Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5802, 23.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5802, 23.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 833|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
KLADANJ
Habibovi}ranjenu stomak 
BUNDESLIGA
Ibi{evi} doniopobjeduHofenhajmu
SARAJEVO
Glavni odbor otkrio raskol
Na sjednici se glasalo bez kvoruma
Tihi}: SDP dobio izboresloganom ’Dr`ava za ~ovjeka’, a nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka
O
d 113 ~lanova, kolikoih broji GO SDA, ju~erih je bilo tek ne{tomalo vi{e od 40, a ta~-nu evidenciju nije niko imao.Raspravljaju}i o analizi izbo-rnih rezultata, [emsudin Me-hmedovi} priznao je da je SDAizgubila izbore i najavio da }eSDP ugu{iti SDA.Haos izazvalo pismo Hasana^engi}a, koji je za gubitak izbo-ra optu`io Tihi}a i sa~inio svojuanalizu, prema kojoj je rezultatSDA pao za 80 posto!
 2. i 3. str.
NOVI
SUKOB
USDA!
   1   6 .  s   t  r .   5   9 .  s   t  r .
Legende:Bogdan Tanjevi} za ’Dnevni avaz’

Nasilje:[okantna ispovijest 52-godi{njakinje

Kodeksi:Problemi pokrivenih `ena

Ra tni  zlo~inci
Uo~i su|enja u Mostaru za slu~aj ’Vranica’
   5 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 23. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5802
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
D`idi} pobjegao u Hrvatsku!
10. strana
 
 Krvavi le{evi: Vlasti jo{ ne znaju {ta }e uraditi s tijelom biv{eg libijskog vo|e
Izlo`ena tijela Gadafija injegovog sina Motasima
Libi ja
U hladnjaku tr`nog centra u Misrati
 Detalj s d`enaze na mezarju [ehitluci: Godine 2008. ukopano je 12 boraca Armije RBiH, ubijenih u zgradi ’Vranica’ 
4. strana
 @eljko D`idi}: Poru~io da ne}e do}i 
(Foto: Arhiv ’Avaza’)(Foto: AFP)
   P  r   i   l  o  g   ’   P  a  n  o  r  a  m  a   ’
17. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,23. oktobar/listopad 2011.
2
Va{ington
Dodik opet oraspadu BiH
Predsjednik RS Milo-rad Dodik izjavio je naokruglom stolu na Uni-verzitetu u Va{ingtonuda je raspad BiH jednood rje{enja krize u tojzemlji, javlja Srna.- Tre}a opcija je disolu-cija BiH, {to nije na{a`elja, i {to je tabu temaza politi~are u BiH, ali tone zna~i da to nije realnaalternativa - izjavio je, iz-me|u ostalog, Dodik ko-ji boravi u vi{ednevnojposjeti SAD.
Jasu{i Aka{i
Markale i daljenejasan slu~aj
Nekada{nji specijalniizaslanik UN-a za Jugo-slaviju Jasu{i Aka{i(Yasushi Akashi) rekaoje ju~er da je zlo~in napijaci Markale u Saraje-vu 1995. godine i dalje„nejasan slu~aj“, jer jegranata od koje su stra-dali gra|ani „moglado}i s obje zara}ene str-ane“, javlja Srna.Aka{i je to izjavio u Mi-lo~eru na skupu „NoviBalkan i pro{irenje EU“u organizaciji Evropskogcentra za mir i razvoj.
Vlada FBiH
Rotacija direktorau KPZ-ovima
Uskoro }e bitiizvr{ena rotacija dire-ktora KPZ-ova u Zeni-ci, Mostaru, Sarajevu iBiha}u, odlu~ila je Fe-deralna vlada.Tako }e direktor KPZ-au Zenici privremeno pre-uzeti du`nost direktora uTuzli, direktor u Mosta-ru odlazi u Zenicu, amjesta }e me|usobno za-mijeniti i direktori KPZ-ova u Sarajevu i Biha}u.
Posjete
Ivankovi}-Lijanovi}na sajmu u Tinjanu
Dopremijer FBiH Je-rko Ivankovi}-Lijano-vi} boravi tokom vike-nda u Istarskoj `upani-ji, op}ini Tinjan, gdjese odr`ava Peti interna-cionalni sajam pr{uta -ISAP 2011, javlja Fena.Na ovogodi{njem sa-jmu bit }e izlo`enipr{uti iz BiH, kaozemlje partnera.
