Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
H.G. 1136-2006

H.G. 1136-2006

Ratings:
(0)
|Views: 105|Likes:
Published by Gabi Hdg

More info:

Published by: Gabi Hdg on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
1
 HOT
Ă
RÂRE Nr. 1136 din 30 august 2006privind cerin
ţ
ele minime de securitate
ş
i s
ă
n
ă
tate referitoare la expunerea lucr
ă
torilor lariscuri generate de câmpuri electromagneticeEMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEIPUBLICAT
Ă
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 11 septembrie 2006
În temeiulart. 108din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
,Guvernul României adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.CAP. 1Dispozi
ţ
ii generaleSEC
Ţ
IUNEA 1Obiectivul
ş
i domeniul de aplicareART. 1Prezenta hot
ă
râre stabile
ş
te cerin
ţ
ele minime pentru protec
ţ
ia lucr 
ă
torilor împotriva riscurilor pentrus
ă
n
ă
tatea
ş
i securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice de la0 Hz la 300 GHz, în timpul lucrului.ART. 2(1) Prezenta hot
ă
râre se refer 
ă
la riscurile pentru s
ă
n
ă
tatea
ş
i securitatea lucr 
ă
torilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circula
ţ
ia curen
ţ
ilor indu
ş
i
ş
i deabsorb
ţ
ia de energie, precum
ş
i de curen
ţ
ii de contact.(2) Prezenta hot
ă
râre nu vizeaz
ă
posibilele efecte pe termen lung.(3) Prezenta hot
ă
râre nu vizeaz
ă
riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.ART. 3PrevederileLegii securit
ăţ
ii
ş
i s
ă
n
ă
t
ăţ
ii în munc
ă
nr. 319/2006se aplic
ă
în totalitate întregului domeniu prev
ă
zut laart. 1, f 
ă
ă
a aduce atingere prevederilor mai restrictive
ş
i/sau mai specifice din prezenta hot
ă
râre.ART. 4În în
ţ
elesul prezentei hot
ă
râri, termenii
ş
i expresiile de mai jos se definesc dup
ă
cum urmeaz
ă
:a) câmpuri electromagnetice - câmpuri magnetice statice
ş
i câmpuri electrice, magnetice
ş
ielectromagnetice care variaz
ă
în timp cu frecven
ţ
e pân
ă
la 300 GHz; b) valori limit
ă
de expunere - limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazeaz
ă
direct peefectele cunoscute asupra s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
ş
i pe considera
ţ
ii biologice; respectarea acestor limite asigur 
ă
protec
ţ
ialucr 
ă
torilor expu
ş
i la câmpuri electromagnetice împotriva oric
ă
rui efect nociv cunoscut asupra s
ă
n
ă
t
ăţ
ii;c) valori de declan
ş
are a ac
ţ
iunii - nivelul parametrilor direct m
ă
surabili, exprima
ţ
i în termeni deintensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de induc
ţ
ie magnetic
ă
(B)
ş
i dedensitate a puterii (S), începând de la care trebuie s
ă
fie luate una sau mai multe m
ă
suri prev
ă
zute în prezentahot
ă
râre; respectarea valorilor de declan
ş
are a ac
ţ
iunii asigur 
ă
respectarea valorilor limit
ă
de expunererelevante.
 
2SEC
Ţ
IUNEA a 2-aValorile limit
ă
de expunere
ş
i valorile de declan
ş
are a ac
ţ
iuniiART. 5Valorile limit
ă
de expunere
ş
i valorile de declan
ş
are a ac
ţ
iunii pentru câmpurile electromagnetice sunt prev
ă
zute în tabelele nr. 1
ş
i 2 dinanexacare face parte integrant
ă
din prezenta hot
ă
râre.ART. 6(1) Pentru evaluarea, m
ă
surarea
ş
i/sau calculul expunerii lucr 
ă
torilor la câmpuri electromagnetice se poaterecurge la standardele na
ţ
ionale în domeniu.(2) Se poate recurge la standardele prev
ă
zute la alin. (1) pân
ă
la data public
ă
rii standardelor na
ţ
ionaleadaptate standardelor europene armonizate care acoper 
ă
întreaga serie de evalu
ă
ri, m
ă
sur 
ă
ri
ş
i calcule,stabilite de Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnic
ă
(CENELEC).CAP. 2Obliga
ţ
iile angajatoruluiSEC
Ţ
IUNEA 1Determinarea expunerii
ş
i evaluarea riscurilor ART. 7(1) În îndeplinirea obliga
ţ
iilor prev
ă
zute laart. 7alin. (4)
ş
i laart. 12alin. (1) din Legea nr. 319/2006,angajatorul trebuie s
ă
evalueze
ş
i, dac
ă
este necesar, s
ă
m
ă
soare
ş
i/sau s
ă
calculeze nivelurile câmpurilor electromagnetice la care sunt expu
ş
i lucr 
ă
torii.(2) Evaluarea, m
ă
surarea
ş
i calcularea nivelurilor câmpurilor electromagnetice la care sunt expu
ş
ilucr 
ă
torii se pot efectua în conformitate cu standardele prev
ă
zute laart. 6alin. (1)
ş
i, dup
ă
caz, luându-se înconsiderare nivelurile de emisie indicate de produc
ă
torii echipamentelor, atunci când acestea suntreglementate de legisla
ţ
ia na
ţ
ional
ă
, pân
ă
la data public
ă
rii standardelor na
ţ
ionale adaptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care acoper 
ă
întreaga serie de evalu
ă
ri, m
ă
sur 
ă
ri
ş
i calcule.ART. 8Pe baza evalu
ă
rii nivelurilor câmpurilor electromagnetice, efectuat
ă
în conformitate cuart. 7, atunci cândsunt dep
ăş
ite valorile de declan
ş
are a ac
ţ
iunii prev
ă
zute laart. 5, angajatorul evalueaz
ă
 
