P. 1
Slavinski_-_Sunjata

Slavinski_-_Sunjata

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by kjsk1103

More info:

Published by: kjsk1103 on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2012

pdf

text

original

 
 
Živorad Mihajlovi
ć
Slavinski
SUNJATA
Božanska prazninaiMisti
č
na fizika
 
 
2
ZAHVALNICA
Dugujem zahvalnost mnogim ljudima koji su doprinijeli nastanku ove knjige. Neki suobjavili svoje sisteme prije mene, tako da sam koristio njihovo znanje. Drugi su mi dali korisnesavjete ili vrijedne primjedbe. Teško je po imenu navesti sve takve osobe, pa im se svima skupazahvaljujem.Posebnu zahvalnost dugujem Dejvidu Bomu, Robertu Berdsongu, Piteru Vrici, StivenuVolinskom, Ronu Kurtzu, Kenetu Grantu, Polu Dejvisu, Amitu Gosvamiju i Džonu Gribinu, jersam u zna
č
ajnoj mjeri koristio podatke koje su iznesli u svojim radovima; Prof.
 
Dr. Tomažu Klincusa Elektrotehni
č
kog fakulteta u Ljubljani, svom starom i dobrom školskom drugu i Prof. Dr. BiljaniPer
č
inkovoj sa Elektrotehni
č
kog fakulteta u Skoplju, koji su imali strpljenja da odgovaraju na mojabrojna pitanja iz kvantne fizike.Zahvaljujem se
č
lanovima moje porodice koji su mi pomogli na mnogo na
č
ina i grupiprijatelja koji su sa
č
injavali radnu grupu sa kojom sam eksperimentalno usavršavao SeminarSunjate: Dimitriju Zaki
ć
u, Tamari Tepav
č
evi
ć
, Maji Milovi
ć
i Milovanu Nikoli
ć
u.Nemalu zahvalnost osje
ć
am prema darodavcima koji su svojim dobrovoljnim prilozimapomogli da ova knjiga bude objavljena: ing. Titu Cvrkovi
ć
u, Svetlani Naskovi
ć
, Petru Kova
č
evi
ć
u iJeleni Papadopulo.Ustvari,
č
itava ova knjiga je jedna velika izjava zahvalnosti. Kada ponekad pomislim damožda pretjerujem sa takvim stavom, sjetim se rije
č
i Alberta Ajnštajna, koliko skromnih, toliko iplemenitih:
“Stotinu puta na dan ja podsje
ć
am sebe d moj unutrašnji i vanjski život zavisi od radadrugih ljudi, živih i umrlih, i da ja moram uložiti napor da bih vratio u istoj mjeri što sam primio od drugih i što još uvijek primam.”
1. UVOD
Došlo je vrijeme velikih, brzih i dramati
č
nih promjena. Vrijeme za ljude koji tražeraznolikosti umjesto uniformnosti, slobodu umjesto ograni
č
enja; vrijeme za ljude koji otkrivajuljepotu i sklad u cjelini i ciljeve oko kojih ve
ć
ina može da se složi. Došao je trenutak u kome ljudine samo da traže odgovore na vje
č
ita pitanja, ve
ć
ho
ć
e da ih na
u ovdje i sada. U njemu se jasnonazire kraj izoliranog Ljudskog Bi
ć
a, gašenje vjerovanja da postoje Ja i Ne Ja, živa i neživa bi
ć
a,materija i energija kao posebni entiteti, i vrijeme i prostor kao nezavisna polja u kojima se oni javljaju. Poslenici u društvenim naukama ovakva doga
anja nazivaju promjenom paradigme. Novaparadigma koja se upravo ra
a, dok se stara nao
č
igled ruši, ne pori
č
e prošlost, ve
ć
je plodno ukrštasa sadašnjoš
ć
u u prakti
č
noj mudrosti življenja. Mnogi osje
ć
aju da se dešava nešto veliko i zna
č
ajno,neki to znaju, a postoje i takvi koji u tom procesu svjesno u
č
estvuju. Iz zasjenjene prošlosti pomaljase novo Ljudsko Bi
ć
e i nova civilizacija zasnovana na druga
č
ijem svijetu i novim odnosima.Istinsko Bi
ć
e koje nam se name
ć
e u ovom periodu razvoja jeste
Č
ista Svijest, Duša iliAtman. Fizi
č
ko tijelo, ta nesavršena mašina koja radi na osnovu sagorijevanja organskih materija,poslužilo nam je da nas dovede do ovog stadija i još dugo
ć
e nam služiti kao osnova za izgradnjuslike o sebi i sticanje iskustava, ali mi sve više po
č
injemo da živimo u svijetu svoje stvarala
č
kemašte, sve dublje u sebi i sve bliže samoj osnovi života, Sunjati, Beskrajnoj Jednosti postojanja. To je ono što neki avangardni nau
č
nici nazivaju transcendencijom fizike i njenim preobražajem umetafiziku života. Taj proces su drevni Gnostici nazivali izlaženjem iz sveprisutne gnosti
č
kerobijašnice, koja porobljuje iskru svjetlosti što
č
ini suštinu našeg Bi
ć
a. To zna
č
i, kaže TerensMekKina, ništa manje nego transformaciju naše vrste.Na ovom stadiju razvoja otvaraju se novi putevi i nastaju nove tehnologije razvoja svijesti,koje vode do sjedinjuju
ć
e vizija novog svijeta, izvan rata i nasilja, izvan neimaštine i primitivnogtakmi
č
arstva, svijeta oslobo
enog bolesti, truljenja i konflikata izme
u pojedinaca, grupa i naroda.Sjeme nove vizije stvarnosti klija svuda - u medicini, psihologiji i filozofiji, fizici i religiji.Ono se izražava u zajedni
č
koj društvenoj svijesti. Premda postoje izuzeci, ona se izražava kaopomak od materije kao jedine realnosti ka uklju
č
ivanju svijesti kao bitnog
č
inioca u op
ć
u slikuzbivanja. To je tako
er klju
č
ni pomak od izoliranosti i nezavisnosti jedinke ka svepovezanosti,
 
