Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2006 Kpss Ortaöğretim Genel Kültür Testi

2006 Kpss Ortaöğretim Genel Kültür Testi

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by Can AYHAN
2006 Kpss Ortaöğretim genel kültür testi
2006 Kpss Ortaöğretim genel kültür testi

More info:

Published by: Can AYHAN on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
 
AGENEL KÜLTÜR TEST
İ
 
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
19
1. A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisinin Türklerin eski ve kök-lü bir kültüre sahip olduklar 
ı
n
ı
n bir göstergesi ol-du
ğ
u savunulabilir?
A) Yerle
ş
ik hayata geçmeleriB)
İ
lk devletlerini Orta Asya’da kurmalar 
ı
 C) Çe
ş
itli dini inan
ı
ş
lar 
ı
benimsemeleri ve bunlar 
ı
 ya
ş
ant
ı
lar 
ı
na yans
ı
tmalar 
ı
 D) Boylar halinde birlikte ya
ş
amalar 
ı
 E)
İ
slam dinini kabul etmelerine ra
ğ
men öz kimlik-lerini korumalar 
ı
 
2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlar 
ı
-na bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veyavilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri a
ş
a
ğ
ı
-dakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Devlet yönetiminde deneyim kazan
ı
lmas
ı
naönem verildi
ğ
ininB) Yönetim birimlerinin say
ı
ca az oldu
ğ
ununC) Askerli
ğ
e önem verildi
ğ
ininD) Merkezi otoritenin korunmak istendi
ğ
ininE) Yerle
ş
ik hayata geçi
ş
in h
ı
zland
ı
ı
lmak istendi-
ğ
inin
3.
İ
kta nedir?
A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleriB) Selçuklularda topraklar 
ı
n vergi gelirlerine görebölümlere ayr 
ı
lmas
ı
 C) Türk devletlerinde sosyal hayat
ı
düzenleyen ku-rallar D) Türk
İ
slam devletlerinde hukuk sistemiE) Türk
İ
slam sanat
ı
nda bir tür 
4. A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi
“padi
ş
ah imzas
ı
anlam
ı
n-dad
ı
r?
A) Fetva B) Tu
ğ
C) FermanD) Tu
ğ
ra E) Saliyane
5. Osmanl
ı
larda I. Ahmet’ten itibaren padi
ş
ahl
ı
ğ
ı
nhanedan
ı
n en ya
ş
l
ı
üyesine geçmesi usulününuygulanmas
ı
na ba
ş
lanmas
ı
nda güdülen amaça
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidir?
A) Saltanat sistemini devam ettirmekB) Taht kavgalar 
ı
n
ı
önlemekC) Padi
ş
ah
ı
n yetkilerini s
ı
n
ı
rlamakD) Halk ile saray ili
ş
kilerini kolayla
ş
t
ı
rmakE) Eyalet yöneticilerinin say
ı
s
ı
n
ı
art
ı
rmak
 
 
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
20
 
6. Osmanl
ı
Devleti’nde,
I. tar 
ı
m ve hayvanc
ı
l
ı
kla u
ğ
ra
ş
an kimselere dev-letçe tohum, hayvan ve para yard
ı
m
ı
yap
ı
lmas
ı
,II. topra
ğ
ı
n
ı
arka arkaya üç y
ı
l ekmeyerek bo
ş
b
ı
-rakan köylünün topra
ğ
ı
n
ı
n elinden al
ı
n
ı
p bir ba
ş
kas
ı
na verilmesi,III. köylünün, topra
ğ
ı
n
ı
de
ğ
il, topra
ğ
ı
i
ş
leme hakk
ı
n
ı
 çocuklar 
ı
na miras olarak b
ı
rakabilmesi
uygulamalar 
ı
ndan hangileri, topra
ğ
ı
n kullan
ı
m
ı
n
ı
nköylüye, ç
ı
plak mülkiyetinin devlete ait oldu
ğ
unugösterir?
A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) Yaln
ı
z IIID) I ve II E) II ve III
7. Osmanl
ı
Devleti’nin XIX. yüzy
ı
la kadar yönetildi
ğ
isaray a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidir?
A) Y
ı
ld
ı
z Saray
ı
B) Dolmabahçe Saray
ı
 C) Beylerbeyi Saray
ı
D) Ç
ı
ra
ğ
an Saray
ı
 E) Topkap
ı
Saray
ı
 
8. A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisiyle, ayanlar padi
ş
ahaba
ğ
l
ı
kalacaklar 
ı
ve merkezi otoriteyi korumayayard
ı
mc
ı
olacaklar 
ı
sözünü vermi
ş
lerdir?
A) Me
ş
rutiyetin ilan edilmesiB) Senet-i
İ
ttifak’
ı
n ilan edilmesiC) Islahat Ferman
ı
’n
ı
n ilan edilmesiD) Tanzimat Ferman
ı
’n
ı
n ilan edilmesiE) Veraset sisteminde de
ğ
i
ş
iklik yap
ı
lmas
ı
 
