Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao trinh Tin hoc Lop 7

Giao trinh Tin hoc Lop 7

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,343|Likes:
Published by api-3799164

More info:

Published by: api-3799164 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp
 
Bieân soaïn: Nguyeãn Ñöùc Tuaán Löu haønh noäi boä Trang
PHAÀN ICHÖÔNG ITOÅNG QUAN VEÀ MICROSOFT WORD
I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ WORD
icrosoft Word goïi taét laø
W
ord laø moät phaàn meàm soaïn thaûo, trình baøy vaø trang trívaên baûn thoâng duïng trong coâng vieäc vaên phoøng. Cuøng vôùi söï naâng caáp caùc heä ñieàuhaønh thì phaàn meàm Word cuõng ñöôïc naâng caáp vôùi nhieàu phieân baûn môùi phong phuùvaø ña daïng hôn.icrosoft Word thuoäc boä
Microsoft Office
goàm caùc chöông trình öùng duïng:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access,Microsoft FrontPage.
aây laø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn vôùi nhieàu tính naêng cao caáp nhaèm hoã trôï toái ñacho ngöôøi söû duïng nhö:
 
Vaên baûn coù hình aûnh minh hoaï (
Picture
),
 
Vaên baûn kieåu baùo chí, kieåu baûng (
Column
,
Table
)
 
Vaên baûn theo daïng troän taøi lieäu (
 Mail Merge
)
 
Vaên baûn daïng daøn baøi, bieåu maãu (
Outline, Style
)
 
Caøi ñaët cheá ñoä goõ taét (
 Auto Text 
)
 
Cheøn vaøo vaên baûn caùc kyù töï ñaëc bieät (
Symbol)
 
 
Phuïc hoài/huyû boû 100 thao taùc soaïn thaûo gaàn nhaát (
Undo – Redo
)
 
Caøi ñaët phím taét (
Customize – Keyboard 
)
 
Ñaëc bieät lieân keát vôùi trình duyeät Web ñeå kieåm tra, truy xuaát hieäu quaû caùc thoâng tinphong phuù vaø ña daïng treân Internet.
II KHÔÛI ÑOÄNG VAØ THOAÙT KHOÛI WORD1. Khôûi Ñoäng WordCaùch 1:
Choïn
Start \ Programs \ Microsoft Word
Office\ 
Microsoft Word 2003
 
Caùch 2:Click
vaøo bieåu töôïng treân desktop
2. Thoaùt Khoûi WordCaùch 1:
Vaøo Menu
File \ choïn Exit
 
Caùch 2:Click
nuùt
X
ôû goùc phaûi maøn hình
Caùch 3: Ñoùng töøng cöûa soå
Nhaán toå hôïp phím
Alt - F4
Nhaán toå hôïp phím
Ctrl - W
Nhaán laàn löôït caùc phím
Alt - F - C
M
M
Ñ
 
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp
 
Bieân soaïn: Nguyeãn Ñöùc Tuaán Löu haønh noäi boä Trang
III. MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA WORD1. Maøn Hình Laøm Vieäc
Hoäp ñieàu khieån
Bieân
M
in -
Max
-
C
loseBöôùc nhaûy (
Tab)
Thanh tieâu ñeà (
Title bar
)Thanh Menu leänh (
Menu bar)
Thanh cuoän (
Scroll bar
)Thanh
 
coâng cuï chuaån (
Standard
)Thanh ñònh daïng (
Formatting
)Thöôùc canh (
Ruler
)Caùc nuùt chænh cheá ñoä laøm vieäcThanh tình traïng (
Status bar
)Thanh coâng cuï veõ (
Drawing)
 
2. Caùc Thanh Coâng Cuïa. Caùc thanh coâng cuï chính
 
Thanh tieâu ñeà
 
-
Title bar:
Teân c.trình vaø taäp tin, nuùt thu nhoû, phoùng to, ñoùng.
 
