Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skkn - Dao Duc Lop #

Skkn - Dao Duc Lop #

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,012 |Likes:
Published by api-3802024

More info:

Published by: api-3802024 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong chicong08@yahoo.com.vn 
M
t so bien phap giao d
c
Đạo
 
Đứ 
c H
c SinhPh
 ần I: Những vấn đề chung
 I.
 
Lí do ch
ọn đề t
ài
Giáo d
ục đạo đức l
à m
ột bộ phận rất quan trong của quá tr
 ình s
ư 
ph
ạm, đặc biệt l
à
ở tiểu
h
ọc. Nó nhằm h
 ình thành nh
ững cơ
s
ở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh tiểu học, giúp các emứng xử đ
úng
đắn qua các mối
quan h
ệ đạo đức h
àng ngày. Có th
ể nói, nhân cách của học sinh
ti
ểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Đ
i
 ều n
ày th
ể hiện qua thái độ cư 
x
ử đối với ông
bà, cha m
ẹ, anh chị em ruột trong gia đ
 ình, v
ới th
ày cô giáo, b
ạn b
è qua thái
độ với học tập, r
ènluy
ện h
àng ngày...
Đ
ó là c
ơ
s
ở quan trọng của việc h
 ình thành nh
ững nguy
ên t
ắc, chuẩn mực đ
o
đức cao hơ
n
ở trung học cơ
s
ở.
 
Ở tiểu học, cụ thể l
à
ở lớp 3, quá tr
 ình giáo d
ục đạo đức nhằm giúp học sinh:
 -
ề nhận thức 
: H
ọc sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực h
ành vi
đạo đức v
àpháp lu
ật ph
ù h
ợp với lứa tuổi học sinh lớp 3 trong các mối quan hệ của các em với những người
thân trong gia
đ
 ình; v
ới bạn b
è, và công vi
ệc của lớp; của trường;
v
ới Bác Hồ v
à nh
ững người có
công v
ới đất nước, với dân tộ
c; v
ới h
àng xóm láng gi
 ềng; với thiếu nhi v
à khách qu
ốc tế; với cây
tr
 ồng
, v
ật nuôi v
à ngu
 ồn nước; với lời nói, việc l
àm c
ủa bản thân.
 -
ề kĩ nă
ng, hành vi 
:H
ọc sinh được từng bước h
 ình thành k
 ĩ nă
ng bày t
ỏ ý kiến, thái độ
c
ủa bản thân đối với những quan
ni
ệm, h
ành vi, vi
ệc l
àm có liên quan
đến các chuẩn mực đ
ã h
ọc;
k
 ĩ nă
ng l
ựa chọn v
à th
ực hiện các h
ành vi
ứng xử ph
ù h
ợp chuẩn mực trong các t
 ình hu
ống đơ
ngi
ản, cụ thể trong cuộc sống.
 -
ề thái độ:
H
ọc sinh bước đầu h
 ình thành thái
độ trách nhiệm đối với
l
ời nói, việc l
àmc
ủa bản thân, tự tin v
ào kh
ả nă
ng c
ủa bản thân, y
êu th
ươ
ng ông bà, cha m
ẹ, anh chị em v
à b
ạn
bè, bi
ết ơ
n Bác H
 ồ v
à các t
hươ
ng binh li
ệt
s
 ĩ; quan tâm, tôn trọng với mọi người, đ
oàn k
ết hữu
ngh
ị với thiếu nhi quốc tế; có ý thức bảo vệ nguồ
n n
ước v
à cây tr
 ồng, vật nuôi.
 
Để thực hiện 3 mục ti
êu trên và nh
ất l
à
để góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3
qua môn
đạo đức 3 ở tiểu học, trong nă
m
đầu thực hiện chươ
ng trình và sách giáo khoa m
ới, tôi
m
ạnh dạn chọn đề t
ài:
“V 
ấn đề giáo dục đạo
 
đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở 
T
ểu học 
” 
 
II.
 
M
ục đ
ích nghiên c
ứu
 
M
ục đ
ích c
ủa đề t
ài nh
ằm:
 1/ Tìm hi
ểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức 3 ở tiểu học.
 2/
Đề xuất một số biện pháp sư 
ph
ạm cần thiết để giáo dục đạo đức cho họ
c sinh.
III.
 
