Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Swedbanks delårsrapport kvartal 3 2011

Swedbanks delårsrapport kvartal 3 2011

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Swedbank AB (publ)
Swedbanks delårsresultat kvartal 3 2011
Swedbanks delårsresultat kvartal 3 2011

More info:

Published by: Swedbank AB (publ) on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-september 2011 Sidan 1 av 46
Tredje kvartalet 2011
 jämfört med andra kvartalet 2011
 
Kvartalets resultat uppgick till 3 475 mkr (3 452)
 
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,12* kronor (3,02) ochresultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,11* kronor (3,01)
 
Räntabilitet på eget kapital var 14,4 procent (14,4)
 
K/I-talet uppgick till 0,53 (0,52)
 
Räntenettot uppgick till 4 857 mkr (4 740)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 4procent till 3 859 mkr (4 010)
 
Swedbank redovisade nettoåtervinningar på 441 mkr (324)
 
Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 15,1 procent (13,9procent den 31 december 2010) och med övergångsregler 9,9 procent(10,1). Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 16,6 procent(15,2). Med övergångsregler var primärkapitalrelationen 10,9 procent(11,0).
Januari-september 2011
 jämfört med januari-september 2010
 
Periodens resultat uppgick till 10 779 mkr (4 694)
 
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,59* kronor (4,05) ochresultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,58* kronor (4,05)
 
Räntabilitet på eget kapital var 15,0 procent (6,9)
 
K/I-talet uppgick till 0,52 (0,57)
 
Räntenettot ökade med 20 procent till 14 124 mkr (11 802)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 19procent till 11 937 mkr (10 034)
 
Swedbank redovisade nettoåtervinningar på 1 737 mkr (kreditförlusterom 3 293).
* Beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 41.
 
0500100015002000250030003500400045005000Kv3-2010Kv4-2010Kv1-2011Kv2-2011Kv3-2011
mkrKvartalets resultat
 
0,00,51,01,5
2,02,53,03,54,0Kv3-2010Kv4-2010Kv1-2011*Kv2-2011*Kv3-2011*
krResultat per aktie före utspädning
 
0,02,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Kv3-
2010
Kv4-
2010
Kv1-
2011
Kv2-
2011
Kv3-
2011
%Räntabilitet på eget kapital
 
0,02,04,06,08,010,012,014,016,0Kv3-2010Kv4-2010Kv1-2011Kv2-2011Kv3-2011
%Kärnprimärkapitalrelation
 
