Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Hágalo Usted Mismo, aspersores

Hágalo Usted Mismo, aspersores

Ratings: (0)|Views: 1,359 |Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ezequiel Fausto on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

 
Kálacn pvx`h edven
Lpåa h` dmvxacafdöm trcamdidfafdöm h` avr`vn`v
Vp k`envn jahåm `vxá `vr`amhn…
 
DMHDF@
AMX@V H@ FNE@MZA_ 1PVN H@C V@_YDFDN H@ HDV@ÑN XN_N 8FP@VXDNMA_DN 0KNJA FNM CA FPAH_DFPCA H@C @VQP@EAH@ CA R_NRD@HAH9DMVXACAFDNM H@C VDVX@EA H@D__DLAFDNM X_AHDFDNMAC1%1?
RAVN 1
% _`fnrdc` ca dmneafdm m`f`vada ?
RAVN ?
% Rcamdqp` `c vdvx`ea <
RAVN 6
% ¡Dmvxác`cn! 4
VNCPFDNM H@ R_NOC@EAV16AR@MHDF@ A%I 18%19R_@LPMXAV I_@FP@MX@V1;FNMV@JNV RA_A CA DMVXACAFDNMH@C VDVX@EA H@ D__DLAFDNM14
HNV VDVX@EAV VNM E@JN_@V QP@ PMN
I`cdfdxafdnm`v rn kao` h`fdhdhn dmvxaca pm vdvx`ea h` ddlafdömapxneáxdfn @vx` vdvx`ea cn atphaá a f`a `c jahåm qp` vd`er`vnñö ac av`lpav` h` qp` vpv rcamxav `fdoam `c alpa qp`m`f`vdxam# fpamhn ca m`f`vdxam ¾Fpámxav y`f`v v` ncydhö h``la vp jahåm n# r`n aúm# cn `lö `m `{f`vn t x`edmö fnmh`valahaoc`v eamfkav eanm`v t fkafnv h` oan> @v rnvdoc`qp` `vxä pxdcdamhn pm 02% eáv h`c alpa qp` vp jahåm m`f`vdxa T `vn mn `v op`mn raa vp jahåm md raa vp `fnmneåa Ca vncpfdöm`v `c d`ln h` r`fdvdöm a xayäv h` pm vdvx`ea h` ddlafdömapxneáxdfn qp` rp`ha aharxav` a cav hdi``mx`v m`f`vdhah`v h`cav hdi``mx`v rcamxav Cnlaá fävr`h`v eáv y`h`v t `vr`vnv# tjahdm`v eáv k`envnv# a ca y` qp` akna xd`ern t alpa@{dvx`m hnv `vxdcnv hdi``mx`v h` vdvx`eav h` ddlafdöm qp`rp`h` pxdcda: vdvx`eav xahdfdnmac`v h` avr`vn`v t vdvx`eav h`ddlafdöm rn lnx`n Ca op`ma mnxdfda `v qp` mn xd`m` qp` `c`ld `mx` `ccnv# hahn qp` ipmfdnmam e`jn h` eam`a fnmjpmxa@vx` `v pm `j`ercn `m `c qp` y`hah`ae`mx` hnv vnm e`jn`vqp` pmn
Cnv vdvx`eav xahdfdnmac`v h` avr`vn`v
vnm dh`ac`v raa `la lamh`v vpr`idfd`v h` fävr`h t vpr`idfd`v fnm rcamxav vdedca`vqp` fp`mxam fnm m`f`vdhah`v h` d`ln ra`fdhav _d`lam h`eam`a pmdine` ac `vrafd alpa `m raxnm`v od`m h`idmdhnv#fnm pm hdáe`xn h` 0 rd`v n eáv Raa `la vpr`idfd`v eávr`qp`ñav# `fne`mhaenv ca ddlafdöm rn lnx`nCa ddlafdöm rn lnx`n `v dh`ac raa fnerc`e`mxa ca ddlafdömxahdfdnmac @m y` h` `vrafd alpa vno` lamh`v vpr`idfd`v#v` dmvxaca pm vdvx`ea rn lnx`n raa `la vpr`idfd`v eptr`qp`ñav t `vr`fåidfav Rn `v` enxdyn# cnv vdvx`eav rn lnx`nvnm dh`ac`v raa raxdnv# f`fa h` cav ra`h`v h` fded`mxnv# raa`la rcamxav `vr`fåidfav h`mxn h` vpr`idfd`v h` jahdm`v eávlamh`v t vp`cnv afdccnvnv h` h`maj` c`mxn H` `vxa eam`a# cnvvdvx`eav rn lnx`n pxdcdam e`mnv alpa t `ydxam `c f`fded`mxn h`eac`av +Raa nox`m` h`xacc`v vno` ca ddlafdöm rn lnx`n t vprcamdidfafdöm# fnmvpcx` ca Lpåa h` dmvxacafdöm t rcamdidfafdöm Ocp`Vxdr` Hdr h` Xnn$@mxnmf`v# raa f`a `c e`jn vdvx`ea h` ddlafdöm rnvdoc` raavpv rcamxav# mn v` cdedx` ac vdvx`ea xahdfdnmac n ac vdvx`ea rn lnx`n# rd`mv` `m pxdcdacnv jpmxnv Nox`mhá cn e`jn h` aeonvvdvx`eav t cnv `vpcxahnv eáv dmf`åoc`v
Pm `j`ercn h` cnv vdvx`eav xahdfdnmac`v h` avr`vn`v ` ddlafdöm rn lnx`n@vx` vdvx`ea pxdcda yácypcav apxneáxdfav `m cåm`a
Kálacn pvx`h edven
Lpåa h` dmvxacafdöm t rcamdidfafdömh` avr`vn`v
 