Nhi
ệm vụ nghi
ên c
ứu
 
1/ Tìm hi
ểu vấn đề đổi mới phươ
ng pháp d
ạy học đạo đức ở tiểu học.
 2/ Tìm hi
ểu về các vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3.
 3/ Tìm hi
ểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức 3 ở trường
ti
ểu học Cát Linh.
 4/ Tìm hi
ểu nguy
ên nhân c
ủa thực trạng.
 5/
Đề xuất một số giải pháp để tă
ng c
ường giáo dục đạo đức cho học sinh.
 
IV.
 
Khách th
ể v
à
đối tượng nghi
ên c
ứu
 
1/ Khách th
ể nghi
ên c
ứu: Việc r
èn luy
ện đạo đức của học sinh lớp 3
- tr
ường tiểu học Cát
 Linh.2/
Đối tượng nghi
ên c
ứu: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp qua môn đạo đức 3 ở tiểu
h
ọc.
 
V.
 
Các ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứu
 1.
 
Ph
ươ
ng pháp nghiên c
ứ 
u tài li
ệu: Đọc t
ài li
ệu, giáo tr
 ình, chuyên
đề có li
ên quan
đến vấnđề cần nghi
ên c
ứu:
 -
 
Giáo d
ục học tiểu
h
ọc 2 (GS
– TS
Đặng Vũ Hoạt v
à TS Nguy
ễn Hữu Hợp)
 -
 
Chuyên
đề giáo dục tiểu học.
 -
 
B
ộ sách đạo đức 3
- B
ộ Giáo dục đ
ào t
ạo.
 
2.
 
Ph
ươ
ng pháp
đ
i
 ều tra: Trao đổi với giáo vi
ên d
ạy môn đạo đức lớp 3 về những khó khă
n,thu
ận lợi trong qua tr
 ình giáo d
ục đạo đức cho học
sinh l
ớp 3 thông qua môn Đạo đức 3.
 
3.
 
Ph
ươ
ng pháp th
ực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi v
à tác d
ụng của việc giáo dục đạo đức
cho h
ọc sinh qua b
ài h
ọc Đạo đức.
 
Ph
 ần II: Nội dung v
à k
ết quả nghi
ên c
ứu
 
 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong chicong08@yahoo.com.vn 
Ch
ươ 
ng IC
ơ 
s
ở lí luận của đề t
àiI.
 
V
ấn đề đổi mới phươ 
ng pháp d
ạy học đạo đức ở tiểu học
 
1.
 
T
ế n
ào là 
đổi mới phươ 
ng pháp d 
ạy học ở tiểu học? 
 
-
 
Đổi mới phươ
ng pháp d
ạy học có thể hiểu l
à tìm con
đường ngắn nhất để đạt được chất
l
ượng v
à hi
ệu quả dạy học cao. Con đường n
ày không co s
ẵn, không bằng phẳng, nó khúc khuỷu,
g
ập ghềnh; đ
an xen gi
ữa cái chung v
à cai riêng, cái c
ũ v
à cái m
ới.
 -
 
Đổi mới phươ
ng pháp bao hàm c
ả hai mặt: Phải đư 
a vào các ph
ươ
ng pháp d
ạy học mớiđồng thời tích cực phát huy những ư 
u
đ
i
ểm của phươ
ng pháp d
ạy học truyền thống.
 -
 
Đổi mới phươ
ng pháp là s
ự phố 
i h
ợp đồng bộ của nhiều khâu: Bồi dưỡng giáo vi
ên, biênso
ạn sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đ
ánh giá h
ọc sinh v
à qu
ản lí chỉ đạo.
 
2.
 
ại sao phải đổi mới phươ 
ng pháp d 
ạy học ở tiểu học? 
 
a.
 
Đổi mới phươ
ng pháp d
ạy học ở tiểu học nhằm đ
áp
ứng mục ti
êu giáo d
ục
ti
ểu học.
 b.
 
Phát huy tính n
ă
ng
động, sáng tạo trong phươ
ng pháp d
ạy học.
 c.
 
Đ
i
 ều kiện cơ
s
ở vật chất, môi trường học tập không giống nhau.
 d.
 
C
ập nhật thông tin, góp phần tích cực để đạt được mục ti
êu d
ạy học.
 
