Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khao_Sat_Qui_Trinh_Che_Bien_Ca_Tra_Fillet_Dong_Lanh_IQF

Khao_Sat_Qui_Trinh_Che_Bien_Ca_Tra_Fillet_Dong_Lanh_IQF

Ratings: (0)|Views: 838|Likes:
Published by Ha Pham

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ha Pham on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn-1-
Ch
ươ 
ng1
M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1
Đặ
t v
n
đề
 
Đấ
t n
ướ 
c ta hi
n nay
đ
ang trong th
ờ 
i
m
ở 
c
a h
i nh
 p kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i khu v
c cùng v
ớ 
i vi
c gia nh
 p WTO là m
t cánh c
a r 
ng l
ớ 
n
đư
a kinh t
ế
ta ti
ế
n sâuvào th
tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i.M
t trong nh
ng m
c tiêu quan tr 
ng lúc này là là t
 p trung phát tri
n n
n kinh t
ế
, ti
ế
n sâu vào nh
ng ngành kinh t
ế
m
ũ
i nh
n.Trong
đ
ó ch
ế
bi
ế
nth
y s
n là m
t trong nh
ng ngành kinh t
ế
hàng
đầ
u c
a
đấ
t n
ướ 
c ta, có kim ng
chxu
t c
ũ
ng thu
c vào lo
i hàng
đầ
u c
a c
n
ướ 
c.
Đấ
t n
ướ 
c ta có
đ
i
u ki
n vô cùng thu
n l
ợ 
i là h
th
ng sông ngòi, kênh r 
chch
n ch
t,
đườ 
ng b
ờ 
bi
n dài k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i khí h
u nhi
t
đớ 
i
để
phát tri
n ngành nuôitr 
ng th
y s
n.N
m b
t
đượ 
c ngu
n tài nguyên d
i dào
đ
ó thì hàng lo
t công ty ch
ế
  bi
ế
n th
y s
n
đ
ã ra
đờ 
i
để
khai thác và ch
ế
bi
ế
n.Bên c
nh nh
ng thu
n l
ợ 
i
đ
ó thì cáccông ty c
ũ
ng g
 p không ít khó kh
ă
n v
v
n
đề
v
v
n
đề
v
sinh an toàn th
c ph
m vàs
c
nh tranh gay g
t trên th
tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i vì v
y
đ
òi h
i nhi
u công ty ph
i khôngng
ng c
i ti
ế
n qui trình k 
thu
t và nâng cao ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m.Hi
n nay
Đồ
ng B
ng Sông C
u Long là m
t trong nh
ng vùng phát tri
n th
ys
n nh
t c
n
ướ 
c.Trong
đ
ó cá tra, cá ba sa là ngu
n nguyên li
u ch
l
c c
a vùng
đượ 
cnuôi nhi
u
ở 
các t
nh
Đồ
ng Tháp, C
n Th
ơ 
, An Giang…V
ớ 
i tr 
l
ượ 
ng nuôi tr 
ng vàkhai thác hàng n
ă
m ngày càng t
ă
ng là
đ
i
u ki
n
để
các công ty ch
ế
bi
ế
n th
y s
n trongvùng ra
đờ 
i
để
gi
i quy
ế
t ngu
n nguyên li
u d
i dào
đ
ó.Các công ty trong khu v
c
Đ
ông B
ng Sông C
u Long
đ
ã t
t
b
ướ 
c vào l
 ĩ 
nh v
c kinh doanh s
n xu
t v
ớ 
i cácm
t hàng
đ
a d
ng trong
đ
ó ch
y
ế
u là m
t hàng cá tra fillet
đ
ông l
nh.
Để
n
m b
t và nhìn rõ h
ơ 
n v
th
c tr 
ng s
n xu
t kinh doanh và các y
ế
u t
 
nhh
ưở 
ng
đế
n ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m cá tra fillet
đ
ông l
nh
ở 
các công ty hi
n nay.
Đượ 
c s
  phân công c
a ban ch
nhi
m Khoa Th
y S
n Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Nông Lâm Tp.HCM,
 
http://www.ebook.edu.vn-2-
s
ch
 p thu
n c
a Ban Giám
Đố
c công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD-
ĐỒ
 NG THÁPcùng v
ớ 
i s
h
ướ 
ng d
n t
n tình c
a cô Lê Th
Ng
c Hân, chúng tôi ti
ế
n hành th
c hi
n
đề
tài:“Kh
o Sát Qui Trình Ch
ế
Bi
ế
n Cá Tra Fillet
Đ
ông L
nh IQF T
i Công TyTNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
Đồ
ng Tháp 
1.2 M
c tiêu
đề
tài
-Kh
o sát quy trình ch
ế
bi
ế
n, ghi nhân l
i t
t c
các công
đ
o
n c
a quy trình.-Tính
đị
nh m
c ch
ế
bi
ế
n cá tra
đ
ang s
n xu
t t
i nhà máy.
 
http://www.ebook.edu.vn-3-
Ch
ươ 
ng 2
T
NG QUAN TÀI LI
U
2.1 Gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
l
ượ 
c v
công ty2.1.1 Gi
ớ 
i thi
u
Tên công ty: Công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
ĐỒ
 NG THÁP.Tên giao d
ch:QVD DONG THAP FOOD Co.,LtdTên vi
ế
t t
t: QVD
Đị
a ch
: Lô CV1 – Khu C – KCN Sa
Đ
éc – T
nh
Đồ
ng ThápTel: (8467) 3763.445Fax: (8467) 3763.446Email:sales@qvdseafood.com Website:www.qvdseafood.com Code EU: DL 376V
ă
n phòng
đạ
i di
n: 37 M
H
ư
ng – Nguy
n V
ă
n Linh – P.Tân Phong – Q.7 – TP.HCM.Ho
t
độ
ng chính:Ch
ế
bi
ế
n cá tra / basa fillet
đ
ông l
nh.
2.1.2 L
ch s
ử 
hình thành và phát tri
n
Công ty TNHH TH
Ự 
C PH
M QVD
ĐỒ
 NG THÁP là doanh nghi
 p t
ư
nhân doông Bùi V
ă
n D
ũ
ng thành l
 p.Tên c
a công ty
đượ 
c ghép t
tên vi
ế
t t
t c
a 3 ng
ườ 
i contrai là Qúy, Vinh, Duy.Công ty ra
đờ 
i n
ă
m 1999 do ch
ư
a có nhà máy nên công ty ch
làm m
t hàng giacông bán thành ph
m cho các
đơ 
n v
khác
đế
n n
ă
m 2003. M
i ho
t
độ
ng c
a nhà máy
đề
u tuân th
theo ch
ươ 
ng trình qu
n lý ch
t l
ượ 
ng c
a GMP, SSOP và HACCP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->