DMX_NHPFFDNM
 
A
A HDOPJ@ VP R_NRD@HAH
Pxdcdf` ca knja fnm ca fpahåfpca qp` v` `mfp`mxa `m ca ráldma 9h` `vxa lpåa-
Faha r`qp`ñn fpahahn `m `c láidfn h`o` `r`v`mxa pm rd`fpahahn h` ca rnrd`hah `ac n pxdcda pma `vfaca fnen 1rpclaha 5 12 rd`v# 1 rpclaha 5 ?2 rd`v# `xf Edha vp rnrd`hahfnm ca fdmxa eäxdfa t hdoúj`ca a `vfaca `m ca knja fnm cafpahåfpca Pxdcdf` `c hdopjn qp` v` `mfp`mxa a fnmxdmpafdöm aenhn h` `j`ercn
_@FP@_H@:
H`cdm`` vp fava# laaj` t nxav `vxpfxpav
_`ic`j` ravdccnv# v`mh`nv# cnvav# raxdnv t nxav vpr`idfd`v
Dh`mxdidqp` áonc`v t rdmfdrac`v novxáfpcnv
Edha t `ldvx` `c r`åe`xn h` vp rnrd`hah
Dh`mxdidqp` cav r`mhd`mx`v
_`ic`j` cav rcamxav fno`xnav# `c fävr`h# cnv famx`nv t `c jahåm
Dh`mxdidqp` `c xaeañn t ca podfafdöm h`c e`hdhn h`c alpa+n oneoa$ `m ca cåm`a rdmfdrac
Dh`mxdidqp` `c xdrn h` vp`cn h` vp jahåm: a`mnvn# cdenvnn afdccnvn
Fnmv`jn:
Av`lú`v` h` y`didfa hnv y`f`v xnhav cav e`hdhav-
FNEN FNE@MZA_ VP HDV@MN
@{dvx`m hnv nrfdnm`v raa nox`m` pm hdv`ñn raa `c vdvx`ea h` ddlafdöm apxneáxdfn:
1
Vdla cav dmvxpffdnm`v qp` v` `mfp`mxam `m `vxa lpåa t pxdcdf`ca knja fnm ca fpahåfpca qp` v` `mfp`mxa `m ca ráldma 9 raahdv`ña t hdopja vp vdvx`ea h` ddlafdöm
N
?
 
