Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ODREĐIVANJE FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA VODE

ODREĐIVANJE FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA VODE

Ratings: (0)|Views: 9,386|Likes:
Published by Nikola Belobaba

More info:

Published by: Nikola Belobaba on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2015

pdf

text

original

 
UVOD
Da bi se mogla koristiti za stanovništvo voda mora ispunjavati niz uslova zakvalitet koji je propisan zakonom voda mora odgovarati fizičkim i hemijskim standardima.Hemijski aspekt kvaliteta vode za piće je vrlo važan u svakodnevnoj praksi. Hemijskiaspekt kvaliteta vode obavlja se putem definisanja preporučenih vrednosti odgovarajućihsupstanci u vodi. Preporučene vrednosti predstavljaju MDK određene supstance u vodi za piće, pri kojoj nema negativnih posledica za zdravlje. Sve ovo se može prikazati u tabeli:
HEMIJSKA SUPSTANCAMD
 NH
3
0.1Fe0.3REZIDUALNI Cl0.5Mn0.05 NO
3-
50MUTNOĆA0.03 pH6.8 - 8.5POTROŠNJA KMnO
4
do 8Cl
-
200PROVODLJIVOSTdo 1000
Osnovna hemijska analiza kontrole kvaliteta vode za piće obuhvata fizička ihemijska ispitivanja kao što su: određivanje mutnoće, pH vrednost, utrošak KMnO
4
,određivanje aktivnog hlora, određivanje hlorida, amonijak, nitrate, nitrite, elektrolitičku provodljivost, suvi ostatak, gvožđe, mangan i dr.Da bi se odredili navedeni parametri koriste se sledeće metode kvantitativneanalize:- volumetrija (titrimetrija), određuje hloride, utrošak KMnO
4
...- gravimetrija, određuje suvi isparni ostatak...- nefelometrija, određuje mutnoću...- spektrofotometrija, određuje aktivni hlor, mangan, amonijak...1
 
ODREĐIVANJE FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA VODE
1.
 Mutnoća
Voda za piće treba da je bistra i bezbojna. Mutnoću vode čina suspendovane, neorganskesupstance, dispergovane organske supstance. Mutnoća vode je posledica optičke aktivnostirastvorenih supstanci.
Metoda
: Nefelometrijsko određivanje mutnoće prema standardnom formanskom polimeru.
 Princip
: Metoda je zasnovana na efektu rasipanja svetlosti koje nastaje pri prolasku krozuzorak koji sadrži čestice u koloidnom, emilgovanom ili suspendovanom stanju. Jačinarasute svetlosti je direktno srazmerna mutnoći rastvora. Merenje se vrši trubidimetrom,upoređujući jačinu rasute svetlosti nastale pri prelasku kroz standardnu suspenziju.Mutnoća se izračunava u nefelometrijskim jedinicama mutnoće (NTU). Kao standardnasuspenzija za mutnoću služi kormazinov polimer.
 Aparatura i pribor 
:1) Trubidimetar je po konstrukciji nefelometar koji pokazuje jačinu svetlosti rasute pod uglom od 90
o
prema pravcu ulazne svetlosti.2) Kivete za uzorke, od bistrog, bezbojnog stakla. Treba ih održavati besprekornočistim i spolja i iznutra.
Određivanje
: Uzorak se dobro izmućka, sačeka se da nestanu mehurići i sipa se utrubidimetrijsku kivetu. Mutnoća u nefelometrijskim jedinicama pročita se direktno saskale aparature.2.
 Koncentracija vodonikovih jona (pH vode)
 pH vodenog rastvora definiše se kao negativan logaritam koncentracije vodonikovih jona pH = -log(H
+
)U prirodnim vodama pH obično reguliše ravnoteža CO
2
i karbonata, i kreće se u intervaluod 4.5 do 8.5. Na pH mogu da utiču razne supstance koje menjaju karbonatnu ravnotežu, biološku aktivnost biljaka, kao i soli koje mogu da hodrolizuju. Precizni rezultati sedobijaju merenjem na licu mesta. Ako to nije moguće uzorke treba transportovati u potpuno napunjenoj i dobro zatvorenoj boci, da bi se sprečila promena sastava, naročitoCO
2
.
Metoda
: Elektrometrijsko određivanje pH.
 Princip
: Koncentracija vodonikovih jona (pH) određuje se u EMS ćeliji, koja sadržiindikatorsku elektrodu (elektroda koja reaguje na vodonikove jone, ,,staklena elektroda")koja se stavlja u ispitivani rastvor i referentnu (kalomelovu) elektrodu ili kombinovanu(sadrži obe elektrode). Razlika od jedne pH jedinice, stvara potencijalnu promenu od 38.16mV na 20
o
C. Elektromotorna sila se meri pH-metrom.
Smetnje
: Temperatura utiče na potencijal elektroda i jonizacija u uzorku.
 Aparatura
: Kombinovana elektroda, pH -metar, rastvori, komercijalni pufer.
 Postupak 
: Kalibracija pH-metra, se vrši, pomoću puferskih rastvora pH = 7.02 ± 0.001.Reguliše se pH-metar na pH pufera, na temperaturi pre početka merenja.Određivanje: Pre merenja pH uzorka koji se ispituje elektrodi isprati destilovanom vodom,a zatim uzorkom. Uzorci se predhodno tretiraju na željenu temperaturu. Sistem treba da sestabilizuju pre konačnog očitavanja meri se u uzorku koji miruje da bi se izbegao gubitak CO2 ili drugih isparljivih sastojaka koji mogu da izmene pH vrednost.3.
Ukupni ostatak posle isparavanja
Ukupni isparni talog koji ostaje na dnu suda kada isparena zapremina vode, ispari. Zovese ,,ukupni" zato što sadrži neisparljive sastojke koje je ta zapremina vode imala, ili kaorastvorene ili kao suspendovane.2
 
