Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جدل الهويات - سليم مطر

جدل الهويات - سليم مطر

Ratings: (0)|Views: 310 |Likes:
Published by Samir Al-Hamed
جدل الهويات

عرض / إبراهيم غرايبة

يتناول مؤلف الكتاب قضايا الأكراد والسريان والتركمان واليزيدية في العراق وسوريا، ويستعين في ذلك بمجموعة من الباحثين من أبناء هذه القوميات، وهم: نصرت مردان (تركماني)، وشمعون دنحو (سرياني)، وعشتار البرزنجي (كردي)، والأمير معاوية أنور الأموي (يزيدي)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D10C9C0A-1086-45A1-BC35-F86E98DE887F.htm

جدل الهويات

عرض / إبراهيم غرايبة

يتناول مؤلف الكتاب قضايا الأكراد والسريان والتركمان واليزيدية في العراق وسوريا، ويستعين في ذلك بمجموعة من الباحثين من أبناء هذه القوميات، وهم: نصرت مردان (تركماني)، وشمعون دنحو (سرياني)، وعشتار البرزنجي (كردي)، والأمير معاوية أنور الأموي (يزيدي)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D10C9C0A-1086-45A1-BC35-F86E98DE887F.htm

More info:

Published by: Samir Al-Hamed on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
تﺎﻳﻮﻬﻟا
 
لﺪﺟ 
 
بﺮﻋ
..
داﺮآا
..
نﺎﻤآﺮﺗ 
..
نﺎﻳﺮﺳ 
..
ﺔﻳﺪﻳﺰﻳ 
 
ﻒﻟﺆﻤﻟا
-
ﺮﻄﻣ 
 
ﻢﻴﻠﺳ 
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
داﺪﻋا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢهﺎﺳ 
: 
نادﺮﻣ 
 
تﺮﺼﻧ 
 
ﺐﺗﺎﻜﻟا
 
ﻮﺤﻧد 
 
نﻮﻌﻤﺷ 
 
ﺚﺣﺎﺒﻟا
 
ﻲﺠﻧزﺮﺒﻟا
 
رﺎﺘﺸﻋ
 
ﺔﻴﻣﺎﺤﻤﻟا
 
يﻮﻣﻻا
 
ﺔﻳوﺎﻌﻣ 
 
رﻮﻧا
 
ﺮﻴﻣﻻا
 
تﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟا
 
ءاﺪهﻻا٦ﺔﻤﻠآ ﺮﺷﺎﻨﻟا
 
٧بﺎﺘﻜﻟا
 
ﺔﺤﺗﺎﻓ 
 
٩ﻞﺧﺪﻤﻟا
:
يﺮﻜﻔﻟا
 
ﻊﻤﻘﻟاﺔﻴهاﺮﻜﻟا
 
ﺚﺑو 
 
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟا
.
١٢
 
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
ﻦﻴﻔﻘﺜﻤﻟا
 
رود 
 
بﺎﻴﻏو 
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
٢٣
-
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
ﺞﻟﺎﻌﻧ 
 
ﺎهﺪﺣو 
 
ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ 
 
ﺖﺴﻴﻟ 
 ..
ًﻻوأ
 
ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺎﺑ 
 
ﻞﺑ ٢٤
-
ﺌﻔﻟا
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟاو 
 
ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا
 
ﺔﻳؤﺮﻟا
 
بﺎﻴﻏو 
 
قاﺮﻌﻟا
 
لﺎﻤﺷ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
تﺎ ٣٥
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
ﺎﻬﻗﻮﻘﺣو 
 
ﺎﻬﺨﻳرﺎﺗ 
 
،ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
بﻮﻌﺸﻟا٤٤
-
ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
بﻮﻌﺸﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
٤٩
-
ىﺮﺒﻜﻟا
 