ş
i, dac
ă
este necesar,calculeaz
ă
dac
ă
sunt dep
ăş
ite valorile limit
ă
de expunere.ART. 9Evaluarea, m
ă
surarea
ş
i/sau calculele prev
ă
zute laart. 7 
ş
i8nu este absolut necesar s
ă
fie efectuate înlocuri de munc
ă
cu acces public, cu condi
ţ
ia ca o evaluare s
ă
fi fost deja efectuat
ă
în conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de referin
ţă
admisibile de expunere a popula
ţ
iei generalela câmpuri electromagnetice cu frecven
ţ
ele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
ş
i familiei nr. 1.007/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie2002,
ş
i ca restric
ţ
iile men
ţ
ionate în aceste norme s
ă
fie respectate în cazul lucr 
ă
torilor 
ş
i riscurile pentrusecuritate s
ă
fie excluse.ART. 10Evaluarea, m
ă
surarea
ş
i/sau calculele prev
ă
zute laart. 7 
ş
i8trebuie s
ă
fie programate
ş
i efectuate de c
ă
treservicii sau persoane competente, la intervale adecvate, luându-se în considerare, în special, prevederileart.8,9 
ş
i18din Legea nr. 319/2006.
 
3ART. 11Datele rezultate din evaluarea, m
ă
surarea
ş
i/sau calculul nivelului de expunere trebuie s
ă
se p
ă
streze într-oform
ă
care s
ă
permit
ă
consultarea lor ulterioar 
ă
.ART. 12În conformitate cuart. 7alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie s
ă
 acorde o aten
ţ
ie deosebit
ă
urm
ă
toarelor elemente:a) nivelului, spectrului de frecven
ţă
, duratei
ş
i tipului expunerii; b) valorilor limit
ă
de expunere
ş
i valorilor de declan
ş
are a ac
ţ
iunii, prev
ă
zute laart. 5;c) efectelor asupra st
ă
rii de s
ă
n
ă
tate
ş
i securit
ăţ
ii lucr 
ă
torilor care apar 
ţ
in unor grupuri sensibile la riscurispecifice;d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferen
ţ
ele cu echipamente
ş
i dispozitive medicale electronice, inclusivstimulatoare cardiace
ş
i alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpurimagnetice statice având o induc
ţ
ie magnetic
ă
mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozivedetonatoare, incendiile
ş
i exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorit
ă
scânteilor  provocate de câmpuri induse, curen
ţ
i de contact sau desc
ă
rc
ă
ri de scântei;e) existen
ţ
ei unor echipamente de munc
ă
alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere lacâmpuri electromagnetice;f) informa
ţ
iilor adecvate ob
ţ
inute în urma supravegherii st
ă
rii de s
ă
n
ă
tate, inclusiv informa
ţ
iilor publicate,atunci când este posibil;g) surselor de expunere multiple;h) expunerii simultane la câmpuri de frecven
ţ
e multiple.ART. 13(1) Angajatorul trebuie s
ă
de
ţ
in
ă
o evaluare a riscurilor, în conformitate cuart. 12alin. (1) lit. a) din Legeanr. 319/2006,
ş
i trebuie s
ă
stabileasc
ă
m
ă
surile care trebuie luate pentru securitatea
ş
i s
ă
n
ă
tatea lucr 
ă
torilor,în conformitate cuart. 14- 20.(2) Evaluarea riscurilor trebuie s
ă
fie înregistrat
ă
pe un suport adecvat care s
ă
asigure p
ă
strarea datelor.(3) Atunci când natura
ş
i amploarea riscurilor legate de câmpurile electromagnetice nu justific
ă
o evaluaremai detaliat
ă
a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.(4) Evaluarea riscurilor trebuie s
ă
fie actualizat
ă
periodic
ş
i ori de câte ori s-au produs modific
ă
risemnificative în urma c
ă
rora aceasta poate deveni caduc
ă
sau atunci când rezultatele supravegherii medicaledemonstreaz
ă
c
ă
este necesar.SEC
Ţ
IUNEA a 2-aEvitarea sau reducerea riscurilor generate de câmpurile electromagneticeART. 14Riscurile generate de expunerea la câmpuri electromagnetice trebuie s
ă
fie eliminate sau reduse laminimum,
ţ
inându-se seama de progresul tehnic
ş
i de existen
ţ
a m
ă
surilor de control al riscului la surs
ă
.ART. 15Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice se bazeaz
ă
pe principiilegenerale de prevenire prev
ă
zute deLegea nr. 319/2006.ART. 16Pe baza evalu
ă
rii riscurilor, efectuat
ă
în conformitate cuart. 7- 13, atunci când sunt dep
ăş
ite valorile dedeclan
ş
are a ac
ţ
iunii prev
ă
zute laart. 5, cu excep
ţ
ia cazului în care evaluarea efectuat
ă
în conformitate cuart.8demonstreaz
ă
c
ă
expunerea nu dep
ăş
e
ş
te valorile limit
ă
 
ş
i c
ă
este exclus orice risc legat de securitate,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->