - ka`e Seli-movi}.
Zakonski propisi
Predsjednica KlubaHDZ-a 1990 Slavica Josi-povi} tako|er je podr`alainicijativu.- Javnost mora znati ko sudu`nici. Mi apsolutno daje-mo podr{ku inicijativi Klu-ba SBB BiH da se formira is-tra`na komisija - naglasila je Josipovi}. Jedino Ismet Osmano-vi}, predsjednik Kluba SDAu Predstavni~kom domu,nagla{ava da nije potrebnoformirati parlamentarnu is-tra`nu komisiju, jer Minista-rstvo finansija FBiH i Fina-nsijska policija FBiH imajuobavezu putem zakonskihpropisa voditi ra~una pla}ajuli se redovno porezi i o tomeobavje{tavati ParlamentFBiH.
 A. DEDAJI]
REAKCIJE
Podr{ka prijedlogu za formiranje istra`ne komisije
Vlada mora re}i kosu poreski du`nici
Stotinu najve}ih du`nika duguje 726.435.722 KM
SDP i HDZ 1990 podr`avaju inicijativu SBB BiH
Prvo ro~i{te na Op}inskom sudu u Biha}u
Abdi} dostavio neurednu tu`bu
 Zlo~inac tu`i BiH i FBiH za „uni{tavanje ’Agrokomerca’“ 
Odluka Suda BiH
Turkovi} i ostaliostaju u pritvoru
Turkovi}: Vo|a zlo~ina~ke organizacije
Prema rije~ima AdisaArapovi}a, projekt me-nad`era Centra civilnih ini-cijativa, Parlament FBiHkao najva`nija institucijamora imati sve informacijeo radu javnih, odnosnodr`avnih slu`bi.- To zna~i, ako javnost tove} ne mo`e znati, Parlame-nt mora! Tako|er, poreznisistem mora biti {to tra-nsparentniji. Ako je sta-ndard Evropske unije da setakvi podaci ne kriju, prijeili kasnije, to }e se moratidesiti i kod nas - pojasnioArapovi}.
Transparentni sistem
Selimovi}: Moramoutvrditi  Jusufovi}:To je praksa Josipovi}: Javnost  mora znati 
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,22. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Fahir KARALI](fkaralic
 avaz.ba)
Igranjevatrom
Ideja „Herceg-Bosne“ neslavno je zavr{ilahap{enjem njenih protagonista
 
Komentar dana
Ideja „Herceg-Bosne“ ovesedmice ponovo je o`ivjela,podsje}aju}i na neka ne takodavna vremena, koja su bilauvod u crni scenarij.Uz to, brutalni incidentina nogometnim stadionimai van njih, od Sarajeva, BanjeLuke i Mostara, kao i bloki-ranje dr`avnih institucija,{alju jasnu poruku.Dr`avne vlasti nema.Stranke {estorke vi{e od go-dinu igraju politi~ke igre ukojima se ne biraju sredstvakako bi se postigli maloli~ni, a malo partijski inte-resi, vje{to kamuflirani izanavodne borbe za interesenaroda.Strah od raspada zemljei mogu}ih sukoba sigurnone ostavlja ravnodu{nimgra|ane iz sva tri naroda.Upravo je taj pritisak mo}nooru`je u rukama onih koji,opasno se igraju}i vatrom,re`iraju talasanje masa podavno oprobanom receptu.Na taj na~in poku{avaju po-liti~ki poentirati u utakmi-ci u kojoj su iskori{teni ~aki produ`eci.Ideja „Herceg-Bosne“neslavno je zavr{ila hap{en-jem njenih protagonista. Uime nje formirani su Drete-lj, Gabela i brojni drugi ko-ncentracioni logori, u koji-ma su zvjerski ubijaniBo{njaci. ^ak i Hrvati sve~e{}e priznaju da je ta idejanajvi{e {tetila njima te da sezbog nje odavno nalaze u po-dre|enom polo`aju u odno-su na ostala dva naroda.Vrijedi jo{ jednom pono-viti da se Jugoslavija po~elaraspadati upravo na nogome-tnim terenima i re`iranimincidentima, kasnije uzroku-ju}i stotine hiljada `rtava ipotoke krvi. [ta se jo{ trebadesiti da politi~ki krugovi pr-estanu manipulirati masamai igrati se vatrom?
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Ispovijest Hasana Salihamid`i}a za „Dnevni avaz“: Srce mi je bi-lo puno zbog BiH 
- Za reprezentaciju je igrao ono-liko koliko je mogao s prosje~nimsuigra~ima koji su se tu motali ka-ko bi se lak{e prodali. Uvijek je bionajbolji, i onda kad smo gubili i do-bivali, jedan je od rijetkih koji su nasav glas pjevali BiH.
(Edo Garac)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 301.473 posjetioca.
      
 Pi
 
t
 
 a
 
n
 
 je
 
:Treba li Federalna vlada slijediti primjerVlade RS, koja posljednjih sedmica provodi postupak sistematizacije u okviru koje }e biti otpu{tenonekoliko stotina prekobrojnih dr`avnih slu`benika?
Vlada FBiH mora {to prijepokrenuti postupak otpu{tanjaprekobrojnih slu`benika
A) Da 63,64%B) Ne 9,09%C) Ne znam 27,27%
 