3.
 
V
ệc đổi mới phươ 
ng pháp d 
ạy học được tiến h
ành nh 
ư 
t
ế n
ào
Quá trình qu
ản lí chỉ đạo chuy
ên môn cho th
ấy rằng thực hiện đổi mới phươ
ng pháp d
ạy
h
ọc ở tiểu học cần tập trung v
ào nh
ững vấn đề sau:
 a.
 
Áp d
ụng hiệu quả các phươ
ng pháp d
ạy học v
à hình th
ức tổ chức dạy học mới:
 -
 
D
ạy học đảm bảo sự thống nhất hợp lí 
hai yêu c
 ầu đồng loạt v
à cá th
ể.
 -
 
D
ạy học hợp tác nhóm.
 -
 
D
ạy học tự phát hiện.
 -
 
S
ử dụng phươ
ng ti
ện thiết bị dạy học hiện đại trong đổi mới phươ
ng pháp d
ạy học
 -
 
Th
ực hiện tốt quy tr
 ình d
ạy học ho
à nh
ập.
 b.
 
Xây d
ựng môi trường học tập thuận lợi cho học sinh.
 -
 
Đầu tư 
c
ơ
s
ở vật chất thiết bị theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, số lượng học sinh
trên m
ỗi lớp phải hợp lí (35 em).
 -
 
Xây d
ựng ph
òng h
ọc v
à t
ổ chức không gian lớp học mang tính thẩm mĩ, sư 
ph
ạm.
 -
 
Môi tr
ường học tập thuận lợi sẽ tác động tích cực đến sự th
ành công c
ủa đổi mới
ph
ươ
ng pháp d
ạy học.
 c.
 
S
ử dụng hợp lí, sáng tạo đồ d
ùng d
ạy học đ
ã có và t
ự l
àmd.
 
Đổi mới phươ
ng pháp so
ạn b
ài.e.
 
Đổi mới công tác quản lí chỉ đạo.
 
4.
 
Quan
đ
i
ểm chung về đổi mới phươ 
ng pháp d
ạy học môn đạođức ở lớp 3:
 
-
 
D
ạy học môn đạo đức cần đ
i t
qu
y
 ền trẻ em, từ lời ích của trẻ em đến trách nhiệm, bổn
ph
ận của học sinh. Cách tiếp cận đ
ó s
ẽ giúp cho việc dạy học đạo đức trở n
ên nh
ẹ nh
àng, sinh
động hơ
n, giúp cho h
ọc sinh lĩnh hội v
à th
ực hiện h
ành vi t
ự giác hơ
n, tránh
được tính chật nặng
n
 ề, áp đặt
tr
ước đ
ây.-
 
D
ạy học môn đạo đức sẽ chỉ đạt hiệu quả khi học sinh hứng thú v
à tích c
ực, chủ động tham
gia vào quá trình d
ạy học. Dạy học môn đạo đức phải l
à quá trình giáo viên t
ổ chức, hướng dẫn
h
ọc sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm v
à thói quen
đạo đức, tự khám phá v
à chi
ễm lĩnh
tri th
ức mới, khái niệm mới.
 -
 
Đối với học sinh lớp 3, nhận thức c
òn c
ảm tính, trực tiếp v
à c
ụ thể. V
 ì v
ậy các nội dung
giáo d
ục cần phải chuyển tải đến học sinh một cách nhẹ nh
àng, sinh
động thông qua các hoạtđộng: đ
óng vai, ch
ơ
i trò ch
ơ
i; phân tích, x
ử lí t
 ình hu
ống, kể chuyện theo tranh, xây dựng phần
k
ết cho các câu chuyện cho kết cục mở, đ
ánh giá và t
ự đ
áng giá hành vi c
ủa bản thân v
à nh
ững
ng
ười xung quanh theo các chuẩn mực
hành vi
đ
ã h
ọc; t
 ìm hi
ểu, phân tích, đ
ánh giá các s
ự kiện
trong
đời sống đạo đức của lớp học, của nh
à tr
ường, của địa phươ
ng, k
ể chuyện, múa hát, đọc
t
, v
ẽ tranh, xem bă
ng hình,...có liên quan
đến chủ đề b
ài h
ọc.
 -
 