نﺎﺘﺳدﺮآ 
 
ﺔﻴﻀﻗو 
 
داﺮآﻻا
 
قﻮﻘﺣ 
 
٦٦
-
ﺔﻴﻔﺤﺻ 
 
تﺎﺒﻴﻘﻌﺗو 
 
تﻻﺎﻘﻣ 
 
٧٢ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟاو 
 
ﻲﻧازﺮﺒﻟا
 
رﻮﺘﺳد 
 
ـ ٧٣
 
تﺎآﺮﺤﻟا
 
ـ ﻲﻗاﺮﻌﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺘﻟا
 
ﻪﻳﻮﺸﺗو 
 
ﺔﻳودﺮﻜﻟا
 
ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا٨١
 
مﻼﻋﻻا
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا
 
ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا
 
ـ 
 
ﺖﺳﻮﻜﻟﻮﻬﻟا
 
ﺔﻋﺎﻨﺻو 
 
يودﺮﻜﻟا
 
ـ ٨٦ﻦﻴﻴﻗاﺮﻌﻟا
 
ﻦﻴﻴﻔﻨﻤﻠﻟ 
 
يودﺮﻜﻟا
 
ﻪﻳﻮﺸﺘﻟا
 
ـ ٩٦ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
ﺔﻴﻀﻘﻠﻟ 
 
ﻲﺑوﺮﻌﻟا
 
ﻢﻬﻔﻠﻟ 
 
جذﻮﻤﻧ 
 
ـ ١٠٥ـ ﺔﻴﺑﺎﺠﻳا
 
ﺔﻳدﺮآ 
 
ﻒﻗاﻮﻣ 
 
١١٨
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
قﻮﻘﺣو 
 
ﺦﻳرﺎﺗ نﺎﻤآﺮﺘﻟا١٣٨
-
مﺎﺸﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﻧﺎﻤآﺮﺘﻟا
 
رﻮﻀﺤﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
ﻂﺳوﻻا
 
قﺮﺸﻟا
 
مﻮﻤﻋو 
 
قاﺮﻌﻟاو 
 
١٤٢
-
كﻮآﺮآ 
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
١٥٤
-
نﺎﻤآﺮﺘﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻣو 
 
قﻮﻘﺣ 
 
١٧٠
-
ﺔﻴﻔﺤﺻ 
 
تﺎﺒﻴﻘﻌﺗو 
 
تﻻﺎﻘﻣ 
 
١٧٨
 
ﻊﺑاﺮﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
نﺎﻳﺮﺴﻟا
 
قﻮﻘﺣو 
 
ﺦﻳرﺎﺗ ١٩١
-
مﺎﺸﻟاو 
 
قاﺮﻌﻟا
 
ﻲﻓ 
 
نﺎﻳﺮﺴﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
١٩٧
-
ىﺮﺒﻜﻟا
 
نﺎﺘﺳدﺮآو 
 
نﺎﻳﺮﺴﻟا
 
قﻮﻘﺣ 
 
٢٢٠
-
نﺎﻳﺮﺴﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻴﻔﺤﺻ 
 
تﺎﺒﻴﻘﻌﺗو 
 
تﻻﺎﻘﻣ 
 
٢٢٥
 
ﺲﻣﺎﺨﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
ﺔﻳﺪﻳﺰﻴﻟا
 
قﻮﻘﺣو 
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
٢٣٥
-
ﺔﻳﺪﻳﺰﻴﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
٢٣٩
-
ﺔﻳﺪﻳﺰﻴﻟا
 
قﻮﻘﺣو 
 
ﺐﻟﺎﻄﻣ 
 
٢٥٣
-
ﺔﻴﻔﺤﺻ 
 
تﺎﺒﻴﻘﻌﺗو 
 
تﻻﺎﻘﻣ 
 
٢٥٦
 
سدﺎﺴﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
:
ﺗﺎﺨﻟاتﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟاو 
 
ﺔﻤ ٢٧٥ـ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
ﻊﻣ 
 
ﻲﻧﺎﺴﻧا
 
ﻲﻨﻃو 
 
لﺎﻌﺗ 
 
ﻞﺟا
 
ﻦﻣ 
 
٢٧٦
-
قاﺮﻌﻟا
 
لﺎﻤﺷ 
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
٢٧٧
 
ﻲﻗاﺮﻌﻟا
 
ﻊﻴﺑﺮﻟا
 
ﺪﻴﻋ
 
ـ 
 – 
ﻲﻣﺎﺸﻟا
 -
،ﻲﻗﺮﺸﻟا
 
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا
 
ةﺪﺣﻮﻠﻟ 
 
جذﻮﻤﻧ 
 
٢٨٩ﺔﻴﻔﺤﺻو 
 
ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ 
 
ﻖﺣﻼﻣ ٢٩٤
-
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﻢﻬﻔﻟا
 
ﻦﻣ 
 
جذﺎﻤﻧ 
 
ﺦﻳرﺎﺘﻠﻟ 
 
ﻲﻗﺮﻌﻟا
 
٢٩٥
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
ﻦﻋ
 
نﺎﻤﺜﻋ
 
دﻮﻤﺤﻣ 
 
تﺎﻓاﺮﺘﻋا
 
ـ 
 
ﺔﻴﻠﻴﺋاﺮﺳﻻا
  – 
ﺔﻴﻧازﺮﺒﻟا
 
٣١٣
-
نﺎﺘﺳدﺮآ 
 
نﺎﻜﺳو 
 
ﺔﺣﺎﺴﻣ 
 
لﻮﺣ 
 
تﺎﺑرﺎﻀﻣ 
 
٣٢٢
-
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺐﻴﻋﻻﻻاو 
 
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟا
 
٣٢٦
 
ﻲﻔﺋﺎﻄﻟاو 
 
ﻲﺑوﺮﻌﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻠﻟ 
 
جذﻮﻤﻧ 
 
ﺔﻴﻠﻴﻔﻟا
 
ﺔﻟﺎﺣ 
 
ـ 
 
٣٣١
-
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻊﻴﺿاﻮﻣ 
 
ردﺎﺼﻣ 
 
٣٤٠
 
 
 