Ukratko
 Dodik: Tabu tema
Poluprazna sala Domapolicije u Sarajevu, u kojoj jeju~er odr`ana redovna sje-dnica Glavnog odbora (GO)Stranke demokratske akcije(SDA), mu~na atmosfera irad bez kvoruma obilje`ili suovaj skup. Iza kulisa, vi{e~lanova SDA sada{nje stanjeu stranci opisalo je kao po-tpunu anarhiju.Od 113 ~lanova, kolikoGO broji, ju~er ih je bilo tekne{to malo vi{e od 40, ata~nu evidenciju nije nikoimao.
Narastao animozitet
Na dnevnom redu bile sudvije ta~ke, usvajanje novogizbornog postupka unutarstranke i analiza pro{logo-di{njih izbornih rezultataSDA. Obje su, uz nekolikozaklju~aka, usvojene, iakonije bilo dovoljno ruku.Zamjenik predsjednikastranke Asim Sarajli} izbornerezultate nazvao je „solidnim“i za to okrivio medije te „nepo-voljan ambijent po SDA“.- Za nezadovoljstvo, kri-zu, proteste boraca ugla-vnom se krivila SDA. Uzto, svi relevantni mediji bi-li su protiv nas - rekao je Sa-rajli}, po`aliv{i se i da je na-kon izbora u pojedinim ka-ntonima narastao animozitetizme|u SDA i SDP-a.Onda su za govornicupo~eli izlaziti ~lanovi strankeiz cijele BiH, iz ~ijih izlaga-nja su provijavale `estokeosude upu}ene rukovodstvuSDA, koalicionom partneruSDP-u, te primjedbe zbogosipanja kadrova. [emsudinMehmedovi} bio je iskren.- Iskreno, izgubili smoizbore! O~ito je namjera dase tra`i krivac pa se za lo{erezultate smjenjuju pojedincii organizacije te uvode povje-reni{tva. Pitanje je kolikosu oni krivi, a koliko mi, ru-kovodstvo. U izvje{taju ste
SARAJEVO
Glavni odbor otkriva pukotine u stranci
Novi sukob u SDA!
Sarajli}evoj `alopojcizbog „solidnih“ rezultataizbora pridru`io se i predsje-dnik Sulejman Tihi}, koji jenenadano iskritizirao i koa-licionog partnera - SDP!.- Posljednji izbori dobi-veni su sloganom „Dr`avaza ~ovjeka“, a nigdje nidr`ave ni ~ovjeka! Znam daima primjedbi na koalicijus SDP-om. Ali mi smo mo-gli birati izme|u njih iliopozicije. Pa, da smo oti{liu opoziciju, tri-~etiri hi-ljade na{ih ljudi ostalo bibez posla - skandalozna jeizjava koju je ju~er izgovo-rio Tihi}, priznaju}i naovaj na~in da je SDA uvlast u{la samo da bisa~uvala fotelje.Tihi} se po`alio i na toda SDA nema svoj medij,„{to uveliko ote`ava pozici-ju ove stranke“.- Mi nemamo svoj me-dij. Nudili su nam varijanteda kupimo jednu televiziju.Ali, mi imamo lo{a iskustvas tim, pa nismo u{li u taj pr-ojekt - rekao je Tihi}.
Tihi}: Nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka!
 Dominantne persone SDA: Privatizacijski tajkun Alija Budnjo i  mla|ahni ministar Salmir Kaplan dr`e se za ruke Neraspolo`ena lica rukovodilacaSDA dovoljno govore: Sala jetokom sjednice uglavnom bila poluprazna
(Foto: I. [ebalj)
Glasalo se bez kvoruma
Iskreno, izgubili smo izbore, rekao Mehmedovi}
Vrhunac haosadesio se kada je na red do{lo pismo s prijedlozima Hasana ^engi}a
 
3
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,23. oktobar/listopad 2011.