 
3
mnogostrukosti i uzajamnoj zavisnosti, u sagledavanju života i kozmosa kao bezbrojnih poljasvijesti, koji se uzajamno prožimaju i postoje samo u odnosu sa drugim poljima.Ron Kurc, osniva
č
veoma efikasnog Hakomi sistema psihoterapije, kaže:
“Prije pedeset hiljada godina bilo je lako biti apsolutista. Bilo je malo vjerojatno da
ć
ete sresti nekoga tko biizgledao, govorio, mislio ili se obla
č 
io razli
č 
ito od vas ili bilo koga drugog. Razlike koje danasuo
č 
avamo me
 
u ljudima su izuzetno velike, uz istovremen porast svijesti o zajedništvu. “
Ovakvu naglo proširenu viziju svijeta i Ljudskog Bi
ć
a dijele mnogi avangardni mislioci, anagovijestio je još u prošlom stolje
ć
u Viljem Džejms rije
č
ima koje su otada mnogo puta navo
ene:
“Naša normalna budna svijest.. samo je jedan poseban oblik svijesti, dok se svuda oko nje, odvojeninajtanjom mogu
ć
om opnom, nalaze potencijalni oblici svijesti od nje potpuno razli
č 
iti. Mi možemoda pro
 
emo kroz život ne pomišljaju
ć
i da oni postoje; ali ako primijenimo odgovaraju
ć
e postupke,oni
ć
e se javiti u svoj svojoj kompletnosti.“
Seminar Sunjate
 je jedan takav postupak, koji nam zakratko otvara pristup alternativnojrealnosti i izuzetno proširenom stanju svijesti. On je samo jedna od mnogih komponenata koje
č
inemetodološku revoluciju u evoluciji, nau
č
noj, filozofskoj i Spiritualnoj. Nao
č
igled nastaju novimetodi koji razmi
č
u donedavno uske granice svijesti i omogu
ć
avaju nam nove, široke vidike. To je,bez sumnje, planetarni pokret. On je u punom zamahu i svijest o tom kretanju i naglom širenjuhorizonata zahvata sve ve
ć
i broj ljudi.Ovu promjenu paradigme odražavaju brze promjene i u Spiritualnoj tehnologiji. Principzajedništva i jednosti ukazuje da je univerzum jedno beskrajno polje sa
č
injeno od mnoštva drugihpolja u kome ništa ne postoji u izolaciji i odvojenosti. On nije svijet odijeljenih stvari, nezavisnihdoga
aja i otu
enih pojedinaca. On nam se ukazuje kao niz valova u valovima u beskrajnom oceanume
uprožimaju
ć
ih polja. Razvoju ove sveprisutne težnje ka zajedništvu mi dajemo svjestandoprinos usmjeravanjem svoje pažnje na one aspekte sebe i drugih koji su prividno u izolaciji ikonfliktu. Njihovim prihva
ć
anjem mi otkidamo jedan po jedan dio od zamra
č
enog, nesvjesnog ipodijeljenog kozmosa, unutar sebe i izvan sebe, i pripajamo ga Jednosti koja je cilj svih naših težnji.To je jedino pravo izlje
č
enje, to je jedino sazrijevanje i jedini istinski Spiritualni razvoj.Ovakvom poslu je mogu