ﺔﻈﺣﻼﻣ 
: 
يﻮﺘﺤﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻏرﺎﻔﻟا
 
تﺎﺤﻔﺼﻟا
 
ﺾﻌﺑ 
 
دﻮﺟو 
 
ﻦﻣ 
 
نﻮﺑﺮﻐﺘﺴﻳ 
 
ﺪﻗ 
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ﻊﻗاﻮﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻨﺑﺎﺘآ 
 
ﻲﻌﻟﺎﻄﻤﻟ 
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻧﺎﻴﺣا
 
ﺎهرﻮﻬﻈﺑ 
 
ﺢﻤﺴﺗ 
 
ﻻ
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
تﺎﻴﻨﻘﺗ 
 
ﻦﻜﻟ 
 
ﻂﺋاﺮﺧو 
 
رﻮﺻ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺎﺑ 
.
مﺎﻗرا
 
فﻼﺘﺧا
 
ﻦﻋ
 
رﺬﺘﻌﻧ 
 
ﻚﻟﺬآ ﺮﻬﻔﻟا
 
ﻲﻓ 
 
لﻮﺼﻔﻟا
 
تﺎﺤﻔﺻ مﺎﺠﺣا
 
فﻼﺘﺧا
 
ﺐﺒﺴﺑ 
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻞﺧاد 
 
ﻲﻓ 
 
ةدراﻮﻟا
 
مﺎﻗرﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﺖﺳ ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا
 