 Pi{e: Ru`dija AD@OVI](ruzdija
 avaz.ba)
Ubice bh.ekonomije
Sve dok nam `ivot kroje nesposobnipoliti~ari, siroma{tvo }e nam biti sudbina
Komentar dana
Zbog nedefiniranih pr-avila poslovanja, komplici-rane i korumpirane admi-nistracije, slabe pravneza{tite privatnog kapitala,ali i politi~ke situacije, str-ani kapital od BiH bje`ikao od AIDS-a, upozorio jenedavno jedan strani inve-stitor u na{oj zemlji.Brojne ~injenice po-tvr|uju ovu pri~u, a najzo-rniji primjer jeste podatakda je u 2011. godini prilivdirektnih stranih investici-ja iznosio svega 65 milionaKM, {to je prihod jednemalo bolje stoje}e kompani-je u zdravom poslovnomsvijetu.Ubice bh. ekonomije,oli~ene u brojim na{im zva-ni~nicima, umjesto borbomprotiv siroma{tva, ja~anjemstandarda gra|ana i otvara-njem novih radnih mjesta,bave se raspodjelom foteljai uhljebljenjem odanih,uglavnom nesposobnih ka-drova, tjeraju}i strane inve-stitore u druge zemlje, agra|ane BiH u propast ipotpunu neizvjesnost.Najnoviji primjer: stra-nci koji `ele investirati uSarajevu ne mogu osnova-ti firmu jer je taj proces blo-kiran kod nadle`ne slu`beFederalnog zavoda za sta-tistiku i poreznih organazbog gre{ke u proceduriizdavanja tzv. statisti~kog iporeznog ID broja. Tragi-komi~no.Stoga nije ~udno {to 48posto gra|ana ove zemlje`ivi na ivici gladi. Sve doknam `ivot kroje politi~kipodobne administrativeblentovine u nadle`nim in-stitucijama i njihovi koru-mpirani {efovi u vlasti (~astizuzecima), sudbina broj-nih gra|ana ove zemlje bit }enezaposlenost, kontejneri,glad i siroma{tvo.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Josip Juratovi}, zastupnik u Bundestagu: Narod treba birati vlast po kriterijima ekonomije
- Sve {to je ~ovjek rekao namaje jasno, osim da je to istina. Evi-dentno je da smo narod s kojim semo`e manipulirati do mile volje. Iskreno se nadam da}e do}i dan kada }e ljudi iz BiH stati pred ogledalo ire}i sami sebi: „Ja od danas ho}u da `ivim, ne bolje,ve} ho}u da po~nem da `ivim“.
(Izet)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
rekli da je bio lo{ ambijent.Pa, SDA je najodgovornija zataj ambijent - rekao je Me-hmedovi}.
Vrhunac haosa
Vrhunac haosa desio sekada je na red do{lo glasanjeo tome ho}e li se dozvoliti iliodbiti izja{njavanje o prije-dlozima Hasana ^engi}a,~lana GO, koji je zbog bora-vka van BiH opravdano izo-stao sa sjednice. U tom tre-nutku bilo je jasno da u salinema ni tre}ine od ukupnogbroja ~lanova. PredsjednikGO Halid Genjac je pod pr-itiskom Sadika Ahmetovi}ai ostalih Tihi}u odanih kadr-ova prihvatio da se ne dozvo-li izja{njavanje o ^engi}evimprijedlozima.^engi} je u pismu zatra`ioda se napravi sveobuhvatnaanaliza izbornih rezultata i po-tom predlo`e mjere i aktivno-sti stranke, zatim da se sa~iniizvje{taj o provedbi rezultataizbora te analiza u~inka dosa-da{nje koalicije SDA-SDP.Nakon {to je glasanjembez kvoruma odlu~eno dase o ^engi}evim prijedlozi-ma GO ne}e izja{njavati isam Genjac je ljutito iza{aosa sjednice, da bi se tek predkraj vratio. Za njim su oti{lii brojni drugi ~lanovi, takoda je kraj sjednice do~ekalotek tridesetak ~lanova GO.