Metoda
: Gravimetrijsko određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105
o
C.
 Princip
: Dobro promešan uzorak isparava u čaši, isuši se do konstantne mase u sušnici na105
o
C. Porast mase iznad mase prazne čaše, predstavlja ukupni isparni ostatak.Elektrolitička provodljivost je proporcionalna ukupnom suvom ostatku. Može se očekivatida će ostaci sušeni na 105
o
C zadržati ne samo vodu kristalizacije, već i nešto mehaničkiočvrsle vode. Gubitak CO
2
će nastati zbog prelaska bikarbonata u karbonate:CaHCO
3
—► CaCO
3
+ H
2
O + CO
2
Organske supstance slabo isparavaju na ovoj temperaturi.
 Postupak 
: Preneti odmereni uzorak 100 ml u predhodno izmerenu čašu i upariti do suva na105
o
C. Tako ispareni uzorak se suši u sušnici jedan sat na 105
o
C. Meri se pošto se uzorak ohladi.4.
 Hloridi 
Skoro svaka voda u prirodi sadrži izvesne količine hlorida kao NaCl, CaCl
2
, MgCl
2
.Kuhinjske soli obično ima najviše, a hloridi u vodu dolaze na više načina. Hloridi su soli po sebi ne škodljive ali spadaju u indikatore. Ako je količina velika to može uticati naukus. Njihovo povećanje iznad normale može uticati na zagađenje vode. U slučajusmanjenja količine hlorida ispod površinske pojave, može prouzrokovati i smanjenje na površini, što implicira da je voda podložna zagađenju (nije zaštićenja).
Metoda
: Argentometrijsko određivanje hlorida po MORR-u.
 Princip
: Hloridi se u neutralnoj ili slabo kiseloj sredini titruju rastvorom srebronitrata uzkalcijum-hromat kao indikator. Srebro-hlorid sa kvantitativno istroši pre stvaranjatamnocrvenog srebro-hromata, čija boja označava kraj titracije. Završna tačka titracijezasniva se na građenju drugog taloga karakteristične boje. Zbog ispravne indikacijezavršne tačke titracije, koncentracija hromata kao i indikatora mora biti kontrolisana. Akose doda previše hromata, završna tačka titracije će biti precenjena, a ako se dodanedovoljno, završna tačka će kasniti.reakcija titracije: AgNO
3
+ NaCl —► AgCl (beli talog) + NaNO
3
reakcija završne tačke:
2
CrO
4
+ 2AgNO
3
—► AgCrO
4
(crveno-smeđ talog) + 2KNO
3
Smetnje
:- joni bromida i jodida su obuhvaćeni ovom reakcijom- joni mangana pri koncentraciji većoj od 0.25 mg/l- joni gvožđa pri koncentraciji većoj od 10 mg/l- joni sulfata i sulfida
 Reagensi
:- kalijum-hromat- standardni rastvor srebro-nitrata
 Postupak 
: U 100 ml uzorka vode doda se oko 1 ml rastvora kalijum-hromata i titrujestandardnim rastvorom srebro-nitrata do pojave crvenkasto-smeđe boje, Za vode kojesadrže manje od 5 mg/l hlorida vrši se koncentrisanje uzorka, uparavanjem 200 ml do100ml. Za koncentrisanje hlorida većih od 50 mg/l uzima se proporcionalno manja količinauzorka i dopunjava do 100 ml destilovanom vodom.
 Izračunavanje
:U (ml/l) = (V
1
* 1000) / V
2
V
1
- zapremina rastvora AgNO3 utrošena za titracijuV
2
- zapremina uzorka
SPEKTROFOTOMETRIJSKE METODE
3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ana Radojicic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
poisonivy3101 liked this
Sabina Omercic liked this
Marija Filipovic liked this
Lejla Borovina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->