¡R`edxa qp` Xnn `acdf` `c hdv`ñn h`c vdvx`ea h` ddlafdmrn pvx`h!
Fnmvpcx` ca ráldma 8 raa nox`m` eáv dmineafdömvno` `c V`ydfdn h` hdv`ñn h` avr`vn`v h` Xnn@m aeonv favnv# h`o`á fnerc`xa cav v`ffdnm`v A a H C`vpl`denv qp` pxdcdf` cav vdlpd`mx`v k`aed`mxav h` rcamdidfafdöm:cárd# rar`c onahn# fneráv h` hdopjn# fdmxa eäxdfa h` 02rd`v# onh` `fxn n `lca# rdmxpa raa eafa cåm`av raa dmhdfa acfamxadccav# eafav h` Xnn raa v`ñaca cav podfafdnm`v h` cnvavr`vn`v t `lpcahn t eamöe`xn Xnn
Fnmv`jn:
Vd mn rnv`` pm `lpcahn t eamöe`xn# fnmvpcx` `m ca xd`mha cnfac vd fp`mxam fnm pmn `m `c f`mxn h` acqpdc` 
FNMVPCX@ CNV FNHDLNV CNFAC@V T_@QPDVDXNV VNO_@ R@_EDVNV
 Amx`v h` fne`ma fnm `c rnt`fxn h` ddlafdöm# fnepmåqp`v`fnm ca fnerañåa qp` c` vpedmdvxa alpa n fnm ca apxndhahepmdfdrac fn`vrnmhd`mx` raa nox`m` dmineafdöm vno` cnvföhdlnv h` fnmvxpffdöm t cnv r`edvnv m`f`vadnv Xaeodämrp`h` nox`m` dmineafdöm vno` cnv `qpdvdxnv raa cnvhdvrnvdxdynv ocnqp`ahn`v h` `icpjn m`f`vadnv `m vp á`a @vxnvhdvrnvdxdynv rnx`l`m `c vpedmdvxn h`c alpa h` ca fnmxaedmafdöm t vnm m`f`vadnv raa cnv vdvx`eav h` ddlafdöm vpox`ám`nv
 ¡AHY`_X`mFDA!
@v rnvdoc` qp` v` rnhpzfamc`vdnm`v lay`v vd haña cåm`av h` lav n `cäfxdfav vpox`ám`av-Amx`v h` faya n aod acfamxadccav# fnmvpcx` fnm cav fnerañåav h` v`ydfdnv cnfac`v af`fa h` ca podfafdöm h` xnhav cav cåm`av h` lav# fañnv t faoc`v vpox`ám`nv-
K@__AED@MXAV T NX_NV VPEDMDVX_NV QP@RP@H@ M@F@VDXA_
Hpamx` ca dmvxacafdöm# m`f`vdxaá hdy`vnv aff`vndnv t pmayad`hah h` fnm`fxn`v raa xpo`åa Ca vdlpd`mx` cdvxa ep`vxanxnv eax`dac`v qp` rp`h` m`f`vdxa:
Fnxahn raa xpo`åav h` RYF
H`vxnmdccahn 
Ccay`v iamf`vav
Eaxdccn
Raca raa ar`xpa h` amjav
Rdmxpa raa eafa cåm`av
Aoaah`av raa xpo`åa h` 1 rpclaha +vöcn h` rncd`xdc`mn$
Fdmxa RXI@
Fdmxa raa `eoaca 
Fdmxa eäxdfa
Vncy`mx`# rdmxpa oav`# xarnv
+vöcn RYF7 mn pxdcdf` cpodfamx` raa xponv `m aff`vndnv nvfahnv h` rcávxdfn$
_`lpcahn t eamöe`xn Xnn
Eafav
Fnm`fxn`v Xnn `vdvx`mx`v ac alpa n `mlavahn`v
Faoc` h` facdo` 1; raa `mx`a hd`fxae`mx`#h` idoav eúcxdrc`v +ca famxdhah h` idoav yaåa v`lúmca famxdhah h` nmav$
AMX@V H@ FNE@MZA_
Mn kat hphav h` qp` rcamdidfa ` dmvxaca pm vdvx`ea h` ddlafdöm`v pm lam xaoajn7 vdm `eoaln# mn `v pma xa`a hdiåfdc Raaiafdcdxa cav fnvav# k`env hdydhdhn `c rnf`vn `m x`v ravnv raalpdacn a xayäv h`c xaoajn h` rdmfdrdn a idm @vxnv ravnv vnm:`fnrdc` ca dmineafdöm m`f`vada7 rcamdidqp` `c vdvx`ea ` dmvxác`cn_`fp`h` qp` `vxaenv aqpå raa atphacn Ydvdx`
xnnfne
n
xnnh`vdlmfne
#n ccae` ac
+;22$ 69<%;9<9
Jarhåmh`camx`rnJarhåmxrav`rnFavaLaraj`
@mxrahah` laraj`
    V   `   m    h   `      n    I      a   m    j   a    h   `   f    ä   v   r   `    h    F   a    c    c   `    F   `      f   a   m   a    A      `   a   f   n   m    j   a       h    d   m   `      a   v    F   a   m   x   `      n
Famx`rnV`mh`rnJarhåm cax`rac
   f    ä   v   r   `    h
1
FNEN FNE@MZA_

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->