www.dnevniavaz.ba
BAC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
Uzdrmana vrhu{ka Str-anke demokratske akcije(SDA) danas }e se okupitina sjednici Glavnog odbo-ra u sjeni dubokih sukobai nesuglasica unutar stra-nke.Raskol u sarajevskomogranku jo{ se produbio, na-kon {to je najavljenouvo|enje nekoliko povjere-ni{tava u op}inske odborekoji su dali podr{ku smije-njenom predsjedniku Ka-ntonalnog odbora SDA Sar-ajevo Abdulharisu [eti.
„Aktivna“ glavobolja
Kako saznajemo, sve jevi{e nezadovoljnika poli-ti~kim igrama Centrale i po-stoji opravdana bojazan da bisvi ti sukobi mogli isplivatina povr{inu na dana{njojsjednici Glavnog odbora.Posebno formirana paralelnastruktura „Aktiv“ zadaje ve-like glavobolje strana~kom~elni{tvu u Sarajevu.No, nije glavni grad jedi-ni problem predsjedniku Su-lejmanu Tihi}u i njegovomzamjeniku Asimu Sarajli}u.Tinjaju}i sukob u tuzla-nskom ogranku, kako sa-znajemo, do`ivljava ovih da-na svoju kulminaciju u po-ku{aju uklanjanja i AsimaFazli}a, ~elnika KO Tuzla.Fazli} je u nemilost stra-na~kom {efu do{ao nakon{to se pobunio zbog tretma-na kadrova iz TK prilikomformiranja vlasti na nivouFBiH. Stvari su se pogor{alepri imenovanju direktoraUKC-a Tuzla, za kojeg jeTihi} `elio postaviti svogdugogodi{njeg prijatelja dr.Midhata Tabakovi}a. Suge-rirao mu je da imenovanjedirektora ostavi redovnojzakonskoj proceduri.
Blokirana vlast
Tihi} je na tu sugestiju,ka`u, verbalno i pristao, ali je,po ve} poznatom receptuosvete prema svima koji munisu slijepo pokorni, krenuona Fazli}evo ru{enje iz baze.Ali, ne}e i}i lako. Kako sazna-jemo, samo tri ~lana Izvr{nogodbora KO iz Tuzle stala suna Tihi}evu stranu, pa seo~ekuje reakcija Centrale.Stvari su dodatno po-gor{ane i u KO SDA u Herce-gova~ko-neretvanskom kanto-nu, gdje se, tako|er, uskorouvodi povjereni{tvo, a smjenju-je Salko Sokolovi}. Posebno sezao{trilo i u travni~koj SDA,gdje je Salko Selman otkazaoposlu{nost Tihi}u i blokiraouspostavu kantonalne vlasti.Na{i izvori navode daSelman planira izigrati kakoSDP i HDZ tako i svog str-ana~kog {efa. Sve to bi danasmoglo biti predmetom `es-tokih rasprava na Glavnomodboru, ali nije isklju~eno daTihi} sve poku{a zata{kati inakon toga krenuti s ekspr-esnim uklanjanjem poslu{ni-ka u poznatom maniru.
 A. H. - S. M. - T. L.
„Avaz“ saznaje
Glavni odbor SDA u sjeni unutra{njih sukoba
Tihi}, Fazli}, [eta, Selman: ^elnik SDA muku mu~i s bazom
Kako saznajemo, Sarajli}i Tihi} problem su u Saraje-vu poku{ali rije{iti nude}i[eti mjesto generalnog dir-ektora „Energoinvesta“, skojeg planiraju skinutiD`emaila Vlahovljaka.^ak je Sarajli} pismenopredlo`io [etu glavnom ka-droviku Adilu Osmano-vi}u. No, [eta je, kako sa-znajemo, glatko odbio po-nudu vide}i u njoj poku{ajtrgovine i daju}i do znanjaTihi}u da }e biti tvrd orah.Istovremeno, za njegovomjesto u KO utrkuju seNed`ad Ajnad`i}, DenisZvizdi} i Ned`ad Kold`o.Nijedan od njih, kako sadastvari stoje, nema dovoljnupodr{ku u op}inskim odbo-rima, pa }e se vrlo te{ko do-mo}i pozicije.
[eta odbio Vlahovljakovu stolicu
Vlada Federacije BiHodavno je spremna razgo-varati s predstavnicimaVlade RS o rje{avanju nizaotvorenih pitanja, me|ukojima je i deblokiranjerada „ElektroprijenosaBiH, a to je vrlo dobro po-znato i premijeru RS Ale-ksandru D`ombi}u, izjavioje ju~er za Fenu federalnipremijer Nermin Nik{i}.- Do sada, me|utim, jo{nismo dobili bilo kakavzvani~an odgovor. Smatra-mo da nikakvo rje{enje ve-zano uz „Elektroprijenosne mo`emo posti}i komu-niciraju}i putem medija, apogotovo ako u tim nastu-pima preovladavaju ulti-mativni tonovi - poru~ujepremijer Nik{i}.On nagla{ava da je Vla-da ve} pokazala da nijespremna djelovati na ta-kav na~in i izvjesno je daod ovog principijelnog sta-va ne}e odustati. Zaje-dni~ki interes svih gra|anaBiH, dr`ave i oba entitetaje da „ElektroprijenosBiH“ funkcionira kao usp-je{na i profitabilna kompa-nija.- Vjerujemo da taj ciljnije te{ko posti}i, ako bu-de volje da se poslovanje ifunkcioniranje kompanijevrati u okvire zakona, za {tase Vlada FBiH odlu~no za-la`e - dodao je Nik{i}.
 Nik{i}: Bez ultimativnih tonova
Nermin Nik{i} o deblokadi rada „Elektroprijenosa BiH“
Vlada FBiH spremna za razgovore
Pobune u Sarajevu,Tuzli i srednjoj Bosni
Asim Fazli} na meti Tihi}a i Centrale
Selman namjerava izigrati sve

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Gluhic liked this
Adnan Fejzic liked this
Anella Ljesnjanin liked this
sime kuncic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->