Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAZELE_INGINERIEI_MEDIULUI

BAZELE_INGINERIEI_MEDIULUI

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
 
6
 
1. MEDIUL ÎNCONJUR 
Ă
TOR 
1.1. No
ţ
iuni generale
 Mediul înconjur 
ă
tor reprezint
ă
ansamblul de elemente naturale ale Terrei: apa,solul, aerul (toate straturile atmosferice), toate materiile anorganice
ş
i organice, aflate îninterac
ţ
iune prin sisteme naturale, la care se adaug
ă
valorile istorice, culturale
ş
i esteticerezultate.Marele biolog român Emil Racovi
ţă
, în 1929, define
ş
te mediul ca fiind"
totalitatea înf 
ă 
 ptuirilor, fenomenelor 
 ş
i energiilor lume
 ş
ti ce vin în contact cu o fiin
 ţă 
 ,de care depinde soarta acesteia
 ş
i a c
ă 
ror ac
 ţ 
iune provoac
ă 
o reac
 ţ 
iune corespondent 
ă 
 în zisa fiin
 ţă 
".Orice individ organic este înconjurat de obiecte, sisteme materiale, vii
ş
i nevii, pe care le influen
ţ
eaz
ă
 
ş
i de care este influen
ţ
at direct sau indirect în activit
ăţ
ile vitale.Indivizii organici se comport
ă
între ei ca elemente materiale capabile de a produce o ac
ţ
iune asupra altor elemente materiale
ş
i de a provoca reac
ţ
iunea acestora.Indivizii organici sunt numi
ţ
i
factori biotici
. Activit
ăţ
ile factorilor biotici suntinfluen
ţ
ate de natura nevie, respectiv
factorii abiotici
, sau
fizici
: lumina, apa,temperatura, relieful etc.Mediul fizic sau abiotic este modificat continuu de factorii biotici.Rela
ţ
iile din mediul înconjur 
ă
tor pot fi:
rela
ţ
ii biotice
, în interiorul factorilor  biotici
ş
i
rela
ţ
ii abiotice
, între factorii biotici
ş
i factorii abiotici.Factorii biotici sau
biocenoza
reprezint
ă
sisteme biologice deschise care accept
ă
 
ş
i cedeaz
ă
substan
ţă
 
ş
i energie.Diversele ac
ţ
iuni ale omului asupra naturii se numesc
factori antropici
.
Ecologia
este
ş
tiin
ţ
a care studiaz
ă
interac
ţ
iunile care apar între organisme
ş
imediul lor de via
ţă
(natural
ş
i amenajat), precum
ş
i structura, func
ţ
ia
ş
i productivitateasistemelor biologice (popula
ţ
ie, biocenoz
ă
), dar 
ş
i a sistemelor mixte -
ecosisteme
.
Ecosistemul
reprezint
ă
orice complex dinamic de comunit
ăţ
i de plante, animale
ş
i microorganisme
ş
i mediul lor, care interac
ţ
ioneaz
ă
într-o unitate func
ţ
ional
ă
.Interven
ţ
ia
ş
tiin
ţ
ei, prin industrie
ş
i agricultur 
ă
, în sistemul de interac
ţ
iuneorganism-mediu are ca scop fundamental ob
ţ
inerea de materiale
ş
i alimente necesare pentru dezvoltarea popula
ţ
iei umane (fig. 1.1).
 
 
7
 
 Fig. 1.1. Interven
 ţ 
ia omului în interac
 ţ 
iunea organism - mediu.
Pe lâng
ă
materialele
ş
i alimentele necesare dezvolt
ă
rii popula
ţ
iei umane, din procesele de produc
ţ
ie rezult
ă
 
de
ş
euri
,
de
ş
euri periculoase
 
ş
i
emisii
, care duc ladeteriorarea
echilibrului ecologic
.
De
ş
eurile,
reprezint
ă
substan
ţ
ele refolosibile sau nu, care apar în urma unor  procese biologice sau tehnologice
ş
i care nu pot fi utilizate ca atare.
De
ş
eurile periculoase
sunt de
ş
eurile toxice, inflamabile, explozive, infec
ţ
ioase,corosive, radioactive etc., care introduse în mediu pot d
ă
una organismelor vii.
Emisiile
sunt
poluan
ţ
ii
evacua
ţ
i în mediu, precum
ş
i zgomotele, vibra
ţ
iile,radia
ţ
iile electromagnetice, care se manifest
ă
 
ş
i se m
ă
soar 
ă
la locul de plecare din surs
ă
,
ş
i care influen
ţ
eaz
ă
negativ calitatea mediului.
Echilibrul ecologic
reprezint
ă
ansamblu de st
ă
ri ale unui ecosistem a c
ă
ruidinamic
ă
asigur 
ă
structura
ş
i func
ţ
iile acestuia.
Poluan
ţ
ii
sunt substan
ţ
e (solide, lichide, gazoase, vapori) sau energii (radia
ţ
iielectromagnetice, ionizante, termice, fonice sau vibra
ţ
ii), care, la introducerea în mediu,influen
ţ
eaz
ă
negativ calitatea mediului.Cu toate c
ă
planeta noastr 
ă
asigur 
ă
condi
ţ
ii optime de dezvoltare tuturor speciilor, marile aglomer 
ă
ri ale unor categorii de factori biotici pot duce la deteriorarea
capacit
ăţ
ii de suport
 
