Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung Creo Parametric 1.0

Huong Dan Su Dung Creo Parametric 1.0

Ratings:
(0)
|Views: 510|Likes:
Published by Truong Ngo Tuan

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Truong Ngo Tuan on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Nguyeãn Ñình Thaéng 0984499008
Höôùng daãn söû duïng Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 1.0 laø phieân baûn môùi nhaát cuûa haûng PTC cho thieát keá CAD /CAM/ CNC.
nh
ớ 
cài NET Framework 3.5 ho
c NET Framework 4.0
 
Vôùi phieân baûn naøy ta thaáy Creo Parametric 1.0 ñöôïc caûi tieán raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûnPro/E Wild.Sau ñaây mình seû höôùng daãn caùc baïn baét ñaàu laøm quen vôùi Creo Parametric 1.01: Veà phöông phaùp Setup.exe thì gioáng vôùi caøi ñaët caùc phieân baûn tröôùc.Vôùi phieân baûn tröôùc thì ta chæ caàn caøi ñaëtCoøn vôùi phieân baûn Creo 1.0 seû coù theâm 1 soá chöùc naêng môùiMình seû höôùng daãn 3 chöùc naêng cô baûn treân ñeå caùc baøn deã hoïc vaø so saùnh caùc versions cuû.
I: Creo Parametric 1.0
Thieát keá theo tham soá: Phaàn naøy chính laø phaàn chuõng ta thöôøng hay söû duïng noù ñöôïc thay theá teân laø vaø phieân baûn moùi laø
A: TOÅNG QUAN1: Giao dieän ngöôøi duøng:
Tröôùc heát ñaäp vaøo maét chuùng ta laø phieân baûn Creo Parametric 1.0 coù thieát keá giao dieän khaùc raátnhieàu so vôùi caùc phieân baûn cuû.
 
Nguyeãn Ñình Thaéng 0984499008
2. Moâi tröôøng laøm vieäc
Giao dieän moâi tröôøng Part / SoildGiao dieän moâi tröôøng Part / SheetmetalGiao dieän moâi tröôøng Assembly
 
Nguyeãn Ñình Thaéng 0984499008Giao dieän moâi tröôøng Manufacturing /NC AssemblyGiao dieän moâi tröôøng Manufacturing / Mold CavityGiao dieän moâi tröôøng Drawing

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Huu Thanh liked this
Châu Võ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->