Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fork at a Lo Get 211011

Fork at a Lo Get 211011

Ratings: (0)|Views: 315 |Likes:
Published by Christian Jensen

More info:

Published by: Christian Jensen on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
FOR-KATALOGTILUDVIKLINGSPROJEKT
 
2011-2012
 
 
BrugafFor-katalogeterunderlagtfølgendelicenser:2
 
FORORD:
 
Udviklingsprojekt”Ordtilbillede”under
StyrelsenforBibliotekogMedier 
tagerafsætitankenomatkoblefagliglæsning,projektarbejdsformenogdigitalevisuelleværktøjersammen.Udfordringerneiprojektarbejdsformenerofteateleverharsværtvedatfåstyrpådenviden,deerhververvedfagliglæsningogsidenvilformidleogkommunikereiforbindelsemedfremlæggelser.Megetvidener,ifølgeRossTodd(seUndervisningensverdens.3-13),blottransporteretogikkebearbejdet.Detvilsigeatdenindhentedevidenskaltransformerestilelevernesegenviden.Samtidigerderidendanskeundervisningsverdenøgetfokuspåområdetfagliglæsning.VærktøjersomVØL,ordkendskabskortogsøgeværktøjet
Netpilot 
eroftebenyttede,menvivilgernefokuserepåatskabesynergivedatudforskeoganvendenogleanalyse-oginformationsøgningsværktøjersamtprogrammersomYouTube,BambusserogBlogger,derbringernyeformidlingsmåderispil.
 
Denfagligelæsningharoftemundtligogskriftligtilgangtillæseforståelsen.Projektetvileksperimenteremedhvordanbrugenafvisuelledigitalearbejdsmetoderfremmerelevernesforståelseogudbytteaflæringssituationerisærhvordenfagligevidenindgåriprojektarbejde.Vieroptagetafhvadskerder,nårlæsningflytterindidenelektronisketidsaldermedmediekonvergens,multimodalitet,øgetvisualiseringsamtdenvisuellekommunikationssocialeogkulturelleforankringoghvilkeværktøjerognyelæsemetoderderfremmereleverneskompetencer.Fokuspådenvisuelletilgangskyldesblandtandetatmangeeleverorienterersigvedhjælpaffotos,film,illustrationeroglignende.Dervedtageshøjdeforeleversmediekultursamtlæringsrelateretmåderatbearbejdevidenpå.Dedigitalevisuelleværktøjervibringerispiltagerafsætinogledogmeregler,somviharvalgtatbeskrivenærmerepåside9ogdisseværktøjerersamtidigmedtilatløfteimplementeringenafFaghæfte48.
Viharvalgteneksperimenterendetilgangidetteudviklingsprojekt,medmulighedforatdrageerfaringerilegendelæringsmiljøogfokuspåateleverneopnårindsigtiogbrugafreglerforophavsretgennemdialog.Skoleåret2012/2013:Projekteter2-årigtogmidtvejsevalueresiforåret2012,-hvorefterderantageligtarbejdesmedvejledningiforholdtilfagligelæsningiallefag,digitalelæremidlerogredidaktisering.
 
MedvenlighilsenTovholder
 
 
 
BrugafFor-katalogeterunderlagtfølgendelicenser:3
UDVIKLINGSPROJEKTETS FORMÅL OG VISION
Formåleteratstyrkeeleversdigitalekompetencerved
brugenafvisuelleværktøjerderfacilitererfagligvidenvha.hukommelse-ogbegrebsdannelse,udvikleogstyrkenetværketsinnovativedigitalesparringoghjælpedenyeskolekulturpåvej.Succeskriterier:
 
atdeinvolveredelærereiprojektnetværketbruger,vejlederiogformidlerdeopnåedekompetencerfraprojektetogdervedimplementererteoriipraksis
 
ateleveranvendervisuelledigitaleværktøjeriforbindelsemedprojektarbejdeogopnårindsigtog–erfaringhermed.
 
atdisseerfaringerfinderanvendelseiallefag
 
atsparringogsamarbejdestyrkesinterntiressourceteametogledelsesamtmellemskolerne
 
atderudfærdigesenfællesdigitalprojektværktøjskasseogerfaringsbank
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->