Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
doimat

doimat

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Minh Tiến on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
====================&#### 34ˆ««««
 
Ñoâi maét em ngaøy xöa nhìn toâi noùi nhöõng gì... Moãi chieàu khi tan
ˆ««««jˆ««««ˆ__««
 
««««««ˆ_˙««««Œˆ««««ˆ««««jœ»»»»ˆ««««j˙««««Œˆ««««««««ˆˆ__««««jˆ_««««ˆ««««jll ll ll ll ll =====================&####˙««««
lôùp ngaäp ngöøng roài laïi thoâi. Hoâm chia tay cuoái khoùa, ñoùa
ˆ««««jˆ_««««ˆ__«««««.ˆ_««««j˙««««Œˆ««««ˆ««««j ˆ««««œ»»»»J ˙»»»»œ»»»»Jll ll ll ll ll =====================&####œ»»»»
cuùc vaøng em trao... Khoâng toûa höông ngaït ngaøo maø vöông vaán trong
ˆ««««.œ»»»»J ˙»»»»Œˆ««««œ»»»»Jˆ««««ˆ_««««j ˙_««««ˆ_««««jˆ««««ˆ««««. nˆ««««jll ll ll ll ll =====================&####˙««««.
toâi. Buïi thôøi gian môø xoùa nhöõng ngaøy xöa ngaây thô.
Œˆ««««««««ˆˆ««
 
«««««««ˆ˙»»»»œ»»»»Jˆ««««nœ»»»».#œ»»»»J˙»»»»Œll ll ll ll ll =====================&####œ»»»»
Em baây giôø chaéc haún quen roài chuyeän aùi aân. Ñaâu coøn ñoâi maét
œ»»»»Jˆ««««œ»»
 
»»»»»»œ˙««««ˆ««««jˆ««««ˆ_««««.œ»»»»J˙««««Œˆ««««ˆ««««jœ»»»»œ»»»»Jll ll ll ll ll =====================&#### n˙»»»»
ngöôùc ngaäp ngöøng chieàu tan lôùp... Ñaâu coøn ñoâi maét öôùt long
ˆ_««««j ˆ_««««ˆ««««.ˆ««««j˙»»»»Œˆ««««ˆ_««««jˆ««««nˆ««««j ˙««««ˆ««««jll ll ll ll ll
«i m¾t 
Nguyeân Minh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->