Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL CRETOLOGICAL CONGRESS - ABSTRACTS

11 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL CRETOLOGICAL CONGRESS - ABSTRACTS

Ratings: (0)|Views: 473|Likes:
Published by ArchaeoinAction

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: ArchaeoinAction on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 

11
ΔΙΕΘΝΕΣΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟINTERNATIONALCRETOLOGICAL CONGRESS
oth
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝABSTRACTS
Προϊστορικοί Χρόνοι
A1
 

 Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος
Στα
άκρα
της χώρας: Τα ιερά σπήλαια του Αδιάβατου Καρουμών
ΣτηναπόκρημνηπαράκτιαζώνητουΑδιάβατουΚαρουμών,στοανατολικόάκροτηςΚρήτης,εντοπίζονταιδύοιεράσπήλαιατηςύστερηςΝεοανακτορικήςκαιτηςΤρίτης Ανακτορικής εποχής, που είναι γνωστά ως
Κάτω Σπήλιος
και
Στον Ανε-καθιστό
. Οι θέσεις αυτές γειτνιάζουν άμεσα, χρησιμοποιήθηκαν δε για περιορι-σμένοχρονικόδιάστημασεαντίθεσημεταάλλαγνωστάιεράσπήλαιατηςςχιλιετίαςπ.Χ.,πουαντιπροσωπεύουνκατάταφαινόμεναμεμονωμένουςκαιιδι-αίτερα μακρόβιους τόπους λατρείας.Η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται στα πρώτα αποτελέσματα της έρευναςπου διεξάγεται στην περιοχή από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαι-ολογίαςΝότιαςΕλλάδας.Αποσκοπείστηνπαρουσίασηκαισυγκριτικήεξέτασητων δύο θέσεων –ως προς την τοπογραφία, τη μορφολογία, τις αρχιτεκτονικέςεπεμβάσεις και τα κινητά ευρήματα– προκειμένου να τεκμηριωθεί η λειτουργίατουςκαινασκιαγραφηθούνχαρακτηριστικάτωντελετουργιώνπουδιεξάγοντανστοεσωτερικότους.Τέλος,ηανάπτυξητηςλατρείαςκαιηεγκατάλειψητωνδύοθέσεωνεξετάζονταιστοευρύτεροιστορικότουςπλαίσιοκαισεσυνάρτησημετημορφή της κατοίκησης και της χρήσης του τοπίου στην περιοχή του όρμου Κα-ρούμεςμιαπεριοχήπουαποτέλεσε,ενδεχομένως,τοόριοτηςπαραγωγικήςεν-δοχώρας,ανόχικαιτηςεπικράτειαςτωνδύοσημαντικότερωνκέντρωνστηνανα-τολική ακτή της Κρήτης: του Παλαίκαστρου και της Κάτω Ζάκρου.
Ειρήνη Αντωνακάκη
Δαμάντρι: Ένα μινωικό κέντρο στην ανατολική Μεσαρά
Ο εντοπισμός ενός μεγάλου κεντρικού μινωικού κτιρίου που περιβάλλεται απόοικισμόκαινεκροπόλειςστηθέσηΔαμάντριέρχεταινακαλύψειτοωςτώρακενόενός αναμενόμενου μινωικού κέντρου στην ανατολική λεκάνη της μεγάλης πε-διάδας της Μεσαράς στη νότια Κρήτη.Η θέση βρίσκεται σε χαμηλό γήλοφο, βορειοανατολικά του σημερινού χω-ριού Πραιτώρια. Η πρώτη εικόνα κατά την αυτοψία στον χώρο ήταν η ακόλου-θη: Παλαιά αποχωμάτωση σε αγρό με σκοπό την φόρτωση και εμπορία πέτραςείχεαποκαλύψεικαιενμέρεικαταστρέψειτμήμαλαξευτήςτοιχοδομίας.Ενώ,στονδιπλανό αγρό άφθονο οικοδομικό υλικό είχε βγει στην επιφάνεια εξαιτίας ανα-μοχλεύσεωναρχαιοκαπήλωνμεμηχανικάμέσα.Ηλαξευτήπρόσοψηκαθώςκαιηπληθώραδόμωνμε«τεκτονικάσημεία»στηναναμοχλευμένηπεριοχήέδειχναντησπουδαιότητατουκτιρίου.ΔοκιμαστικέςτομέςπουακολούθησαναπότηνΕφο-ρεία, ύστερα από αίτημα των ιδιοκτητών για καλλιέργεια, με σκοπό να διερευ-νηθεί το μέγεθος και ο χαρακτήρας του κτιρίου, επιβεβαίωσαν την αρχική εικό-
11
ΔΙΕΘΝΕΣΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟINTERNATIONALCRETOLOGICALCONGRESS
A1
oth
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝABSTRACTS
 