ءاﺪهﻻا
 
ءﺎﻨﺑا
 
ﻰﻟا
"
قاﺮﻌﻟا
 
ﺔﻣا
"
ﻂﺳوﻻا
 
قﺮﺸﻟا
 
ﻢﻣاو 
..
كﺮﺘﺸﻤﻟا
 
ﺶﻴﻌﻟاو 
 
ﻒﻟﺂﺘﻟاو 
 
مﻼﺴﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا
 
ﻰﻟا
.. 
ﻒﻨﻌﻟاو 
 
ﻚﺸﻟا
 
ﺎﻬﻠﻠﺨﺘﻳ 
 
ﺔﻘﻠﻗ 
 
ﺔﻴﺒﻠﺳ 
 
نﻮﻜﺗ 
 
،قﺎﻔﻨﻟاو 
 
ﺔﻤﻄﻤﻄﻟا
 
سﺎﺳا
 
ﻰﻠﻋ
 
مﻮﻘﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﻮﺧﻻا
 
نا
..
ﺎﻣاﻲﺘﻟا
 
ةﻮﺧﻻا
 
ﻦﻣﺰﻟا
 
ﻲﺗاﻮﻋ
 
ﻢﻏر 
 
روﺬﺠﻟا
 
ﺔﻘﻴﻤﻋ
 
ﺔﻴﻤﻴﻤﺣ 
 
ﺔﻴﺑﺎﺠﻳا
 
نﻮﻜﺘﻓ 
 
،ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﺐﺣو 
 
ﺔﺣاﺮﺼﻟا
 
سﺎﺳا
 
ﻰﻠﻋ
 
مﻮﻘﺗ 
/ ..
ﻢﻴﻠﺳ ﺮﻄﻣ 
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﺔﺤﺗﺎﻓ 
 
ﺪﺿ 
 
ﻮه
 
ﻞﺑ 
 
،ﺖﻧﺎآ 
 
ﺎﻤﻬﻣ 
 
ﺔﻴﻨﻳد 
 
وأ
 
ﺔﻴﻣاﻮﻗا
 
ﺔﺌﻓ 
 
ﺔﻳأ
 
ﺪﺿ 
 
ﺎﻬﺟﻮﻣ 
 
ﺲﻴﻟ 
 
اﺬه
 
ﺎﻨﺑﺎﺘآ 
 
نأ
 
ءاﺮﻘﻠﻟ 
 
ﺎﺤﺿاو 
 
نﻮﻜﻳ 
 
ﻲآ ﺳ 
 
مأ
 
ﺎﻳدﺮآ 
 
مأ
 
ﺎﻴﺑﺮﻋ
 
نﺎآ 
 
ﺎﻤﻬﻣ 
 
ﺐﺼﻌﺘﻟاﻢﻬﻔﻴﺨﺗ 
 
وا
 
ﻢهﺮﻐﺗ 
 
ﻢﻟ 
 
ﻦﻴﻴﻨﻃﻮﻟا
 
داﺮآﻷا
 
ناو 
 
،ﺎﻳﺪﻳﺰﻳ 
 
وأ
 
ﺎﻴﻧﺎﻤآﺮﺗ 
 
مأ
 
ﺎﻴﻧﺎﻳﺮ ،ﺔﻴﻧازﺮﺒﻟا
 
ﺔﻨﻤﻴﻬﻟا
 
ﻞﺋﺎﺳو ﺪﻗ 
 
ﻢﻬﻧاو 
 
ﻦﻣ 
 
ﺮﻴﺜﻜﻟا
 
ﻦﻤﺿ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻴﻴﻔﺤﺻ 
 
ﻦﻴﻔﻗﻮﻣ 
 
ﺎﻨه
 
ﻞﺠﺴﻧ 
 
،ﺎﻨﺗﺎﺣوﺮﻃ 
 
اﻮﻤﻬﻔﺗ 
 
ﺰﻬﺟﻻا
 
ﺎﻬﺘﺳرﺎﻣ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻪﻳﻮﺸﺘﻟاو 
 
ﺮﻴﻔﻜﺘﻟا
 
تﺎﻴﻠﻤﻋو 
 
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟا
 
ﺪﺿ 
 
نﻮﻴﻨﻃو 
 
داﺮآا
 
ﺎﻬﺒﺘآ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻒﻗاﻮﻤﻟاةبﺎﺘﻜﻟا
 
ﺎﻤﻬﺑ 
 
ﺢﺘﺘﻔﻧ 
 
نا
 
نﺎﻘﺤﺘﺴﺗو 
 
،ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا
: 
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟا
 