D
ạy học môn đạo đức phải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực của học sinh. Các tr
uy
ện
k
ể,
tình hu
ống, tấm gươ
ng, tranh
ảnh,...sử dụng để dạy học đạo đức
ph
ải lấy chất liệu từ cuộc
s
ống thực của học sinh. Đ
i
 ều đ
ó s
ẽ giúp cho b
ài h
ọc đạo đức th
êm phong phú, g
 ần gũi, sống độngđối với các em.
 -
 
Các ph
ươ
ng pháp và hình th
ức dạy học đạo đức lớp 3 rất
phong phú
đ
a d
ạng, bao gồm cả
các ph
ươ
ng pháp d
ạy học hiện đại như 
:
đ
óng vai, th
ảo luận nhóm, tổ chức tr
ò ch
ơ
i,
đ
i
 ều tra thực
ti
ễn, báo cáo, giải quyết vấn đề, động n
ão,... và các ph
ươ
ng pháp truy
 ền thống như 
: k
ể chuyệnđ
àm tho
ại, n
êu g
ươ
ng, s
ử dụng đồ d
ùng tr
ực quan, khen thưởng... bao gồm cả h
 ình th
ức dỵa học
 
http://www.esnips.com/web/DangChiCong chicong08@yahoo.com.vn 
cá nhân, theo nhóm theo l
ớp, học ở trong lớp, ngo
ài sân tr
ường, vườn trường v
à tham quan các ditích v
ă
n hoá, các
địa đ
i
ểm có li
ên quan
đến nội dung học tập.
 -
 
M
ỗi phươ
ng pháp và hình th
ức dạy học môn
 
đạo đức đều có mặt mạnh v
à h
ạn chế ri
êng,phù h
ợp với từng loại b
ài riêng, t
ừng khâu ri
êng c
ủa tiết dạy. V
 ì v
ậy trong quá tr
 ình d
ạy học giáo
viên c
 ần că
n c
v
ào n
ội dung, tính chất từng b
ài, c
ă
n c
v
ào trình
độ học sinh v
à n
ă
ng l
ực, sở
tr
ường của bản thân
, c
ă
n c
v
ào
đ
i
 ều kiện, ho
àn c
ảnh cụ thể của trường m
 ình, l
ớp m
 ình mà l
ựa
ch
ọn, sử dụng kết hợp các phươ
ng pháp và hình th
ức dạy học hợp lí, đ
úng m
ức để giáo dục đạođức cho học sinh qua các b
ài
đạo đức.
 
II.
 
Các v
ấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cho học sinh
l
ớp 3
 
Ch
ươ
ng trình môn
đạo đức ở lớp 3 bao gồm 14 b
ài ph
ản ánh
các chu
ẩn mực h
ành vi
đạođức cần thiết, ph
ù h
ợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đ
 ình, nhàt
rường, cộng đồng v
à môi tr
ường tự nhi
ên.
Ở mỗi b
ài
đạo đức đều phải
th
ực hiện các nhiệm vụ v
àn
ội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như 
:-
 
Giáo d
ục ý thức đạo đức
 -
 
Giáo d
ục thái độ, t
 ình c
ảm đạo đức.
 -
 
Giáo d
ục h
ành vi, thói quen
đạo đức.
 
1.
 
Giáo d 
ục ý thức đạo đức 
 
Giáo d
ục ý thức đạo đức nhằm cung cấp cho học sinh những tri thứ 
c
đạo đức cơ
b
ản, sơ
 
đẳng về chuẩn mực h
ành vi, hình thành ni
 ềm tin đạo đức cho học sinh. Các chuẩn mực h
ành vinày
được xây dựng từ các
ph
ẩm chất đạo đức, chúng phản ánh các mối quan hệ h
àng ngày c
ủa
các em.
Đ
ó là:-
 
Quan h
ệ cá nhân với x
ã h
ội: Kính y
êu Bác H
 ồ, biết ơ
n th
ươ
ng binh li
ệt sĩ, y
êu quê h
ươ
ng,làng xóm, ph
ố phường của m
 ình... yêu m
ến v
à t
h
ào v
 ề trường, lớp, giữ g
 ìn môi tr
ường sống
xung quanh...-
 
