Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

Ratings: (0)|Views: 15,700 |Likes:
Published by Ülger Ahmet

More info:

Published by: Ülger Ahmet on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
1
Ġġ VE MESLEK DANIġMANLIĞI SINAV SORULARI
 
1-
) 3008 sayılı ĠĢ Kanunu, ülkemizde bu güne
dek bireysel
iĢ iliĢkilerini düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuĢ
olan
kaçıncı iĢ
kanunudur?
  A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5
2-
) AĢağıdakilerden hangisi toplu iĢ
hukukunun
konularındandır?
 
 A) Bir hizmet akdi ile işverene bağlı çalışma
 
B) İş sözleşmesinin sona ermesi
 
C) İşçi ücretleri
 
D) Çalışma yaşamının denetlenmesi
 
E) İşçi ve işverenin sendikaları ile olan ilişkileri
 
3-
) 01.01.1984‟de yürürlüğe giren, tarımiĢlerinde hizmet
akdi ile süreksiz olarak 
çalıĢanların kanunda gösterilen
 
koĢullarabağlı olarak sosyal güvenliklerini sağlayan
kanun
aĢağıdakilerden hangisidir?
  A) 506 s
ayılı Sosyal Sigorta Kanunu
 
B) 4447 sayılı Kanun
 
C) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu
 
D) Emekli Sandığı Kanunu
 
E) Bağ
-Kur Kanununu
4-
) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar
 
Kanunu‟nun 2.maddesinin tarifine uygun olaniĢyerlerinde en çok kaç kiĢi
 
ile yapılan iĢler ĠĢKanunu‟nun istisnaları arasında yer alır?
  A) 1B) 3C) 5D) 15E) 30
5-
) AĢağıdaki faaliyetlerden hangisi 4857sayılı ĠĢ
 
Kanunu‟nun 4. maddesinde
düzenlenen istisnalardan birisi
değildir?
 
 A) Çıraklar
 
B) Hava taşıma işleri
 
C) Evde yürütülen temizlik işleri
 
D) İskelelerde yük boşaltma işleri
 E) Rehabilite edilenler
6-
) ĠĢyerinin otoparkı aĢağıdakilerden hangisi
içinde yer
alır?
  A) Eklenti
B) Asıl işyeri
 C) Araçlar
D) İşyerine bağlı bulunan yerler
 
E) Ayrı düzenlenmiş alanlar
 
7-
) AĢağıdaki sözleĢmelerden hangisinin yazılı
olarak 
 yapılması zorunlu değildir?
 
 A) Süreksiz iş sözleşmeleri
 
B) Belirli süresi 1 yıl olan iş sözleşmeleri
 
C) Toplu iş sözleşmesi
 D) Ta
kım sözleşmesi
 
E) Çıraklık sözleşmesi
 
8-
) Hizmet akdinde en çok kaç iĢgünü devameden iĢler
 
süreksiz iĢ olarak adlandırılır?
 
 A) 10 işgünü
 
B) 20 işgünü
 
C) 25 işgünü
 
D) 30 işgünü
 
E) 20 işgünü
 
9-
) Yüzde usulünün uygulandığı iĢyerlerinde
ulusal bayram ve genel tatil ücretini
aĢağıdakilerden hangisini öder?
 
 A) İşçi
 
B) İşveren
 
C) Müşteri
 
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 
E) İşsizlik sigortası
 
10-) Asgari ücret en geç ne kadar sürede birbelirlenir?
  A) 6 ayda bir
B) Yılda bir
 
C) 2 yılda bir
 
D) 3 yılda
bir
E) 5 yılda bir
 
11-
) ĠĢverenin iĢçiye verdiği, ücret hesabını
gösteren ve
iĢyerinin özel iĢaretini taĢıyanbelge aĢağıdakilerden
hangisidir?
  A) Bonservis
B) Çalışma belgesi
 C) Referans
D) Ücret hesap pusulası
 
E) İbra belgesi
 
 
2
12-
) Ücretin saptanması
ile ilgili olarak 
aĢağıdakilerden
 
hangisi yanlıĢtır?
 
 A) İş sözleşmesi ile kararlaştırılır.
 
B) İş sözleşmesi ile kararlaştırılmamışsa geleneğe
göre
saptanır.
 
C) Asgari ücretin altında saptanabilir.
 
D) İşin mahiyeti ücretin saptanmasında önem taşır.
 