ﺪﺿ 
 
ﺎﻳرﻮﺳ 
 
داﺮآأ
 
عﺎﺿوأ
 
رﻮﺼﺗ 
 
ﺔﻳﺮﺼﻨﻋ
 
تاءﺎﻋداو 
 
ﺔﺼﻴﺧر 
 
تاﺪﻳاﺰﻤﺑ 
 
مﺎﻴﻘﻟا
 
نﻮﻓﺮﻄﺘﻤﻟا
 
نﻮﻴﻣﻮﻘﻟا
 
لوﺎﺤﻳ 
 
ﻒﻴآ 
 
ﻒﺳﺄﺑ 
 
تأﺮﻗ ﺎﻨﻧﺄآو 
 
ﻞﻌﺘﻔﻣو 
 
ﻢﺗﺎﻗ 
 
ﻞﻜﺸﺑ 
 
ﺎﻳرﻮﺳ 
 
داﺮآأرﺎﻬﻧ 
 
ﻞﻴﻟ 
 
ﻦﻴﻴﺸﺣو 
 
ﻞﻴﻜﻨﺗو 
 
ﻊﻤﻗ 
 
ﻰﻟإ
 
ضﺮﻌﺘﻧو 
 
ﻢﺋاد 
 
باﺮﺧ 
 
ﻲﻓ 
 .
نإاﺬهءاﺮﻀﻟاو 
 
ءاﺮﺴﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻬآرﺎﺸﻧو 
 
ﻦﻴﻳرﻮﺴﻟا
 
ﺎﻨﺋﺎﻘﺷأ
 
ﺔﻴﻘﺑ 
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻣﻷا
 
ﻊﻗاو 
 
ﻲﻓ 
 
ﻒﻠﺘﺨﻧ 
 
ﻻ
 
ﺎﻨﻧﻷ
 
،ءاﺮﺘﻓاو 
 
بﺬآ 
.
ﺲﻴﻟو 
 
يأ
 
ﻚﻟﺎﻨه
)
ﺖﺳﻮآﻮﻟﻮه
(
ﻦﻴﻴﻟﺎﺼﻔﻧﻻا
 
ﻦﻴﺒﺼﻌﺘﻤﻟا
 
ءﻻﺆه
 
لﻮﻘﻋ
 
ﻲﻓ 
 
ﻻإ
 
يدﺮآ 
.
ﻞآ 
 
ﻲﻓ 
 
نودﻮﺟﻮﻣ 
 
داﺮآﻷا
 
نإ
 
ﻢﻌﻧ 
 
ةﺰﻬﺟأ
 
ﻞآ 
 
ﻲﻓو 
 
ةﺮﻴﻘﻔﻟاو 
 
ﺔﻴﻨﻐﻟا
 
تﺎﻘﺒﻄﻟا
 
ﻞآ 
 
ﻦﻴﺑو 
 
ﺎﻳرﻮﺳ 
 
ءﺎﺤﻧأتادﺎﻴﻗ 
 
ﻲﻓ 
 
ﻰﺘﺣو 
 
تاﺮﺑﺎﺨﻤﻟاو 
 
ﺶﻴﺠﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﺔﻟوﺪﻟاﺔﻳرﻮﺴﻟا
 
باﺰﺣﻷا
 
ﻲﻗﺎﺑو 
 
ﺚﻌﺒﻟا
 
بﺰﺣ 
..
ﺔﻳاردإ
 
وأ
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا
 
ﺔﻳﺮﺼﻨﻋ
 
تﺎﺳرﺎﻤﻣ 
 
ﺔﻳأ
 
ﻦﻣ 
 
نﺎﻌﻧ 
 
ﻢﻟ 
 
 
ﺪﻤﺤﻟاو 
 
ﺎﻨﻧإو ﻦﻃﻮﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻨﺋﺎﻘﺷأ
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻦﻣ 
.
ﺔﻴﻟﺎﺧ 
 
ﺔﻴﻨﻃو 
 
ﺔﻴﻧﺎﺴﻧإ
 
ةرﻮﺼﺑ 
 
ﻲﺑﺮﻌﻟاو 
 
ﻲﻧﺎﻳﺮﺴﻟاو 
 
ﻲﻨﻣرﻷاو 
 
يدﺮﻜﻟا
 
ﺶﻳﺎﻌﺘﻳ 
 
ﺚﻴﺣ ﻘﺣﻷاو 
 
ﺔﻳﺮﺼﻨﻌﻟا
 
ﻦﻣ ﻦﻴﺒﺼﻌﺘﻤﻟا
 
ﻦﻴﻴﻣﻮﻘﻟا
 
ﺾﻌﺑ 
 
سوؤر 
 
ﻲﻓ 
 
ﺪﺟﻮﻳ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻻإ
 
،دﺎ 
.. 
ءاﺮﻗ 
 
ﻢﻠﻌﻳ 
 
نأ
 
دوأ
)
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
سﺪﻘﻟا
(
ﺐﻌﺸﻟا
 
تﺎﺌﻓ 
 
ﻲﻗﺎﺑ 
 
ﻞآﺎﺸﻣ 
 
ﻦﻋ
 
ﻒﻠﺘﺨﺗ 
 
ﻻ
 
ﺎﻳرﻮﺳ 
 
داﺮآأ
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
نﺄﺑ 
 
ماﺮﻜﻟاﻲﻓ 
 
ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو 
 
يرﻮﺴﻟاﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
ﺔﻳﺮﺣو 
 
ﺔﻴﻃاﺮﻘﻤﻳﺪﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 .
ﻢﻟ 
 
نﻵا
 
ﻰﺘﺣ 
 
ﺎﻳرﻮﺳ 
 
داﺮآأ
 
نأ
 
ﷲا
 
ﺪﻤﺤﻧو ﺬﻣ 
 
ﻰﻟإ
 
اﻮﺿﺮﻌﺘﻳ ﻢهﺮﻴﻐﻟ 
 
ﺖﺛﺪﺣ 
 
ﻲﺘﻟﺎآ 
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺟ 
 
ﻊﻤﻗ 
 
تﺎﻴﻠﻤﻋ
 
ﻰﻟإ
 
وأ
 
ﺢﺑا
. 
ﺔﻳﺮﺼﻨﻌﻟا
 
ﺔﺤﺋار 
 
ﺎﻬﻨﻣ 
 
حﻮﻔﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻓﺮﻄﺘﻤﻟا
 
ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا
 
تﺎﺣوﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
نﺄﺑ 
 
،ﺮﻄﻣ 
 
ﻢﻴﻠﺳ 
 
ﺐﺗﺎﻜﻟا
 
ﻊﻣ 
 
ﻖﻔﺗأ
 
ﻲﻨﻧإ
 
ﺔﺣﺎﺳ 
 
ﺎﻨﻧاﺪﻠﺑ 
 
ﻰﻘﺒﺗ 
 
نأ
 
ﺪﻳﺮﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ 
 
ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟا
 
ﺔﺒﻌﻠﻟا
 
مﺪﺨﺗ 
 
ﻞﺑ 
 
داﺮآﻷا
 
ﻦﺤﻧ 
 
ﺎﻨﻣﺪﺨﺗ 
 
ﻻ
 
ﺔﻴﻟﺎﺼﻔﻧﻻاو تﺎﻋاﺮﺼﻠﻟ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻳﺮﻣﺂﺘﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﻄﻄﺨﻣ 
 
ﺮﻳﺮﻤﺘﻟ 
 
تﺎﻳرﻮﺗﺎﺘآﺪﻟاو 
 
بوﺮﺤﻟاو 
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 .
ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
ﺢﺒﺻأ
 
