Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIAO AN VAN 10

GIAO AN VAN 10

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 8,503 |Likes:
Published by api-3802024

More info:

Published by: api-3802024 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
chicong08@yahoo.com.vn 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong 
 
Ti
ết 1
T
ỔNG
QUAN V
Ă
N H
ỌC
VI
ỆT
NAM
I. M
ỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT
 
1.Giúp HS: n
ắm
 
được
các b
ph
ận
l
ớn
và s
v
ận
 
động
phát tri
ển
c
ủa
VHGD và VHvi
ết
.2. N
ắm
 
được
khái quát tình hình V
ă
n H
ọc
vi
ết
VN.3. N
ội
dung th
hi
ện
con ng
ười
Vi
ệt
Nam Trong v
ă
n h
ọc
 
II
. PHƯƠNG
TI
ỆN
TH
ỰC
HI
ỆN
 
- SGK,SGV- Thi
ết
k
ế
bài h
ọc
 
III. Ti
ến tr
 ình bài d
ạy.
 
a)
Ổn định
 b) Ki
ểm tra b
ài c
ũ
 c) Bài m
ới
 
Ho
ạt động của GV & HS
N
ội dụng cần đạt
Ghi chú
H
Đ
1TT1TT2H
Đ
2TT1TT2- H
ướng
d
ẫn
h
ọc
sinhtìmg hi
ểu
các b
ph
ận
 h
ợp
thành c
ủa
VHVN- Yêu c
ầu
h
ọc
sinh
đọc
 Ph
ần
I
ở 
Sgk.- Hãy cho bi
ết
v
ă
n h
ọc
 Vi
ệt
Nam g
ồm
m
ấy
b
 ph
ận
phát tri
ển
?- H
ọc
sinh tìm hi
ểu
cáckhái ni
ệm
v
ă
n h
ọc
dângian và VH vi
ết
 -Th
ế
nào là VHDG ?* Nêu các th
lo
ại
c
ủa
 VHDG?
*
T
ổng quan l
à cánh nhìn nh
ận đánh giá một
cách t
ổng quát những nét lớn của VHVN
 I.
 
Các b
ph
ận
h
ợp
thành c
ủa
VHVN.VHVN g
ồm
2 b
ph
ận
phát tri
ển
VHDGVH vi
ết
 1)
 
V
ă
n h
ọc
dân gian- Là sáng tác t
ập
th
c
ủa
nhân dân lao
động
truy
ền
mi
ệng
t
 
đời
này sang
đời
khác.* Các th
lo
ại
c
ủa
VHDG : Truy
ền
thuy
ết
, s
thi,c
tích, truy
ện
c
ười
, truy
ện
ng
ngôn t
ục
ng
,
 
chicong08@yahoo.com.vn 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong 
TT3TT4H
Đ
3TT1TT2TT3TT4TT5TT6TT7H
Đ
4TT1-
Đặc
tr
ư
ng c
ủa
VHdân gian ?- Th
ế
nào là VH vi
ết
?- H
ướng
d
ẫn
h
ọc
sinhtìm hi
ểu
quá trình pháttri
ển
c
ủa
VH vi
ết
VN.Ti
ến
trình phát tri
ển
 c
ủa
VHVN tr
ải
quam
ấy
th
ời
k
?H
ọc
sinh
đọc
ph
ần
IITruy
ền
th
ống
c
ủa
n
nVHVN?
Đặc
 
đ
i
ểm
chú ý c
ủa
 VH giai
đ
o
ạn
này ?T
ại
sao giai
đ
o
ạn
VHnày l
ại
 
ảnh
h
ưởng
n
nVHH
Đ
TQ ?
 
Nêu các tác ph
ẩm
VHti
ểu
bi
ểu
giai
đ
o
ạn
này?T
ại
sao n
ền
VHVN t
 
đầu
TK XX h
ết
TK XXl
ại
 
được
g
ọi
n
ền
VHhi
ện
 
Đại
?* Thành t
u c
ủa
 VHVN th
ời
k
này ?- H
ọc
sinh tìm hi
ểu
 ph
ần
: Con ng
ười
VNqua VH.Cho HS
đọc
ph
ần
IIIcâu
đố
và ca dao dân ca …..*
Đặc
tr
ư
ng c
ủa
VHDG : Tính truy
ền
mi
ệng
th
ực
hành trong các nghi l
sinh ho
ạt
c
ộng
 
đồng
.2) V
ă
n h
ọc
vi
ết
: Là sáng tác c
ủa
trí th
ức
 
được
 ghi l
ại
b
ằng
ch
vi
ết
 
đó
là sáng t
ạo
c
ủa
cá nhânmang d
ấu
 
ấn
c
ủa
tác gi
và VH vi
ết
 
được
vi
ết
 ch
y
ếu
b
ằng
ch
Hán, Nôm và ch
qu
ng
.II) Quá trình phát tri
ển
c
ủa
VH vi
ết
VN:* VH vi
ết
VN tr
ải
qua 3 th
ời
k
phát tri
ển
:(1) T
th
ế
k
X h
ết
th
ế
k
XIX( VH trung
đại
)(2) T
th
ế
k
XX CMT8 1945 .(3) T
sau CMT8 1945 h
ết
th
ế
k
XX.1)Th
ời
k
VH trung
đại
t
th
ế
k
X
đến
TK XIX- Truy
ền
th
ống
c
ủa
n
ền
VHVN : ch
ngh
 ĩa
yêun
ước
và nhân
đạo
.- N
ền
VH vi
ết
b
ằng
ch
hán và ch
Nôm.
Ảnh
 h
ưởng
n
ền
V
ă
n H
ọc
H
Đ
Trung Qu
ốc
.- các tri
ều
 