Thanh Menu leänh
(Menubar):
chöùa caùc leänh cuûa
Word.
Moãi leänh treân thanh Menu bar coù taùc duïng töông öùng vôùi teân maø noù mangVD: - Muoán chöõ
ñaäm
,
chöõ nghieâng
, maøu chöõ, ñònh daïng ñoaïn, ñònh daïngcoät… thì
vaøo Menu ñònh daïng laø Format
 - Muoán cheøn hình aûnh, cheøn bieåu ñoà vaøo, ngaøy thaùng,… vaøo vaên baûnthì vaøo
Menu cheøn laø Insert.
Taäp Tin
Söûa
Xem
Cheøn
Ñònh Daïng
Coâng Cuï
Baûng
Cöûa Soå 
Giuùp Ñôõ
 
Tröôøng Trung Tieåu hoïc Vieät Anh Giaùo trình Tin hoïc Lôùp
 
Bieân soaïn: Nguyeãn Ñöùc Tuaán Löu haønh noäi boä Trang
 
Thanh coâng cuï chuaån –
Standard:
chöùa caùc nuùt coâng cuï thöôøng duøng(Quay laïi tröôùc1 böôùc)
Undo
 
Redo
(Luøi veà sau 1 böôùc)
Sao cheùp ñònh daïng Giuùp (
Help
)Daùn ñoái töôïng (
Paste
) Hieån thò (
Zoom
)Sao cheùp ñoái töôïng (
Copy
) Baät/Taét (
Drawing)
 Caét ñoái töôïng (
Cut
) Chia coät (
Columns
)Kieåm tra chænh taû (
Spelling
) Baûng tính Excel (
WorkSheet
)Xem tröôùc khi in (
View
) Baûng bieåu (
Table
)In taøi lieäu ra giaáy (
Print
)Löu taøi lieäu leân ñóa (
Save
)Môû moät taøi lieäu ñaõ coù (
Open
)Môû moät taøi lieäu môùi (
New
)
 
Thanh ñònh daïng -
Formatting:
Chöùc naêng cuûa caùc bieåu töôïng chính:
Kieåu hieån thò Kieåu chöõ
 
(
Font
)Côõ chöõ (
Size
) Maøu chöõChöõ ñaäm (
Bold
) Maøu neànChöõ nghieâng (
 Italic
) Keû khung (Border)Chöõ gaïch chaân (
Underline
) Thuït bieân vaøo trongCanh döõ lieäu ra bieân traùi (
Align Left
) Thuït bieân ra ngoaøiCanh döõ lieäu vaøo giöõa (
Ailgn Center
) Cheøn töï (
Bullets
)Canh döõ lieäu veà bieân phaûi (
Align Right
) Cheøn soá (
Numbering
)Canh döõ lieäu ñeàu hai bieân (
Align Justify
)
 
Thanh coâng cuï veõ -
Drawing
: Trôï giuùp veõ hình – caùc thao taùc treân hìnhChoïn caùc daïng hieån thò cuûa hình aûnh
Choïn ñoái töôïng (
Select
)
3D
 Taïo boùng ñoåChoïn caùc daïng hình veõ Caùc daïng neùt veõVeõ ñöôøng thaúng
(Line
) Maøu chöõ (
Font color
)Veõ muõi teân (
Arrow
) Maøu neùt veõ (
Line Color
)Veõ hình chöõ nhaät (Vuoâng – giö 
  õ Shift
) Maøu neàn (
Fill Color
)Veõ hình elip (Hình Troøn – giöõ
Shift
) Cheøn Clip Art (
Insert Clip Art
)Khung nhaäp vaên baûn (
Text Box
) Cheøn hình aûnh (
Insert Picture From
File)
Cheøn chöõ ngheä thuaät (
Insert WordArt
)

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tien Ngo liked this
Tien Ngo liked this
sonmauhd liked this
mbachlong1 liked this
tanganhquoc liked this
tanganhquoc liked this
pvthang liked this
luulytrang_88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->