ć
e pri
ć
i sa razli
č
itih strana i takvi prilazi zahtijevaju neistovjetnepristupe. Sistem Sunjate nastao je kao nova sinteza mnogih prethodnih sistema, kako mojih, tako idrugih poslenika u ovim oblastima, starih i novih gnosti
č
kih u
č
enja i otkri
ć
a kvantne fizike koja su još uvijek zabran avangardnih nau
č
nika. Ova grana nauke, koju sa pravom možemo nazvatimisti
č
nom fizikom, izaziva nelagodnost kod mnogih nau
č
nika
č
ija je vizija svijeta izrasla iz tvrdog isuhoparnog materijalisti
č
kog tla, u kome nema mjesta za slobodnu volju i svijest najšire shva
ć
enu.Izražavaju
ć
i takvu nelagodnost, Šredinger, jedan od tvoraca kvantne fizike, iskreno je priznao:
“Jane volim kvantnu fiziku i žao mi je što sam išta imao sa njom.“
Javio se još jedan razlog za nelagodu materijalisti
č
ki orijentiranih nau
č
nika. Otkrili su, sanemalim iznena
enjem, da je na ono što su smatrali najnovijim otkri
ć
ima fundamentalne naukeukazala orijentalna filozofska misao prije više od dvije tisu
ć
e godina. Drevna filozofska i religioznamisao i moderna nauka dodirnule su se u trenutku kada je to malo tko o
č
ekivao.Usprkos otpora nekih konzervativnih mislilaca i zapjenušanih napada drugih, najdubljurealnost ili najvišu Istinu nije mogu
ć
e zasvagda izbje
ć
i. Ona nas okružuje kao sveprisutni horizont;gdje god pogledali, ona nas
č
eka. Kuda god krenuli, na nju
ć
emo nai
ć
i. Ako pružaju
ć
i otporzatvorimo o
č
i, na
ć
i
ć
emo je unutar sebe kao osnovu svih svojih iskustva, pa i otpora, nelagodnosti ikritike.Put koji sam prešao do Sunjate imao je nekoliko faza koje su bile posljedice sve šire vizijei sve dubljeg sagledavanja varljive realnosti kroz Spiritualnu praksu. Više godina, po
č
evši od 1980,moja glavna aktivnost bila je vo
enje Intenziva Gnoze, obuka Majstora koji su željeli da to sami
č
ine i usavršavanje tog doista vrijednog gnosti
č
kog sistema. U klasi
č
nom Intenzivu, prije nego što je po
č
eo da se skra
ć
uje zbog promjena koje sam u njega unio, U
č
esnici bi u jednom trenutku,uglavnom tre
ć
eg dana Intenziva, ulazili u stanje “prazne svijesti”, Praznine ili Sunjate. U kontekstuIntenziva Gnoze, takvo stanje smatrano je za smetnju i zadatak Majstora bio je da U
č
esnicima pružiemocionalnu podršku da pro
u kroz tu barijeru.U
č
esnici su na Intenzivima Gnoze radili sa razli
č
itim koanima. Kada bi radili sa koanom“Što sam ja?”,
č
esto su doživljavali Gnozu uz realizaciju “Ja sam ništa”, “Ja sam Ništavilo”, “Ja ne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->