ﺎﻣ 
 
ﺪﻌﺑ ﺎﻴآﺮﺗ 
 
داﺮآأ
 
ﻲﻠﺿﺎﻨﻣ 
 
ﺪﺿ 
 
ﺔﻧﺎﻴﺧو 
 
ﻊﻤﻗ 
 
ﻦﻣ 
 
ﻲﻧازﺮﺒﻟاو 
 
ﻲﻧﺎﺒﻟﺎﻄﻟا
 
ﺔﻋﺎﻤﺟ 
 
ﻪﺑ 
 
مﻮﻘﺗ 
 
ﺎﻣ 
 
ﺐﺜآ 
 
ﻦﻋ
 
ﺐﻗاﺮﻳ 
. 
ءاﺮﻗ 
 
رﻮﺼﺘﻳ 
 
ﻻ
 
نأ
 
ﻮﺟرأ
)
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
سﺪﻘﻟا
(
ﺪﻴﺴﻟا
 
يأر 
 
نأ
)
م 
 
ط 
(
ﻷ
 
ﻦﻴﻳرﻮﺴﻟا
 
داﺮآﻷا
 
يأر 
 
ﻮهﻪﺴﻔﻧ 
 
ﻻإ
 
ﻞﺜﻤﻳ 
 
ﻻ
 
ﻪﻧ 
 
ةﺎﻤﺣو 
 
ةﺪﻴﺘﻌﻟا
 
ﺐﻠﺣ 
 
ءﺎﻴﻓأ
 
ﻲﻓ 
 
شﺎﻋو 
 
،ىدﺮﺑو 
 
رﻮﺑﺎﺨﻟا
 
ﻩﺎﻴﻣ 
 
ﻦﻣ 
 
بﺮﺷ 
 
يرﻮﺳ 
 
يدﺮآ 
 
يﻷ
 
ﻦﻜﻤﻳﻻو 
 
،ﻪﺗدﺎﻗو ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
فﺮﻄﺘﻟا
 
ةﺎﻋد 
 
تﺎﺣوﺮﻃ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻖﻓاﻮﻳ 
 
نأ
 
ﺔﻳرﻮﺴﻟا
 
نﺪﻤﻟا
 
ﺔﻴﻘﺑو 
 
ﺺﻤﺣو 
.
ﺔﻠﻜﺸﻣ 
 
نأ
 
ﻦﻴﻘﻳ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻨﻧأو ﺎﺤﻣ 
 
ﻻ
 
ﺔﻟﻮﻠﺤﻣ 
 
نﻮﻜﺘﺳ 
 
ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا
 
قﻮﻘﺤﻟاو 
 
ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻴﻣوﺮﺤﻤﻟاﺔﻣدﺎﻘﻟا
 
ﺔﻴﻃاﺮﻘﻤﻳﺪﻟا
 
ﻊﻣ 
 
ل 
.. 
شاﺪﻜﺑ 
 
ةﺪﺟﺎﻣ 
-
لزﺎﺑ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻤﻴﻘﻣ 
 
ﺔﻳرﻮﺳ 
 
ﺔﻴﻗﻮﻘﺣ 
 -
سﺪﻘﻟا
 
ةﺪﻳﺮﺟ 
 
،ﺔﻴﻧﺪﻨﻠﻟا
 
١٠
/
٢
/
٢٠٠١
 *** 
ﻲﻣﻮﻘﻟا
 
ﺐﺼﻌﺘﻟا
 
ﺪﺿ 
 
قاﺮﻌﻟا
 
داﺮآأ
 
ﺪﻴﺴﻟا
 
ﺎﻬﺒﺘآ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﺮﻄﻣ 
 
ﻢﻴﻠﺳ 
 
ﺪﺿ 
 
ﺔﺒﺼﻌﺘﻤﻟا
 
ﺔﻟﺎﻘﻤﻟا
 
ﺾﻓﺮﻧ 
 
ﺎﻨﻧإ
)
ن 
 
ج
(
ﻪﻧﺄﺑ 
 
ﻲﻋﺪﻳ 
 
يﺬﻟا
)
يدﺮآ 
 
ﺮﻜﻔﻣ 
(
ﺮﻜﻔﻟاو اﺮآﻷاو ﻪﻨﻣ 
 
ءاﺮﺑ 
 
د 
.
ﻢﻟأو 
 
ﺔﺣاﺮﺻ 
 
ﻞﻜﺑ 
 
ﺎﻬﻟﻮﻗأ
 
ﻲﻗاﺮﻋ
 
يدﺮآ 
 
ﻒﻘﺜﻤآ 
 
ﻲﻧإ
:
،ﻪﺗﺎﺑﺎﺘآ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺮﻄﻣ 
 
ﻢﻴﻠﺳ 
 
ﻩﺮآذ 
 
يﺬﻟا
 
نإحﺮﺠﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻩﺪﻳ 
 
ﻊﺿوو 
 
ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﺪﺒآ 
 
بﺎﺻأ
 
ﺪﻗ 
 
ﺮهﻮﺠﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻪﻧﺈﻓ 
 
،ﻦﻴﻴﻗاﺮﻋ
 
داﺮآﺄآ 
 
ﻪﻌﻣ 
 
ﺎﻨﻔﻠﺘﺧا
 
ﺎﻤﻬﻣ 
.
ﻚﻟﺎﻨه
 
ﻢﻌﻧ ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
ﺔﻴﻣﻼﻋﻹاو 
 
ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا
 
ةﺰﻬﺟﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﺒﺼﻌﺘﻤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﺔﻴﻠﻗﻷ
 