 F. KARALI]
Iako nije naglaspro~itan, niti se izja{njava-lo o njemu, me|u ~lanovi-ma GO tokom cijele sjedni-ce kru`ilo je pismo koje jeposlao jedan od osniva~aSDA, Hasan ^engi}, a u ~ijiposjed je do{ao i na{ list.^engi} je u pismu upo-zorio da se rukovodstvoSDA u svojoj analizi izbo-rnih rezultata, koja je ra-zmatrana ju~er na GO, ni-gdje ne osvr}e na vrh stra-nke.- Najve}u zaslugu iliodgovornost snosi naop}im izborima predsje-dnik stranke, odnosno Su-lejman Tihi}! Naravno,odmah poslije njega Pre-dsjedni{tvo stranke - naveoje, izme|u ostaloga, ^engi}.Za dio analize koju jesa~inilo rukovodstvo SDA,a u kojoj se zaklju~uje da serezultati izbora mogu ocije-niti solidnim, da ne predsta-vljaju zna~ajan pad, ali da su„ostvareni rezultati dijelakantonalnih i regionalnihodbora zna~ajan podba~aj“,^engi} je naveo da su te „oc-jene jasno naru~ene s vi{egnivoa, kako bi se ni`i nivookrivio, a vi{i okitio zaslu-gama za solidne rezultate“.Iznose}i svoju analizuizbornih rezultata SDA ieksplicitno pobrajaju}i mje-sta koja je ta stranka izgu-bila 2010. u odnosu na op}eizbore 2006. godine, ^engi}je zaklju~io da je ukupniizborni rezultat te strankepao za 80 posto!- Je li mogu}e da su terezultate prouzro~ili regio-nalni i kantonalni odbori.Naravno da ne - konstatir-ao je ^engi} i potcrtao da jeSDA do`ivjela „najte`i po-raz u 20 godina postojanjai da nije nigdje pobijedila“.- Implementacija izbor-nih rezultata koju je, premaovoj analizi, vodio predsje-dnik Tihi}, ne samo da ni-je doprinijela „popravljan-ju rezultata“ izbora nego jena najgori mogu}i na~inpotcrtala njihovu katastro-falnost - napisao je ^engi}.On je Tihi}evu analizanazvao „papiri}em od tri str-ane“, koja je, kako navodi, fo-rmalna osnova i za najte`e ka-znene mjere, a u kontekstubolj{evi~kih progona spo-menuo je „razdu`ivanje“ Ka-ntonalnog i Izvr{nog odboraSDA Sarajevo i obra~un saAbdulharisom [etom. [eta je,prema ^engi}u, bio „meta zaodstrel“, a njegova smjena„ide u pravcu za{tite stavovai odluka koje u Kantonu do-nosi SDP“.- Ako na osnovu ovakvihrezultata izbora treba uvodi-ti povjereni{tva, onda trebapo~eti s „povjereni{tvom“ zapredsjednika i Predsje-dni{vo stranke - napisao je^engi}.Mehmedovi} je ju~erkazao i da SDA nastavljapraviti gre{ke iz pro{losti teda „ima {ansu da se pretvo-ri u Stranku za BiH“. Govo-rio je i o koalicionim par-tnerima te je rekao da }eSDP prigrliti pa ugu{itiSDA.- Oni upravljaju mediji-ma. Bojim se da }e krivicusvaliti na SDA. Na vrijemeupozoravam da }emo svibiti na gubitku ako izgubi-mo izbore - rekao je Me-hmedovi}.
Mehmedovi}: SDP }e ugu{iti SDA
Senad [epi} tra`io je dase precizira novi izborni po-stupak u dijelu koji se odno-si na obaveznu provjeru po-vjerenja odre|enom kandi-datu nakon izbora u slu~ajuda se ustanovi da je odstupiood zadatih ciljeva, a zanimlji-vo je i da }e se glasanje o po-vjerenju vr{iti tajno. Pri-hva}en je dio [epi}evog pr-ijedloga koji ka`e da }e „svikandidati, koji za jednu~etvrtinu odstupe od zadatogcilja, biti podvrgnuti provje-ri povjerenja“.Neki ~lanovi GO odm-ah su posumnjali da Tihi}na ovaj na~in sebi daje do-datne ovlasti, kako bi se jo{lak{e mogao obra~unavati sneistomi{ljenicima.
Novi na~inobra~una
 Faksimil ^engi}evog pisma: Za poraz SDA okrivioSulejmana Tihi}a
SDA
izgubila22,20 %
mjesta u Parlamentarnoj skup{tini BiH
SDA
izgubila18 %
mjesta u Parlamentu FBiH
SDA
izgubila33 %
mjesta u Narodnoj skup{tini RS
SDA
izgubilamjesta:
federalnog premijera i potpredsjednika Vlade RS
od
7
va`nih mjesta SDA je
izgubila 6
, a dobila
1
(~lana Predsjedni{tva BiH)
^engi}eva analiza pro{lih izbora u odnosu na 2006. godinu
^engi}: Ukazao na katastrofalne rezultate
Izborni rezultat stranke pao za 80 posto iona nigdje nije pobijedila, naveo ^engi}
[ta je Hasan ^engi} napisao u pismu
SDA do`ivjela najte`i porazu 20 godina postojanja!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->