đại
Ph
ươ 
ng B
ắc
xâm l
ược
n
ước
ta nên
đ
ã
ảnh
h
ưởng
n
ền
VH vi
ết
b
ằng
ch
Hán.*các tác ph
ẩm
tiêu bi
ểu
:-Thánh Tông di th
ảo
(Lê Thánh Tông)-Truy
ền
kì man l
ục
(Nguy
ễn
D
)-Hoàng lê nh
ất
th
ống
chí(Ngô Gia V
ă
n Phái )2) Th
ời
k
VH hi
ện
 
đại
(
đầu
TK XX
đến
h
ết
TKXX )- Phát tri
ển
trong th
ời
 
đại
s
ản
xu
ất
d
ựa
vào hi
ện
 
đại
hoá, có lu
ồn
t
ư
t
ươ 
ng ti
ến
b
v
cách c
ảm
,cách ngh
 ĩ 
trong con ng
ười
VN.
Ảnh
h
ưởng
VHPh
ươ 
ng Tây.* Thành t
ựu
VHVN :Công cu
ộc
gi
ải
phóng dânt
ộc
 
đ
ã
đ
em lu
ồn
sinh khí m
ới
t
ạo
nh
ững
ngu
ồn
 c
ảm
h
ứng
m
ới
qua
đó
t
ạo
nên thành t
ựu
ngh
 thu
ật
 
đáng
trân tr
ọng
.
III. Con người VN qua VH.
 1. Ph
ản ánh qua
n h
ệ của con người với thế giới
t
ự nhi
ên.- Thiên nhiên là ng
ười
b
ạn
thân thi
ết
v
ới
con
 
chicong08@yahoo.com.vn 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong 
TT2TT3TT4TT5M
ối
quan h
gi
ữa
 ng
ười
v
ới
th
ế
gi
ới
t
 nhiên
được
ph
ản
ánhnh
ư
th
ế
nào?M
ối
quan h
c
ủa
conng
ười
v
ới
qu
ốc
gia,dân t
ộc
 
được
th
hi
ện
 nh
ư
th
ế
nào ?VHVN ph
ản
ánh ýth
ức
c
ủa
con ng
ười
VNtrong quan h
h
ội
 nh
ư
th
ế
nào ?Ý th
ức
c
ủa
con ng
ười
 VN
được
th
hi
ện
nh
ư
 th
ế
nào ?* C
ủng
c
:
Đ
i
ểm
l
ư
u ýnh
ất
khi h
ọc
xong bàih
ọc
.* D
ặn
dò : So
ạn
bàim
ới
(tt)ng
ười
. Tình yêu thiên nhiên là n
ội
dung quantr
ọng
c
ủa
VHVN.- Các tác ph
ẩm
VHDG ra
đời
k
v
qua trình ôngcha ta c
ải
t
ạo
nh
ận
th
ức
và chinh ph
ục
th
ế
gi
ới
t
 nhiên- VHT
Đ
: Thiên nhiên g
ắn
v
ới
lý t
ưởng
 
đạo
 
đức
 th
ẩm
M
 ĩ 
.- VHH
Đ
: Thiên nhiên th
hi
ện
qua tình yêu quêh
ươ 
ng làng c
ảnh
….2) Con ng
ười
Vi
ệt
Nam qua vi
ệc
quan h
qu
ốc
 gia , dân t
ộc
.- Con ng
ười
có ý th
ức
xây d
ựng
qu
ốc
gia ch
ống
 l
ại
k
thù xâm l
ược
. Tình yêu quê h
ươ 
ng và t
 hào v
dân t
ộc
.- C
ă
m thù gi
ặc
và x
thân vì n
ước
.- N
ền
VH tiên phong
đế
qu
c và PK th
hi
ện
 ch
ngh
 ĩa
yêu n
ước
.3) Con ng
ười
VN trong quan h
xã h
ội
:- Bi
ết
phát huy v
 
đẹp
truy
ền
th
ống
và làm giàucho quê h
ươ 
ng
đất
n
ước
.- C
ảm
thông và lên án nh
ững
th
ế
l
ực
áp b
ức
conng
ười
.- Ch
ngh
 ĩa
hi
ện
th
ực
và ch
ngh
 ĩa
nhân
đạo
 luôn th
hi
ện
rõ nét.4) Con ng
ười
VN và vi
ệc
ý th
ức
v
b
ản
thân :- Con ng
ười
VN
đề
cao ý th
ức
c
ộng
 
đồng
h
ơ 
n ýth
ức
cá nhân.- Xây d
ựng
 
đạo
lý làm ng
ười
v
ới
nhi
ều
ph
ẩm
 ch
ất
t
ốt
 
đẹp
: nhân ái, thu
chung, v
tha, giàu
đức
 hy sinh.- Ý th
ức
v
quy
ền
s
ống
cá nhân

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thang Nguyen liked this
Na Yu liked this
Minh Phương liked this
Linh Pham liked this
Na Yu liked this
Na Yu liked this
Thao Vy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->