ةﺮﻄﻴﺳ 
.
ﺑ ﻞﺑ 
 
ﺔﻳدﺮﻜﺑ 
 
ﺎﻬﺘﻴﻤﺴﺗ 
 
مﺪﻋ
 
ﻞﻀﻔﻧ 
 
ﺎﻨﻧإ
 
ﻞ 
 
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺔﻣﻮﻋﺪﻤﻟا
 
ﺔﻔﻘﺜﻤﻟا
 
ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
ﺔﺒﺨﻨﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﺔﺒﺼﻌﺘﻣ 
 
ﺔﻴﻠﻗأ
 
ﻻإ
 
ﻞﺜﻤﺗ 
 
ﻻ
 
ﺎﻬﻧﻷ
 
،ﺔﻳودﺮآ ﻰﺘﺣ 
 
ﺎﻬﺑ 
 
ﺔﻠﻐﻠﻐﺘﻤﻟا
 
ﺔﻴﻧﻮﻴﻬﺼﻟاو ﻢﻈﻌﻟا
 .
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا
 
ﻪﺗاءﺎﻤﺘﻧا
 
ﻦﻋ
 
يدﺮﻜﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﻞﺼﻓ 
 
ﻰﻠﻋ
 
رﺎﻬﻧ 
 
ﻞﻴﻟ 
 
ﺪﻬﺠﺗ 
 
ﺎﻬﻧإﺑ 
 
ﺔﻴﻟاﺰﻌﻧﻻاو 
 
ﺪﻘﺤﻟا
 
حور 
 
ﺚﺑو ﻲﻓ 
 
ﺎﻨﺒﻌﺷ 
 
ﻂﻳرﻮﺗو 
 
،ﺔﻳدﺮﻜﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
تﺎﺌﻔﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﻦﻃﻮﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻢﻬﺋﺎﻘﺷأ
 