E) İşçinin tecrübesi ücretin saptanmasında önemtaşır.
 
13-
) AĢağıdaki iĢlerin hangisinde ĠĢKanunu‟nun yıllık 
 
ücretli izne iliĢkin
hükümleri uygulanmaz?
 
 A) 10 ay süren mevsimlik işler
 
B) Sürekli işler
 
C) Sanayiye ait işler
 
D) Gece döneminde yapılan işler
 E)
Maden, yeraltı, sualtında yapılan işler
 
14-
) Saat ücreti ile çalıĢan iĢçinin hafta tatili
ücreti saatlik 
ücretinin kaç katıdır?
  A) 7B) 7,5C) 9D) 10E) 11
15-
) Fazla süreli çalıĢma ücreti saat baĢına
ücretin en az ne
kadar arttırılması suretiyle
ödenir?
  A) % 25B) % 30C) % 50D) % 60E) % 75
16-
) ĠĢçi hak ettiği yıllık ücretli izninikullanmak istediği
zaman en az ne kadar önce
iĢverene yazılı olarak 
bildirecektir?
  A) 1 haftaB) 10 günC) 1 ayD) 3 ayE) 6 ay
17-
) Gece çalıĢma süresi kaç saatten
fazlaolamaz?
  A) 7.5 saatB) 8 saatC) 9 saatD) 10 saatE) 11 saat
18-
) AĢağıdakilerden hangisi zorunlu
sebeplerle fazla
çalıĢmaya örnektir?
 
 A) Ülkenin genel yararı
 B) Tabil afet
C) Üretimin arttırılması
 
D) Arıza
 
E) Tehlikeli salgın hastalıklar
 
19-)
 AĢağıdaki kanunların hangisinde iĢ yaĢamında özel
 
olarak korunanlara iliĢkin
herhangi bir hüküm yoktur?
 
 A) Basın
-
iş Kanunu
 
B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 C) Deniz-
İş Kanunu
 D) Medeni KanunE) Borçlar Kanunu
20-
) ĠĢ kanunu ilke olarak hangi yaĢ grubunugenç iĢ
çi olarak kabul eder?
 
 A) 14 yaşını doldurmuş 16 yaşını doldurmamış
 
B) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış
 
C) 15 yaşını doldurmuş 17 yaşını doldurmamış
 
D) 14 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış
 
E) 11 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış
 
21-)
Özürlü ve eski hükümlü çalıĢtırma yükümlülüğünü
 
 yerine getirmeyen iĢvereneverilen para cezaları nereye
 
aktarılır?
  A) Hazineye
B) Türkiye İş Kurumuna
 
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
 
D) Özürlü vakfına
 
E) Bölge Çalışma Müdürlüğüne
 
22-
) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu‟nunhükümleri uyarınca;
bar, kabare, dans
salonları, kahve ve gazino, hamam
gibi
iĢyerlerinde 18 yaĢından küçük çocuklarınçalıĢtırılmaları
 
hangi makam tarafından yasaklanabilir?
 
 A) Adalet Bakanlığı
 
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 C) ValiliklerD) Belediyeler
E) Bölge Çalışma Müdürlüğü
 
23-
) ĠĢçi haklı bir sebebe dayanmaksızınardarda 2 gün iĢe
gelmemesi durumunda
iĢveren öğrendiği günden itibaren
 
kaç iĢ günüiçinde ve hangi maddeye dayanarak iĢ
 
sözleĢmesini bildirimsiz olarak feshedeb
ilir?
 
 A) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/II
 
B) 6 iş günü içinde; İ.K. 24/II
 
C) 3 iş günü içinde; İ.K. 24/I
 
D) 6 iş günü içinde; İ.K. 25/I
 
E) 3 iş günü içinde; İ.K. 25/II
 
 
3
24-
) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan
hallere
dayanılarak hizmet akdinin (derhal)
bildirimsiz fesih süresi
aĢağıdakilerden
hangisidir?
 
 A) Olayı öğrendikten sonra 1 aydır.
 
B) Fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 6işgünüdür.
 