9.
Osmanl
ı
pazarlar 
ı
XIX. yüzy
ı
l
ı
n ortalar 
ı
ndan itibarenAvrupa mallar 
ı
n
ı
n istilas
ı
na u
ğ
ram
ı
ş
ve giderek Os-manl
ı
Devleti ham madde satan, yap
ı
lm
ı
ş
mal alanbir ülke haline gelmi
ş
tir.
 Ekonomide görülen bu durum,
I. i
ş
bulma olana
ğ
ı
,II. yerli sanayi,III. yabanc
ı
sermeye
etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkile-mi
ş
tir?
A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) I ve IID) I ve III E) II ve III
10. Osmanl
ı
Devleti’nde Düyun-
ı
Umumiye
İ
daresi’ninkurulmas
ı
a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisinin bir sonucu-dur?
A) Osmanl
ı
Devleti’nin Avrupa devleti say
ı
lmas
ı
 B) Osmanl
ı
Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesiC) Osmanl
ı
Devleti’nin yaln
ı
z kalma siyasetindenvazgeçerek ittifaklara girmesiD) Osmanl
ı
Devleti’nin d
ı
ş
borçlar 
ı
n
ı
ödeyemezduruma gelmesiE) Yeniçeri te
ş
kilat
ı
n
ı
n kald
ı
ı
lmas
ı
 
 
 
A
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
21
 
11.
I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmas
ı
 II. Rusya’da çarl
ı
k yönetiminin y
ı
k
ı
lmas
ı
 III. Anla
ş
ma Devletleri aras
ı
nda görü
ş
ayr 
ı
l
ı
ğ
ı
 ç
ı
kmas
ı
 
 Yukar 
ı
dakilerden hangilerinin Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
’n
ı
nba
ş
lamas
ı
nda önemli rolü olmu
ş
tur?
A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) Yaln
ı
z IIID) I ve III E) II ve III
12. Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
’nda, a
ş
a
ğ
ı
daki devletlerden han-gisi, Anadolu’da i
ş
gal gücü bulundurmam
ı
ş
t
ı
r?
A)
İ
talya B) Yunanistan C) ABD
 
D)
İ
ngiltere E) Fransa
13.
I. TBMM’nin
ı
lmas
ı
 II.
İ
stanbul’un resmen i
ş
gal edilmesiIII. Amasya Protokolleri’nin imzalanmas
ı
 
 Yukar 
ı
dakilerden hangileri son Osmanl
ı
Mebuslar Meclisi’nde Misak-
ı
Milli’nin ilan edilmesindensonra ortaya ç
ı
kan geli
ş
meler aras
ı
ndad
ı
r?
A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) Yaln
ı
z IIID) I ve II E) I, II ve III
14. Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
Döneminde özellikle Anadolu’dabir Pontus Rum Devleti’nin kurulmas
ı
n
ı
önlemekamac
ı
yla kurulan cemiyet a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangi-sidir?
A) Trakya-Pa
ş
aeli Haklar 
ı
n
ı
Savunma CemiyetiB)
İ
zmir Osmanl
ı
Haklar 
ı
n
ı
Koruma CemiyetiC) Trabzon Milli Haklar 
ı
Koruma CemiyetiD) Adana ve Çevresi Haklar 
ı
n
ı
Koruma CemiyetiE) Do
ğ
u Anadolu Haklar 
ı
n
ı
Koruma Cemiyeti
15.
Amasya Genelgesi’nde vatan
ı
n bütünlü
ğ
ü ve ba
ğ
ı
m-s
ı
zl
ı
ğ
ı
n
ı
n tehlikede oldu
ğ
u,
İ
stanbul Hükümeti’ninsorumlulu
ğ
unu yerine getiremedi
ğ
i ve ulusu yok ol-mu
ş
duruma dü
ş
ürdü
ğ
ü belirtilmi
ş
tir.
 Bu sözlerin Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
hakk
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
daki-lerden hangisiyle ilgili bilgi verdi
ğ
i savunulabilir?
A) Süresi B) Nedeni C) Program
ı
 D) Kadrosu E) Sonucu
16.
I. Kongre ba
ş
kan
ı
n
ı
n dan
ı
ş
manlar 
ı
 II. Kongreye kat
ı
lan üyeler III. Temsilciler Kurulu
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde al
ı
nan kararlar 
ı
 kongre ad
ı
na yukar 
ı
dakilerden hangileri yürüt-
ş
tür?
A) Yaln
ı
z I B) Yaln
ı
z II C) Yaln
ı
z IIID) I ve II E) II ve III

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->