ﺪﺿ 
 
ﻪﺳﺎﻧ 
 
ﻦﻴ رﺎﻣﺪﻟاو 
 
بوﺮﺤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺎﻨﻟ 
 
ﺐﻠﺠﺗ 
 
ﻦﻟو 
 
ﻢﻟ 
 
ﺔﻳرﻮﻃاﺮﺒﻣا
 
ﻊﻳرﺎﺸﻣ 
. 
ﻦﻋ
 
ﺔﻳﺮﺼﻨﻌﻟا
 
تﺎﺣوﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻣ 
 
اﻮﻨﻠﻌﻳ 
 
نأ
 
ﻢهﺮﺋﺎﻤﻀﻟ 
 
نﻮﺒﺼﻌﺘﻤﻟا
 
ءﻻﺆه
 
لﻮﺳ 
 
ﻒﻴآ 
 
يرﺪﻧ 
 
ﻻ
"
دﺮﻜﻟا
 
ةرﺎﻀﺣ 
"
و 
"
بﺮﻌﻟا
 
ةواﺪﺑ 
"
ﻴﺻﻷا
 
قاﺮﻌﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
رﺎﻜﻧإو ﻖﻳﺮﻌﻟاو 
 
ﻞ 
..
ةﻮﺧﻷا
 
ﻖﻠﺨﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲه
 
تﺎﺣوﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﻞه
 
ﺎﻧﺪﻘﻓ 
 
نأو 
 
ﻖﺒﺳ 
 
ﻩﺬه
 
ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا
 
ﻢﻜﺗادواﺰﻣ 
 
ﺐﺒﺴﺑ 
 
داﺮآﻷا
 
ﺎﻨﻧإ
 
؟ﺔﻴﻟارﺪﻔﻟاو 
 
ﺔﻴﻃاﺮﻘﻤﻳﺪﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻨﺑ 
 
يدﺆﺗو 
 
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟابﺮﻌﻟا
 
ﺎﻧءﺎﻘﺷا
 
ﺪﻘﻔﻧ 
 
ﻦﺤﻧ 
 
ﺎهو 
 
ﺔﻳﺪﻳﺰﻴﻟا
 
ﺎﻧءﺎﻘﺷأ
 
ﺎﻧﺪﻘﻓو 
 
نﺎﻤآﺮﺘﻟا
 
ﺎﻧءﺎﻘﺷأ
 
ﺎﻧﺪﻘﻓو 
 
نﺎﻳﺮﺴﻟا
 
ﻦﻴﻴﺤﻴﺴﻤﻟا
 
ﺎﻧءﺎﻘﺷأ
.
ﻧأﺔﺒﻌﻟ 
 
ﻲﻓ 
 
لﻮﺧﺪﻟا
 
ﺐﻨﺠﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻳردﺎﻗ 
 
ﺮﻴﻏو 
 
ﻦﻴﺑرﺎﺤﺘﻤﻟا
 
ﻦﻴﻳدﺮﻜﻟا
 
ﻦﻴﻧﺎﻴﻜﻟا
 
ﺪﻴﺣﻮﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻳردﺎﻗ 
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻰﺘﺣ 
 
ﻢﺘ 
 
ﻲﻓ 
 
ءﺎﻘﺒﻟﺎﺑ 
 
ﺎﻨﺘﺒﻴﺒﺷ 
 
عﺎﻨﻗإ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻳردﺎﻗ 
 
ﺮﻴﻏو 
 
،ﺎﻴآﺮﺗ 
 
داﺮآأ
 
ﺔﺑرﺎﺤﻤﺑ 
 
ﻲآﺮﺘﻟا
 
ﺶﻴﺠﻟا
 
ﻊﻣ 
 
ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟاو 
 
قاﺰﺗرﻻاﻌﻟا
 
ﻢﻜﺘﺳﺎﻴﺳ 
 
ﻦﻣ 
 
ًﺎﺼﻠﺨﺗ 
 
ﺔﻔﻟﺆﻤﻟا
 
فﻮﻟﻷﺎﺑ 
 
جرﺎﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
بﺮﻬﻟا
 
مﺪﻋو 
 
ﻢهرﺎﻳد سﺎﻨﻟا
 
قﻮﻘﺤﻟ 
 
ﻢﻜﺑﺎﺼﺘﻏاو 
 
ﺔﻳﺮﺋﺎﺸ 
.. 
نأ
 
ﺪﻳﺮﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ىﺮﺒﻜﻟا
 
ﻢﻜﻧﺎﺘﺳدﺮآ 
 
ﺲﻴﺳﺄﺗو 
 
قاﺮﻌﻟا
 
لﺎﻤﺷ 
 
ﻞﻜﺑ 
 
ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟﺎﺑ 
 
ﻖﻴﻋﺰﻟا
 
ﻦﻋ
 
نﻮﻔﻜﺗ 
 
ﻻ
 
ﻢﺘﻧﺄﻓ 
 
ﻚﻟذ 
 
ﻞآ 
 
ﻢﻏرو ﺎﻧﺪﺿ 
 
ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا
 
بﻮﻌﺷ 
 
ﻞآ 
 
ﺞﻴﻬﺗ 
.
ﺔﻤﻈﻧﻸﻟ 
 
تاﺮﻳﺮﺒﺘﻟاو 
 
راﺬﻋﻷا
 
ﻞآ 
 
ﺢﻨﻤﺗ 
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲه
 
تﺎﺣوﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻣ 
 
نﻷ
 
،ﻻ
 
ﻢﺛ 
 
ﻻا
 
تﻼﻤﺣ 
 
ﻦﺸﺘﻟ 
 
ﺔﻳرﻮﺗﺎﺘآﺪﻟاﺎﻨﺒﻌﺷ 
 
ﺪﺿ 
 
ﺮﻴﺠﻬﺘﻟاو 
 
ﻊﻤﻘﻟ 
. 
ﻦﻴﻴﺳﺎﻴﺴﻟاو 
 
ﻦﻴﻔﻘﺜﻤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﺎﻧءﺎﻘﺷأ
 
ﺎﻨﻋ
 
ﺪﻌﺒﺗ 
 
ﺎﻬﻧأ
 
ﺔﻴﺒﺼﻌﺘﻟا
 
تﺎﺣوﺮﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺮﺒآﻷا
 
ﺮﻄﺨﻟا
 
نأ
 
اﻮﻤﻠﻋاﺔﻟدﺎﻌﻟا
 
ﺎﻨﺘﻴﻀﻗ 
 
ﻦﻋ
 
ًﺎﺌﻴﺷ 
 
ﺪﺣأ
 
فﺮﻋ
 
ﺎﻤﻟ 
 
ﻢهﻻﻮﻟ 
 
ﻦﻳﺬﻟاو 
 
بﺮﻌﻟاو 
 
ﻦﻴﻴﻗاﺮﻌﻟا
.
دﻮﻋو 
 
ﻢﻜﺸﻐﺗ 
 
ﻻو 
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺎﻬﻳأ
 
اﻮﻠﻘﻌﺘﻓ 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aj Karam liked this
Aj Karam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->