 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-september 2011 Sidan 2 av 46
VD-kommentar
Under tredje kvartalet visar vi en fortsatt stabilintjäningsförmåga. Räntenettot ökade för femte kvartaleti rad och kreditkvaliteten fortsatte att förbättras medkreditåtervinningar som följd. Samtidigt haromvärldsbilden tydligt försämrats.
Intensifierat kostnadsfokus som följd av lägreekonomisk tillväxt
Riskerna i omvärlden har ökat och utsikten för denekonomiska utvecklingen, framförallt inom Europa, hartydligt försämrats under tredje kvartalet. Detta påverkarSwedbank både direkt och indirekt, exempelvis harsåväl tillgångspriser som räntor fallit. Därtill förväntasden ekonomiska aktiviteten avta ytterligare och räntornaförväntas sjunka. Detta medför att intjäningspotentialenför Swedbank i närtid har minskat. Vi har agerat med ettförstärkt kostnadsfokus, ett arbete som intensifierasytterligare under de närmaste månaderna. Ambitionenär att kostnaderna för 2012 ska vara lägre än för 2011(exklusive rörliga ersättningar och Ektornet). Vidare harvi under en längre tid förlängt den genomsnittligalöptiden på vår upplåning och ökat våralikviditetsreserver. Detta, i kombination med en starkkapitalisering, gör att vi står väl förberedda i nuvarandemarknadssituation. Vi är rustade för att anpassa oss tillförändringar i omvärlden.
Uppehåll i återköp av egna aktier
Efter en samlad bedömning beslöt vi att från 14september göra uppehåll i återköpen av egna aktier.Syftet med återköpen är att kalibrerakärnprimärkapitalrelationen mot 13 procent. Swedbankska långsiktigt hålla en stark kapitalisering mensamtidigt inte vara överkapitaliserade då det innebärökade kostnader för såväl banken som våra kunder.
Balanserad volymtillväxt
Utlåningstillväxten på bolån i Sverige har under dettredje kvartalet fortsatt att minska. Detta är en önskadutveckling och i linje med våra förväntningar. En lugnarebolånetillväxt kommer att stärka Sveriges finansiellastabilitet ytterligare. Swedbanks utlåning till företag iSverige har ökat både inom Svensk bankrörelse ochStora företag & Institutioner. Trots en ökad osäkerhetser utlåningsvolymerna för stora och medelstora företagut att fortsätta växa i närtid. Utlåningen i Estland,Lettland och Litauen har fortsatt att minska både tillprivatpersoner och företag trots att de inhemskaekonomierna har fortsatt att återhämta sig. I spåret avden djupa recessionen är viljan att belåna sig låg ochfokus är snarare på att betala tillbaka sina lån. Som enföljd av de försämrade ekonomiska utsikterna i Europahar därför tidpunkten då utlåningen förväntas börja växaigen skjutits framåt i tiden.
Svenska banker starka på upplåningsmarknaden
Sverige uppfattas av skuldinvesterare som ett land medmycket låga risker, som en följd av begränsadstatsskuld och en balanserad budget. Banksystemetanses vara välkapitaliserat och likviditetstillgången god.Svenska banker har kunnat dra nytta av denna positionoch Swedbank har fortsatt att ta upp stora volymer långupplåning under kvartalet. Hittills under året har viemitterat 210 mdkr långfristig upplåning att jämföra medförfall under helåret 2011 på cirka 180 mdkr.Överskottet har använts till att förlänga löptiden påupplåningen samt att öka likviditetsreserverna, blandannat för att möta förfallen av statligt garanteradupplåning de närmaste tre kvartalen. Från halvårsskiftet2012 kommer Swedbanks årliga upplåningsbehov attminska väsentligt och därmed utbudet av bankensobligationer.
Prisbelönt rapportering
Vårt arbete med att hela tiden förbättra genomlysningenav vår finansiella ställning fortsätter. Jag är stolt över attvi den 14 oktober fick ta emot Ernst & Youngs RiskTransparency Award. Detta är en bekräftelse på att vi ärpå rätt väg och stärker oss i vårt arbete att göra vårrapportering ännu bättre. Den 7 september utsågsSwedbank till Estlands mest kundvänliga stora företagenligt en undersökning genomförd av TNS Emor. Ettbevis på att våra ansträngningar för att förbättrakundnöjdheten börjar bära frukt.
Framtidsutsikter
Osäkerheten har ökat väsentligt under det senastekvartalet som en följd av de stora statsfinansiellautmaningarna i flera europeiska länder. Beroende påhur krisen kommer att lösas kan det makroekonomiskautfallet skilja sig åt väldigt och därmed också desspåverkan på bankerna. Skuldsättningen kommergenerellt att minska bland såväl stater, banker, företagsom privatpersoner. Vi har börjat se konturerna av deregulatoriska förändringar som kommer att ha enväsentlig inverkan på bankindustrin många år framöver.Ökade kostnader för att bedriva bankverksamhetkommer att påverka alla intressenter i samhället.Swedbank har i detta sammanhang en starkutgångspunkt. Trots att de externa förutsättningarna föratt nå våra finansiella mål har försämrats innebär vårstyrkeposition att vi har stora möjligheter att anpassaoss för att fortsätta i rätt riktning.Michael WolfVerkställande direktör och koncernchef
 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-september 2011 Sidan 3 av 46
Innehållsförteckning
Sida
Finansiell översikt 4Översikt 5
Marknad 5Viktiga händelser under kvartalet 5
Tredje kvartalet 2011 jämfört med andra kvartalet 2011 5
Resultat 5
Januari-september 2011 jämfört med januari-september 2010 6
Resultat 6Kredit- och tillgångskvalitet 7Upplåning och likviditet 9Kapital och kapitaltäckning 9Marknadsrisk 11Operativa risker 11Övriga händelser 11Ratinghändelser under perioden 12
Affärsområden
Svensk bankrörelse 13Stora företag & Institutioner 15Baltisk bankrörelse 17Kapitalförvaltning 19Ryssland & Ukraina 20Ektornet 21Koncernfunktioner 22Elimineringar 22
Finansiell informationKoncern
Resultaträkning i sammandrag 24Rapport över totalresultat i sammandrag 24Balansräkning i sammandrag 25Förändringar i eget kapital i sammandrag 26Kassaflödesanalys i sammandrag 27Noter 28
Moderbolag 42Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 45Revisorsgranskning 45Kontaktuppgifter 46
Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell information ochpublikationer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->