Quan h
ệ cá nhân với công việc, lao động: Biết chă
m ch
ỉ, ki
ên trì, v
ượt khó trong học tập,
tích c
ực tha
m gia các công vi
ệc lao động khác nhau.
 -
 
Quan h
ệ cá nhân với những người xung quanh:
Hi
ếu thảo đối với ông b
à, cha m
ẹ, quan
tâm giúp
đỡ anh chị em trong gia đ
 ình, tôn tr
ọng, giúp đỡ, đ
oàn k
ết với bạn b
è, v
ới thiếu nhi quốc
t
ế, tôn trọng v
à giúp
đỡ h
àng xóm láng gi
 ềng... theo khả nă
ng c
ủa m
 ình.-
 
Quan h
ệ cá nhân với t
ài s
ản x
ã h
ội, t
ài s
ản của người khác: Tôn trọng v
à b
ảo vệ t
ài s
ản
c
ủa nh
à tr
ường, của nh
à n
ước v
à c
ủa người khác...
 -
 
Quan h
ệ cá nhân với thi
ên nhiên: B
ảo vệ môi trường tự nhi
ên xung quanh n
ơ
i h
ọc
, n
ơ
ich
ơ
i, b
ảo vệ cây trồng, cây xanh có ích, động vật nuôi, động vật có ích, diệt trừ động vật có hại,
b
ảo vệ nguồn nước...
 -
 
Quan h
ệ cá nhân với bản thân: khi
êm t
ốn, thật th
à, b
ạo dạn, vệ sinh, tự l
àm l
ấy công việc
c
ủa m
 ình...Theo t
ừng chuẩn mực h
ành vi
đạo đức, cần giúp học sinh hiểu:
 
 
Yêu c
 ầu của chuẩn mực h
ành vi
đạo đức: Chuẩn mực h
ành vi yêu c
 ầu học sinh thực hiệnđ
i
 ều g
 ì? làm gì?
 
Ý ngh
 ĩa tác dụng
c
ủa việc thực hiện chuẩn mực h
ành vi
đạo đức v
à tác h
ại của việc l
àmtrái: vi
ệc thực hiện chuẩn mực h
ành vi
đạo đức mang lại lợi ích g
 ì? tác d
ụng g
 ì? n
ếu không
th
ực hiện m
à làm trái có tác h
ại g
 ì?
 
Cách th
ực hiện chuẩn mực đ
ó: th
ực hiện chuẩn mực, cần l
àm nh
ững công việc g
 ì? th
ực
hi
ện như 
th
ế n
ào?Nh
ững tri thức đạo đức ng
ày nay giúp các em phân bi
ệt được cá
i
đ
úng – cái sai, cái t
ốt
cái x
ấu, cái thiện
– cái ác... t
ừ đ
ó các em s
ẽ l
àm th
eo đ
úng,
ủng hộ cái tốt, tán th
ành cái thi
ện v
à
đấu tranh, ph
ê phán, tránh cái sai, cái x
ấu, cái ác...
 
ý th
ức đạo đức đ
úng
đắn có tác dụng định
h
ướng cho thái độ, t
 ình c
ảm, h
ành vi
đạo đức.
 
2/ Giáo d 
ục 
thái 
độ, t 
ình c 
ảm đạo đức:
 
Giáo d
ục thái độ, t
 ình c
ảm đạo đức cho học sinh l
à th
ức tỉnh những rung động, những xúc
c
ảm với hiện thực xung quanh, l
àm cho chúng bi
ết y
êu, bi
ết ghét r
õ ràng, có thái
độ đ
úng
đắn đối
v
ới các hiện tượng phức tạp trong đời sống.
 -
 
Thái
độ, t
 ình c
ảm đối với những người xung quanh: kính y
êu, bi
ết ơ
n, quan tâm, ch
ă
m sócông bà, cha m
ẹ, y
êu quý anh ch
ị em, tôn trọng v
à yêu quý b
ạn b
è, tôn tr
ọng những người xung
quanh khác, hàng xóm...-
 
Thái
độ đối với x
ã h
ội:
Kính yêu Bác H
 ồ, biết ơ
n th
ươ
ng binh li
ệt sĩ, y
êu tr
ường mến lớp,
yêu quê h
ươ
ng làng xóm...

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lengagiahan9581 liked this
anhhaochuyen74 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->