να. Η ως τώρα έρευνα έχει παρακολουθήσει την πορεία του σε έκταση περίπουτριώνστρεμμάτων,ενώησυνολικήτουέκτασηφαίνεταιναείναιμεγαλύτερη,κα-θώςεπεκτείνεταικαιστιςδιπλανέςιδιοκτησίες.Επιφανειακέςενδείξειςδείχνουνκατοίκησησεόλοτολόφο,ενώοινεκροπόλειςεντοπίστηκανστηδυτικήπαρειάτου.Ύστερααπόκαλλιεργητικέςδραστηριότητεςανασκάφηκανταφικοίπερίβολοιμε ταφές σε μικρές ελλειψοειδείς λάρνακες και σε πίθους. Τα ευρήματα από τιςταφές σηματοδοτούν την κατοίκηση στον χώρο από τα ΜΜ χρόνια, ενώ τα ωςτώραστοιχείααπότοκεντρικόκτίριοτοποθετούντηνκαταστροφήτουστουςΥΜΙΒ χρόνους. Η καταστροφή του οφείλεται σε φωτιά. Τα ίχνη ισχυρής φωτιάς εί-ναιπαντούορατά(σεπολλάσημείαέχουνασβεστοποιήσειτουςλίθους).Ηχρο-νική στιγμή της καταστροφής του εντοπίζεται μετά τη συγκομιδή των σιτηρών,αφού οι αντίστοιχες αποθήκες βρίσκονται με αμφορείς γεμάτους με απανθρα-κωμένα σιτηρά, και λίγο πριν τη συγκομιδή των προϊόντων ελιάς και αμπέλου,αφούστιςαντίστοιχεςαποθήκεςταπιθάριαπουπροορίζοντανναδεχθούντολάδικαι το κρασί βρίσκονται πλυμένα και ανάποδα τοποθετημένα με τάξη στις μα-κριές πλευρές των αποθηκών, έτοιμα να δεχθούν τη νέα συγκομιδή.Οχώροςμετάτηνκαταστροφήτουφαίνεταιότιδενξανακατοικήθηκε,καθώςη ως τώρα τουλάχιστον έρευνα δεν έχει εντοπίσει μεταγενέστερα κατάλοιπα.
Εμμανουέλα Αποστολάκη
Η διερεύνηση των μικρών νοικοκυριών στη νεοανακτορική Κρήτη: Δεδομέ-να και δυνατότητες
Ηβασικήαρχήπουδιέπεικάθεστοχευμένημελέτηνοικοκυριού,στοπλαίσιοτουσχετικούκλάδουτηςαρχαιολογίας(“householdarchaeology”),συνίσταταιστηνπεποίθηση πως η έννοια του νοικοκυριού αναλύεται σε πολύ περισσότερες πα-ραμέτρουςεκτόςαπόαπαυτήντουχώρουπουτοορίζει,δηλαδήτοσπίτι.Τονοι-κοκυριόταυτίζεταιμετοσύνολοτωνανθρώπων,ταμέλητου,πουαναπτύσσουνσχέσεις και αναλαμβάνουν ρόλους υπό τη σκέπη του· αποτελεί πεδίο για δια-μόρφωσηκαιπροβολήτηςκοινωνικήςταυτότητας·στεγάζειδραστηριότητεςβιο-πορισμούκαιάλλες,όχιαπαραίτηταανιχνεύσιμεςαρχαιολογικά,πουμαρτυρούντονπλούτοτηςκαθημερινήςδράσης·αφομοιώνεικαιαπορρίπτειπαραδόσειςκαιεπιδράσεις αντανακλώντας επιλογές στη διαχείριση της ύλης· συντηρείται, αυ-ξομειώνεται και αναπαράγεται διανύοντας κύκλους ζωής κ.ά.ΟοικιακόςτομέαςτηςνεοανακτορικήςκοινωνίαςστηνΚρήτη,παράτηβε-βαιωμένηύπαρξηπολλώνκαιπυκνοκατοικημένωνοικισμών(ιδιαίτεραστιςπε-ριοχέςτουνησιούπουέχουνερευνηθείσυστηματικότερα),έχειτύχειμερικήςμόνοπροσοχής,κυρίωςσεπρόσφατεςμελέτες.Οχώροςτηςαπλήςκατοικίαςκαιηζωήπου αυτός περιέκλειε θεωρήθηκαν ως ασύνδετα προς το κοινωνικοπολιτικό γί-γνεσθαικαιτηνπορείατηςιστορίας,που–σχεδόναποκλειστικάκρίθηκεότιαπο-τύπωνανμόνοταανάκτορακαιηελίτ.Συνέπειατωνπαραπάνωείναιότιηέρευ-
11
ΔΙΕΘΝΕΣΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟINTERNATIONALCRETOLOGICALCONGRESS
A1
oth
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝABSTRACTS

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aria Van Malus liked this
LudwigRoss liked this
LudwigRoss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->