C) Taraflardan birinin bu gibi davranışlardabulunduğunu
 
karşı taraf öğrenir öğrenmez derhal
akti feshetmelidir.
D) Taraflardan birinin bu gibi davranışlardabulunduğunu
 
karşı taraf öğrenir öğrenmez 6 iş günü
ya da fiilin meydana
geldiği tarihten itibaren 1 yıl
içinde akit feshedilmelidir.
E) İ.K.’de süre belirtilmemiştir. Taraflar bu hakkı
diledikleri zaman kullanabilirler.
25-
) ĠĢ Mahkemesi, bildirimli feshingeçersizliğine karar
 
verdiğinde, iĢveren iĢçiyemahkeme kararı kesinleĢinceye
kadar
çalıĢtırmadığı süre içinde en çok ne kadarlık 
ücreti
 
ödemekle yükümlüdür?
 
 A) 3 aylık ücret
 
B) 4 aylık ücret
 
C) 6 aylık ücret
 
D) 1 yıllık ücret
 
E) 2 yıllık ücret
 
26-
) Bir iĢyerinde 1 yıldır çalıĢmakta olaniĢçinin iĢ
 
sözleĢmesi iĢveren tarafından
kötüniyetli olarak feshedilmesi halinde
iĢverenin ödeyeceği kötüniyet
 
tazminatının tutarı ne kadardır?
 
 A) İşçinin iki haftalık ücreti tutarı
 
B) İşçinin dört haftalık ücreti tutarı
 
C) İşçinin altı haftalık ücreti tutarı
 
D) İşçinin on haftalık ücreti tutarı
 
E) İşçinin on iki haftalık ücreti tutarı
 
27-
) 140 iĢçinin çalıĢtığı bir iĢyerinde iĢçiçıkarımının toplu
 
iĢçi çıkarma olarak kabulü
i
çin en az kaç iĢçinin çıkarılması
gerekir?
  A) 10B) 14C) 15D) 20E) 30
28-
) AĢağıdaki genel kurul türlerinden
hangisi, üye
sayısının beĢ yüzü aĢması halindeüyeler tarafından
belirlenecek delegelerin
katılımıyla toplanır?
 
 A) İşçi sendikası genel kurulu
 
B) İşveren sendikası genel kurulu
 
C) İşçi sendikası şubesi genel kurulu
 
D) İşveren sendikası şubesi genel kurulu
 
E) İşçi konfederasyonu genel kurul
 
29-
) Bir iĢçi sendikasının genel kurulununtoplanmasına
 
iliĢkin hangisi yanlıĢtır?
 
 A) İlk genel kurul toplantısı tüzel kişilik kazanılmasından
 
itibaren 6 ay içinde yapılır.
 
B) Olağan genel kurul toplantısı 4 yılda bir yapılır.
 
C) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli
gördükleri
hallerde olağanüstü genel kurul toplantısıyapılabilir.
 
D) Toplantı yetersayısı üye veya delege sayısının salt
 
çoğunluğudur.
 
E) İlk toplantıda yeter sayı yoksa en çok 30 gün
içinde ikinci
toplantı yapılır.
 
30-) Sendika ve konfederasyonlar defter vebelgeleri ilgili
bulundukları yılı izleyen takvim yılından baĢlayarak kaç yıl
süreyle saklamak 
zorundadırlar?
  A) 10B) 5C) 3D) 2E) 1
31-) Bireyin giysilerine bakarak 
aĢğ.konulardan hangisi hakkında bir kanıyavarmak olası değildir?
 
 A) Sosyal kimliği
 B) Statüsü
C) Değerleri
 
D) Mesleği
 
E) Düşünceleri
 
32-
) AĢağıdakilerden hangisi bireyl
erinkendine benzeyenlerle
daha iyi iletiĢimkurduğunun göstergesi olan etkili iletiĢimtekniğidir?
  A) MizaçB) Beden diliC) AynalamaD) EmpatiE) Odaklama
33-
) AĢağıdakilerden hangisi bireyin
kendi kendini yönetmesidir?
  A) Kariyer
B) İmaj
 C) KalibrasyonD) Narsistlik E) Nevrotiklik 
34-)
 AĢağıdakilerden hangisi soğuk 
renklerden birisidir?
  A) Mavi
B) Kırmızı
 
C) Yeşil
 D) BeyazE) Pembe

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
mhmt654 liked this
Önder Gnl added this note
alın linkleri http://tr.CEVAP ANAHTARI
Önder Gnl added this note
arkadaş siz bu sınava boşa girmeyin soruların altında 2 sayfa cevap anahtarı var görmüyor musunuz
ERKABEN added this note
CEVAPLARI YOKMU ? LÜTFEN CEVAP VERİN...
1 hundred reads
1 thousand reads
Filiz Eğri added this note
cevaplarını nerden bulacaz

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->