ş
i în final la deteriorarea echilibrului ecologic.
Capacitatea de suport
reprezint
ă
num
ă
rul total de indivizi dintr-o popula
ţ
ie pecare un ecosistem este în m
ă
sur 
ă
s
ă
-l între
ţ
in
ă
la un moment dat.În cazul speciei umane, marile aglomer 
ă
ri urbane impun cre
ş
teri economicerapide, ducând, în cele mai multe cazuri la
poluarea
respectivului ecosistem.Surse artificiale de poluareAp
ă
 Aer SolPlanteAnimaleOm
 
 
8
 
Poluarea
, reprezint
ă
procesul de alterare a mediilor de via
ţă
, biotice
ş
i abiotice
ş
i a bunurilor create de om, cauzat de activit
ăţ
ile umane, cât
ş
i datorit
ă
unor fenomenenaturale. Aceasta difer 
ă
mult pe
arealele
planetei.
Arealul
reprezint
ă
un teritoriu ocupat de o specie sau de o popula
ţ
ie. De aceeacre
ş
terea economic
ă
trebuie corelat
ă
cu protec
ţ
ia mediului pentru o
utilizare durabil
ă
aacestuia.
Protec
ţ
ia mediului
înconjur 
ă
tor reprezint
ă
totalitatea mijloacelor 
ş
i m
ă
surilor cetrebuiesc întreprinse pentru p
ă
strarea echilibrului ecologic, men
ţ
inerea
ş
i ameliorareafactorilor naturali, prevenirea
ş
i combaterea polu
ă
rii, dezvoltarea valorilor naturale.Utilizarea durabil
ă
se refer 
ă
la folosirea resurselor regenerabile într-un mod
ş
i orat
ă
care s
ă
nu conduc
ă
la declinul pe termen lung al acestora, men
ţ
inând poten
ţ
ialul lor în acord cu necesit
ăţ
ile
ş
i aspira
ţ
iile genera
ţ
iilor prezente
ş
i viitoare.În ultimii ani a ap
ă
rut conceptul de
dezvoltare durabil
ă
, care consider 
ă
 dezvoltarea socio - economic
ă
în strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
cu p
ă
strarea calit
ăţ
ii mediului la unnivel acceptabil pe termen lung.Obiectivul general al dezvolt
ă
rii durabile se poate considera ca fiindoptimul interven
ţ
iei dintre patru sisteme: economic, tehnologic, ambiental
ş
i uman pe odurat
ă
cât mai lung
ă
.
1.2. Ingineria mediului
Ingineria mediului este
ş
tiin
ţ
a care are ca obiect de activitate cercetarea posibilit
ăţ
ilor 
ş
i identificarea solu
ţ
iilor care s
ă
îmbun
ă
t
ăţ
easc
ă
rela
ţ
iile dintre activit
ăţ
iledesf 
ăş
urate de om
ş
i mediul înconjur 
ă
tor. Ca orice
ş
tiin
ţă
tehnic
ă
se bazeaz
ă
 
ş
i sedezvolt
ă
pe baza rezultatelor cercet
ă
rilor 
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i a practicii din domeniul respectiv
ş
i opereaz
ă
cu procedee, metode, tehnologii
ş
i tehnici corespunz
ă
toare.Ingineria mediului abordeaz
ă
probleme privind:-
 
supravegherea (monitoringul) în ansamblu a mediului
ş
i a componentelor sale;-
 
elaborarea reglement
ă
rilor tehnice (standarde, normative, instruc
ţ
iuni) privindcalitatea factorilor de mediu (sol, ap
ă
, aer, biodiversitate, s
ă
n
ă
tate uman
ă
);-
 
 protec
ţ
ia factorilor de mediu;-
 
elaborarea tehnologiilor sau a verigilor tehnologice care s
ă
nu agreseze mediulînconjur 
ă
tor în timpul proceselor tehnologice de ob
ţ
inere a produselor;-
 
elaborarea metodelor, procedeelor 
ş
i tehnicilor pentru eliminarea sau diminuareaunor st
ă
ri nefavorabile echilibrului ecologic.Principala problem
ă
a ingineriei mediului o reprezint
ă
asigurarea sistemului demonitoring integrat al mediului.În România, dup
ă
anul 1989, protec
ţ
ia mediului a c
ă
 p
ă
tat o importan
ţă
 deosebit
ă
, fiind conceput sistemul de monitoring integrat al mediului din România(SMIR), fiind în strâns
ă
colaborare cu institu
ţ
iile interna
ţ
ionale din domeniul protec
ţ
ieimediului.Sistemul de monitoring integrat al mediului achizi
ţ
ioneaz
ă
rezultatelem
ă
sur 
ă
torilor complexe
ş
i complete realizate în dinamic
ă
la un ansamblu de parametri
ş
iindicatori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->